Skip to main content

Full text of "Cartile populare in literatura romana vol. I"

See other formats


5%RTOjAN CĂRŢILE^ LITERATURA 
RdMĂNfiĂS^ CUVÎNT ÎNAINTE 

de 

DAN ZAMFIRESCU POSTFAŢĂ 

de 

MI HAI MORARU 


• N. CARTOJAN CĂRŢILE 

POPULARE 

IN 

LITERATURA 

ROMÂNEASCĂ * EPOCA INFLUENŢEI SUD-SLAVE Ediţie îngrijită de 
ALEXANDRU CHIRIACESCU Prezentare grafică: 
VAL MUNTEANU 

EDITURA ENCICLOPEDICĂ ROMÂNĂ 
BUCUREŞTI, 1974 162 M ' 
Redactor: OABRIELA IONERCH 

lehnoredactor: CONSTANTA BRÂNCI Bun de tipar: 2S. 12 11/73 
Tiraj: 5 000 ex, broşate + 2 000 ex. legate iji 
Coli tipar: 23; Planşe: J6 ' Tiparul executat sub comanda nr ":js^ 

lai. P. Arta grafica, Calea Şerlian Vodă nr Mi 

Bucureşti, Republica Socialistă România 
NICOLAE CARTOJAN 
SI STUDIUL CĂRţlLOR POPULARE 
* ÎN LITERATUftA ROMÂNEASCA Deşi a lăsat o reputată sinteză de Istoria litera- 
turii române vechi, în care îmbrăţişează aproape 
întreaga materie, Nicolae Gartojan a fost şi a rămas, 
în ipostaza de cercetător al literaturii noastre vechi, 
omul unei singure iubiri: cărţile populare, bste 
ogorul pe care a păşit cu modestie, dar temeinic, 
atunci cînd nu părăsise încă băncile Facultăţii de 
litere a Universităţii bucureştene; pe care 1-a des- 
ţelenit în mare parte, căruia, dîndu-i ocol, i-a 
însemnat hotarele, şi de pe care a cules cele mai 

bogate roade. . . 

"Nicolae Gartojan a fost, pentru aceste scrieri cu 
un caracter aşa de felurit, incluse în noţiunea de 
« cărţi populare », ceea ce Bălcescu şi Kogalniceanu 
apoi'lorga, au fost pentru genul cel mai strălucit 
al creaţiei originale din literatura veche: cronicile. 
A fost,' adică, învăţatul care şi-a simţit întreaga 
fiinţă contopită cu filele operelor pe care le studia şi 
prin care se simţea purtat într-o lume ce răspundea 
intim fiinţei sale. Marii ctitori ai României moderne, 
continuaţi de genialul şi furtunosul lor urmaş îşi 
scăldaseră sufletul, ca într-o apă vie în fluviul m 
care se adunase, trecînd prin secole, experienţa 
istorică a unui popor. Dintr-o vreme însa,^ m care 
cuvintul îl aveau cei de deasupra, cronica m epoca 
marii sale înfloriri, fiind opera cărturanlor-boieri. 
Ea vorbeşte în primul rînd despre domni şi clasa 
conducătoare. Glasul poporului « de jos » nu se aude 
ca atare, chiar dacă limba lui înţeleaptă şi plina 
de miez, ca şi trăsăturile lui sufleteşti, răzbat m 
scrisul cărturarilor. 

Cu Nicolae Cartojan, în ştiinţa despre trecutul 
culturii noastre a păşit un reprezentant al acelei Iun i săteşti oare se nutrise, de secole, ou o cultură 
orala Ş1 cu o cultură scrisă adaptată, adoptată sau 
creata după nevoile sufletului său. CarS — fin 
de ţaram din Călugăreni-Uzunu-a p Ug to Setai ea 
şi impunerea acestei dimensiuni a culturii noastre 
vechi, care reprezenta glasul masehr popula™ o 
stăruinţa şi o ştiinţă egalate numai de fiStea'lui 
nestrămutată pentru subiect. "Etatea lui 

într-adevăr cu excepţia stolnicului Constantin 
Cantacuzino nici un cărturar din cultura noastră 
veche nu s-a bucurat, nu de o cercetare monografică 

CatoTan'tr ^ "" arti ° o1 semnat dTC£ 
^artojan 1 întreaga sa energie de cercetător de 

popularizator, ca şi de informator prestig os al irăT 
nataţn asupra trecutului nostru cultural a fost 
consacra a culturii lumii din care venea s pe care 
a ridicat-o, astfel, în atenţia ştiinţei mondfale 
Genialului aristocrat Hasdeu, savantului compa- 
ratist de reputaţie mondială M. Gaster a urZt 
m cercetarea « cărţilor populare , tm ^xponenT ai 
lumii ţărăneşti, care le îndrăgise le copiTe "i le 
«tise de veacuri. Le-a urmat rapsodul plin de pioasă 
iubire şi înţelegere. Şi numele lui a rămas Cat 
pentru totdeauna, în' istoriografia noaS literS' 
de universul acestor «cărţi populare" ' Biografia lui Nicolae Cartojan poate fi rezumată 
>n puţine cuvinte. Spectaculosul lipseşte cu desă 
virsire. Este parcă biografia unuia din miile de" 
cărturari anonimi, despre care nu aflăm de dt 
însemnări e laconice de pe manuscrisele pe eS le a 
copiat la lumina luminării P e " a 

brie^lSS^^r 11 s f ulC ^gSreiii-Uzunu la 4 decem- 

Petrescu fartn l™ ^^ CaH °^ n * al M ™« 

o !? IM i Ş'-a. petrecut copilăria în sat, pe 
o ui uneia dmale mai vestite bătălii pentru liber- 
tatea poporului român, printre legenda, basme şi 

VI cîntece străvechi. A cunoscut, prin experienţă proprie, 
întrepătrunderea « cărţilor populare » cu folclorul şi 
a respirat întregul climat cultural al satului româ- 
nesc de la sfîrşitul veacului trecut, după cum a 
cunoscut şi viaţa grea a ţărănimii. Fapt nu lipsit de 
legătură cai aceste experienţe, întreaga sa simpatie, 
în calitate de cercetător al literaturii române moderne, 
se va concentra asupra lui Mihail Kogălmceanu, 
marele luptător pentru împroprietărirea ţăranilor! 
Urmează studiile secundare ca bursier la liceul 
Sfîntul Sava din Bucureşti, unde, începînd din clasa 
a V-a, are ca profesor de limba română pe Ion 
Bianu, viitorul său magistru şi sprijinitor. 

In 1902 se înscrie la Facultatea de litere a Univer- 
sităţii din Bucureşti, fiind remarcat de Titu Maiorescu 
şi de Nicolae Iorga şi mai ales de acelaşi Ion Bianu 
care, după obţinerea licenţei în 1906, îl angajează 
funcţionar la 'secţia de manuscrise a Bibliotecii 
Academiei Române. Va petrece, astfel, zile şi am 
de-a rîndul în tovărăşia miilor de manuscrise adunate 
de pe tot cuprinsul ţării. Funcţionează, în acelaşi 
timp, ca profesor de limba română la Giurgiu, mai 
întîi la şcoala comercială, apoi, din 1910. după 
examenul de capacitate, la gimnaziul clasic „Ion 
Maiorescu", unde va fi şi director. Din 1911 este 
profesor şi la Liceul militar ,,N. Filipescu" de la 
Mănăstirea Dealu. 

în 1912 — 1914 obţine concediu de la catedra şi 
pleacă în Germania, unde urmează cursuri de lite- 
ratură si filologie la Berlin, audiindu-1 în special pe 
slavistul Briickner, fără însă a deprinde limbile 
slave, care i-au rămas puţin accesibile. Conştient 
el însuşi de această lacună, îi va îndruma pe stu- 
denţii preferaţi spre aprofundarea limbilor şi cultu- 
rilor slave care au stat în legătură cu vechea cultură 
românească. 

în timpul şederii în Germania, întreprinde cerce- 
tări fructuoase cu privire la biografia şi activitatea 
lui M. Kogălniceanu. Se întoarce în ţară la izbucnirea 
primului război mondial, reluîndu-şi activitatea in 

vn mvăţămîntul secundar ca profesor si director ,1 
gimnaziului dn Giurgiu în 4Q1A L ' air £ctor aJ 
dării oraşului, cuCTse >! rel^T ST 
tuncţaonează la Bucureşti, unde rămîne pînă la t 1T 

In 1*920 tal/S fT * ^ J ^S 

in Utere ™ iZ 2"* *? SUSţlne teza de doct °rat 

fa«rtitf'° r" , lUeratUm '-Unească. 
iYom contribuţii. Referenţi sînt Ion Bianu si Ovirl 

SSSS5?" as? ^ 

P,?r a , SeŞ î e defmitlV § imnaziul din GiuS °" 

t>uerazura veche romanească. In 1928— 1Q90 * +■ + 
un czolu de prelegeri despre LÎSL 2ta«K 
literatura veche românească, din care s-m nS?,. ? 
« cîteva, litografiate (Bibi. A^CT, ff 

«ti" ^ 28 , l0n Bianu ' în vîrstâ de 72 de ani se 
™l ,=»!„ im-1929, J« r p ,i„ttf5° oatedr^LTi^t^ ^S Carto J an este fularul 
catedrei de literatura română veche la Universitatea 

vin din Bucureşti înseamnă « epoca de aur » în istoria 
predării acestei discipline în învăţămîntul nostru 
superior. Deşi catedre similare se înfiinţaseră ante- 
rior la Cluj (1919) şi Iaşi (1920), titulari fiind Nicolac 
Drăganu şi respectiv Giorge Pascu, orientarea pur 
filologică a celor doi profesori nu reuşise să creeze 
disciplinei lor o audienţă mai largă şi nici să o impună 
atenţiei marelui public. întreaga operă, atît de meri- 
torie', a lui N. Drăganu, este circumscrisă la chestiuni 
de pură filologie a textelor vechi, interesîndu-i numai 
pe specialişti, iar în ceea ce priveşte opera lui 
G. Pascu, ea era condamnată din primul moment,, 
datorită stilului imposibil şi manierei ilizibile în 
care veninosul profesor ieşan, totuşi nu lipsit de 
cunoştinţe şi de perspicacitate, înţelegea să-şi pre- 
zinte obiectul cercetărilor sale. 

I-a revenit lui Nicolae Cartojan sarcina şi meritul 
de a face din studiul literaturii române vechi la 
Universitate o disciplină cu un larg orizont de idei r 
impregnată de un cald şi luminat patriotism, capabilă 
să pasioneze o pleiadă de tineri eminenţi, elevi ai săi, 
unii dintre dînşii celebri astăzi în ţara şi peste hotare. 

N. Cartojan avea, într-adevăr, toate darurile 
unui întemeietor de şcoală: cunoaşterea temeinică 
a materiei, generozitatea, modestia, dragostea pentru 
studenţi. Şi-a organizat catedra, de la început, ca 
pe o adevărată instituţie de promovare a cercetării 
originale şi de formare a tinerelor cadre. Cum lite- 
ratura veche se studia, la curs şi seminar, în toţi 
cei patru ani de facultate, profesorul obişnuia să 
ţină anual două cursuri — unul de sinteză tratînd 
despre o epocă din istoria literaturii vechi, altul de 
adîncire a materiei, pentru care îşi alegea o temă 
determinată. Cursurile erau completate cu semina- 
rul, în care studenţii deprindeau metodologia muncii 
ştiinţifice. începînd din anul I şi pînă în anul IV,. 
materia era astfel înfăţişată, încît studentul urmărea 
amănunţit, în decurs de 4 ani, întreaga dezvoltare 
a culturii noastre vechi, de la origini pînă în secolul 
al XVIII-Iea. rx Seminarul a devenit, din primul moment, punctul 
de atracţie al studenţilor celor mai dotaţi si mai 
interesaţi de materie. Pentru a permite tinerilor săi 
mvaţacei afirmarea ştiinţifică încă de pe băncile 
acuităţii, N. Cartojan crează, în 1934, Cercetări ^ 
Merare, prima şi ultima publicaţie consacrată Jite- " 
ratiirn romane vechi, din care au apărut, pînă în 
U4o, cinci volume. Valoarea acestei publicaţii, atît 
prin studiile studenţilor şi doctoranzilor lui N Car- 
tojan cit şi prin extrem de preţioasa bibliografiei 
anuala întocmită de aceştia sub conducerea confe- 
renţiarului de bibliografie N. Georgescu-Tistu, ataşat 
la catedra de literatură veche, este nepreţuită 
JNimem nu se poate dispensa, în cercetările asupra 
literaturii noastre vechi, de această publicaţie, operă 
totuşi, a unor tineri. 

în cadrul seminarului de literatură veche au 
apărut, litografiate an de an, cursurile magistrului 2 
in paginile lor putem urmări progresul cunoştinţelor 
|i evoluţia gmdmi lui N. Cartojan asupra ' dezvol- 
tam culturii româneşti din epoca veche. Substanţa 
acestor cursuri a fost decantată, sintetizată si ţipă-' 
nta m cele trei volume ale Istoriei literaturii români 
vechi — primul tratat clasic în materie *=3 

Cursul despre «Epoca fanarioţilor», ţinut ~în 
«oua rinduri, prima oară în anul şcolar 193'>__i933 ' 
şi a doua oară în 1937-1938, a fost publicat aparte 
cu eliminarea capitolelor — de altfel firave — despre 
monografia şi literatura religioasă, si după o atentă 
revizuire completare şi îmbunătăţire. El a devenit 
volumul II din Cărţile populare în literatura româ^ 
masca. Noţiunile despre literatura «parenetică» 
expuse tot în acest curs au fost înglobate în studiul 
« Ceasornicul domnilor >> de N. Costin şi originalul 
spaniol allmGuevara. In general însă, materia seco- 
lului al \\I1I-Iea, dincolo de epoca lui Brincoveanu 
si exceptmd cărţile populare şi pe Neculce, i-a fost 
mai puţm cunoscută lui N. Cartojan. Tratat în 
cadrul mai multor seminarii, Dimitrie Cantemir n-a 
tăcut niciodată obiectul unui text tipărit 3 . Strîns legată de activitatea creatoare a semina- 
rului de literatură veche este preocuparea lui 
N. Cartojan de a edita texte vechi româneşti înso- 
ţite de fotocopii, astfel încît studenţii să deprindă 
lectura slovei chirilice tipărite sau manuscrise. încă 
din 1921, în cadrul seminarului de istoria literaturii 
române condus din însărcinarea lui Ion Bianu, 
N. Cartojan alcătuise, împreună cu titularul de 
atunci al catedrei, un album intitulat Pagini de 
veche literatură romanească. Albumul conţinea 32 dej 
planşe "şi era menit a servi exerciţiilor din seminar. 
Sub titlul Album de paleografie românească, ei se va 
reedita, mereu adăugat cu noi planşe, de trei ori 
(ed. I, 1926, ed. II, 1929, ed. III, 1940). Dar cea 
mai însemnată ctitorie a sa rămine, din acest punct 
de vedere, Texte de literatură veche românească. 
Colecţie îngrijită de prof. N. Cartojan, membru al 
Academiei. Publicate la Casa Şcoalelor, în excelente 
condiţii grafice, au văzut lumina tiparului, în cadrul 
acestei colecţii, trei volume indispensabile cercetă- 
torilor: Dan Simonescu, Legenda lui Afrodiţian Persul 
(1942), Ion Const. Chiţimia, Cronica lui Ştefan cel 
Mare. Versiunea germană a lui Schedel (1942) si 
Al. Rosetti, Scrisori româneşti din Arhivele Bistriţei 
^■1592 — 1638), ultima apărută in 1944. Din neferi- 
cire, ediţia Răspunsurilor împotriva Catehismului 
calvinesc,' celebra scriere a mitropolitului Varlaam, 
pregătită de N. Cartojan, a rămas în şpalt şi n-a 
mai văzut niciodată lumina tiparului. 

Profesor secundar de-a lungul a 17 ani (1906 — 
1923), Cartojan n-a uitat niciodată nevoile urgente 
ale învăţămîntului mediu. încă din 1929, in colabo- 
rare cu C. Damianovici, apoi din 1935 în colaborare 
cu I. Rădulescu-Pogoneanu, a alcătuit manuale de 
limba română pentru clasele I— IV şi VI. Tot pentru 
elevi a iniţiat, cu sprijinul editurii Scrisul românesc 
din Craiova, cea mai bună colecţie de texte ale 
clasicilor români destinată elevilor: «Clasicii români 
comentaţi ». în această colecţie, pe care a condus-o 
pînă la sfîrşitul vieţii, au apărut scrierile a 31 de XI scrierile L P^l™ ^Tf- a ^^ P Flatat 
scrienie lui P. ispirescu, M. Kogălniceanu si Th Ser 

3 CW ^ r - m de ° r - Ureclle ' oomentat ^ 
proi. Lonst C. Gmrescu, cronica lui Ion Neculcp 

comentată de Al. Procopovici Istovi*, 7>Lv a ?' 
»«f de stolnicul Constat Can^ziifoduSTn 
manuscris necunoscut, editată de Da" Simonescu 
şi precedată de introducerea lui N. Cartojan Viata 
hi Constantin Cantemir de Dimitrie ffif rk 
ducerea din latineşte a 1™ m t ,7™ (wa " 
Liliana Iorga-pţŞ ' J ° rga) ' mgriJltă de 

Paralel cu activitatea didactică ce izvora diate-o 
minunata vocaţie pedagogică, N. Cartojan sa impus 
ca un eminent cercetător, ale cărui lucrări i-au cîsS 
încet dar sigur, stima şi recunoaşterea \Z tară li 
peste hotare. A fost ales membru' coresnonden? I 
Biamr 1 " R °t ne ÎD 1929 ' Ia P^puneTea ?u T Joi 

i J 0t ^A 9 :, 9 The Medieval Academy of America 
vaS? ? "' ? ambr l d S e Massachussltts Jin Har-' 

UnPadoi 4 t f- ^ CaUm ^ Unive ™tătii 

tifiju a^ZT' t Cari ! ra ? MaCtiCâ P m " ]1Ca Btiin- 

61 de an? H° *-t 8Zate ' ln pIin aVÎnt ' la num « 
a delicată m, H + ° P neu . monie eăreia constituţia 

1 19 sure 90 H "'M*' A murit in ™ a Ptea 
ae u spre 20 decembrie 1944, nu înainte de a fi 

ransmis operei acel principiu de viaţă eternă care 

este pasiunea ş, dăruirea pentru o cauză bună Urmărind titlurile din bibliografia opere! lui 
-V Cartojan in ordine cronologică se constată Z 
la început, orientările fundamentale clroTînvS'atul XII le-a rămas credincios de-a lungul întregii şale vieţi : 
studiul epocii « paşoptiste », cu preferinţă evidenta [ 
pentru personalitatea şi opera lui Kogălniceanu, şi 
studiul aprofundat al « cărţilor populare în literatura u 
românească ». N 

• A debutat în Convorbiri literare, un an după 
terminarea Facultăţii de litere, cu articolul intitulat 
Soarta unei reviste' literare în 1844: «Propăşirea». 
In acelaşi an, 1907, a apărut, tot în Convorbiri 
literare, un articol în care comunica date importante 
despre Dacia literară şi Steaua Dunării (Un episod 
din istoria cenzurii în Moldova). Din cele 27 de titluri 
de articole şi studii privind literatura română 
modernă, înregistrate de bibliografiile citate, numai 
6 nu se referă la Kogălniceanu! Ele sînt închinate 
însă lui D. Bolintineanu, N. Bălcescu, V. Alecsandri, 
sau altor subiecte ce ţin de aceeaşi epocă. Fără a-1 
recomanda pe autor ca un mare istoric al literaturii 
române moderne, aceste studii şi articole aduc, nu 
o dată, contribuţii de care trebuie să se ţină seama. 
In special cei ce studiază pe M. Kogălniceanu găsesc 
în informaţiile puse la dispoziţie de N. Cartojan — 
care lucra la o monografie consacrată marelui demo- 
crat şi patriot — un preţios material documentar. 

In 1910 lui N. Cartojan i se tipăreşte, tot în 
Convorbiri literare, prima contribuţie la cercetarea 
literaturii vechi, domeniul care-1 va consacra printre 
istoricii literari de prestigiu ai vremii sale. Este 
vorba de un fragment din amplul studiu Alexandria 
în literatura românească, studiu elaborat iniţial în 
seminarul de istorie literară al lui Ion Bianu, ca 
student, şi premiat de Universitate cu premiul Hillel. 

Lucrările lui N. Cartojan în domeniul literaturii 
române vechi — singurele care ne interesează aici 
— nu sînt numeroase. Cuprind însă cercetări esen- 
ţiale care, în ciuda progresului documentar, asigură 
autorului o întîi etate ce obligă pe specialistul de azi 
să pornească, întotdeauna, de la ele. 

Iată lista celor ce reprezintă contribuţii personale la 
progresul disciplinei, precum şi sinteze fundamentale: 

XIII 1. Alexandria în literatura românească, Bucureşti 
înăltuţul de Arte Grafice Carol Gobl/ 1910 7o2 J 
pagini. ţ 

«SftăţSS? de Arte Grafice ^-r^S, „ 

« J^fTr W â l ' g % iH Hterat '"'« ^che romă- 
Z Th _9G C x ° nvorh r llt t era '^ anul LVII, 1925, ^ 
pp. ^43—261 şi extras, 18 pagini. 

Buft^f'lqi T, '°f ei in - literat »™ românească. 
Bucureşti, 1925, 74 pagmi, Academia Română 

Hem " ^ ^^^ Seria m > Tom HL 

5. « i^'ore d,' virtu » in literatura românească 
Bucureşti, 1928, 107 pagini, Academia Româna' * 
Memornle secţiunii literare, Seria III, Tomul IV, 

yol 6 i C S fl P T lare . ÎU literat «™ românească, 
voi. I Epoca influenţei sud-slave, Editura Case 
Şcoalelor, Bucureşti, 1929, 271 pagini. 

7. Cel mai vechi zodiac românesc: Ruidenita 
y^'^T' 1 (m °^ ln ^oromJnîl Sd * 
18 JagLl ' C1UJ ' 1929 ' PP - 584 ~ 601 ' * <*"£ * 

„ ,f; \ C ^ornicul domnilor^ de N. Costin si origi- 

ll!j Pa T l ~ al lm . GueVam > P ublicat Parţial în 
Revista istonca română, III, 1933, cu sflrsitul în 
Cercetări literare, IV, 1940. In întregime' apare 
intr-o broşură aparte, în 1941, avînd 42 paginfpTus 
4 pagini rezumat francez. V ° P 

9. Poema cretană « Erotocrit » te Zferatora n»n4- 
neasea « hwpbZ a neemotem, Academia Română T 
Memornle Secţiunii Literare, Seria III, Tomul Vil' 
Mem. 4, Bucureşti, 1935, 57 pagini. ' 

r,„L°' rf ° dram ă. P P«lară italiană a lui Giulio Cesare 
Croee despre Sman-Paşa şi vitejiile româneşti, în 

XIV Omagiu fraţilor Alexandrii şi Ion Lapedatu, Bucureşti. 
1936, şi extras, 8 pagini. 

11. Cărţile populare în literatura românească, 
voi. II. Epoca influenţei greceşti, Fundaţia pentru lite- 
ratură si artă, Biblioteca enciclopedică, Bucureşti, 
1938, 450 pagini. 

12. Iconografie populară românească. Mîntui- 
torul si viţa de vie, în Artă şi tehnică grafică, Buletinul 
imprimeriilor statului, nr. 1, septembrie 1937, şi 
extras, 4 pagini. 

13. Iconografie populară românească. Zapisul lui 
Adam, în aceeaşi publicaţie, nr. 3 din 1937, si extras, 
6 pagini. 

14. Colindele cu steaua (Picu Pătruţ), în aceeaşi 
publicaţie, nr. 6 din iunie 1938, şi extras, 7 pagini 
cu 11 ilustraţii de Picu Pătruţ. 

15. Istoria literaturii române vechi, voi. I— III, 

Bucureşti, Fundaţia pentru literatura şi artă, 1940— 
1945, cu numerotare în continuare, de la 1 la 272 
pagini. Dar textul singur, fără numeroasele ilustraţii, 
şi la format normal, nu depăşeşte volumul II din 
Cărţile populare care rămîne, astfel, cea mai întinsă 
lucrare publicată de N. Cartojan. 

Am eliminat, din această enumerare, titlurile ce 
reprezintă simple tipăriri anticipate de fragmente 
din lucrările mari, apărute ulterior 4 , precum şi 
articolele publicate în limbi străine — unele simple 
rezumate de mai puţin de o pagină — care nu aduc 
nimic nou, cu excepţia versiunii franceze a studiului 
despre Erotocrit — şi îndeplinesc numai funcţia de 
informare a străinătăţii asupra rezultatelor expuse 
amplu în studiile româneşti 5 . 

Ceea ce se desprinde cu claritate din lista de mai 
sus, şi chiar din titlurile enumerate în note, este 
locul covîrşitor pe care îl deţin, în opera lui N. Car- 
tojan, studiile asupra « cărţilor populare ». Nu 
numai că, împreună, cele două volume ale « capo- 

xv titoare ^t ta excwS^ 6 - m ? n °8"tf°e pregă- 
preocupări. excJusivJ tate, orientate spre aceleaşi 

. Singurele două studii care se detaşează din „ ■ 

Şa nu trecem însă cu Vederea că romamd , ° 0e ' 

despre Marc Aureliu trid,,« =/ i , Guevara 
neste de Nicolae rWin ! Prelucrat în roma- 

Iar scrierea lui Giulio Cesare Croc P N r * • 
a descoperit-o, în tipăriturii*,* or ' ;• Carto J an 
al XVII-lea studiJv . lene dm secolul 

autor al fi* £f ^ f » * °P«a celebrului 

draml întrfîcrieKi ""ce TSt FT* 
care a folosit cel Hin+îi 7~ • '* Ş z M * Gas ter, 

lui Guerrini nu au bl' a de°s p m ^' mono ^a 
pentru români I-a fost dft îl ^ "PP^anţa sa 

sfg^iffi» & ** ;s s Tduf s 

dispoziţia cercetătorilo^t ?f Grea Sa > P une ] * 

XVI bogată, dar care a fost între timp mult îmbogăţită 
de cercetători ieşiţi chiar din şcoala lui Cart oj an — 
capacitatea unică de a reconstitui, din datele ştiin- 
ţifice şi lectura textelor, viaţa, destinul acestor cărţi 
populare în literatura universală şi naţională. Cărţile 
populare în literatura românească este o adevărată. , 
epopee a literaturii de imaginaţie care a încîntat, 
secole în şir, pe strămoşii noştri, punîndu-şi amprenta 
asupra sufletului şi scrisului unor mari cărturari, 
ca Neagoe Basarab, Dimitrie Gantemir, Ion Heliade^ 
Rădulescu, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu. 

Nicolae Carto j an. a intuit acest adevăr esenţial: 
ca într-o vreme în care literatura originală se nutrea 
aproape exclusiv din experienţa imediată a istoriei, a 
unei istorii mereu încercate de grave nevoi şi probleme, 
sufletul cărturarilor mari şi mici îşi găsea desfătarea 
cu o literatură, ce-i drept de împrumut, dar care, 
pătrunzînd pe tărîmul sensibilităţii şi al limbii naţi- 
onale, a fost integrată literaturii originale, a devenit 
un bun al tuturor păturilor de cititori, secole în şir. < ^ 

Cu excepţia Istoriei ieroglifice a lui Cantemir, rămasă 
aproape două secole necunoscută, «cărţile populare» au 
reprezentat, din veacul al XV-lea şi pînă spre sfîrşitul 
celui de al XYIII-lea, singura formă de «beletristică» 
în cultura română. Şi una din temele esenţiale de 
cercetare a constituit-o, pentru N. Cartojan, tocmai j 
urmărirea modului in care cultura şi limba română \ 
şi-au făcut ale lor aceste scrieri cu o carieră universală. I 

Cartojan urmăreşte, după un program constant, j 

deşi nu în toate cazurile respectat în întregime, 

destinul fiecărei scrieri pînă în momentul in care ea 

pătrunde în cultura română, apoi soarta ei în versiu- 

/"nile româneşti şi reflexele în creaţia populară, în 

^iconografie' uneori, în literatura cultă cîteodată. De 

/fiecare dată are grijă să înceapă, însă, cu relatarea 

conţinutului respectivei scrieri, în care pune un talent 

unic de evocare a atmosferei proprii unor produse 

din veacurile de naivitate şi copilărie ale culturii 

universale. De fapt, istoricul reconstituie cu bună 

ştiinţă un univers în care s-a mişcat cindva mintea şi xvn 


noi? A° P0T n ° StrU ' su 8 ere ^A elementele de 
poeme şi basm ca şi pe cele de teroare naivă vehicu! 

iar nu o fa d«tT teIe * aP °, Crife » CU caracter «S «. 
dar nu o data cu un substrat ascuţit social anti 

feudal sau anticlerical. Căci -nu trebuie uitat 
ioae aceste «apocrife» se găsesc trecut" pe £ e k 
de «cărţi interzise» întocmite de biserică, deoarece 
ea vedea într-însele un atentat al maselor la mono 
polul spiritual deţinut de cler. Chiar leceZeL 
rehg.oase mai apropiate de vederile bi ericii si 
uti.zate, în consecinţă, potrivit cu scopurile sale 
sint, prm originile şi natura lor, produse ce în tr u' 
chipau mentalitatea şi gustul păturilor neprivilegt™" 
înclinate a vedea mai degrabă elementul umf n si 
poetic decît rigiditatea dogmei oficiale. Acest fapt la 
mţees foarte bine Cartojan, transpunînd conţinutul 
lor in termeni, ştiinţei literare, dar ferindu se ale 
şterge praful auriu al vechimii. le 

\l „fî J\°* ° arte de Ştiin t ă ln cel mai strict înţeles 

se transiorma ea însăşi, pe măsura lecturii într o 
ventabiă creaţie literară. O citim asa cum Sim 
versiumle datorate unor scriitori modern Se b2 
melor din O mie şi una de nopţi, privind cum trec ne 
dinaintea ochilor noştri viziunile inspă mfnSare 
au paradisjace ale «apocrifelor», lumile de basmul 
aventura ale romanelor de felul Alexandriei Jv 
ErotocrUrdui, comparaţiile şi povestirile cu tîlc dm 
floarea darurdor, Esopia, Arehirie şi AnJanKlăZ 
împreuna cu Bertoldo, ne transpunem în mentalitate 
unor Vremun credeau i xistent moT l ^l 

fabuloase şi căutau să descifreze semnele timpuri 
an gromovniee san viitorul după bătaia S 
Nicolae Cartojan a avut darul să prezinte total 
eu o înţelegere pentru acele vremuri^ai e care 

nea din armntirile propriei copilării. El povesteşte 
cu plăcerea cu care a ascultat, copil fiind aceleaşi 
isprăvi de lui Alexandru Macedon. s " ' 
nazbîtii ale lui Bertoldo. Nimen, nu-1 va nai ah SE 
Ş1 n.mem nu-1 va întrece în aceasta. Oricit de mare 

xvm a fost progresul cercetării după el, şi oricît de mult 
ar datora Cartojan înaintaşilor săi, opera vieţii sale 
rămine o creaţie ştiinţifică solidă, peste care timpul 
a trecut fără a-i ofili parfumul arhaic, aşa de abil 
filtrat prin mintea critică a omului modern. NOTE 

1. Bibliografia completă a operei lui N. Cartojan 
a fost întocmită, in două rînduri, de elevii săi Dan 
Simonescu şi 1. G. Dimitriu. Vezi Dan Simonescu, 
N. Cartojan (1883 — 1944) în Revista istorică română, 
voi. XV, fasc. II, 1945, pp. 193—215 şi I. G. Dimi- 
triu, Nicolae Cartojan, în Orbis, Bulletin internaţional 
de Documentation linguistique, tome XIV, no. 2, 
1965, pp. 589—603. Titlurile sînt clasate după 
epocile din istoria literaturii române la care se referă 
respectivele lucrări. Nu se face nici o menţiune 
dacă poziţia bibliografică respectivă este o contri- 
buţie nouă, sau o simplă tipărire anticipată a unor 
fragmente din studiile mai mari, înregistrate la alte 
poziţii. De asemenea, nu sînt diferenţiate contribu- 
ţiile fundamentale de articolele cu un rol pur infor- 
mativ, sau de popularizare. 

In privinţa celor două poziţii bibliografice privind 
personalitatea şi opera stolnicului Constantin Canta- 
cuzino, şi anume: Un grandc erudita romeno a 
Padova: Lo « Stolnic» Constantin Cantacuzino, Bucu- 
reşti, 1943 (în colaborare cu Ramiro Ortiz, fiecare 
semnindu-şi însă partea c.e-i aparţine) şi Stolnicul 
Constantin Cantacuzino (viaţa şi opera), Craiova, 
1944, studiu premergător la ediţia Istoriei Ţării 
Româneşti, confruntarea textelor cu cele două pre- 
legeri din cursul litografiat Epoca lui Constantin 
Brincoveanu, 1942—1943, pp. 39—101, precum şi 
cu volumul III din Istoria literaturii române vechi 
duce la următoarele constatări: 

a) Cele două părţi din placheta italiană semnate 
de N. Cartojan: Lo « Stolnic » Constantin 

xrx Cantacuzino (pp. 7—26) şi Uattivitd dello 

«Stolnic» Constantin Cantacuzino (pp. 69 

87) sînt, în parte, o redactare sintetică, dar 
în şi mai mare parte o simplă traducere pentru 
uzul străinătăţii, a prelegerilor sale univer- 
sitare păstrate în cursul citat, curs ce stă 
la baza volumului III din Istoria literaturii 
române vechi. Ele nu aduc nimic nou în 
raport cu acesta din urmă. 

b) Studiul introductiv la ediţia textului Istoria 
Ţârii Româneşti, ediţie ce aparţine în exclu- 
sivitate colaboratorului Dan Simonescu, are 
la bază tot textul prelegerilor universitare 
citate, cu o serie de amputări. Se reproduc 
insă pe larg, din acelaşi curs, notele de călă- 
torie ale stolnicului, la care N. Cart oj an a 
renunţat în textul definitiv al cursului, publi- 
cat ca volumul III din Istoria literaturii 
române vechi. Analiza operei capitale a stol- 
nicului este însă mult redusă faţă de curs şi 
de Istoria literaturii române vechi. Faţă de 
curs găsim în plus un paragraf despre opera 
geografică, şi acesta îmbunătăţit în Istorie, 
unde se dă şi un paragraf despre opera reli- 
gioasă. 

In concluzie: cu excepţia amplelor citate din jur- 
nalul de drum, pe care Cartojan le-a păstrat numai 
aici, introducerea la ediţia Istoriei Ţării Româneşti 
nu-1 interesează pe cititorul care cunoaşte Istoria 
literaturii române vechi. Această introducere nu 
reprezintă un studiu special, rotund, ci doar o 
adaptare ad-hoc a prelegerilor universitare, defini- 
tivate şi tipărite în Istoria literaturii românp vechi 
voi. III. 

La poziţia bibliografică Miron Costin şi Nicolae 
Costin, în Enciclopedia Italiana fondata dâ Giovanni 
Treceam, voi. XI, 652 (I. G. Dimitriu, p. 597) este 
vorba de două scurte prezentări, fiecare avînd, fără 

xx îsss bibliografie, 27 de rînduri (M. Costin) şi 9 rînduri 
(N. Costin) pe pagina împărţită în două coloane. 
Ele nu au nici o altă importanţă decît locul unde au 
apărut. 

2. Iată lista completă a acestor cursuri litogra- 
fiate, după bibliografiile citate: 
1926— 27. Elemente occidentale în literatura veche 

românească, I. f., 264 + 6p. (editat de 

D. Mazilu). 
1928—29. Romanul occidental în literatura veche 

românească (cîteva prelegeri editate de 

Victor Hilmu). 
1930_31. Literatura românească în sec. al XVII-lea, 

516 p. (cu acest curs începe seria celor 

editate de seminarul de Istoria literaturii 

române A^echi). 
1931—32. Curs de introducere în istoria literaturii 

române vechi pentru anul pregătitor, 422 p. 

- — Literatura română în epoca lui Con- 
stantin Brîncoveanu, 339 p. 
1932—33. Curs de introducere în istoria literaturii 

române vechi pentru anul pregătitor, 445 p. 

— Epoca fanarioţilor, 463 p. 

1933 — 34. începuturile literaturii române, 433 p. 

1934—35. Literatura română în epoca marilor cro- 
nicari moldoveni, 632 p. 

1935—36. [nu a fost litografiat]. 

1936_37, Epoca lui Constantin Brîncoveanu, 343 p. 

1937^38. Epoca fanarioţilor, 408 p. 

— Iconografie şi folclor, 117 p. 

1938—39. începuturile literaturii române, 430 p. 
>J939_40. Istoria literaturii române vechi în secolul 
al XVII-lea, 244 p. 

1940—41. Literatura română în epoca marilor cro- 
nicari moldoveni, 432 p. 

XXI 1942—43. Epoca lui Şerban Cantacuzino si a lai 
Constantin Brincoveanu, 112 p. 
— Epoca lui Constantin Brincoveanu, 301 p. 

3. în articolul citat, însoţit de bibliografia lui 
IN. Cartojan, profesorul Dan Simonescu scrie: «Deşi 
cronologiceşte ultimul lui curs are titlul Epoca fana- 
rioţilor, totuşi, sub acest titlu, prof. Cartojan a 
tratat mai mult romanul popular răspîndit la noi 
in secolul al XVIII-lea şi mai puţin celelalte domenii 
literare, istoric şi religios. în mai multe rînduri a 
anunţat studenţilor un curs despre D. Cantemir 
pe care însă nu 1-a ţinut niciodată. în 1935—1936 
a ţinut un seminar despre opera lui Dimitrie Can- 
temir. In ultimul timp a expus sumar numai bio- 
grafia lui Dimitrie Cantemir, ceea ce înseamnă că 
in preocupările şi notele lui începea să se schiţeze 
monografia întreagă » (p. 197). 

în Precuvîntarea la primul volum din Cercetări 
literare, N. Cartojan nota între altele, făeind o istorie 
a preocupărilor sale, începînd din 1930: «Anul III 
şi IV: Adîncirea unei epoce sau a unui gen literar 
in toate aspectele sale. Astfel preocupările Semina- 
rului din ultimii ani au fost îndreptate asupra urmă- 
toarelor teme: epoca şi opera lui D. Cantemir; cro- 
nicarii moldoveni şi scrierile lor ca izvor de inspiraţie 
pentru epica şi drama secolului al XlX-lea; cărţile 
populare şi urmele lăsate de ele în folclor. » în anul 
şcolar 1934— 1935 seminarul cu anii III şi IV «a 
urmărit ţinta de a adinei probleme tratate 'în cursul 
public privitor Ia epoca marilor cronicari moldoveni» 
(Cercetări literare, II, 1936, p. V). «Seminarul cu 
studenţii anului III şi IV, condus de noi, a dezbătut 
m anul 1935—1936: viaţa şi opera lui Dimitrie 
Cantemir; în 1936—1937: istoriografia în Tara 
Românească; în 1937—1938: literatura populară 
scrisă şi legăturile ei cu folclorul şi cu arta populară » 

iaZ Cet Z l ,<t itemre > HI ' 1939 > P- V >" în anul şcolar 
îyjj— iy«40 in seminarul pentru aceiaşi ani III si 

IV, pe care-1 conducea personal,Cartojan « a urmărit 

XXII ideea originii romane în literatura noastră veche 
(la Grigore Ureche, Simion Dascălul, Miron Costin, 
Nicolae Costin, Constantin Cantacuzino Stolnicul şi 
D. Cantemir).» (Cercetări literare, IV, 1940, p. VII). 
Este ultima informaţie despre activitatea semina- 
rului, publicată in Cercetări literare. 

4. în această categorie intră următoarele titluri 
din bibliografiile citate : 

a) Inrîurirea Alexandriei asupra literaturii popu- 
lare, in Convorbiri literare, XLIV, 1910, pp. 602— 
614, articol publicat de autor cu o notă care spune: 
« Fragment dintr-un studiu asupra Alexandriei în 
literatura română». Cu excepţia unui scurt pasaj de la 
început, regăsim textul acestui articol în monografia 
Alexandria în literatura românească, pp. 89 — 101. 

b) Alexandria (Codex Neagoeanus) în Anuarul 
liceului Ion Maiorescu din Giurgiu pe anul şcolar 
1919-1920, Bucureşti, 1922. 

c) Codex Neagoeanus, în acelaşi anuar pe anul 
şcolar 1920—1921, Bucureşti, 1922. Confruntarea 
textelor cu Alexandria in literatura românească, 
Noui contribuţii, unde sînt retipărite la paginile 

82 117 şi respectiv 47 — 53 dovedeşte că s-au utilizat 

aceleaşi zaţuri tipografice cu care a fost tipărită 
lucrarea întreagă. Unele mici completări au fost 
operate de autor în corectură, pentru forma defi- 
nitivă, tipărită în volum. 

d) Pagini de literatură românească veche. O 
cronică anonimă despre Brincoveanu, în Cele trei 
Crişuri, Bucureşti, 1941, pp. 53—56. Este textul 
capitolului despre Anonimul brîncovenesc din volumul 
III al Istoriei literaturii române vechi, p. 247 şi 
254 — 256 (Cronicarii lui Brincoveanu, paragraful 
Cronica anonimă despre. C. Brincoveanu). ^Singura 
frază care lipseşte în Istoria literaturii române vechi 
este următoarea: «Iată cum ştia Brincoveanu să 
facă dreptate celor năpăstuiţi şi să aducă ordine 
în finanţele ţării » (p. 55). 

XXIII Resab iZt VT Br " lC0i ! eanU : în Revista Fundaţiilor 
«8 P^ X f octombrie 1944, nr. 10, pp. 144- 
iob bste, cuvmt cu cuvînt, paragraful II Evoca 
lui Brîncoveanu din volumul III al Istorii gJSrii 

Z m bm± ?- p " 205 ^ 212 - Acesta din urmă «SS 

plus bibliografia şi cîteva rînduri în text. 

o. Iată şi lista completă a acestor titluri: 

Jiî^f"^ dam Van ^nne litterature 
™mame in Slana, Casopis pro slovanskou filologii, 
Praga, anul V, fasc. 1, 1926-1927, pp. 201-202 
Este un rezumat de 50 de rînduri al studiului publicat 
m Convorbiri literare. punncat 

b) «Fiore di virtu» dans la litterature roumaine 
m Archwum Romanicum, XII, 1928, pp. 501-514 
Prezentare a rezultatelor comunicate n memoriul 

5 în extras.' PUn ° tUl 5 ^ ^ n ° aStre " A ^ 

I Zl L / V i eS Pf^Şroumains traduits du slave în 
1. &jezd slovanshjch filologă v Praze, 1929, I-er Con- 
gres des philologues slaves ă Prague 1929 voi II 1931 
şi extras de 8 pagini. Prezintă succint Fiore di tini' 
Alexandria, Varlaam şi loasaf, Archirie şi Anadan. 

HmL 168 premiers elements occidentaux dans la 

paree, iy,J4 şi extras 18 pagini. 

crâis L ir°^U Jmn9a H d \ " r £ r ^critos» t Poeme 
eretois du XVII-e siecle, în Revue de litterature 
compare, . aprilie-mnie 1936, pp. 265-293 şi extras 

ShtifîK ^ art - ! a f ° St tradus * ^Veceşte 
sub titlul Oi ocm xaUj^^ nyiyk ToG EpaWrou 

iyd/, pp. cJ62— 37o şi ianuarie 1938, pp. 92—107 

^/ft JTf** C °^* et les romans d'aventures 
rnlr ' î e « T0 ? een f et swtout dans la litterature 

oTTSn 6 - f BuUeîm °f the ^^ational Committee 
of fnstorieal sciences, volumul X, partea a IlI-a 
cuprmzmd rezumatele comunicărilor prezentate la 

XXIV cel de al 8-lea Congres internaţional de ştiinţe 
istorice de la Zurich, 1938. Rezumatul lui N. Car- 
tojan, de 30 de rînduri, este tipărit la pp. 615—616. 

g) Un grande erudito romeno a Padova: La 
«Stolnic» Constantin Cantacuzino, Bucureşti, 1943 
(in colaborare cu R. Ortiz). Vezi nota 1. 

Informaţii sumare despre literatura veche se 
află şi în broşura Breve storia della letteratura romena, 
traduzione di A. Pernice dai manoscritto originale, 
Roma, 1926, Pubblicazioni delV Instituto per VEuropa 
Orientale, prima serie, Letteratura- Arte- Filosof ia. 
Paginile 5 — 11 din această broşură de 33 pagini, 
dintre care 7 de bibliografie, sînt rezervate epocii 
vechi. 

6. Lingvistica românească. Discurs rostit la 28 
mai 1946 în şedinţă publică solemnă, de Iorgu 
Iordan, cu răspunsul d-lui Th. Capidan, Bucureşti, 
1946 (elogiul lui N. Cartojan). 

DAN ZAMFIRESCU NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI 


Ediţia de faţa reproduce textul ediţiei anterioare 
a studiului lui N. Cartojan, Cărţile populare în 
literatura românească, apărut în anii 1929 (voi. 1) 
şi 1938 (voi. II). 

Textul a fost transcris conform normelor orto- 
grafice actuale, grafii precum sbucium, deslănţuit, 
ipostase, răsvrătiţi, aceeaş fiind înlocuite prin zbucium, 
dezlănţuit, ipostaze, răzvrătiţi, aceeaşi. Au fost 
păstrate însă formele care consemnează o realitate 
fonetică: manuscripte, contimporan, sunt, prototipe, 
cari, a resfrînge, a ceti, resfirat, viţiu, descâlicător ş.a. 

Au fost corectate tacit numeroase greşeli de tipar 
sau de redactare ale vechii ediţii. Astfel, în volumul I, 
la p. 85 (ed. 1929) în fraza « Sara, Isac şi robii plin- 
seră pe Avraam şi-i ingropară sufletul cu cinste. . . », 
cuvîntul sufletul, a fost înlocuit, aşa cum o cere, 
logic, contextul, cu trupul. La p. 245 a aceluiaşi 
volum, citatul din poezia lui Rtickert « Es war ein 
Mann. . . » a fost transcris corect, « Es ging ein 
Mann...». In volumul II (ed. 1938), la p. 42, 
capitolul Moartea lui Cain, se rezumă legenda naşterii 
clinilor din ţeasta lui... Adam. Textul se referă 
de fapt la Cain, personajul legendei. 

Mai dificilă decît eliminarea erorilor de acest fel 
şi a numeroaselor erori mărunte de tipul: opere 
patriotice pentru opere patristice, premiologie pentru 
paremiologie etc, a fost corectarea unor greşeli 
privind cotele manuscriselor citate în text sau în 
bibliografia capitolelor. Astfel, în volumul I, p. 114 
(ed. 1929) se citează ms. nr. 449. în realitate, e 
vorba de ms. nr. 469 din Biblioteca Academiei 
R. S. România. La pp. 122 şi 123, trimiterile la mss. 
nr. 496 şi respectiv 463 erau eronate, trimiterea 

XXVII corectă fiind la acelaşi ras. nr 469 ron 497 i 

SS t L«pu Aguru, sub cota 3629. Cota 
SJS "«S, fa 6 r TZu^f^T COtei ' de 

text ; hpsind adesea exponentul de trirnCe) s a 
Alteon, de exemplu în cazul unor erori de Stiune 

pagSt aSsc 1Ui ^ f ° St marPate * — XX MU M« Au fost traduse citatele socotite necesare pentru 
o completă înţelegere a textului. Traducerile sînt 
marcate cu paranteze unghiulare. 

întrucît reproducerea ilustraţiei (alb-negru) din 
ediţia 1929—1938 nu ar fi fost, din motive de ordin 
tehnic, corespunzătoare, ea a fost refăcută (diapo- 
zitive color), ceea ce ne-a obligat in cîţeva cazuri 
la înlocuirea unor planşe din vechea ediţie cu alte 
ilustraţii cu tematică similară. 

De' la apariţia primei ediţii a acestei lucrări, 
pînă în prezent, ' volumul de informaţie în domeniul 
cărţilor populare a sporit considerabil. Au fost 
descoperite numeroase manuscrise, au fost stabilite 
noi filiaţii şi datări, s-au reevaluat unele ipoteze. 
Nefiind o ediţie critică, ediţia de faţă nu îşi propune 
o aducere la zi a informaţiei şi bibliografiei domeniu- 
lui. Pentru aceasta recomandăm excelenta ediţie 
privind cărţile populare, datorată prof. univ. Ion 
C. Chitimia' şi Dan Simonescu, culegerea de studu 
Probleme de bază ale literaturii române vechi de I. C. 
Chitimia ş.a. 

Chiar depăşită, sub unele laturi, de stadiul 
actual al cercetării, valoarea monografiei, devenite 
clasice, a lui Nicolae Cartojan, rămîne credem, 
evidentă, justificînd reeditarea ei la cele peste 
patru decenii de la apariţie. 

Mulţumim şi pe această cale prof. univ. Dan 
Simonescu şi prof. univ. I. C. Chitimia pentru pre- 
ţiosul sprijin acordat la întocmirea prezenţei ediţii. 

AL. C. 


L iteratura noastră veche s-a dezvoltat în 
trei direcţiuni principale: religioasă, istorică şi popora- 
nă scrisă. ' — . 

Literatura poporană — în care cuprindem, şi le- 
gendele religioase apocrife — apare la noi curînd 
după traducerea cărţilor fundamentale ale bisericii 
în ţinuturile maramureşene. 

In cadrul literaturii noastre vechi, ea pătrunde 
din limba slavă sau greacă şi se ruspîndeşte în tot 
cursul veacurilor al XVlIÂea şi al XVIIMea în 
copii manuscripte, pentru ca să vadă lumina tipa- 
rului la sfîrşitul secolului al XVIII-lea sau al celui 
de al XlX-led, cînd acţiunea de regenerare naţională 
prin şcoala sătească, începută de curentul ardelean, 
impunea publicarea cărţilor iubite de popor. 

In dezvoltarea culturii noastre vechi, cărţile acestea 
au alcătuit literatura de imaginaţie, prin care s-au 
desfătat în ceasurile de recreare sufletele dornice de 
ficţiune ale cărturarilor din trecut şi, prin ei, ale 
maselor populare. 

Literatura apocrifă, şi poporană a deschis sufletului 
românesc de pe vremuri o largă perspectivă spre 
tărîniul miraculosului magic şi creştin, spre lumina 
feerică a Orientului: legende pioase, pline de graţie 
naiva despre familia sfintă şi copilăria Muituitorii- 
lui în cadrul patriarhal al vieţii de sat: descrieri pline 
de culoare despre palatul reginei Candachia, cu pere- 
ţii de pietre nestemate, cu mese de diamant, cu scaune 
de aur, cu pahare de smaragd şi de safir; lampa fer- ■ Prefaţa autorului la voi. 1 — Cârtite populare in litera- 
tura românească — Epoca, influentei sud-slave — Bucureşti. 
1929. ' ' mecata a lui A adm, din O mie şi una de nopţi cu 
lumea de cahfişi de viziri, de haremuri sTcadîne 
cu Bagdadul plin de grădini in floare şi de flnttni 
cu apa răcoroasă. ' ' WHW 

Din acest punct de vedere, textele poporane con 
sutme pentru mi preţioase documlnti cultural 
prin mijlocul cărora putem pătrunde si înţeleg 'men- 
talitatea generaţiilor dispărute. ' ' ° 

In manuscrisele acestea cu filele mîncate de cariu 
îngălbenite de timp şi pătate de picăturile de Tuml- 
nari ale atîtor cetitori de pe vremuri, păLptiă tacă 
ceva dm sufletul veacurilor trecute; -şi^eMsufht 
Recrea să-l cuprindem şi să-î înfăţişlm'în^ 
gmile ce urmează. ' 

D«r in afară de interesul istoric, textele acestea 
păstrează încă şi azi un caracter de actualitate căci 
daca în zorile veacului al XlX-lea, pătrunde ea cu- 
ti ru moderne occidentale le-a alungat din biblioteca 
ckselor noastre orăşeneşti, ele circulă totuşi s aeuZ 
in lumea satelor. In fiecare an, se trimit' din orale 
prin colportori speciali, la sate, sute de mii de asTne- 
nea texte -numai casa Steinberg tipăreşte dună 
cum m-am informat, anual în cîte Joofl Prm 
plarc, carţde poporane religioase. Acolo, în Ll mea 
sat lor, carţde acestea îşi continuă încă influenta lor 
pmermea Nu există colţ din arta şi literatura populara 
dm ciclul tradiţionalist al superstiţiilor, care 'ă ni \ 
fi suferit influenţa cărţilor populare, in ţesătura 

dTnutli "abil?? 610 '; a *?*"**> a Uaţoo" 
ele 2 edil > f ^ •"? ? ătnuu ° ™™denie de 
elemente dm literatura scruă. in iconografia populară 
in Picturile bisericeşti, în troiţele ridicate de suflete 
pioase la raspîntia drumurilor de tară, se °ăsesc o 

Zptrîfa. 6 SCme inSpiraU din l^ra.rîuZasă 

„„£ Un ° aŞ * Crea ****** a acestei ramuri de literatură 
veche romanească aruncă o lumină asa de vie afunra 

^Zil'tlT 1 /- mUm a P"™** nostul 
studiul folclorului nu se poate despărţi de aida al 
literaturii poporane scrise. ' — - De aceea in studiul nostru vom îndrepta cercetările 
şi în această direcţie, fiindcă, daca preocuparea noas- 
tră de căpetenie este de a urmări evoluţia literaturii 
scrise, totuşi credem că nu trebuie să pierdem din 
vedere nici 'ţinta de a lega trecutul cu prezentul şi de a 
desluşi ce mai trăieşte din vechea literatură în sufletul 
popular de astăzi. Sunt acum 50 de ani, de cînd Hasdeu, cu vastele 
lui cunoştinţe, studiind şi publicînd în legătură cu 
versiunile slave, textele apocrife ale veacului al XVI-lea, 
cuprinse în aşa-numitul Codex Sturdzanus, punea 
temeliile studiilor de literatură populară. 

Trei ani după aceasta, în 1883, dr. M. Gaster, 
cu o temeinică pregătire, căuta să cuprindă într-o 
privire de ansamblu întregul domeniu al literaturii 
populare. Materialul ce-i stătea la îndemînâ era însă 
neîndestulător: 61 de manuscripte, dintre cari o bună 
parte aparţineau lui Mihai Eminescu. Marele^ nostru 
liric, pe lingă larga lui cultură occidentală, îşi pur- 
tase gîndul iscoditor şi prin filele ferfeniţate ale vechi- 
lor manuscripte, pentru a culege din ele « slova veche 
si înţeleaptă ». 

După opera foarte preţioasă a lui Gaster, cerce- 
tările asupra literaturii populare au amuţit. 

lntr~o jumătate de veac, cită s-a scurs de la apari- 
ţiunea cărţii lui Gaster, s-a grămădit în rafturile 
bibliotecilor noastre un enorm material de manuscripte 
inedite şi publicaţii folclorice. Fără să socotim textele 
aflate în depozitele bibliotecilor din Iaşi, Cluj, Cernă- 
uţi si Sibiu, numai în Biblioteca Academiei Române 
se găsesc peste 1 000 de msse. de texte poporane. De 
altă parte, revistele noastre de folclor: Şezătoarea, 
Ion Creangă, Tudor Pamfile, Comoara Satelor, 
publicaţiile Academiei, cuprinse în colecţia Viaţa 
sufletească a poporului român, fără să mai vorbim 
de numeroasele culegeri singuratice, cuprind în pagi-^ 
nile lor numeroase documente în care se pot urmări 
reflexele textelor poporane. rinPT 1 - ° i llmătate de "eac de colecţionare de mate- 

ZîuJ Z T n T Ca f ?! d "** al Setărilor Tfie 
reluat, ca bogata recoltă adunată să fie cercetată 

S*/' *««; « focare tema S4S?5 

uZaZnln ~ emtU ™ blzantin osla V ă, circulaţia °?n 
Literatura romanească, variantele în care s-a'deJt 

De cîtva timp, atenţia istoricilor noştri literari « « 

1 ' , P f Mlto -. Cerceta™ de detaZm g(M , publicatiun 
de texte, întreprinse de d-nii: M. GmtJ N trm 
N Draganu Leca Morariu şi d-soara EufrZina 

aesie contribuţii ale mele, au luminat cîteva din nm 

/« awbZ freca* €?-Z iV. /orffa ez/ ra™/ ^ M /, 7 

* «mm* geneză fl c ^ tor wo ^ e popule K ' 

J'WWWW *.W întemeiată în bună parte si ne 

Ze™t să l tr/ in ^ bU ° teCa A ^mÂRo^ân\ 
încearcă sa înfăţişeze într-o sinteză rezultatele unei 

caVseaflă tXlTT^ $"* de ° Sebire de ^anul 
tare se afla la baza Literaturii populare a lui Gaster 

ea înfăţişează materialul popular scris, înmodcro' 
Z'Zl ££"** de *"*" ***** « ^« 

Evident că o asemenea încercare, lipsită în bună 
pare de publicaţii de texte şi de monografi! premergl 
toare poate avea şi ca lacune, care sperăm se t% 

52? Prin mările de detaU * TZnllrlfîi 

monffr%,T? U \ S , tUdiU -r T t0Cmai să 'plesnească 
monogiafule şi publicaţiile de texte. De aceea am dat 

atenţie deosebită bibliografiei pe care, fărătă ZdZ 

a o face completa - pentru aceasta era necesar un alt gen de lucrare — ne-am străduit totuşi să o facem 
cit mai bogată. 

Pentru ca această parte bibliografică, adunată cu 
trudă, să poată fi folositoare viitorilor cercetători, 
am crezut că este mai bine să o sistematizăm la sfîr- 
şitul fiecărui capitol, grupînd-o în următoarele sec- 
ţiuni: 1. texte româneşti publicate; 2. manuscripte 
inedite şi nesemnalate din Biblioteca Academiei; 
3. texte slave; 4. texte greceşti necesare pentru a înlesni 
cercetările comparative cu originalele bizantine, şi, 
în sfîrşit, o ultimă secţiune, a 5-a: studii privitoare 
la originea şi filiaţiunea textelor, întreprinse la noi 
sau aiurea. 

Pentru orientarea în domeniul bizantino-slav, 
ne-am folosit, în afară de clasica lucrare a lui Krum- 
backer, Geschichte der byzantinischen Lit. (1897), 
de următoarele- publicaţii bibliografice: prof. D. Bon- 
velsch, Die christliche vornicănische Literatur in 
altslavischen Uebersetzungen, în A. Harnach (1893), 
Geschichte der altchristlichen Literatur, E. Kozack, 
Bibliographische Ubersicht der biblischapokryphen 
Literatur bei den Slaven, în Jahrb. fur protest. 
Theoîogie (XVIII (1892), pp. 127—158 şi extras), 
Pavle Popovic,TlpQrjîQjs, cpncKe KHhffiK£BHocTii,Belgrad 
(ed. din 1913) şi A. I. Iaţimirski, BH6jiiorpa(J)H- 

^eCKÎH o630pî» AnOKpH4>OB'B Bl» ÎOJKHOCJiaBHHCKOH 

h pyccKoiî nucBMeHHocTH, Petrograd, 1925. 

Volumul de faţă cuprinde numai epoca influenţei 
sud-slave. Am tratat însă în acest volum, pentru a 
evita repetări inutile, şi variantele, traduse din gre- 
ceşte, ale textelor ce apar în epoca influenţei sud- 
slave, după cum am lăsat pentru volumul al II-lea, 
textele a căror apariţie nu este destul de certă în epoca 
de care ne ocupăm aci. Un indice general al materiei 
va încheia, în volumul al II-lea, lucrarea. literatura apocrifa şi poporană 
slavA In ţările noastre Poporul românesc, despărţit de popoarele roma- 
nice din Apus şi dezorganizat printr-o invazie de zece 
veacuri, se găseşte, în vremea cînd apare în lumina 
istoriei, aşezat la marginea lumii care stătea sub 
influenţa culturii latine. Pe cînd în jurul său, popoare 
de rasă diferită, ca cehii, polonii, ungurii, stînd sub 
ascultarea papei, au intrat în sfera de cultură catolică 
şi latină a Occidentului, neamul româneasc, prin 
ortodoxismul său, a fost cuprins în zona de cultură 
a Orientului bizantino-slav. 

Străvechile legături religioase cu Sudul dunărean, 
pretenţiunile de suzeranitate ale regilor unguri şi 
poloni asupra Principatelor Române în epoca for- 
maţiunii lor, înrudirile dinastice dintre primii voevozi 
munteni şi craii sîrbi sau ţarii bulgari, întemeierea 
de mănăstiri româneşti prin călugări sîrbi — sunt 
atîtea fapte şi împrejurări care au contribuit să ne 
ţină alipiţi, sub raportul credinţei şi al culturii, de 
Sudul dunărean ortodox, cu limba de stat şi biserică, 
slavonă. 

Introducerea limbii slavone în biserică si în 
cancelariile domneşti ale Principatelor Române a 
înlesnit la rîndul său pătrunderea şi răspîndirea 
literaturii slave în ţările noastre. Cînd mai tîrziu, 
cărturarii timpurilor trecute, cunoscători de carte 
slavonească, călugări şi preoţi, încep să transpună 
în limba românească, pentru educaţia religioasă şi 
spre desfătarea sufletească a păturilor largi ale 
poporului, legendele religioase apocrife şi poveştile 
distractive, izvoarele lor le găseau în bibliotecile de 
manuscripte slavone ale mănăstirilor sau în copiile 
care circulau în lumea preoţilor. Rădăcinile litera- 
turii apocrife şi ale celei poporane trebuiesc aşadar căutate în literatura slavilor sud-dunăreni: bulgari 
şi sîrbi. 

Bulgarii au intrat de timpuriu în raza de cultură 
a Bizanţului. Strălucirea civilizaţiei bizantine a 
exercitat o fascinaţie aşa de puternică asupra popoa- 
relor din nordul Peninsulei Balcanice, încît în anul 
864, ţarul Boris al bulgarilor, cu întreg poporul, se 
creştinează, avînd ca naş pe împăratul bizantin. 

Prin aceasta se deschid larg, pentru slavii din j 
sudul Dunării, porţile influenţei bizantine. 

Fiul şi urmaşul lui Boris, Simeon, îşi petrecuse 
anii copilăriei la Constantinopol şi învăţase atîta 
carte grecească, încît solul contimporan german, 
Luitprand, îl numeşte pe jumătate grec. El organi- 
zează in Bulgaria o rodnică activitate de traducere 
a literaturii bizantine. Aceste străduinţe sunt aju- 
tate de discipolii apostolilor Chirii şi Metodiu, cari 2_ 
traduseseră din greceşte cărţile sfinte în limba slavă 
şi introduseseră în biserica din Moravia liturghia 
slava. Izgoniţi mai tîrziu din Moravia, discipolii lui 
Chirii şi Metodiu găsesc un adăpost prielnic la curtea 
din Preslav a ţarilor bulgari, unde introduc în bise- 
rici serviciul divin slav şi unde desfăşoară o întinsă 
activitate de transplantare a culturii bizantine. 
Această activitate, înteţită prin întemeierea mănăs- 
tirilor, în al căror cuprins paşnic şi-a căutat liniştea 
sufletească însuşi ţarul Boris, este atrasă, din cauza 
vicisitudinilor politice, necontenit spre sud-est, trep- 
tat cu strămutarea capitalei către ţinuturile mace- 
donene, pînă cînd Bulgaria cade sub stăpînirea Bi- 
zanţului, înăbuşită prin cucerirea bizantină, litera- 
tura renaşte sub al doilea imperiu româno-bulgar, 
la curtea ţarilor din Tîrnovo, prin munca neobosită 
a marilor patriarhi şi cărturari, Theodosie şi mai 
ales Evthimie, ultimul patriarh al Bulgariei, care 
a văzut cu ochii prăbuşirea patriei sale. Nivelul de cultură al poporului bulgar Ia începu- 
turile creştinării sale, ca şi mai tîrziu, nu era încă io aşa de ridicat încît să poată înţelege frumuseţea 
ideală a capodoperelor clasicismului elen, nici să 
poată preţui floarea poeziei bizantine. De aceea cle- 
ricii, şi în primul rînd călugării cari stăteau în frun- 
tea activităţii de transplantare a culturii Bizanţului, 
au ales din literatura bizantină, în afară de literatura ■ 
teologică, numai ceea ce cadra cu spiritul lor mistic 
şi cu caracterul naiv al poporului. Pe această cale a 
pătruns în vechea literatură bulgară un ciclu bogat 
de legende religioase apocrife privitoare la Vechiul 
Testament: despre Adam şi Eva; despre arborele 
din care s-a făcut crucea Mîntuitorului ; despre marii 
patriarhi ai Bibliei: Avraam (disputa iui cu înţelep- 
ţii Egiptului), lacob,. Moise; despre misteriosul 
Melhisedec; despre Solomon şi împărăteasa Savila. 
Un al doilea ciclu de legende religioase se leagă de 
materia Noului Testament şi povestesc episoade 
din viaţa Mîntuitorului şi a familiei sale, care nu se 
găsesc în evangheliile canonice, ca: Protoevanghelia 
lui lacob, care narează împrejurările nimbate de gra- 
ţie divină în care s-a născut Sfînta Fecioară, creş- 
terea ei în templu, logodna cu bătrînul timplar 
Iosif, naşterea Mîntuitorului şi fuga spre Egipt; 
Evanghelia lui Toma, care vorbeşte despre copilăria 
lui Isus în cadrul idilic al vieţii de sat şi mai ales 
minunile săvîrşite de el în cursul jocului cu copii 
de seama lui; Evanghelia lui Nicodim, in care se 
înfăţişează chinurile Mîntuitorului şi moartea lui — 
un ciclu de legende care au influenţat în Occident 
legenda sfîntului Graal. 

Ciclul legendelor religioase apocrife se încheie cu 
o serie de viziuni apocaliptice despre sfirşitul lumii, 
despre locaşul de odihnă al celor fericiţi intrai şi 
muncile celor păcătoşi în iad (Apocalipsele sfîntului 
Ioan Bogoslovul şi al sfîntului Pavel; Călătoria Mai- 
cii Domnului la' iad; Moartea lui Avraam; Ascen- 
siunea lui Isaiia; Cuvintul lui Metodic al paturilor). 

Paralel cu legendele apocrife, s-au mai tradus 
în această epocă a literaturii bulgare o serie de ade- 
vărate romane populare, dintre care unele veneau vi dm vremurile vechi ale clasicismului, ca Viata si 
pildele lai Esop, refăcută însă în Bizanţ de cără- 
rui cărturar Maxim Planudes, iar altele' veneau din 
Orientul îndepărtat, ca Varlaam si Ioasat o pre- 
lucrare a legendei lui Buddha în roman hagiografic 
creştin; sau colecţia de fabule indiene, Ştefanii si 
lfimlat, scoasa dm celebra carte de educaţie pentru 
principi, Panciatantra; ori romanul asirian al lui 
Arc/iine, tradus în Macedonia sudică. 

Cu toată strălucirea ei din epoca Asănestilor, 
totuşi, dm pricina dezbinărilor şi a luptelor religioase 
interne. Bulgaria intră, după moartea Iui Asan al 
11-lea, m decadenţă. Pe ruinele ei se ridică Serbia 
oare, scutunnd stăpînirea bulgărească si închegîn- , 
dii-se ^unitate politică prin jupanul Ştefan 
Nemania (1159-1195), devine unul din statele cele 
mai puternice ale Peninsulei Balcanice 

Către sfîrşitul veacului al XIMea, literatura 
sud-slava îşi strămută punctul de greutate în Serbia 
Bulgaria însăşi cade sub hegemonia culturii sirbesti" 
La curtea dm Vidin a ţarului bulgăresc Sracimir'se 
întrebuinţează în documente limba sîrbo-slavă si 

f ra£ mbă GSte Scris « dornicul copiat în 
anul 1360, cu ajutorul material al Anei, soţia lui 
Sracimir şi fiica lui Basarab al nostru 

In această nouă fază, literatura sud-slavă se 
dezvolta pe de o parte în strînsă legătură cu cultura 
mănăstirilor dm Muntele Athos, pe de altă parte 
prm ţinuturile de pe ţărmurile Adriaticei — prin 
£Sf egătUFă cu ]iter *tura Occidentului 

Legăturile Serbiei cu Muntele Athos datează din , 
epoca de consolidare a statului şi au fost înnodate j 
prm Hatko, fiul marelui jupan Ştefan Nemania. * 
Hatko, întocmai ca şi loasaf din celebrul roman 
creştin. înclinat spre reverii mistice, a renunţat 
a măririle deşarte ale lumii şi s-a călugărit în Mun- 
tele Athos. Ciţiva ani mai tîrziu, jupanul Ştefan 

12 Nemania, ajuns la adinei bătrîneţe, vine şi el pe 
urmele fiului său şi se călugăreşte la Athos, sub 
numele de Simeon. Simeon şi Sava întemeiază cea 
dintîi mănăstire, sîrbească în Muntele Athos, Hilan- 
darul. Prin această mănăstire şi prin altele care 
urmară, viaţa spirituală a Serbiei a intrat sub 
influenţa vieţii de cultură religioasă a Muntelui 
Athos. Muntele Athos, o peninsulă de 55 km lungime 
si de vreo 8 km lăţime, pe care se afla o republică 
de vreo 20 de mănăstiri, întemeiate de împăraţii 
bizantini, ţarii bulgari şi ruşi, cnezii sîrbi şi voie- 
vozii români — a fost în evul mediu unul din cele 
mai importante focare de cultură religioasă din 
imperiul bizantin. In această republică de mănăs- 
tiri, un popor întreg de călugări, de diferite naţiuni, 
trăia, între cer şi mare, o viaţă de umilinţă, de ^rugă- 
ciune şi de cultură. Convieţuirea laolaltă a călugă- 
rilor de neamuri deosebite a înlesnit schimburile de 
idei ori de texte şi a contribuit să facă din Muntele 
Athos un fel de bibliotecă centrală a lumii ortodoxe,_ 
cum zice, cu drept cuvînt, dr. M. Murko. 

In această epocă a culturii sîrbeşti, literatura 
slavilor sud-dunăreni se îmbogăţeşte cu traduceri 
noi: hronografe, pravili de drept bisericesc bizantin 
(nomocanoane), scrieri ascetice, legende hagiografice, 
florilegii, precum şi o serie de poveşti distractive, 
«■a de exemplu părţi din epopeea naţională bizantină, 
Digenis Akritas, pierdută în forma sîrbească, dar 
păstrată in copii ruseşti; o parodie a protocolului 
de curte bizantin, sub forma unui proces pe care 
fructele îl fac strugurelui (Porikologos); ,q poveste 
cu substrat istoric despre crîşmăriţa Teofana şi 
conspiraţia lui Ioan Tzimiskes; o alta despre cele 
12 vise ale regelui din Ierihon, Sakys, ş.a. 

Elemente cu totul noi, prin originea şi natura 
cuprinsului, pătrund însă în literatura slavilor _ de 
sud, din Occidentul latin, prin ţinuturile dalmatme. 
In anul 1102, croaţii, după o epocă de zbueiumăn 
interne, se alipesc la regatul Ungariei şi printr-acea- 
sta intră în sfera de cultură a bisericii latine. In 

13 acelaşi timp ţinuturile sudice din jurul Dubrovni- 
kului (Ragusa) cad sub influentă venetiană 

Inca din secolul al XMea (lOOOf/în urma expe- 
diţiei victorioase a dogelui Petru al Il-lea OrseX 
Veneţia îşi întinsese dominaţia pe ţărmul adriat ic' 
unde stăpînea citeva centre importante ca Zara 
Veglia Spalato. Lagosta, şi, cîtva timp, Ragusa' 
Deşi Ragusa îşi redobîndeşte libertatea, pe care' 
m vicisitudinile vremurilor, izbuteşte, cu intreru- 
p!^ Sa w pastreze P înă în 1805 '(tratatul de la 
Presburg), totuş, ea rămîne mai departe sub influentă 

r e lTh a a L ?U f a ° fi0ia ? ă a republicii dalmaSe 
este hmb a l atmăj saUj mai e un 

Prin Ragusa şi p„n aceste oraşe sîrbesti, strînse 

SufZ^f C M aSta Adriaticei - *° deschisese îargX- 

mul negu atorilor veneţieni către ţinuturile sîrbesti. 

Paralel cu dommaţmnea venetiană pe coastele 

fn/l^rV 6 întm î le f Upra «^turilor sirbestsi 

afluenţa bisericii. In Antivari şi Ragusa se aflau 

mcepind dm veacul al XMea, 'episcopate catolice 

de care depindeau, pe lingă multe biserici si nume 

Sf L2 ăn T m ' PreCUm Oştirea francisca^ 
bf. Nicolae din preajma oraşului Antivari, sau mănăs- 
tirile de calugăn benedictin! Sancta Mariâ de Reteco 
lingă Ragusa, şi Sancta Măria de Mljet (Mdeda)' 
aşezata într-o poziţie pitorească, pe virful unei 
msule stîncoase. Deşi clerul catolic era uneori TC 
jemt in acţiunea lui de către ortodocşi, cu ^ toate 
acestea, ui genere, regii sîrbi au ştiut 'să păstreze 

XlTafe 7 W Papal - Aceste Wuri 
erau de altfel înlesnite de reginele sîrbe de origine 

apuseana, ca de exemplu Ana de Veneţia şotia 

regelui ştefan Nemania, sarfElena de Va"oi ctitoa 

rea mănăstirii Sf. Nicolae de lingă Antivari 

Prin aceste mănăstiri, în care călugări sîrbi 

rpToeT t Carte latineaSCă ' trăiaU Sub asoult - 
rea Fapei, precum şi p„n raporturile politice si 

comerciale care legau republica Veneţiei de tărmu- 

mnl i T tme ; '2 Pat r ns în lumea sia vă, pe lingă 
multe elemente de cultură, şi texte din literaturile II Occidentului medieval. Unele au un caracter reli- 
gios şi moral, ca de pildă un Apocalips al apostolului 
Pava, o viziune a cavalerului irlandez Tundal (slav. 
Dundal), o traducere, făcută încă din secolul al 
XHI-lea în Croaţia, a unei celebre versiuni de flori- 
legii italiene, Fiore di virtu. Altele au un caracter 
romantic şi sunt prelucrări în proză din vestitele 
« romans courtois », care preamăreau, în lumea 
medievală, idealul cavalerismului, precum: romanul 
lui Alexandru cel Mare, de origină bizantină, dar 
preformat după concepţia Occidentului medieval, 
o legendă a Troiei (rumanac troiski) sau celebrele 
romane din ciclul breton: Tristan (si. Tryscan) şi 
Lancelot (Ancalot), pierdute în forma sîrbească, dar 
păstrate într-un manuscript rusesc din secolul al 
XVI-lea. 

Avîntul literaturii sîrbesti este însă înăbuşit prin 
invazia turcească. Căderea Peninsulei Balcanice sub turci a avut 
consecinţe din cele mai însemnate pentru toată 
cultura noastră vecbe. 

Prin cucerirea Constantinopolului de turci în 
1453 — adică la o dată cînd literatura noastră abia 
se ivea timid în colţurile muntoase ale Maramure- 
şului — v iaţa Bizanţului se stinge. Bizanţul mort nu 
mai poate înviora literaturile sud-slave la care noi 
ne adăpam şi astfel rămînem legaţi de o cultură 
formată în plin ev mediu şi care, la începutul tim- 
purilor moderne, este stinsă. 

De altă parte, cucerirea turcească a silit pătura 
conducătoare a popoarelor slave sud-dunărene — - 
boierime şi cler — să se refugieze la nordul Dunării, 
în singurele state ortodoxe care mai păstrau indepen- 
denta: principatele noastre. Pătrunderea turcilor 
în ţările creştine se face, după cum ne încredinţează 
mărturii contimporane, cu o cruzime plină de fero- 
citate. Sălbăticia cu care turcii au înăbuşit năzuin- 
ţele spre libertate ale popoarelor creştine a silit 

15 ^%SS tult^ «* fugind de 
noastre, au adus ondt,Tî în mă năstiril e 
Pagm, pe lîngâ rămăşiţe din oht T^, de dez astrul 
aiere, odăjdii icoane \L>"- ctele de artă slavă- 
^oase J de '«„S Sg Ş 3 »^ - alte g£ 
cu legende religioase aCr £ ? - mUlte man «^ripte 
Populare, întărind a tfel veotf °£ ^ ^« 
noi. Aceste legende apocrife ,1 tU 1- skvă de *« 
au fost copiate si trecute Iii ? P ovestl " populare 
|i de la preot la P re r ăsn- ^f 8 &e *n mănăstire 
în bibliotecile, odg&ffifff"» Pretutindeni! 
mănăstiri, S T au ăsit ^nmloL YecMoT no ™t™ 
fonpţe, unele de o valo ™Z£V£ Sem ? nea m anu- 
Jor. în biblioteca mănăstiri X & + Pnn Culmea ■ 
mai veche versiune a romanului T*, S " a găsit cea 
fcnşa în red ac ţi une sud davă 1 ^f*"" 71 ^ Ioasa f* 
lului al XIV-lea. Genera fi L & l nce P u tul seco- - 
chiliile lor modeste !?!?*V" tregl de călugări fa, 
opaiţului, în noS e de Ş ve"he c S u l S f letUl > h «£ 
roman ascetic, si unul^n " le t ° tura . înăl ^torului 
d e Roman, înduioşat de D l!/ tla l a J uns episcop 

te n Se^TiS--"-i 

fasta, pUnă kiZTl SSuSa Mimmatâ Cmia 
(episcop de Roman, 17m~m[ """^ Pahom ie 

«fi £ SSa^iSS^- «I- t. anuf 
«ane a ^fe a ^« Tîrbesri G ?- g ° re ' ° ver " 

veohi copii slavonesti d n S e Tn " ° e ' e mai 

" Clte au a Juns pînă la noi. 1 Starine V, pp. 22-27. 

într-un sbornic din mănăstirea Mihai-Vodă din 
Bucureşti, copiat pe la sfîrşitul sec. al XVI-lea 
sau începutul celui de al XVII-lea, B.P. Hasdeu 
a găsit un ciclu interesant de legende apocrife, între 
care: o versiune a morţii lui Avraam în redacţiune 
medio-bulgară, publicată de Hasdeu în paralelă cu 
textul românesc din Codex Sturdzaniis ; o legendă 
despre Adam şi Eva, care a pătruns de timpuriu 
in literatura noastră şi care, după cum vom vedea, 
conţine elemente bogomilice; povestea despre Sibila 
şi împăratul David şi o curioasă legendă despre 
năruirea Troici, plăsmuită probabil în sec. al XIV-lea, 
în Bulgaria, pe un fond popular, din elemente foarte 
disparate: vagi reminiscenţe din mitul troian, din 
epopeea bizantină Digenis Akritas, din Varlaam şi 
loasaf, din ciclul legendelor solomoniace ş.a. Din 
aceste legende, unele au fost cercetate şi de învăţaţii 
slavi. Astfel legenda Sibilei a fost publicată de Mil'e- 
tic x , care o consideră ca pe o creaţiune naţională 
bulgară, iar legenda Troiei, sau cu titlul ei exact : 
Cuvînt despre Alexandru cel vechili, cum a ucis pe 
împăratul log şi pe împăratul Sion, necunoscută 
pîna atunci, a fost publicată în Archiv fur slavische 
Philologie, VII, (p. 81—87) de P. A. Syrku, cu o 
traducere latină de V. Jagic. 

Alte manuscripte, găsite în rafturile bibliotecilor 
din vechile noastre mănăstiri, înfăţişează versiunea 
slavă a unor legende care au circulat şi în traducere 
românească, dar al căror prototip pînă acum n-a 
fost^ semnalat. 

In 1922 părintele Constantin Bobulescu publica,, 
după un manuscript din 1753, o graţioasă legendă a 
frumosului losif şi a prea frumoasei Asineta 2 . 
Această idilică poveste de dragoste, cunoscută şi 
mitropolitului Dosoftei, fiindcă o pomeneşte în pre- ta 1 C6opuuKo 3a Hapodmi yMomeopeuux Hayna ii Kmmcmma 
IX, (1893), pp. 177 — 180. 

2 Casa Şcoalelor, «Biblioteca pentru popor», nr. 15, 
Bucureşti, 1922. u ntualnl cunuaiei _ l * S P ome ™tă şi azi în 

^S-, /--o rcdacţ i e sSU 5L 3K 

naraţiuni din ^ZSSSS^ *"%# ° A 
saioun şi patericu ri schite ? Se dm lav " 

de mult pkrunseseVf ta vfâta in't e? f ?^* 6 CÎt 
ganlor noştri de pe „J3 £telectuală a călu- 
apocrife. [ hemuri legendele religioase 

Astfel, în Codicele de In r„i 
Păstrat cea mai veche cronir^ îi £ Care ni s " a 
P««N <fe Za 5^-seZ! Moldovei - i^,. 

«crieri cu caracter monastic s?°n ^^ de multe 
apocrifeî„li mbas]a ™~^ ?' o ^ne de legende 

teologul despre crucea Z c 7Zf„ U T ul l f Gri S oHe 
Isus Christos şi despT crucile ,m°': mUllli mstru 
zămislit; Arătare desZl Tdotat' " m S ' au 
răstignit tîlharul cel drep /rZTZ PS Care a f ost 
lemn, pe care a fost răsZnitin , ^ e al treil ™ 
Poveste cum s-au adZaful^f Cel Credincios; 
Cwint despre capul lui JdZ '/^ tn ^usalim; 
mari, cum s-al^isliÎT' Wint des P re cei * 
l ^ul preacurat de^ndL C TA' a r\ răsti " nit P' 
Asemenea sbornice s a Z! *"**? S° mnului «& 
apocrifă şi poporană aT„-? P " nZÎnd literat «ă 
toate mănăstirii noastre Tn 1 îm P ră Ştiate prin 
trecut aceste vechT locaşuri d? UmU prfn car * au 
multe sbornice au f os t ^L rUgă * cuIt ^ă, 
Academia RomânT a încenut T T înstrăi ^te.' 

I. P^«f nU?i NerVa H0 ^ B ^ S raf iaromăneascăeechet 

18 şi pînă acum colecţiunea ei a ajuns la un număr 
de 623 de manuscripte, dintre cari o parte au fost 
descrise de învăţatul rus A. I. Iatimirski. BIBLIOGRAFIE 

Pentru raporturile noastre culturale cu slavii: I. Bogdan, 
Cultura veche românească, Bucureşti, 1898; N. Iorga, Histoire 
des JStats balcaniques ăl'âpoque moderne, Bucarest, 1914, pp. 
1 — 58; Ilie Baribulescu, Curentele literare la români în perioada 
slavonismului cultural, Bucureşti (edit. Casei Şcoalelor), 
1928; Alexe Procopovici, Introducere în studiul literaturii 
vechi, Cernăuţi, 1922; N. Iorga, Istoria literaturii româneşti, 
ed\ II, voi. I,* Bucureşti, 1925, pp. 92—100. 

Pentru istoria şi literatura slavilor sud-dunăreni: C. 
Jirecek, Gesckickte der Bulgaren, Praga, 1876, Constantin 
Jirecek, Geschichte der Serben {în colecţia Geschichte der europ. 
Staaten), Gotha, 2 voi., 1911—1918; acelaşi, Staat und Ge- 
sellschaft im mittelalterlichen Serbien (în Denkschriften der 
kaiserl. Akad. der Wissenschaften in Wien. Philos.-hist. 
Klasse, Bând 56-58), 4 Teii., Wien, 1912-1916; M. Murko, 
Geschichte der ălteren sudslawischen Literaturen (în colecţia 
Die Literaturen des Ostens, V), Leipzig, 1908; dr. Dragutin, 
Prohaska, Dos kroat.-serb. Schriftt. in Bosnien u. der Herze- 
gowina, Zagreb, 1911 ; Slatarski, Stanev, Gesch. d. Bulgaren, 
Leipzig, 1917. 

Pentru manuscrise slave în ţările noastre: A. Iatimirski, 
CAaemicKÎH u pyccKin pyaonucu pyMUHCKUxb 6u6momeKh, S. 
Petersburg, 1905. Pentru textele slave populare din Codicele 
de la Tulcea: I. Bogdan, Cronici inedite atingătoare de istoria 
Românilor, Bucureşti, 1895, pp. 7—12. «ELE „AI W-fggp Miamm | 
APOCRIFE ŞI CĂRŢI POPORANE n i & rt tf e re 'T, ă hu!fte ' " s!Si s 

Mihail dhi Pppî r P ate m mănăs tirea Sf. 

temeliile literaturii noastre vechi într n li™K- 
rotacizată oare păstra în formele ei Sale e" a 
d n aspectul aspru şi sălbatic al ţinutului T ra 

murit dl 18 '^ 16 S " U piCTdut în ^SSi we- 
munlor, de abia au ajuns pînă la noi cîteva eonii 

acute pnn a doua jumătate a secolului al XVI C 
Ş cunoscute sub numele de PsJtirn ifhJ " « 

metf coS^T f^ >efl ^St.S'-S: 

menea copii circulau însă prin tot Ardealul îri^-i 
doua jumătate a veacului al XVI-lea dud snh 
mfluenţa ideilor de reformă luterană aduse de saşi 
sunt puse sub teascul tiparului în Braşov H p V4 ? ' 
diaconul tîrgoviştean Coresi ' ' de ^ 

în cîe^îin ?! *? aCele ? Şi ţinUturi maramureşene 
in care s-au făcut primele traduceri ale scroturilor 

8 inte ş. în atmosfera religioasă pe care ee o creau 

sSTaf nonT 7 aîi ^P de 5225^ 
sunetesc al poporului, au tradus, după texte slavo 

caro circulau la noi, legendele biblice apocri e si 

egeadele apocaliptice care dezvăluiau tafneleviet 

de dincolo de moarte. Pilda lor a fost urmată d e alt 

cari năzuind să pună la îndomîna maselor popula e' 

o literatura distractivă, au trecut la 1 teraS astrologică de prevestire, care aţîţa puternic curiozi- 
tatea maselor şi, curînd după aceasta, s-a ajuns 
şi la romanul popular. 

Prototipele acestor traduceri s-au pierdut, dar 
copii de pe ele s-au păstrat în sbornice scrise în cea 
mai mare parte de preoţi, dintre care cele mai vechi 
apar îndată după epoca coresiană, încă din a doua 
jumătate a secolului al XVI-lea. De la sfîrşitul 
epocii coresiene chiar, aA^em o colecţie de legende 
religioase apocrife, copiată între anii 1580—1619, 
de către popa Grigore, din satul Măhaciu al Ardealu- 
lui şi cunoscută sub numele de Codex Sturdzanus. 
Critica internă a textelor dovedeşte că cele mai 
multe din aceste legende sunt copii de pe texte 
care circulau anterior. Cînd şi unde se va fi făcut 
traducerea acestor legende, nu se poate şti cu sigu- 
ranţă; dar, după criteriile de limbă, cele mai multe 
legende par să fi fost traduse în aceleaşi cuprinsuri 
maramureşene în care s-a făcut şi transpunerea în 
limba română a primelor texte biblice. 

Un an după ce popa Grigore terminase de copiat 
ultima sa legendă, un alt preot ardelean, din satul 
Simpetru — probabil cel din Hunedoara — popa 
Ion Românul, sau cum semnează el în slavoneşte: 
>\\\&\o "*" Iwn KrtAXK (tînărul popă Ion Vlahul), 
copia la 1620, într-un volumaş in 8°, cunoscut sub 
numele de Codex Neagoeanus, mai multe texte: 
romanul fantastic despre Alexandru cel Mare, 
Alexandria, o carte de sentinţe şi poveşti morale 
despre virtuţi şi viţii pe care o intitulează Albinuşa 
« dulce învăţătură. . . » şi un text de prevestiri despre 
soarta omului, după zodia în care s-a născut: Ruj- 
deniţa. ___^—^^~ 

Mulţi din aceşti « smeriţi » şi, cum se numeau ei 
înşişi, «păcătoşi» robi ai lui Dumnezeu, cari, cu 
gîndul la cele veşnice, copiau « cu mînă de ţărînă », 
pentru edificarea lor şi a altora, legende biblice şi 
viziuni apocaliptice, ne-au lăsat textele nesemnate 
şi fără dată. Aceste manuscripte, anonime şi neda- 
tate, care -se. ivesc şi azi din întunerecul uitării, în 21 2*- diferite colţuri ale pămîntului românesc, scot 
necontenit la lumină legende şi poveşti interesante, 
fie prin noutatea cuprinsului lor, fie prin variantele 
pe care le aduc la texte cunoscute. Astfel codicele 
numit de d-1 Drăganu, Todorescu, codice copiat 
în secolul al XVI-lea, pe lîngă Crezul, Tatăl nostru 
si cîteva predici, cuprinde şi două din legendele apoca- 
liptice ale Codicelui Sturdzanus: Călătoria Maicii 
Domnului la iad şi Apocalipsul apostolului Panel, cu 
lecturi, în parte, mai bune. Un alt codice— intitulat de 
d-1 Drăganu Marţian — adaugă la ciclul din Codicele 
Sturdzan şi Todorescu o nouă viziune apocaliptică, 
cu destăinuiri despre sfîrşitul lumii — a sfîntului 
Ioan Bogoslovul. 

Într-un manuscript anonim de la începutul sec. 
al XVII-lea, care se păstra în Biblioteca Academiei 
Române (nr. 469), dar care acum se află la iMoscova *, 
manuscript publicat în parte de Gaster, se află o 
curioasă legendă despre zapisul lui Adam cu Satana 
şi moartea primului om, despre arborele din care 
s-au făcut crucile pe care a fost răstignit Mîntuitorul 
şi cei doi tîlhari, despre capul lui Adam, despre miste- 
riosul personagiu biblic Melhisedec, despre o apo- 
crifă scrisoare a lui « Pilat către Chesar ». 

Pe ultimele foi ale unei Psaltiri slavone coresiene 
din anul 1576, descoperită de d-1 N. Iorga, în biserica 
satului din Berivoiul Mic, din Ardeal, s-a găsit 
copiat un fragment din legenda sfintei Vineri, care 
derivă din acelaşi prototip din care derivă şi versi- 
unea din Codex Sturdzanus. 

Un alt codice anonim, descoperit în anii trecuţi 
la Cohalm de d-1 Ilie Bărbulescu şi publicat frag- 
mentar de d-şoara Eufrosina Simionescu, alături 
de cîteva din legendele şi viziunile apocaliptice 
cuprinse în texte anterioare, a scos la lumină un 
ciclu întreg de vechi legende hagiografice: Învăţătura * Astăzi în fondul de manuscrise al Bibliotecii Academiei 
R. S. România. V. şi pag. 111 din voi. al Il-lea al acestei 
ediţii. 2-2 şi jitiea maicei noastre Pelaghia; jitiea sfîntului 
Alexie; învăţătura părintelui Theodosie la Joi mari; 
jitiea sfîntului marelui mucenic Gheorghie; jitiea 
sfîntului cuviosului Antonie pusnicul; jitiea sfîntului 
Theodor şi ostaşului celui viteaz şi minunat ş.a. 

Viaţa sfîntului Teodor Tiron, într-o versiune de la - 
sfîrşitul secolului al XVI-lea sau începutul celui de 
al XVII-lea, a fost publicată de domnul N. Iorga 
în Studii si documente cu privire la istoria românilor 
(voi. XXI, Bucureşti, 1911, pp. 22—35). 

In cîteva codice, copiate tîrziu, prin secolul al 
XVIII-lea, se intîlnesc laolaltă texte traduse din 
limba slavă în secolul al XVI-lea cu texte traduse de 
curînd din limba greacă. Astfel, în manuscrisul nr. 
1436 din Bibi. Acad. Rom., copiat de Costea Dascălul 
de la Biserica Şcheilor din Braşov, se întîlnesc: 
Darovania — Fiore di virtu — tradusă din limba 
slavă în secolul al XlV-lea, cu un Vrontologhion 
şi cu Istoria lui Sindipa, amîndouă traduse din 
limba greacă. 

Legendele religioase apocrife şi textele poporane, 
traduse în epoca influenţei slavone, au avut o / 
întinsă circulaţie şi se găsesc copiate în numeroase ' 
manuscripte pînă în plin secol al XlX-lea, ba unele 
— ca de exemplu Alexandria — se tipăresc chiar 
şi în zilele noastre. A urmări însă dezvoltarea acestui 
curent de literatură veche românească în ordinea , 
cronologică a textelor, înseamnă a ne rătăci într-un 
adevărat labirint, fiindcă întîmplarea şi gustul 
individual al copistului a întrunit în acelaşi codice 
texte ce vin din epoci foarte depărtate între ele şi 
în acelaşi timp cu conţinut foarte disparat. Pentru 
a avea un fir unitar în tratarea materiei, care să 
îngăduie a stabili raportul dintre psihologia epocii 
şi literatura ei, se impune să ţinem seamă fără 
îndoială şi de punctul de vedere cronologic — nu 
atît al codicelui, cît al textului — dar, în acelaşi 
timp, şi de afinitatea de motive a textelor. Şifiindcă, 
după traducerea sfintelor scripturi, primul cîclu 
de povestiri pătrunse în literatura românească au S °:Ll%t%! ehgi ° aSe aP ° Crife ' în0e P 6m » *- 

BIBLIOGRAFIE 

Hasd^n ftV £&/TâJ£ M «**» 

al XV-lea î A S2 ^^ a se ved^ ^ ^ Şl l0 , Calizare < sec ' 
tarii româneşti, ed l II BucnrpJf i?9. ^ ^ " a lâar *" 
părere susţinu ă îSfvS ?-?' "O" 1 " ^eeaşi 

VII cartea TTT Hîr> ci ^P^f"» 1904 — introducere la voi 
WilpV - ' r ? tudu 9* documente, - pp XIX-XX?-' 
bextil Puşcanu, Istoria literaturii române vn I f bwT^' 
Sibiu, 1920, p. 76- N DrăPim, n ^' *■> Epoca veche, 

Codicele TodorescustbFdl^TMaHiaT ZTT^ S**' 
Bucureşti 1914 D îrq n ni ■ ^ n, „ edlt ' Acad - R °m., 
, « m a4 'terne 4 '!?; /ase. ?" F~nt?f T ^ ^ 
turile literaturii româneşti în seroInl.lV^TT' aŞezi ? ( ? înce P u " 

în literatura românească (Acad .Rom mem w* în ^ 

-■p.SMffii c n 0<Uc - e,e Martian au fost studiafe 

. juuucaie ae jn. Draganu, £> 0Mg manuscripte Pe0 ^ £- Cofefe 

trezit d^ţfopl^nda^^rT^ de Cărti reIi S ioase «^ 
îndrăzne'ala^coSor" dfa'tSe "si «utlZt?" . PreSUpU ? 
^de sursa ^ ^35^ 

24 


Todorescu şi Codicele Marţian. Studiu şi transcriere. Edit. 
Acad. Ronî., Bucureşti, 1914. 

3Is. 4G9 din Biblioteca Academiei Române este descris 
de I. Bianu şi R. Caracas în Catalogul manuscriptelor româ- 
neşti (Biblioteca Academiei Române), Bucureşti, 1913, pp. 
202—3. A fost studiat de Gaster, care a publicat Călătoria 
lui Sit la rai, în Revista pentru istorie, arheologie si filologie, 
I, p. 71 (Texte inedite din sec. XVII); cf. şi Gaster, Litera- 
tura populară română, pp. 273 — 5, 385 şi urm., 305—6, 
337—9. Informaţiuni mai bogate la Ov. Densusianu, într-un 
preţios curs de istoria literaturii române (epoca veche), ţinut 
la Facultatea de litere din Bucureşti în anul 1898 şi litografiat 
de Filip Drugescu. 

Codicele de la Oohalm: Eufrosina Simionescu, Monu- 
mente literare vechi. Codicele de la Cohalm, 1592. Iaşi, 
1925. Alte legende hagiografice în N. Iorga, Studii si Docu- 
mente XIII, Bucureşti, 1906, pp. 53 — 54 (sfînta Vineri); 
N. Iorga, Studii şi Documente XXI, pp. 22 — 35 (Viaţa sf. 
Tiron). LITERATURA APOCRIFĂ Sensul literaturii apocrife a fost denaturat la 
noi ta discuţiile din ultimul timp. Pornindu-se de 

apocrifa este producţia sectelor eretice, legende 
care nu conţin în sine nici o idee eretică ci dim 

- cum' Z P H in& &StâZ \ P f te din CuItui 2rtod£ 
cum este de exemplu legenda lui Avgar _ au 

fost considerate ca legende bogomilice: <« . * Faptid 

ca legenda acelor epistolii (din Aygar) se aflft în 

textele noastre pravoslavnice nu arată., că ea nu 

e de provenienţă bogomilică sau apocrifă O 

Înainte de a urmări apariţia legendelor apocrife 

şi evoluţia lor în literatura veche românească este 

necesar spre a evita eventuale confuzii, sf fixăm 

ca puncte de orientare în capitolul de fată ca™ 

nsticile acestui gen de literatura tnJ.f apocrif -ăe la grecesul ^âxpumo? 

(opus lui <pavs P 6 ţ =manifestus, publicus vul- 
gatus) s-a dat din primele veac'u/ale crestinS- 
mului de către părinţii bisericii unor cărţi despre 
care nu se pomenise nimic pînă atunci si care apă- 
reau deodată din diferite părţi ale lumi creştine 
sub numele plin de faimă al unei personalităt dta 
Vechiu mu Noul Testament, cu pretenţia că det n 

r£ a r£iÂoZt profet ' a unui ^ & 

4, p'297 5 ^ 111 " 3011 în ArUva > an " XXXI1 ( 192 5), nr. 3 şi 

26 Testament, în două mari clase: literatura apocrifă a 
Vechiului Testament şi literatura apocrifă a Noului 
Testament. 

Literatura apocrifă a Vechiului Testament a 
înflorit cu deosebire în mediul palestinian de după 
robia babilonică, în epoca de zbuciumări a poporului 
evreu, cînd pe tronul lui David se urcau regi lacomi, 
vitioşi şi criminali, cari-şi masacrau în subterane 
fraţii' ca să-i înlăture de la domnie, cînd masele 
populare, îndîrjite, aruncau regelui, în zi de sărbă- 
toare, la templu, ramurile de lămîi şi-i strigau că e 
nevrednic de pontificat şi cînd represiuni sîngeroase, 
pline de cinism şi cruzime, căutau să înăbuşe revolta 
sufletului popular. 

Aceste zbuciumări, alimentate de ura dintre 
farisei şi saducei, ajung punctul culminant în lupta 
fratricidă dintre Aristobul şi Hyrcan, luptă care 
atrage după sine cucerirea romană. Chemat de ambele 
părţi, Pompei, care se afla atunci cu legiunile în 
Asia Mică în luptele contra lui Mitridate, cucereşte 
Ierusalimul. Legiunile romane pătrund în templu, 
unde se refugiaseră rebelii, şi măcelăresc preoţii, 
tocmai cînd aceştia aduceau jertfe lui Iehova. 
Astfel se încheie visul naţional al poporului evreu, 
care, după legenda biblică a legăturii lui Avraam 
cu Dumnezeu, aştepta stăpînirea lumii. 

In aceste vremuri de restrişte, cînd Ierusalimul 
fusese ars, templul dărîmat, altarul pîngărit, semin- 
ţiile celor drepţi aruncate în exil prin tot largul 
lumii, sufletul 'patrioţilor evrei se întorcea cu 
dezgust de la decăderea contimporană spre vechile 
profeţii biblice. Şi cum, după atîtea frămîntări şi 
nenorociri prin cîte trecuse, nu mai avea nimic de 
sperat pe pămînt, sufletul iudaic, concentrat în 
reveriile sale religioase, însetat de răzbunare, aştepta, 
după profeţii, sfirşitul vieţii pămînteşti, cataclismul 
lumii. La capătul acestei lumi avea să înceapă, 
într-o aureolă de strălucitoare lumină, regatul 
mesianic, în care drepţii se vor bucura de viaţa 
cea veşnică, pe cînd toţi cei păcătoşi, cari au călcat '27 legea Domnului, se vor zbate în focurile cele groaznice 
ale Gheenei. Dm deosebite colturi ale Palestinei 
se ridicau învăţători, rabbi — un Hillel, un Scham- 
mai şi alţii — carii, însufleţiţi de dorinţa de a ridica 
sentimentul naţional şi credinţa religioasă a poporu- 
lui propovăduiau în sinagoge venirea apropiată 
a Mesiei şi îndemnau la pocăinţă şi la supunerea 
necondiţionata faţă de legea mozaică. 

_ In mediul acesta de fermentare a ideilor mesi- 
anice, autorii apocrifelor Vechiului Testament, con- 
iundindu-se cu spiritul vechilor scripturi biblice «i 
imprumutînd de la tradiţie şi de la mediul ambiant 
elementele au plăsmuit legendele şi viziunile apo- 
caliptice. Pătrunşi de aceleaşi năzuinţe naţionale 
şi religioase ca şi învăţătorii din sinagoge — rabbii — 
autorii apocrifelor şi-au apropiat legendele religioase 
care circulau m popor. Ei le-au prelucrat potrivit 
cu credinţele timpului lor, în scopul de a mintia 
cu mirajul regatului mesianic sufletele celor dreW 
şi a îngrozi prin judecata cea necruţătoare si chinurile 
Gheenei pe cei ce călcau legea mozaică. Spre a 
da acestor plăsmuiri ale lor autoritatea cărţilor 
simte, autorii adevăraţi se ascund sub numele marilor 
patriarhi şi profeţi: Moise, Enoh, Isaia, Solomon, 
Daniel, cu sufletul cărora se identificaseră în creaţiile 
lor literare. 

Cînd creştinismul, ieşit din mediul rustic al 

««^"^V Milică P astor ^», cum spunea 

aşa de fericit Renan, — s-a suprapus peste miturile 
umn vechi, cu Vechiul Testament s-au răspîndit 

la popoarele care primiseră creştinismul si aceste 

apocrife ale Vechiului Testament 

Creştinismul, răspîndindu-se la popoarele lumii 

vechi, împrumuta, încorpora şi asimila elemente din 
concepţiile despre viaţă şi din credinţele religioase 
ale popoarelor convertite. Uneori elementele etero- 
gene pe care creştinismul le absorbea în epoca for- 
maţiunii sale erau aşa de multe şi importante, încît 1 
au deviat credinţa cea nouă de la făgaşul ei adevărat. 
Aceste devieri de la linia credinţei, statornicită prin tradiţia evanghelică şi prin canoanele sinoadelor 
ecumenice, au constituit ceea -ce se numeşte în 
istoria bisericii creştine: ereziile,.) Cea mai răspîn- 
dită erezie a fost gnosticismul. Această sectă s-a 
născut şi dezvoltat în primele trei veacuri, în mediul 
îmbibat de speculaţiuni teozofice ale ultimelor 
curente de filozofie elină, care căutau alegorii şi 
simboluri în mitologia Orientului. Preocupat de 
marile probleme ale creaţiunii lumii, ale începutului 
răului şi ale mîntuirii spiritului din lanţurile materiei, 
gnosticismul a adaptat ideea creştină a mîntuirii 
prin Isus Christos cu dualismul persan, cu_ astrologia 
şi magia asiro-caldeiană şi cu cosmologia siriană. 
Pretinzînd că deţin o revelaţie specială de la apostoli, 
gnosticii au pus' in circulaţie, sub numele pline de 
răsunet ale Vechiului şi Noului Testament o sume- 
denie (după sf. Epifaniu yvpla. ypoupia) de legende 
apocrife, precum: un Apocalips al lui Adam, o 
Evanghelie a Evei, numeroase cărţrsub numele lui 
Sit, Evanghelia lui Andrei, a lui Matei, a lui Iuda | 
Iscarioteanul, a lui Barnaba, Bartolomei, Tadeu, 
Filip, Petre şi multe altele; ba unele chiar purtînd 
numele căpeteniilor vestite ale gnosticilor: Evan- 
ghelia lui Apelles, a lui Marcion, a lui Basilide, 
a lui Valentin etc. 

Judecind după fragmentele ce ni s-au păstrat, 
aceste plăsmuiri apocrife erau o prelucrare a vechilor 
legende biblice, din care autorii lor omiseseră unele 
pasagii şi în care furişaseră ideile doctrinare ale 
sectei. 

Un exemplu. Se ştie că creştinismul, deşi admite 
viaţa ascetică, totuşi nu este împotriva căsătoriei; 
dimpotrivă, o socoteşte ca pe unul din marile mistere 
ale vieţii, care leagă omenirea cu divinitatea. Ce 
pildă mai elocventă decît scena biblică, plină de 
farmec patriarhal, a nunţii din Cana Galileia, la care 
ia parte şi Isus cu apostolii şi unde Mîntuitorul 
binecuvîntează apa care se preface în vin! Secta ^ 
gnosticilor, stăpînită de ideea antitezei dintre spirit , 
şi materie, dintre suflet şi corp, propovăduia asce- \ 

29 tismul cel mai riguros. Această tendinţă ascetică a 
sectei se vede clar formulată în , Evanghelia lui 
FUip, alcătuită pe la sfîrşitul sec. II sau începutul 
sec. III şi care, după sf. Epifaniu, era răspîndită 
printre gnosticii din Egipt, pe care i-a vizitat pe 
la anul 350. în această evanghelie, după ce se po- 
vestesc peripeţiile prin care trece sufletul în pere- 
grinările lui prin diferitele regiuni ale cerului, inter- 
vine următorul pasaj caracteristic: 

« Domnul mi-a descoperit ceea ce sufletul trebuie să 
spună urcîndu-se la cer, şi ceea ce trebuie să răspundă fiecă- 
reia dintre puterile de sus: m'am înţeles pe mine însumi, 
şi_ nu am zămislit copii pentru arhonte, dar am extirpat 
rădăcinile vieţii, şi te cunosc bine, căci si eu sunt din cuprin- 
surile de sus. In acest chip sufletul este lăsat în libertate, dar 
dacă a zămislit urmaşi, atunci e reţinut jos, pînă ce şi-a 
adunat toţi copiii care-i aparţin şi îi'va duce cu sine. » 

Din cauza unor asemenea idei care abăteau sufle- 
tele credincioşilor de la credinţa cea dreaptă, biserica 
a dus împotriva acestei ramuri de literatură apocrifă! 
o luptă de exterminare, pînă ce a distrus-o, împreună 
cu sectele eretice de care era legată. Fragmente din J 
aceste apocrife ne-au fost însă conservate tocmai 
de adversarii sectelor. Părinţii bisericii, în scrierile 
lor polemice, fac adesea citaţiuni din scrierile eretice 
pentru a combate apoi doctrinele greşite din ele şi a 
restatornici învăţăturile evanghelice. Istoricii litera- 
turilor creştine au adunat fragmentele risipite în 
scrierile patristice şi au izbutit să reconstituie în 
parte această literatură dispărută. De altă parte, 
săpăturile arheologice, întreprinse în ţările în care 
au înflorit sectele eretice, au dus la rezultate neaş- 
teptate. Astfel o misiune arheologică franceză a 
descoperit în iarna anului 1886 — 7, în mormîntul 
unui călugăr de la Akhmim — vechiul Pano- 
polis din Egiptul de jos — un papirus conţinînd 
Evanghelia lui Petru, cu interesante urme de 
docetism. 

Dar în afară de această literatură apocrifă, pusă 
în circulaţie de sectele eretice cu scopul de a face 

30 
propagandă pentru erezie, a mai circulat în primele 
veacuri ale creştinismului un alt ciclu de legende, 
pornite din mediurile creştine ortodoxe, cu scopul 
de a combate ereziile şi a întări credinţa. 

Se ştie că evangheliile canonice se ocupă numai 
de viata Mîntuitorului din epoca apostolatului^ 
Despre părinţii lui Isus, despre peripeţiile fugii în 
Egipt si ale' întoarcerii în Nazaret, despre anii 
copilăriei pînă la apostolat precum şi despre cele 
petrecute de la moarte pînă la înviere, cele patru 
evanghelii nu pomenesc nimic. Plăsmuitorii evan- 
gheliilor apocrife neeretice_^- sub stăpînirea unui 
sentiment de adîncă devoţiune faţă de familia 
simtă — au adunat şi prelucrat legendele populare, 
cu scopul de a proiecta lumină peste colţurile din 
viaţa Mîntuitorului lăsate în întuneric de evanghe; 
Iiile canonice. Modelul de care s-au călăuzit în , 
creaţiile lor au fost evangheliile canonice. Ei s-au 
străduit chiar să lege şi să întreţeasă firele lor 
legendare cu firele evangheliilor canonice, repo- 
vestind în capitole introductive sau finale fapte 
narate în evanghelii, după cum materia legendară 
urmează sau anticipă evangheliile canonice. Potrivit 
aceleiaşi ficţiuni literare pe care am constatat-o 
la făuritorii apocrifelor Vechiului Testament, şi 
autorii apocrifelor Noului Testament, spre a da 
scrierilor lor autoritatea sfîntă, le-au atribuit aposto- 
lilor: Evanghelia lui Iacob, a lui Toma, a lui 

Nicodim. 

Aceste scrieri apocrife care se referă la viaţa 
Mîntuitorului şi a familiei sfinte, scrise ^ în genul 
evangheliilor canonice, sunt cunoscute în istoria 
literaturii creştine sub numele de evanghelii^ 
apocrife. 

Deşi aceste evanghelii nu se ridică pînă la acea 
putere' de convingere care rezultă din căldura 
sincerităţii depline şi a purităţii ideale a moralei, 
pînă la acea majestate plină de simplitate a evan- 
gheliilor canonice, totuşi ele nu sunt lipsite de pasagii 
pline de graţie naivă, din care transpiră mireasma 

31 pietăţii creştine. Căufcînd să completeze golurile 
evangheliilor canonice, evangheliile apocrife vădesc 
un sentiment de adîncă devoţiune si o tendinţă 
de preamărire a familiei sfinte. Astfel evanghelia 
atribuită lui Iamb, fratele Domnului, inspirată de 
dogma ortodoxă a concepţiunii imaculate a Mintui- 
torului, caută să învăluie într-un nimb de castitate 
şi stmţeme naşterea, copilăria şi tinereţea sf . Fecioare 
Naşterea Manei este un har dumnezeiesc acordat 
in asfinţitul vieţii lui Ioachim şi Ana; de aceea ea 
este închinată de la naştere Domnului, iar de la 
trei am este crescută în templu, pînă cînd voinţa 
Domnului o destină bătrînului tîmplar Iosif 

In Evanghelia Copilăriei, atribuită apostolului 
1 orna pribegia familJekşfmte în Egipt este descrisă 
într-o frumoasă apoteoză. Katura întreagă se închină 
drumeţilor. Leu şi leoparzii îi călăuzesc prin pustiu 
şi merg în bună tovărăşie cu oile, boii si asinii pe 
cari Iosif i-a luat din Iudeea. Palmierii' îsi pleacă 
crengile pentru ca sfînta Fecioară să poată culege 
fructele, iar cînd apa din burdufuri s-a sfirsit din 
rădăcinile palmierilor ţîşnesc, sub arsita soarelui 
izvoare noi de apă. 

Copilăria Mintuitorului în Nazaret este înfăţişată 
cu aceleaşi elemente de miraculos, într-o atmosferă 
de duioasă viaţă pastorală. Isus se joacă cu copii 
de virsta sa pe uliţele satului sau pe coperisurile 
caselor — in Orient casele au coperisurile drepte — 
ajuta tatălui său la tîmplărie, potrivind cu puterea 
ciwintului dimensiunea scîndurilor, plăsmuieşte din 
lut chipuri de păsări şi, cînd tatăl său îf ceartă 
ca lucrează sîmbăta, bate din palme si păsările 
zboară. ' 

Paralel cu evangheliile apocrife au fost puse îrT" 
eircuiaţie, din primele veacuri ale creştinismului 
atit din cercurile eretice cît şi din cele ortodoxe' 
o serie de scrisori precum şi un ciclu de legende 
apocrife asupra vieţii şi faptelor apostolilor. Plăs- 
muirile datorite sectelor, întrucît sub forma legen- 
dara furişau învăţături eretice, au fost nimicite de- , mult. Cele pornite din cercurile ortodoxe, întrucît 
satisfăceau curiozitatea pioasă a creştinilor, au 
supravieţuit pînă în vremurile noastre, precum 
bunăoară Acta Pauli — un adevărat roman religios 
în care, alături de apostol, apare figura serafică a 
Teclei care, ascultînd de la fereastra părintească 
predica lui Pavel, îşi simte sufletul purificat de 
chemările amăgitoare ale vieţii, se desparte de mamă 
şi de logodnicul ei, un fruntaş al ţinutului, şi îşi 
închină viaţa Domnului, ca ascetă. 

Imaginaţia spiritelor avîntate din lumea creş- 
tină, care se credeau insuflate de Duhul Sfînt, nu 
s-a mărginit numai la prelucrarea materialului legen- 
dar privitor la Vechiul şi Noul Testament, ci a căutat 
să răspundă, după puncte de vedere diferite — orto- 
dox sau eretic — şi la marea întrebare care chinuieş- 
te sufletul omenesc în amurgul vieţii: ce este din- 
colo de moarte? în chipul acesta s-a alcătuit din 
primele veacuri, cînd creştinii aşteptau sfîrşitui 
lumii, după modelul Apocalipsului sfîntului îoan 
Teologul, un ciclu de viziuni apocaliptice care, într-o 
formă simbolică, plină de hiperbole, dezvăluiau 
tainele judecăţii din urmă şi ale locurilor de veşnică 
răsplătire sau osîndă. Gel mai vechi este Apocalipsul 
fui Petru, plăsmuit în Egiptul elenistic, pe la 170. 
El a fost descoperit parţial în 1886, în mormîntmV' 
unui călugăr din Akhmim, în Egipt, şi întreg, în 
1910, într-o versiune etiopică. Toată această literatură apocrifă care apare 
din primele veacuri ale creştinismului sub numele 
unei persoane vestite din Vechiul sau Noul Testa- 
ment a deşteptat de timpuriu bănuiala cercurilor 
conducătoare ale bisericii, care au recunoscut neau- 
tenticitatea ei. în măsura în care sectele eretice se 
înmulţesc şi scrierile apocrife se răspîndesc, se simte 
tot mai mult nevoia de a se căuta norme de îndrep- 
tare în scrierile autentice, care-şi trăgeau obîrşia 
din învăţăturile Mintuitorului. Astfel încetul pe încetul printr-un consens care se stabileşte cu vre- 
mea între principalele biserici, se alcătuieşte, nu 
{ară oarecare şovăire, începînd de pe la shrşituL 
veacului al IMea, canonul scripturilor considerate 
de biserică ca fiind inspirate de Duhul Simt. Unei 
canonul a fost fixat definitiv (sec. IV) pentru ase 
preveni întrebuinţarea scrierilor apocrife in cultul 
bisericilor si în educarea credincioşilor, încep sa se 
alcătuiască si liste de cărţi apocrife. Cel mai vechi 
indice de asemenea cărţi este aşa-numitul Decret 
Gelasian, atribuit papei Gelasius (492—96): De_Ubxis 
recipiendis et non recipiendis. Liste de asemenea"] 
cârti apocrife circulau şi în lumea bizantmo-slavaj 
si citeva din ele au pătruns pînă în literatura noastră 
veche. Un astfel de indice, datînd din secolul a 
XVI Mea, asupra căruia îmi atrage atenţia d-1 
G Nicolaiasa, funcţionar la Academie, se Păstrează 
în Biblioteca Academiei Române, în ms. nr. 157U. 
Indicele este tradus din limba slavă, după cum 
dovedesc unele titluri şi citate care s- au strecurat 
din original netraduse, precum: « Cei tocmiţi Psalmi 
ai lumii, care sîntu acestea: rpfcAHTf kch KfcpmH. ţ>i 
altu: rpfeAHTe. Si: KpcrSTKOfM» k*kaP3Hkui8 ca hj scmah 
întrebările lui Ion Bogoslov, care zice: cakiuh 
npKM ah-wh Iwwm... Alui Moise Zavk. (testament).» Prin 
cuprinsul său şi, mai ales, prin ordinea de succe- 
siune a titlurilor, indicele se apropie mai mult de 
tipul indicelor slave, publicate la Moscova în lb4b . 
Fiind unicul cunoscut la noi, îl reproduc în întregime 

1 3 finexe 

Dintre vlădicii noştri de pe vremuri, unii, ca 
episcopul Petru Paul Aaron care făcuse studii 
la Roma, au încercat să oprească invazia literaturii 
apocrife. In a sa Păstorească datorie el se ridica cu 
energie împotriva acestor «minciuni şi diavolesci 1 A se vedea tabloul comparativ în A. I. Iaţimirski, 
Bu6.iiozpa$imecKiu oâsop* anotepufon ea wmhoc.w6Xhckou u pyc- 
emu nucbMeunocmu, I, AnoKpu&u eemxosaefynjme, retrograd, iy-i, 
pp. 1 — 75, numărul XIV. :ti înşelăciuni» care au « năvălit în turma lui Hristos » K 
Dar cu toată străduinţa episcopului de a împiedica 
răspîndirea literaturii apocrife, ea şi-a continuat 
totuşi drumul, şi la împrăştierea ei în masele poporu- 
lui a contribuit, într-o largă măsură, şi clerul. BIBLIOGRAFIE 

Public aţiu ni de texte: J. A. Fabricius, Codex apocry- 
phus Novi Testamenti, collectus, castigatus, testimoniisque, 
censuris et animadversionibus illustratus a Johanne A. 
F., Hamburg, 1703 (partea I şi a Ii-a într-un volum), pars 
tertia, Hamburg, 1719. Prima parte cuprinde evangheliile 
apocrife, a doua, istoria apostolilor, scrisori şi apocalipse. 
Volumul al Il-lea cuprinde pe lîngă suplimente la voi. I, 
liturghii pe numele apostolilor. J. C. Thilo: Codex apocryphus 
Novi Testamenti, e libris editis et manuscriptis, maxime Galli- 
canis, Germanicis et Italicis, collectus, recensitus notisque et 
prolegomenis illustratus opera et studio J. C. Th., Lipsiae, 
1832. A fost tradus în limba franceză de G. Brunet, Les 
Evangiles apocryphes, traduits et adnotes d^apres Vedition de 
J. C. Thilo, Paris, 1849. G. Tischendorf, Evangelia apocrypha 
adkibitis plurimis codicibus graecis et latinis maximam partem 
nune primum consultis atque ineditorum copia insignis edidit. 
C T. Lipsiae 1853; R. A. Lipsius şi M. Bonnet, Acta apostolo- 
rum apocrypha, Leipzig, 3 volume: 1891, 1896 şi 1903; C. Ti- 
schendorf, Apocalypses apocryphae, Lipsiae, 1868; E. Nestle, 
Novi Testamenti graeci Supplementum., Lipsiae 1896. 

Traduceri şi studii: E. Hennecke, Neutestamentliche 
Apocryphen in Verbindung mit Fachgelehrten in deutscher 
Uebersetzung und mit Einleitung herausgegeben, Tiibingen, 
1904; Kautzsch, Die Apocryphen und Pseudoepigraphen des 
AJten Testaments, Tiibingen, 1900 ; Charles Michel et P. Peeters, 
Evangiles apocryphes, I ( Protoevanghelia lui Iacob; Pseudo- 
Matei; Evanghelia lui Toma; Istoria lui Iosif dulgherul), 
Paris, 1924; P. Peeters, Evangiles apocryphes, II (Evanghe- 
lia copilăriei), Paris, 1914 (ambele în colecţiunea Textes et 
documents pour Vetude hist. du christianisme de Hippolyte 
Hemmer et Paul Lejay). Toate au introduceri interesante. 
Montague Rhodes James, The Lost Apocrypha of the Old 
Testament. Their Titles and Fragments, collected, translated x Dr. Augustin Bunea, Episcopii Petru Paul Aron şi 
Dionisie Novacovici sau istoria românilor transilvăneni de la 
1751 pînă la 1764, Blaj, 1902, pp. 386-7. 35 3-832 k and discussed (în colecţia Translations of Early Documents 
™ es */' Palestinian jewish Texts), Cambridge, London 
1920; Montague Rhodes James, The Apocrypkal New Testa- 
ment being the Apocryphal Gospels, Acts, Epistles, and Apoca- 
lypses Oxford 1926; R. A. Lipsius, Die apocryphen Apostel- 
geschichten und Apostellegenden, Braunschweig, 2 voi., 1883 — 

Pentru apocrife în cadrul literaturii iudaice sau creştine- 
Jimil Schurer, Geschickte des judischen Volkes Zeitalter Jesu 
Christi, III Bând, Leipzig, 1909, pp. 258 şi urm., cap. V, VI 
şi Vil; Otto Bardenhewer, Geschichte der altkirehlichen Lite- 
raturi Bană, ed. 2, Freiburg, 1913, pp. 498-622; Aime 
Puecn, Histoire de la litterature greque chre'tienne, I Paris 
înî 8 ' PP-,. 157 - 1 ^; 271-290; 348-357; 406-414; 467- 
473, voi. II, pp. 619 — 645. 

Canon şi indice. Gel mai vechi «canon» al Noului 
Jestament datează de la sfîrşitul secolului al II-lea si a fost 
descoperit de L. A. Muratori, bibliotecar al Ambrosianei 
(f 1750). Canonul lui Muratori {textul în Rouet de Journel, 
Enchiridion patristicum, Freiburg. Br., pp. 105 — 7) conţine 
şi texte apocrife precum: Apocalipsul lui Petru şi Pastor al 
lui Hermas, ceea ce dovedeşte că stabilirea definitivă a 
canonului s-a făcut treptat şi nu fără sovăeli. Decretul Gelasian 
se găseşte publicat de Ernst von Dobschutz, Das Decretum 
Gelasianum de hbris recipiendis et non recipiendis. Texte und 
Untersuchungen, seria IU, t. VIII, p. 4, Leipzig, 1912. 

Indicele slave de cărţi oprite sunt numeroase şi au fost 
publicate în multe rînduri. Ele au fost republicate în para- 
lelă de A. I. Iaţimirski, EudjiioepaanmecKiu o63oph AnoKputfoei 
ea motCHocAaeHHCKou u pyccKou nucbMCHHocmu, I 3 AnoKpu$u eem- 
X03ae$mHbie, Petrograd, 1921, pp. 1 — 75. 
BOGOMILU 
ŞI LITERATURA APOCRIFĂ Istoricii literaturilor sud-slave au atribuit multă 
vreme ereziei bogomilice, care a înflorit în Bulgaria 
prin veacurile X— XV, un rol important în răspîn- 
direa legendelor apocrife în lumea slavă. Părerea 
istoricilor slavi a fost împărtăşită de Hasdeu care, 
publicînd în 1879 Cuvente den bătrîni, atribuia cele 
mai multe din legendele cuprinse în Codicele Sturd- 
zanus sectei bogomilice — ba credea chiar că a 
găsit o creatiune românească cu caracter bogomilic 
in textul intitulat de el: Cugetări în ora morţii. 
(Cuv. den bătr., II, pp. 435—471). Părerea lui Hasdeu 
a fost admisă de Gaster, iar răposatul profesor de 
la Universitatea din Cernăuţi, I. G. Sbiera, punea 
în legătură cu mişcarea bogomilică chiar începutu- 
rile literaturii noastre. Dacă părerea lui Sbiera a fost 
de mult înlăturată din circulaţie, provenienţa bogo- 
milică a textelor din Codicele Sturdzan — cea ma i 
vpphR niilpfrere de le yndp apocrife — a fost admisa 
draproăpe toţi istoricii literari. Ciclul cărţilor care 
ar fi de origine bogomilică a fost în timpul din 
urmă sporit la noi cu o sumă de texte cari n-au 
nimic comun cu erezia. 

Importanţa care s-a dat influenţei bogomilice 
asupra literaturii noastre vechi, precum şi necesi- 
tatea de a preciza ce este bogomilic — dacă este 
ceva — în legendele apocrife din Codicele Sturdzan, 
ne obligă ca, înainte de a intra în studiul literaturii 
apocrife, să ne ocupăm de erezia bogomilică. Erezia bogomilică s-a răspîndit în Bulgaria prin 
sec. X, sub ţarul Petru, urmaşul lui Simion, într-o 
vreme în care curentul de influenţă bizantină se revărsa din ce în ce mai larg peste viaţa naţională 
bulgară, cînd curtea ţarilor adopta fastul şi cere- 
monialul din Constantinopol şi cînd clerul, părăsind 
învăţăturile evanghelice, se îndepărta tot mai mult 
prin lux de sufletul maselor populare. 

Rădăcinile sectei trebuiesc căutate în Asia Mică, 
unde, din primele secole, creştinismul s-a întîlnit cu 
dj ial i flmn l poroan şi unde furnicau sectele eretice: 
gnosticism, paulicianism, mesalianism. Din Asia, 
curentele acestea eretice s-au furişat în Europa, 
în bună parte şi prin colonişti greci şi armeni aduşi de 
împăraţii bizantini şi aşezaţi la graniţele de nord 
ale imperiului, în preajma Filipopolului şi a Adria- 
nopolului. Din aceste centre, curentele eretice s-au 
resfirat în Imperiul bizantin şi încrucişat în Bul- 
garia, într-o epocă în care poporul se afla la începu- 
turile creştinismului. în Bulgaria, promotorul miş- 
cării pare a fi fost popa Ieremia Bogomil, care a 
trăit în secolul al X-lea, sub ţarul Petru. Predicele 
lui au găsit un puternic răsunet în masele populare 
îndîrjite împotriva curentului de influenţă bizantină 
care înăbuşea viaţa naţională bulgărească. Din Bul- 
garia, secta a cuprins Serbia, Bosnia şi Herţegovina 
şi s-a ramificat în Occident sub diferite numiri 
precum: patarini în Italia nordică — de la cartierul 
milanez Patara — ; în Germania şi Italia cathari, 
de la grec xa^-apoţ (curat) — de unde germ. 
Ketzer, boem. Kacir; ajungînd pînă în sudul Fran- 
ţei. Albigensii — de la oraşul Alby — acea zgo- 
motoasă sectă împotriva căreia a întreprins cruciada j 
de exterminare Filip al IV-lea cel Frumos, au 1 
fost o ramură îndepărtată a bogomililor din 
Balcani. 

Doctrina bogomililor ne este cunoscută prin mai 
multe izvoare contimporane: bizantine, slave şi 
occidentale. Izvoarele, deşi provin de la adversarii 
sectei, totuşi concordă între ele, în liniile funda- 
mentale. Dintre acestea, izvorul cel mai complet este 
călugărul bizantin Eftimie Zigabinos, care se bucura 
pe timpul său de atîta vază încît însăşi învăţata 40 


fiică a împăratului, Ana Comnena, îl pomeneşte cu 
cinste în scrierile sale istorice. Din îndemnul împă- 
ratului Alexe Gomnenul, Zigabinos a scris opera: 
Panoplia dogmatică, îndreptată împotriva tuturor 
sectelor eretice cari măcinau temeliile bisericii orto- 
doxe, în titlul XXVII al operei sale, Zigabinos se 
ocupă pe larg de erezia bogomilică, răspîndita pe 
timpul său şi în Imperiul bizantin. în acest capitol 
el expune — pentru a combate punct cu punct — 
concepţiile bogomilice, după destăinuirile pe care 
împăratul Alexios Gomnenul a izbutit să le smulgă 
de la căpetenia bogomililor din Constantinopol, 
medicul Vasile. 

Doctrina cosmogonică a bogomililor porneşte 
de la antagonismul dintre Dumnezeu, principiul 
binelui, şi Satanail, principiul răului. Dumnezeu e 
creatorul' lumii spirituale, indivizibile şi eterne ; 
Satanail e creatorul lumii materiale, vizibile şi tre- 
cătoare. Satanail a fost fiul mai mare al lui Dum- 
nezeu. Locuia la început în cer şi stătea pe tron 
de-a dreapta Tatălui; dar, cuprins de o ambiţie 
nemărginită, a vrut să se ridice deasupra Tatălui, 
în acest scop s-a înţeles cu o ceată de îngeri nere- 
cunoscători, ca să se ridice împotriva Tatălui. Dum- 
nezeu, aflînd de conspiraţia urzită de Satanail, 1-a 
prăbuşit din înălţimile cerului, împreună cu ceata 
de îngeri răzvrătiţi. întrucît pămîntul era numai 
în stare virtuală — invizibil şi neîntocmit — Sata- 
nail, care păstra puterea de creaţie a divinităţii, a 
zidit cu cuvîntul un alt cer vizibil pe care 1-a împo- 
dobit cu stele; apoi tot cu cuvîntul a format pămîn- 
tul, a ales apele într-o parte, a ridicat uscatul în- 
tr-alta şi a creat vieţuitoarele: plante şi animale.^ în 
cele din urmă, din lut amestecat cu apă, a plămădit 
trupul omului, străduindu-se sa-l aducă la viaţă. 
A încercat să-i sufle viaţa, dar văzînd că toate 
sforţările îi rămîn zadarnice, Satanail a trimis solie 
Tatălui său, rugîndu-1 să dăruiască viaţă făpturii 
celei noi, care urma de aci înainte să fie proprietate 
comună, Dumnezeu stăpînind sufletul, Satanail 4.1 trupul. Dumnezeu s-a înduplecat şi a hărăzit viata. 
In acelaşi chip a fost creată şi Eva. 

Omul este astfel creaţiunea a două puteri anta- 
gonice; de aci conflictul între cele două elemente 
cari constituie viaţa omenească: trupul, creaţiunea 
puterii satanice, este mărginit, pieritor si imperfect 
şi tîrăşte sufletul spre viţiu şi păcat; sufletul, creaţi- 
unea lui Dumnezeu, este imaterial, nemuritor şi 
desăvîrşit, tinzînd să se desfacă din închisoarea tru- 
pului, ca să se înalţe spre cer. 

Cînd îngerii căzuţi au simţit că partea divină 
din om după moarte se ridică la cer, şi-au pus în 
gînd să ia pe fiicele oamenilor în căsătorie, pentru 
ca, prin cei ce se vor naşte din ei, să recapete locurile 
dm cari au fost izgoniţi. Din această căsătorie s-au 
născut însă giganţii, cari au început lupta aprigă 
împotriva lui Satanail. Acesta, îndîrjit, a dezlăn- 
ţuit asupra pămîntului potopul, care a înecat ome- 
nirea. Din acest prăpăd, un singur om a scăpat: 
Noe. El rămăsese în ascultarea lui Satanail si îl 
înduplecase prin rugăciuni şi jertfe. Urmaşii' lui 
Noe au recunoscut atotputernicia Duhului celui rău 
care, prin Moise, a impus omenirii legea sa. Moise, 
prin minunile săvîrşite cu puterea lui Satanil, a 
amăgit poporul evreu şi 1-a scos din Egipt. în dru- 
mul spre pămîntul făgăduinţei, s-a urcat în mun- 
tele Sinai şi a primit legea dată de Satanail, pe 
care a transmis-o evreilor. In felul acesta s-a întoc- 
mit legea mozaică, opera Diavolului, prin care ne- 
numărate mii de suflete omeneşti au fost pierdute. 
Dumnezeu, văzînd viclenia şi răutatea lui Satanail 
care, rupînd pactul încheiat, a pus deplină stăpî- 
nire asupra omenirii, s-a hotărît să mîntuiască făp- 
tura în care şi El pusese un strop din divinitate. 
In mileniul al 5-lea, suta a 5-a, a aruncat din coar- 
dele sale cuvîntul. Acest cuvînt a fost fiul său, 
arhanghelul Mihail. 

Scoborîndu-se din cer, arhanghelul a intrat prin 
urechea dreaptă în Fecioara Măria, s-a întrupat în 
carne « aşa că la înfăţişare părea a fi material ase- 42 . 


menea trupului omenesc, dar în realitate imaterial 
şi divin». Ieşind din Fecioara Măria, a crescut 
după legile firii omeneşti, a propovăduit pe pămînt 
cuvîntul lui Dumnezeu şi a săvîrşit toate cîte se 
spun în Evanghelie. Satanail s-a străduit să recuce- 
rească sufletul omenirii şi a pus la cale crucificarea 
lui Crist, dar Mîntuitorul, înviind, a prms pe Sata- 
nail 1-a ferecat cu lanţuri grele, 1-a aruncat în Tar- 
tar si tăindu-i silaba finală — ii (Satanail = umbra 
lui Dumnezeu; din Satana - umbra, II == Dumne- 
zeu), 1-a numit de aci înainte Satana. Cu aceasta 
implinindu-si misiunea pentru care a fost trimis pe 
pămînt, Mîntuitorul, desfăcut de partea materiala a 
trupului, s-a înălţat în cer, s-a aşezat la dreapta 
Tatălui şi apoi a reintrat în divinitatea dm care 
se desprinsese şi în care a fost absorbit. 

Consecvenţi cu această concepţie despre lume, 
ei respingeau Vechiul Testament pe care-1 considerau 
ca operă a Satanei, plăsmuit cu tendinţa de a se 
face apoteoza epocii din viaţa iudeilor în care a 
precumpănit puterea lui. Admiteau dmtre căr- 
ţile sfinte numai: Psaltirea şi Profeţii, întrucit 
aceştia preziseseră venirea Mîntuitorului , Evan- 
gheliile, Faptele apostolilor şi Apocalipsul sfîntului 

Joan. 

Pornind de la antiteza dintre suflet, ca creaţmne 
a lui Dumnezu, şi trup, ca creaţiune a lui Satana, 
si socotind viata' aceasta pămîntească ca un scurt 
popas către viaţa cea veşnică, bogomiln propuneau 
ca ideal al vieţii descătuşarea sufletului de tirania 
corpului şi ferirea lui de toate ispitele acestei lumi 
trecătoare, cu care se străduieşte Satana să-1 amă- 
gească. De aceea, duceau o viaţă aproape ascetica. 
Erau împărţiţi în două clase: desăvîrşiţi şi simpli 
credincioşi, iniţiaţi numai la doctrina bogomilică. Un 
bogomil desăvîrşit trebuia să se despartă de toate 
desărtăciunile vieţii, să rupă legăturile de familie, sa 
nu' se căsătorească, să evite nunţile, petrecerile şi 
reuniunile sociale, să renunţe la avere şi la bunurile 
pămînteşti pe care le considerau ca o rugină a sufle- 

43 tului şi să ducă în sărăcie o viaţă retrasă, de post 
privegheri şi rugăciuni. Hrana lor era foarte sobră' 
vinul, carnea şi lăpturile erau excluse de la masa lor 
se hrăneau numai cu vegetale, pregătite în untdelemn' 
îmbrăcămintea era simplă: o haină lungă neagră 
în felul rasei călugăreşti, 

Biserici nu aveau, căci, după credinţa lor, Dum- 
nezeu nu locuieşte în temple zidite de mîini ome- 
neşti. După mărturia lui Zigabinos, ziceau că Satana 
locuieşte mai întîi în templul din Ierusalim, apoi în 
biserica Sf. Sofia din Constantinopol şi, în sfîrşit, în 
toate celelalte biserici. Totuşi, mai tîrziu, în Bosnia 
şi la albigensi — în sudul Franţei — se găsesc cîteva 
biserici, dar mai toate de lemn, simple, fără cruce, 
fără altar, fără amvon, fără icoane şi fără clopote' 
căci, pentru ei, clopotele erau trompetele diavolului.' 
Liturghia, cu avîntul poeziei religioase şi cu pompa 
strălucitoare a serviciului divin, era 'socotită ca 
inutilă : mnogoglagolanie, vorbărie goală. Singura 
rugăciune pe care o admiteau era cea transmisă 
prin evanghelii: Tatăl nostru, pe care o spuneau 
de nenumărate ori peste zi şi noapte, fără să facă 
cruce, căci crucea pe care a fost răstignit Mîntuitorul 
şi care a devenit un simbol al vieţii creştineşti, 
nelipsit în rugăciuni, la sfintele taine,' pe frontispi- 
ciul bisericilor, la capătul mormintelor, era pentru 
bogomih o unealtă cu care diavolul chinuise pe 
Isus şi pe care o înlăturau din toate manifestările 
vieţii lor, dispreţuind-o. 

Combăteau cultul sfinţilor, al moaştelor si al 
icoanelor, ca fiind rămăşiţe de idolatrie — poate să 
fi fost aci şi reflexul vechilor credinţe iconoclaste, 
care au zbuciumat Bizanţul veacului al VIIHea. 
Sf. Ioan Hrisostomul era pentru ei sf. Ioan Frisosto- 
mul. Dintre taine, nu admiteau decît botezul, dar 
şi acesta într-o formă deosebită de a noastră. Ei 
numeau botezul cu apă — obişnuit în biserica noas- 
tră—botezul sfîntului Ioan şi'îl respingeau, întrucît 
apa era, după credinţa lor, opera Satanei. Adevă- 
ratul botez al lui Hristos era cel practicat de ei, 44 care se făcea prin purificarea sufletului şi prin aju- 
torul Spiritului Sfînt. De aceea, dacă un creştin 
trecea la erezia lor, îl botezau din nou, după dati- 
nele lor. Pentru ca cineva să poată primi botezul 
lor, trebuia să fie major, să petreacă un timp pentru 
confesiune si curăţirea sufletului, în continue rugă- 
ciuni" apoi 'îi puneau pe cap Evanghelia sf. Ioan şi 
invocau asupra lui Spiritul Sfînt, cîntînd Tatăl 
nostru. Cuminicătura cu sîngele şi corpul Domnului 
o respingeau la botez, ca şi în toate celelalte împre- 
jurări ale vieţii, socotind-o ca un sacrificiu adus 
demonilor cari' locuiesc în temple. La patul morţii 
se îndeplinea o ceremonie scurtă, numită în Occi- 
dent «la convenensa»; alte rugăciuni pentru morţi 
nu se mai făceau. Nu credeau în învierea morţilor. 
Moartea o asemuiau cu un somn în care, spuneau 
ei omul îsi leapădă veşmîntul noroios de carne, 
îmbracă haina nemuritoare şi divină a lui Hristos, 
cu care este primit în împărăţia Tatălui, alături de 
îngeri si apostoli. Corpul însă, pe care sufletul 1-a 
părăsit,' se descompune încet, încet, în cenuşe şi 
pulbere, si nu va mai învia niciodată. 

In fanatismul lor religios aveau un spirit sepa- 
ratist, cu tendinţe de antagonism faţă de biserica 
oficială si împotriva autorităţilor constituite ale sta- 
tului. Purtau o ură înverşunată clerului oficial. 
Comparau pe preoţi, cărora le imputau lenea, des- 
frîul si beţia, cu fariseii şi saduceii din Evan- 
ghelie; îi numeau năpîrci. Exaltau credinţa şi 
virtuţile lor. Credinţa lor era «sarea pămîntului ». Ei 
înşişi,' « crinii cîmpului » cu sufletele candide, împo- 
dobite cu toate virtuţile. Respingeau ierarhia bise- 
ricească. 

Presbiterul bulgar contimporan, Cozma, adaugă 
despre ei că îndemnau la nesupunere faţă de autori- 
tăţi: « osîndesc pe cei bogaţi, batjocoresc pe cei mai 
bătrîni — probabil de altă credinţă decît ei — defăi- 
mează pe boieri, arată celor supuşi ţarilor şi slujito- 
rilor acestora că jignesc pe Dumnezeu, opresc pe 
sclavi de a lucra pentru stăpînii lor ». 45 In Peninsula Balcanică, erezia a fost in creştere 
pma în secolul al XH-lea, cînd biserica ortodoxă 
deschide lupta împotriva ei. în anul 1111 Alexios 
Comnenul începe exterminarea bogomilismului din 
imperiul bizantin arzînd pe rug, în hipodromul 
din Constantmopol, pe conducătorul sectei, medicul 
Vasile şi pe cei 12 apostoli ai săi. 

Şi în Serbia, erezia, care pătrunsese de timpuriu 
si se raspîndise mai ales printre nobili, sub numele 
de babunska v]era, a fost nimicită în secolul al XH-lea 
Marele jupan Ştefan Nemania a dezlănţuit o groaz- 
nica prigoană împotriva bogomililor: a arestat toate 
căpeteniile lor, pe unii i-a ars de vii, altora le-a tăiat 
Jimba, pe mulţi i-a aruncat în exil, după ce le-a 
confiscat averea, împărţind-o, potrivit cu doctrina 
lor, săracilor. 

Izgoniţi din Serbia, bogomilii s-au retras în 
Bosnia, unde au găsit un adăpost prielnic si unde 
doctrina lor a devenit religie de stat, mai ales sub 
banul Kulin (1180-1224). Aci s-au menţinut pînă 
m veacul al XV-lea, cu o organizaţie monahală 
proprie şi cu un cler aparte, în fruntea căruia se 
afla djedul. 

Către sfîrşitul secolului al XV-lea, papa, prin 
ajutorul cardinalului Ioan Torquemada, izbuteşte 
sa convertească o parte din aceşti eretici la catoli- 
cism, pe cînd restul a trecut la mahomedanism 
O soarta mai norocoasă au avut-o bogomilii în 
Bulgaria. Aci se sprijineau pe masele populare în 
aţa cărora apăreau ca nişte liberatori, căci îi vedem 
iuptmd alături de cetele năvălitoare ale pecenegilor 
şi cumanilor, împotriva armatelor bizantine, pentru 
liberarea Bulgariei. Lăsaţi în pace sub Asănesti 
ei atrag la erezia lor aproape întregul tarat. 

Prigoniţi mai tîrziu de către tarii Boril (1121) si 
Alexandru (1350), ei s-au menţinut totuşi în Bul- 
garia vreme mai îndelungată, bucurîndu-se sub 
stapimrea turcească de deplină libertate a cultului 
O fişie întinsă de 14 sate, înşirate între Nicopol si 
Hhpopol şi locuite de adepţi ai vechii erezii, izolaţi 46 de masa înconjurătoare a ortodocşilor, s-a menţinut 
pînă în secolul al XVII-lea. Documente dm veacul 
al XVI-lea si al XVIMea dovedesc că în Ciprovaţ, 
în regiunea Vidinului şi a Nicopolului, se aflau încă 
buWri pavlichieni, cari aveau biserici, dar refuzau 
crucea In sec. al XVIMea, misionari franciscani, 
veniţi din Bosnia, au atras la catolicism aceste 
resturi de bogomili. Cam în aceeaşi vreme au fost 
convertite la catolicism şi resturile bogomilice dm 
iurul Filipopolului, care însă şi-au păstrat vechiul 
nume de pavlichieni. Din aceste ţinuturi au pornit şi 
emigranţii bulgari în ţările noastre, care, în _ unele 
sate — ca de pildă în Cioplea lîngă Bucureşti — se 
numesc încă pavlichieni. # 

Curentele de emigrare ale rămăşiţelor bogomilice 
din sec al XVII-lea spre ţările noastre ne sunt bine 
cunoscute prin studiile lui Miletic, întemeiate în 
bună parte pe rapoartele oficiale ale episcopuor 
catolici către scaunul papal. Migraţiunea începe mai 
temeinic în anul 1688, cînd răscoala satului pavli- 
chian Ciprovăt împotriva turcilor este înăbuşita şi 
cînd o bună parte din populaţie, spre a scăpa de 
represiunea autorităţilor, este silită să fuga in V ala- 
ma. Emigrările se înteţesc însă după pacea de la 
Passarovitz, cînd austriecii iau în stăpîmre Oltenia. 
în scopul de a coloniza Oltenia şi Banatul cu bul- 
gari catolici, autorităţile austriece înlesnesc aceste 
emigrări, acordînd coloniştilor privilegii. Un însem- 
nat "contingent de colonişti este aşezat în regiunea 
Craiovei a Rîmnicului şi în Brădicem. Colonia aceas- 
ta trebuie să fi fost destul de numeroasă, nmdca 
în 1725 un văr al lui Filip Stanislavov, Nicolae 
Stanislavov, numit episcop al catolicilor bulgari 
din Nicopole, nu s-a dus niciodată în aceasta locali- 
tate ci a administrat din Craiova. El a iacut o 
întinsă propagandă pentru emigrare prin preoţii 
bulgari catolici, rămaşi în Bulgaria. Bulgarii catolici, 
prigoniţi de turci carii îi bănuiau că stau in înţele- 
gere cu austriecii, pleacă în mici grupe din satele 
Belianii, Orese, Trîncaviţa şi Peticlavenţi, aşezin- 47 du-se în Oltenia şi Muntenia. In 1737, cînd începe 
lupta dintre austrieci şi turci, aceştia se strămută 
în Banat împreună cu episcopul lor, care-şi stabi- 
leşte reşedinţa în Timişoara. în documentele misio- 
narilor catolici către scaunul papal, sunt amintite 
şi alte localităţi în care s-au aşezat pavlichienii 
emigraţi. Astfel, în Muntenia sunt pomenite satele 
Flămînda, Vişnovo, Slobozia şi mai ales Cioplea, 
care aveau biserici şi preot catolic, în această din 
urmă localitate, se retrage în timpul ciumei lui 
Caragea bătrînul episcop catolic din Bucureşti, 
Fereri, pe care-1 păştea moartea din urmă, fiindcă 
aci se bolnăveşte de ciumă şi în 2 zile moare, fiind 
înmormîntat în Cioplea, într-un cavou făcut de el 
însuşi. 

Este probabil că, precum în veacul al XVII-lea 
pavlichienii bulgari, spre a scăpa de prigoniri, căutau 
adăpost la Nordul Dunării, tot astfel şi străbunii 
lor bogomili să-şi fi căutat mîntuirea prin meleagu- 
rile noastre în vremurile de grea urgie ale regilor 
Ştefan Nemania, Boril şi Alexandru din veacurile 
XII — XIV. Limanurile noastre puteau oferi atunci 
nu numai adăpost, dar şi tărîm prielnic pentru pro- 
pagandă, cu atît mai uşor cu cît nu aveau încă o 
organizaţie bisericească în stare să opună rezistentă. 
Resturile bogomilice dăinuiesc în părţile ungurene 
pînă în secolul al XV-lea, cînd vin peste ele curen- 
tele de reformă 1 . BIBLIOGRAFIE 

Izvoare contemporane : Eftimie Zigabinos : IlavoTuXta 

AoYliotTuri] AXe^tou Baa-.Xstoţ -rou Ko[xv7)vou izepi&xouoai ev 
cuvânt tă Toîţ [icocapioiţ xal fteoţipon; cârpim ouYYpa<pev-ra 
eiq zâţiv Se xal Stea>ce[x^ev7]V apfiovtav rcapa Eii&ufifo 
Mova^ou tou ZiyalVou Te&evTa . . . Cartea s-a tipări" Dr. Toth Szabo Pal, A cseh-huszita mozgalmak es 
uralom tortenete Magyarorszăgon, Budapesta, 1917, p 153 
(apud. N. Drăganu în Dacoromania, III, p. 912). 

48 pentru întîiasi dată, în textul grec, la Tîrgovişte, în 1710; 
de frica turcilor s-a înlăturat din publicaţie cap. 28, îndrep- 
tat împotriva sarazinilor. într-o traducere latină, publicată 
mai înainte la Veneţia, în 1555, se omiseseră capitolele 12 
si 13, îndreptate împotriva latinilor. Textul grecesc întreg, 
âvînd la bază ediţia din Tîrgovişte, a fost republicat de Migne, 
în Patrologiae cursus completus. Series graeca posterior, 
tomul CXXX {Paris, 1865). Fragmentul privitor la bogomili 
a fost publicat într-o ediţie nouă, după versiunea unui ms. 
din Biblioteca Universităţii din Utrecht, împreună cu o 
scrisoare inedită a patriarhului Germanos II contra bogomi- 
lilor, de G. Ficker, Die Pkundagiagiten, Leipzig, 1908. 

Pentru domeniul slav, un preţios izvor contimporan 
este si presbiterul Cozma, care a lăsat 13 cuvîntări, îndrep- 
tate împotriva ereticilor, editate fragmentar, în mai multe 
rînduri, şi complet de: M. G. Popruzenko, ce. Ko3mu npeseu- 
mepa cjioso na epemunu noynenie arm 6ootcecmseHHbixi Kuuzh, Nr. 
CLXIII din UaMnmHUKU dpeeueă nucbMeuuocmu u ucKyccmea, 
IJ3daHie OSuţecmea JIwQumeneu PyccKou IJucbMeHHocmu, S.Peters- 
burg, 1907; Sinodicul ţarului Boril, tradus din greceşte în 
anul 1211, în urma distrugerii sectei, conţine şi adaose 
interesante, dintre care unele privesc erezia bogomilică. 
Sinodicul a fost publicat, în anul trecut, cu un studiu deta- 
liat, într-o ediţie critică, de M. G. Popruzenko^ Cunoduu* 
ljapa Eopujta, EbmapcKama AnadeMun na HayKumt) în colecţia 
EbAzapcKu cmapuHu. Kuuza VIII, Sofia 1928; cîteva notiţe 
sumare şi la călugărul Hrabăr (sec. X) în 3aufuma na SbAzap- 
CKama nucbMeuHOcmb, editată şi de Vondrâk, Kirchenslavische 
Chrestomatie, 1910, pp. 107 — 110. Patriarhul Eftimie din 
secolul al XlV-lea, în biografia episcopului Ilarion din 
Moglena (o dioceză din Macedonia, unde erau numeroşi 
bogomili), a inserat discuţiile episcopului cu ereticii. Bio- 
grafia lui Ilarion a fost editată de E. Kahi5niacki, Werke 
des Patriarchen von Bulgarien Euthymius, Wien, 1901, pp. 
27—58. Episcopul Ioan Torquemada, însărcinat de papa 
Sixt să convertească resturile bogomilice din Bosnia, a în- 
tocmit, în anul 1461, un « symbolum veritatum fidei romane 
ecclesie », în care se enumera — pentru a se combate apoi — 
15 puncte de adevăruri ale bisericii catolice, ce vin în contra- 
dicţie cu rătăcirile « manicheilor ». Acest simbol a fost publi- 
cat de Fr. Racki în Starine, XIV (1882), Zagreb, p. 1 şi urm.: 
Dva nova priloga za poviest bosanskih Patarena, I. 

Studii. La noi: B. P. Hasdeu, Cuvente den bătrîni, 
II, pp. 252 şi urm.; I. G. Sbiera, Codicele Voroneţean, pp. 
343 şi urm.;*Alexe Procopovici, Introducere în studiul litera- 
turii' vechi, Cernăuţi, 1922, pp. 65 — 68; Isidor Ieşan, Secta 
Patarena în Balcani şi în Dacia Traiană, Bucureşti, 1912 
(e considerată de prof. I. Ivanov în studiul citat mai jos 
— ca « fantezie goală » — « nucma ^aumasun » ; dr. M. 

49 Gaster, Ilchester Leclures on Greeko- Slavonie Literature, 
London, 1887, pp. 17 şi urm.; D. Russo, Studii bizantina- 
rămâne. Textele eshatalogice din Codex Sturdzanus, Bucureşti, 
1907 şi Studii şi critice, Bucureşti, 1910, pp. 17 — 23. Asupra 
bogomililor s-au scris în ţările slave o sumedenie de articole 
şi monografii. Cele mai recente, punînd la contribuţie lucră- 
rile anterioare, sunt : Prof. I. Ivanov, Eozomujicku khuzu 
u Aezendu. E-b/izapcna AnadeMun na Hayratme (Cărţile şi 
legendele bogomilice, Acad. bulgărească de Ştiinţe), Sofia, 
1925, o foarte bună şi documentată lucrare; Iordan A. Ilic, 
Die Bogomilen in ihrer geschichtlichen Entwicklung,Sr. Karlovci, 
1923; dr. Dragutin Prohaska, Das kroatisch-serbische Schrift- 
tum in Bosnien und der Herzegowina, Zagreb, 1911, cap. 
III, pp. 18 — 55, cu o bogată bibliografie. Informaţii mai 
bogate despre bogomilii din Bosnia şi în studiul mai vechi al 
lui RaCki, Bogomili i Patareni, în Rad Jugoslavenske Akade- 
mije, VII şi VIII (1869 — 1870). Despre chestiunea aceasta 
vezi însă acum şi dr. Vaso Glusac, CpedHboeeKoena « Eocancm 
tfpnea » în Ilpunom 3a KHbuytceeHocm^ je3UK 3 ucmopujy u 
$ojiKAop, IV, Belgrad, 1925, pp. 1 — 55, care crede 
că s-a exagerat în privinţa bogomililor din Bosnia şi 
că prin patareni trebuieşte înţeles clerul ortodox, care susţi- 
nea că Fiul purcede numai de la Tatăl. Despre cărţi scrise de 
bogomili (Evanghelie, Psalmi) vezi dr. Dragutin Prochaska, 
opera citată mai sus, unde se dă bibliografia completă, pp. 
37 — 55. Indicaţiuni utile pînă la un oarecare punct se pot găsi 
şi în studiile mai vechi: dr. M. Murko, Geschichte der âlteren 
siidslawischen Literaturen (în Die Literaturen des Ostens, V 
Bând), Leipzig, 1908, pp. 82 — 95; Constantin Jiregek, 
Geschichte der Serben, Gotha, 1911 (în colecţia Geschichte d. 
europ. Staaten), pp. 222 — 5; C. Jirefiek, Staa't und Gesellschaft 
im mittelalterlichen Serbien, Wien, 1912, I, p. 59; C. Jireftek, 
Geschichte der Bulgaren, Prag, 1876, pp. 171 — 185, şi C. Jire- 
eek, Das Fiirstentum Bulgarien, Wien, 1891, pp. 108 — 112. 
O expunere sumară, dar clară, în limba italiană a dat Arturo 
Cronia în V Europa Orientale, VI (1926), Roma, pp. 605 — 630. 
Pentru cathari, albigensi. Documentele descoperite în 
ultimul timp în arhivele municipale din Occident au izbutit 
să reînnoiască studiile mai vechi ale lui Ch. Schmidt, Histoire 
et doctrine de la secte des Cathares ou Albigeois, 2 voi., Paris, 
Geneve, 1848 şi P. Lombard, Pauliciens, Bulgares et Bonshom- 
mes en Orient et en Occident, Geneve et Bale, 1879. între lucră- 
rile noi ocupă un loc de frunte: Ign. v. Dollinger, Beitrăge 
zur Sektengeschichte des Mittelalters, 2 voi. (al doilea cuprinde 
documente), Mimchen, 1890 şi Jean Guiraud, Cartulaire de 
Notre-Dame de Prouille, precede d'une etude sur VAlbigeisme 
languedocien aux Xll-e et XIII~e siecle, 2 voi., Paris, 1907. 
Pornind de Ia aceeaşi concepţie dualistică a lumii ca şi bogo- 
milii, catharii tindeau şi ei la suprimarea căsătoriei: « matri- 
monium est lupanar » iar pe de altă parte la o formă curioasă 

50 de mîntuire a sufletului prin suprimarea voluntară a vieţii 
(sinucidere), cunoscută sub numele de endura. Un text cathar: 
L. Cledat, Le Nouveau Testament traduit aux XlII-e siecle 
en langue provensale suivi ă'un Rituel cathare (ediţie în foto- 
tipie), Bibi. de la Fac. des lettres de Lyon, Paris, 1883. 

Pentru emigrarea bulgarilor pavlichieni la nordul Dunării, 
vezi dr. L. MiletiG, Hatuumt) nae/tUKJwu în C6opHHKb 3a Hapoduu 
yMomeopeHUH Hayna u KnuotcHUHa, t. XIX (1903) pp. 1 — 369, 
Sofia; Hoeu doKyMeuma no Munanomo na nauatmi) naejiuKHHU în 
C6opuuKh 3a Hapoduu yAtomeopenun, XXI (1905), pp. 1 — 155; 
Sacejieuuemo na KamomauKumt) EtAzapu eb CedMuepadcKO u Eauamh 
tot în CâopHUKb (XIV), 1897, pp. 284 — 543. Despre istoria 
catolicismului în ţările noastre: N. Iorga, Studii şi documente 
cu privire la istoria românilor, voi. I — II, Bucureşti, 1901 
(p. XLVI se aminteşte Francisc Fereri şi urmaşii lui). 

Despre episcopul Francisc Fereri vezi şi o notiţă de 
V. Papacostea în Revista istorică, 1925, pp. 289 — 297. 

Pentru manihei şi pavlichieni: Fr. Cumont, Recherches 
sur le manicheisme, 2 br., Bruxelles, 1908, 1912; P. Alfaric, 
Les ecritures manicheennes , Paris, 1918; Em. de Stoop, 
Essai sur la diffusion du manicheisme dans VEmpire romain, 
Gând, 1909 ; Karapet Ter-Mkrttschian, Die Paulikianer 
im byzantinischen Kaiserreiche und verwandte ketzerische 
Erscheinungen in Armenien, Leipzig, 1892. LEGENDE POPULARE CU CABACTER BOGOMILIC Călugărul bizantin Eftimie Zigabinos, izvorul 
principal asupra doctrinei bogomilice, în titlul XXVII 
al operei sale, Panoplia Dogmatică (ed. Migne, 
Patrologia graeca, GXXX, col. 1 298, § 7), ne trans- 
mite următoarea legendă bogomilică, privitoare la 
creaţiunea omului: 

Satanail «după ce a plăsmuit trupul luiÂdam din pămînt 
amestecat cu apă, 1-a aşezat în sus, din care cauză s'a scurs 
în piciorul cel drept oarecare suc şi ieşind prin degetul cel 
mare s'a încolăcit pe pămînt şi a luat figura de şarpe. Sata- 
nail, adunîndu-şi însă puterile, a suflat viaţă în corpul umflat 
de el. Dar suflul lui, scurgîndu-se de asemenea în piciorul 
cel drept şi prin degetul cel mare, s'a închegat în picătură 
întortochiată, care îndată primind viaţă şi despărţindu-se 
de deget s-a făcut şarpe şi şerpuia. . . Cînd Satanail a văzut 
că munca Iui este zadarnică, a trimis soli la Tatăl cel bun, 
ca să-1 roage să trimeată spiritul lui şi să-i făgăduiasca că 
omul va fi comun, dacă va primi viaţă, şi că din neamul aceş- ti 4— 3?4 tuia se vor umple în cer locurile din care fuseseră izgoniţi 
îngerii. Dumnezeu însă, cum este bun, a suflat duhul vieţii 
creatiunii lui Satanail şi îndată s'a făcut omul, trăind cu 
suflet, care să glorifice trupul şi să-1 împodobească cu multe 
virtuţi. » 

Această legendă, culeasă acum 800 de ani din gura 
bogomililor de către călugărul bizantin, trăieşte 
pînă astăzi în ciclul de credinţe privitoare la creaţiu- 
ne ale poporului nostru. 

1. Iată una dintr-o serie de povestiri, care ne 
arată omul « zidit cu trupul de Necurat, iar cu sufle- 
tul dat de Dumnezeu»: 

« Dracul, după ce văzu că prin înecare nu poate să scape 
de Dumnezeu, după ce văzu că pămîntul s'a lăţit în cele 
patru părţi încotro îl împinsese pe Dumnezeu, se apucă, de 
ciudă, să facă un om, poate cu credinţa că avînd un tovarăş 
prietenos si supus mai curînd va izbuti în gîndurile sale. Luă 
dară tină si făcu trupul omului. Apoi îi puse în gură o trestie 
si începu să-i sufle din toate puterile lui, ca să-i dea suflet. 
Dar tot chinul i-a fost degeaba, căci duhul diavolului ieşea 
pe cealaltă parte a omului. 

Văzînd într' acestea diavolul că nu are cum să dea viaţa 
omului, merse la Dumnezeu şi-1 rugă să-i învie dînsul acel 
trup făcut din tină. 

Dumnezeu suflă asupra omului duh sfînt şi omul prinse 
viaţă în sufletul lui. De aceea şi pînă în ziua de astăzi dracul 
stăpîneste trupul omului, îl chinuie cît omul trăieşte în toate 
chipurile, îi trimite boli şi felurite feluri de bube şi beteşu- 
guri, iar mai apoi îl dezlipeşte de suflet şi-1 lasă pămîntului 
să putrezească şi viermilor să-1 mănînce. . 

Sufletul însă, fiind fărîmă din duh dumnezeesc, îndată 
ce trupul păcătos se sfărîmă, el se ridică la Dumnezeu, de 
unde a purces. » x 

2. In acelaşi capitol XXVII (§ 7, col. 1 298, ed. 
Migne) al operei sale, Zigabinos ne mai spune că 
bogomilii, interpretînd în chip cu totul naiv episo- 
dul biblic al amăgirii Evei, susţineau că: « Satanail, 
stăpînit de invidie (împotriva Tatălui ceresc) şi-a 
schimbat gîndul şi s-a hotărît să întindă curse pro- 
priei sale creaţiuni». In acest scop, «a amăgit pe Eva 
si a avut cu ea dragoste cu păcat ». « Eva, cuprinsă de durerile facerii, a născut din păcatul cu Satanail 
pe Gain şi pe o soră asemenea lui, al cărui nume era 
Calomena ». . 

Această deformare naivă a legendei biblice o 
găsim dăinuind pînă azi în masele poporului nostru, 
într-o mulţime de variante. Iată una din Bucovina: 

« îndată ce Adam şi Eva au fost izgoniţi din raiul ceresc 
în iadul pămîntesc, ca să fie chinului, Diavolul s a dat bine 
pe lîngă Eva; şi Eva, poale lungi şi minte scurtă, s a dat în 
braţele Diavolului, şi din păcat s'a născut un copil cu şapte 
capete. » l . 

Alte variante adaugă că Adam, prinzînd de 
veste, se apucă să construiască din scînduri o cora- 
bie ca să treacă marea şi să scape de Satana. Acesta, 
iscodind prin ajutorul Evei gîndurile lui Adam, se 
preface în şarpele casei şi sfătuieşte pe Eva să nu 
se urce în corabie fără el. Pe mare, şarpele se lasă 
greu ca să înece corabia şi să scape de Adam. Adam 
voieşte să omoare şarpele, dar acesta se preface în 
şoarece si se apucă să roadă scîndunle corăbiei. Adam 
aruncă în şarpe cu mănuşa care, prefăcîndu-se în 
pisică, prinde şoarecele. Satana ieşi însă din pisica 
prin perii ei, în formă de scîntei. 

In alte variante, legenda, amplificată astfel, este 
continuată cu tema potopului, iar în locul lui Adam 
si al Evei apar pe scenă Noe şi soţia lui. 

3 O altă legendă bogomilică privitoare la zapi- 
sul încheiat între Adam şi diavol pentru stăpîmrea 
pămîntului îşi are sursa în literatura scrisă şi va fi 
studiată într-un capitol următor. 

4. In afară de aceste legende al căror caracter 
bogomilic este atestat prin izvoare documentare, 
mai circulă în literatura noastră populară un alt 
ciclu de legende care au ca fundament o concepţie 
dualistă a lumii: antagonismul dintre Dumnezeu şi 
Satana. Acest ciclu de legende a fost urmărit într-un 
studiu interesant de d-1 I. A. Gandrea (Iarba 1 T. Pamfile, Povestea lumii de demult, p. 54. E. Voronca, Datinele şi credinţele poporului românjy Cernăuţi, 1903, p. 18. b$ ,k Fiarelor. Studii de folclor pp. 59 — 67)./ Cea mai 
interesantă dintre ele priveşte creaţiunea lumii şi are, 
într-o versiune din Moldova, următoarea formă : 
înainte de creaţiunea lumii, era un noian întins 
de apă peste care se plimba Dumnezeu şi Satana. 
r Gînd Dumnezeu s-a hotărît să facă pămîntul, a 
; trimis pe Satana « în fundul mării ca să ia de acolo 
sămînţa de pămînt în numele lui şi să i-o aducă 
deasupra apei ». De două ori se cufundă Satana în 
fundul mării, dar în loc să ia sămînţa de pămînt 
în numele lui Dumnezeu, după cum s-a spus, a 
luat-o numai în numele său. Cînd se ridică în sus, 
pînă să ajungă la suprafaţa apei, toată sămînţa de 
pămînt i-a scăpat printre degete. Abia a treia oara, 
coborîndu-se în fundul apelor, a luat sămînţa de 
pămînt în numele lui şi al lui Dumnezeu. Cînd s-a 
ridicat deasupra, i-a rămas puţin pămînt sub unghii, 
adică atîta cît luase în numele Domnului, restul 
fusese spălat de ape printre degete. Cu pămîntul 
rămas sub unghiile diavolului, Dumnezeu a făcut 
o turtită de pămînt pe care s-a aşezat să aţipească. 
Satana, crezînd că Dumnezeu doarme, s-a gîndit 
să-1 răstoarne în apă şi să-1 înece, ca să rămînă el 
stăpîn pe pămînt, dar în măsura în care-1 rostogo- 
lea, pămîntul creştea şi se întindea sub Dumnezeu. 
In chipul acesta, pămîntul a crescut atîta încît apa 
nu mai avea loc unde să încapă — şi aci, pe tema 
primitivă a creării lumii, s-a altoit motivul secundar 
cu ariciul şi albina, ca sfetnici şi ajutători ai lui 
Dumnezeu. 

Această legendă are o mulţime de variante: după 
unele, Dumnezeu şi Satana erau fraţi 1 ; după altele, 
nici nu se cunoşteau cînd s-au întîlnit pe nesfîrşitul 
apelor şi s-au prins tovarăşi 2 ; în cîteva intervine 
în scenă şi sfîntul Petru alături de Dumnezeu şi 
« Nefîrtatul » şi se prind cîte trei fraţi de cruce 3 . 1 A. Zanne, Proverbele românilor, VI, p. 556, 

2 E. Voronca, Datine, I, p. 5. 

3 T. Pamfile, Povestea lumii de demult, p. 7. S> 54 în toate variantele însă, miezul motivului îl formează 
zidirea pămîntului prin conlucrarea lui Dumnezeu 
cu Satana. Mitul acesta despre crearea lumii prin 
colaborarea a două puteri antagoniste, cu pămînt 
scos din fundul apelor, este răspîndit pînă în Rusia 
nordică şi răsăriteană şi se găseşte consemnat în 
manuscrise sud-slave şi ruseşti din secolul al XV-lea 
şi al XVI-lea. Iordan Ivanov care, dezbrăcat de 
prejudecăţi, a studiat cu multă competenţă litera- 
tura bogomilică, consideră această legendă cosmo- 
gonică ca fiind de origine bogomilică. Intr-o versiune 
rusească apropiată de legendele noastre populare, 
versiune reprodusă de Iordan Ivanov, mitul are 
următorul subiect : 

La început, pe cînd nu era nici cerul nici pămîn- 
tul, se întindea, fără margini, « marea Tiveriană ». 
Dumnezeu plutea în văzduh, cînd zări înotînd pe 
mare un răţoi crescut din spuma mării. Indreptîn- 
du-se spre el, îl întreabă: 

— Cine eşti tu ? 

Iar Satanail, căci el era, răspunse: 

— Eu sunt Dumnezeu. 

— Dar pe mine cum mă vei numi atunci ? întrebă 
Dumnezeu. 

— Dumnezeul Dumnezeilor şi Stăpînul Stăpî- 
nilor, răspunse Satanail. 

Lui Ivanov i-au scăpat din vedere cercetările 
lui Dăhnhardt, care, studiind răspîndirea acestui 
tip de legende in Europa răsăriteană şi în Asia şi 
punîndu-le în legătură cu concepţiile religioase ale 
Asiei vechi şi ale sectelor eretice, a arătat că ele sunt 
alcătuite din două motive deosebite: 1. motivul 
oceanic — urzirea pămîntului deasupra mării pri- 
mare, fără margine; 2. motivul dualist: crearea 
lumii prin două puteri antagoniste — una repre- 
zentînd binele; cealaltă, invidioasă, reprezentînd 
răul. Acest din urmă motiv este propriu cosmogo- 
nici iranice, unde lumea este creată prin două divi- 
nităţi vrăjmaşe: Ahuramazda (Ormuzd), zeul luminii 
şi al' binelui, Angra Mainyu (Ahriman), zeul întune- 
ca ricului şi al răului. Primul motiv, cel oceanic, este 
impropriu iranienilor, cari nu cunosc marea. El 
vine însă din India. într-o veche legendă indică 
se povesteşte că la începutul lumii Brahma plutea 
pe o floare de lotus deasupra oceanului nemărginit 
şi, nevăzînd pe nimeni jur împrejur, credea că estej 
singura fiinţă în univers, cînd, scoborînd de pe lotus, 
zăreşte pe Vişnu dormind. îl deşteaptă, o ceartă 
se iscă între ei, şi Vişnu, prefăcîndu-se în porc mis- 
treţ, se scohoară în fundul apelor şi ridică pămîntul. 

Motivul acesta oceanic din India a emigrat în 
Iran, unde s-a întreţesut cu motivul dualist. El a 
fost apoi în această formă împrumutat de sectele 
eretice ale creştinismului, cari furnicau pe pămîntul 
Asiei Mici în primele veacuri ale creştinismului 
(gnostici, mandei, manihei). Aceste secte au pre- 
lucrat legenda indo-iranică, dîndu-i forma creştină 
şi au transmis-o mai departe bogomililor. 

5. Antagonismul dintre Dumnezeu şi Satana, pe 
care l-am văzut în legenda despre zidirea lumii, 
apare într-un ciclu întins de legende populare privi- 
toare la crearea animalelor, a plantelor şi chiar a 
uneltelor casnice. In genere, Satana se străduieşte 
sa imite pe Dumnezeu în crearea lumii, dar nu poate 
plăsmui decît materie, sufletul numai Dumnezeu 
îl poate dărui. Astfel, diavolul face pe lup, dar nu 
poate să-i dea suflet şi cere ajutorul lui Dumnezeu. 
Dumnezeu suflă duh peste lup şi-1 învie. Satana, 
vazînd lupul viu în picioare, îi porunci: 

« — Mănîncă pe Dumnezeu. 

— Ba mănîncă, lupe, pe stăpîn-tău! a zis 
Dumnezeu supărat. » 

Şi diavolul, pentru a scăpa, s-a aruncat în apă. 
Această curioasă legendă, care aminteşte mitul bogo- 
milic despre crearea omului, e destul de răspândită 
şi la bulgari şi a fost studiată de Ivanov, în legătură 
cu legendele dualiste bulgare. Ea este însă răspîn- 
dită în tot răsăritul Europei, şi Dăhnhardt a notat 
paralele interesante din folclorul albanez, ucrainian, 
rus, polon, lituan, estonie şi letic. 

66 Jl 6. In acelaşi fel ca lupul, prin colaborarea Sata- 
nei cu Dumnezeu, este creat şi racul. După o legendă 
ardeleană 1 , diavolul a creat racul, dar neputîndu-1 
face să se mişte — deşi încercase să-1 lege cu un lanţ 
şi să-1 tîrască după el — se duse la Dumnezeu şi 
făgădui să i-1 dăruiască lui, numai să-i dea viaţă. 
Dumnezeu dărui suflet racului, care începu să se 
mişte şi să se îndrepte spre Dumnezeu. Satanei, 
părîndu-i rău că 1-a dăruit, trase de lanţ, care se 
rupse, şi racul apucă înapoi spre Dumnezeu. De 
atunci racul merge înapoi, şi tot de atunci se cunosc 
pe spinarea lui urmele lanţului şi ale unghiilor Sata- 
nei. 

Tot astfel şi cu uneltele casnice. Diavolul face 
carul într-o magazie, dar nu-1 poate scoate afară. 
Dumnezeu îl scoate descompunîndu-1 în părţile lui 
alcătuitoare şi-1 dăruieşte unui ţăran. Dracul, la 
rîndul său, îi adaugă scîrţîitul. 

In genere animalele, păsările, insectele şi plan- 
tele folositoare au fost create de Dumnezeu, pe cînd 
cele vătămătoare sunt opera diavolului. Astfel pisica 
a ieşit din mănuşa aruncată de Domnul ca să sal- 
veze corabia lui Noe. Calul, oaia, porumbelul, pri- 
vighetoarea, rîndunica, albina, grîul, strugurele sunt 
creaţia lui Dumnezeu; liliacul, bufniţa, viespea, 
scaiul. . . isprava Satanei. 

Aceste legende dualiste, ca şi cele despre crea- 
ţiunea lumii, se găsesc însă răspîndite nu numai la 
bulgari ci şi la toate popoarele slave din Răsărit, 
ba pînă şi Ia popoarele mongole din Siberia. 

CentruF7îe~~răspîndire al acestor legende a fost 
după toate probabilităţile Iranul, dar ele au putut 
pătrunde în Orientul Europei, precum a arătat 
Dăhnhardt 2 , şi prin alţi factori decît propaganda 
bogomilică, precum : stărjjn irea mong ojil din evul 
mediu, care se întindea peste toate popoarele, din 
Rusia pînă în Asia Nordică, marile căi de comerţ 

1 Tribuna, Arad, an X (1906), nr. 155, p. 2. 

2 Natursagen, I, pp. 36 — 3;. 

57 -wn ItsU^IL^^L-l MIHAÎL SAD3VANU 

BUCUR E 3 T I care din timpuri vechi au legat podişul Asiei Centrale 
de ţinuturile Mării Negre şi în sfîrşit coloniile iranice, 
emigrate în diferite provincii ale Rusiei sudice. BIBLIOGRAFIE 

Oskar Dăhnhardt, în JSatursagen. Eine Sammlung natur- 
deutender Sagen, Mărchen, Fabein und Legenden, Leipzig 
und Berlin, 1907, cu deosebire în tomul I (Sagen zum Alten 
Testament), a urmărit legendele cu caracter dualist din Europa 
Orientală (bulgari, ucrainieni, ruşi, poloni, letoni, fini, cauca- 
zieni) şi nordul Asiei (Siberia, mongoli) în legătură cu folclorul 
Iranului, cu vechile cosmogonii orientale şi sectele eretice 
din Asia Mică. în această publicaţie sunt utilizate şi legendele 
noastre populare. O serie interesantă de legende populare 
bulgare, cu un caracter dualist, a publicat prof. I. Ivanov 
în a sa: Eozomujicku khuzu u jieeendu, Sofia, 1925 (v. mai sus 
p. 50), capitolul: ffyajiucmwwu EhAtapcnu năpădim Aezendu, 
pp. 327 şi urm. Legende bogomilice bulgare în traducere 
franceză: Lidia Dragomanov, Melusine, IV, (1888 — 89), col. 
193 şi urm.; 217 şi urm.; 263 şi urm. 

în literatura noastră, legendele populare dualiste au 
fost studiate de I. A. Candrea, Iarba fiarelor, Bucureşti, 
Cultura Naţională, 1928, pp. 59 — 67. Un ciclu de asemenea 
legende se găsesc în Elena Niculiţă-Voronca, Datinele şi 
credinţele poporului român, I, Cernăuţi, 1903, p. 5 şi urm., 
II (1912), p. 224 şi urm.; T. Pamfile, Povestea lumii de demult 
(Academia Română. Din viaţa sufletească a pop. rom., XVIII), 
Bucureşti, 1913, pp. 5—155. Material preţios se găseşte 
împrăştiat în diferite publicaţii şi reviste. Astfel : 

1. Motivul creaţiunii omului: A. Zanne, Proverbele 
românilor, VI, p. 463; E. Voronca, Datinile si credinţele 
poporului român, pp. 8 — 9; S. F. Marian, 1 nmormîntarea 
la români, p. 51 ; T. Pamfile, Povestea lumii de demult, 
pp. 54—55. 

Paralele bulgare la I. Ivanov, Eozomuacku khuzu u Aezeudu, 
p. 336, nr. 5. 

2. Legăturile Evei cu diavolul: E. Voronca, Datinele 
şi credinţele poporului român, I, p. 18; Şezătoarea, XI, 
pp. 184—6; T. Pamfile, Povestea lumii de demult, pp. 
103—4. Soţia lui Noe şi diavolul: E. Voronca, Datinele si 
credinţele poporului român, pp. 20 — 21 (combinat cu alte 
motive: de cînd sunt oamenii pleşuvi; toaca); Şezătoarea, 
II, pp. 3-4; III, p. 105; IX (1904), pp. 27-28; XI, 184; 
Albina, IV, 1270; V, p. 333 (pisica a ieşit din năframa arun- 
cată de Maica Domnului); Ion Creangă, 15 — 17 (combinată 

58 cu motivele: originea toacăi, mîţii, năpîrcii); Ovid Densu- 
sianu, Graiul din Tara Haţegului, p. 114. . 

Pentru paralele din folclorul rus, polon, ungar iranian 
cf. Dâhnh^dt, [op. cit.], PP . 258-261 Legenda a pătruns şi 
în textele apocrife ruseşti, ibidem, p. 2b$. 

8. Crearea pămîutului: I. A. Candrea, Iarba fiarelor 
DD 59_64- la p. 60 se dă bibliografia romaneasca la 
îese mai poate adăuga: C. Rădulescu Codin, Legende 
traliţtsT amintiri istoria, adunate din Oltenia şi Muscel 
(Academia Română, Din viaţa sufletesca a pop. rom A), 
bucureşti, 1914, p. 3; C. Furtună, C^wg' 
mia Română, Din data sufleteasca a pop rom.), Bucureşti, 
Sipl; aceiaşi, Firicele de iarbă (Bibi pentru toţi) p_ 
6 "klătoarea, XXIII, pp. 85-88. ^^f\rS^ 
românească din Bucovina Voronca, Datme p. 6) batana 
este la începutul creaţiunii, ca şi în legenda slava Marea 
Tiverianâ, în formă de răţoi. , 

Pentru variante la bulgari: Lidia Dragomanov, Melusine, 
IV K888-9),col. 194-195, 217-220; I. Ivanov, Eozomua- 
IkuIoZu \ezen6u, pp. 329-336; L W™anoT(nascuU 
Draeomanov), Legendes rehgieuses bulgares , Paris, i*yb, 
ppT-7 Alţi parflele la bulgari, la ţiganii din Ardeal i 
din Ungaria, la ruşi, letoni şi în sudul Siberiei, cf. I. 
A Candrea, Iarba fiarelor, p. 63 şi Dăhnhardt, Natursagen, 
I, pp. 42-44. 

4. Crearea lupului: E. Voronca, Datine,?. 7; Şeză- 
toarea V (1912), p. 158; revista Ion Creanga IU, pl-W, 
V p 139 Alblnl IV (1901), p. 1393. Legenda a pătruns 
i în poveştile populare, cf.: C. Rădulescu Codin, îngerul 
românului (Academia Română, Dm viaţa sufleteasca a poporu- 
lui român, XVII), Bucureşti, 1913, pp. 61-66. 

Paralele la bulgari: Lidia Dragomanov, Melusine IV, 
dd 265-267, cu un studiu de M. Dragomanov; a se vedea şi 
adausul lui Israel Levi la p. 295; I. Ivanov Bozomhackh 
khu2U u Aezendu, pp. 345-348, nr. 3 şi 9-11. . 

Pentru alte paralele la ruşi, poloni, letoni htuani estoni, 
ucrainieni, albanezi cf. Dăhnhardt, [op. cit.], I, pp. 147-150. 
La greci, Melusine, IV, p. 266. LITERATURA BOGOMILICĂ 

In epoca de înflorire a panslavismului, istoricii 
literaturilor slave, dintr-un sentiment uşor de expli- 
cat atribuiau bogomililor un rol precumpănitor m 
răspîndirea, prelucrarea şi chiar creaţia literaturii 

59 apocrife. Această concepţie a dăinuit pînă în timpu- 
rile noastre, cînd reacţia a început să se ivească. 
Totuşi, susţinută multă vreme cu căldură de către 
toţi istoricii literaturilor slave, chiar si în operele 
scrise în limbi străine, vechea teorie a prins 
rădăcini adinei. Pypin şi Spasovic, în opera pre- 
ţioasa pentru vremea ei: Histoire des litteratures 
slaves, tradiut du russe par Ernest Denis, Paris, 
1881, susţineau că influenţa bogomilică a imprimat 
urmele ei unei întregi categorii de opere: cărţile 
apocrife şi că « o parte din aceste cărţi sunt fără 
îndoială de origine bulgară şi bogomilică». « Les 
livres apocnjphes — spune el mai departe — nous 
1 avons deja dit, rt curent pas aVapotres plus pasionnes, 
des propagateurs plus actifs que les Bogomiles. »* 

In timpurile mai apropiate de noi *, dr. M. Murko, 
acum profesor la universitatea din Praga, unul din 
bunii cunoscători ai literaturilor sud-slave, în a sa 
Geschichtc der ălteren siidslawischen Literaturen 
apărută la Leipzig, în 1908, deşi recunoaşte legătu- 
rile cu literatura bizantină, totuşi pune' si dînsul 
literatura apocrifă a slavilor sud-dunăreni'în legă- 
tură cu mişcarea bogomilică. Vorbind, Ia p. 88 
despre popa Ieremia Bogomil, adaugă: 

« Dafiir kennen wir heute aus Hanschriften, die von 
kroaten (glagolitisch), Serben, Bulgaren und Russen stam- 
men, genau eme îhm zugeschriebene (de către indice) Sam- 
mlung von Apokryphen, welche die Geschichte des Baumes, 
aus dem das Kreuz Christi gezimmert wurde, von Moses an 
behandelt und dabei auch Kapitel uber Christus bringt- wie 
er als zehnjăhriger Knabe das Haupt Adams fand und auf 
dem Wege nach Bethlehem mit dem Pfluge ackerte, wie ihn 
Fronus, der Sohn des Kaisers Seleucus (?), des Nachfolgers 
des Augustus, als Gehilfen beim Steuereintreiben mitnahm 
mit înm badete und ihn Bruder nannte, wie Kaiser Abgar 
durch den Evangelisten Lukas ein Schreiben an ihn sandte <Carţile apocrife... am mai spus-o deja, nu au avut 
apostoli mai pasionaţi, propagatori mai activi decît bogomilu\> 

Vezi şi Dr. Josef Karasek în opera sa de popularizare: 
blawiske Literaturgesckichte, Goschen, Leipzig, 1906, I, pp. 

60 und sein in ein Tuch abgedrucktes Bild erhielt, wie et im 
Tempel von Jerusalem zum Priester beştelit wurde... »> * 

Iar ceva mai jos (p. 89), completează lista apocri- 
felor, care pot fi puse « din pricina cuprinsului lor, 
în raport cu bogomilii », cu următoarele texte: «o 
poveste despre părţile din care a fost făcut Adam, 
viziunea lui Isaia,' lupta lui Solomon, care după 
Veselovski a servit ca prototip povestirii despre 
Solomon şi Kitovras (din grec. xevTaupoţ); apo- 
calipsul sfîntului Paul; disputa lui Hristos cu 
diavolul; apocalipsul Maicii Domnului despre chi- 
nurile din iad; părţile cosmogonice ale disputării 
celor trei sfinţi (Vasile cel Mare, Ioan Hrisostomul, 
Grigore Teologul) ». 

Această părere se găseşte încă şi astăzi în cărţile 
de istoria literaturii pentru şcolile secundare din 
Bulgaria, ca de ex. în manualele lui D. Mircev \ 

Acum o jumătate de veac, cînd Hasdeu studia 
cel mai vechi ciclu de legende religioase apocrife 
ale literaturii noastre, era deci în floare teoria că 
literatura apocrifă slavă este opera bogomililor. 
Adoptînd vederile istoricilor slavi, Hasdeu a împărţit 
legendele din Codex Sturdzanus în două secţiuni. 
Prima grupă, pe care o numeşte « texte măhăcene », 
copiate în satul Măhaciu, cuprinde: 1. Legenda 
Duminicii, 2. Legenda sf. Vineri şi 3. Legenda lui * <Din manuscrisele provenite de la croaţi (în alfabet 
giagolitic), sîrbi, bulgari şi ruşi, cunoaştem azi cu precizie o 
colecţie de apocrife atribuită lui (de către indice) care tratează 
istoria copacului din care a fost cioplită crucea lui Hristos, 
începînd de la Moise şi inserînd şi capitole despre Hristos: 
cum a găsit acesta, copil fiind în vîrstă de zece ani, capul 
lui Adam si cum ara el cu plugul în drum spre Bethleem, cum 
1-a luat cu' el Probus, fiul împăratului Seleucus( ? ), urmaşul lui 
Augustus, ca ajutor la strînsul birurilor şi s-a scăldat cu el 
si 1-a numit frate, cum i-a trimis împăratul Abgar prin evan- 
ghelistul Luca o scrisoare şi cum a obţinut imaginea lui 
întipărită pe o năframă, cum a fost el uns pre&t în templul 
din Ierusalim . . . > 

1 Yhz6huk no jtumepamypa 3a VI KJtac, Plevna, 1922, pp. 
166-172. 61 Avraam. Despre legenda lui Avraam, Hasdeu spune 
textual : « Istoria acestui patriarc ocupă cel mai mult loc 
în sbornic, no. 16—22, şapte bucăţi egalmente apocrife, răspîn- 
dite printre slavii de peste Dunăre de către faimoasa sectă a 
bogomililor. » A doua grupă, pe care Hasdeu o numeşte 
« texturi bogomilice », cuprinde, după el: 1. Rugăciunea 
pentru scoaterea dracului (legenda sfîntului Sisinie) ; 2. 
Călătoria Maicii Domnului la Iad; 3. Apocalipsul apos- 
tolului Paul şi 4. un text, pe care Hasdeu îl considera 
ca o creaţiune originală românească a popei Grigore, 
însă cu caracter bogomilic: Cugetări în ora morţii. 
Acelaşi punct de vedere îl reprezintă şi Gaster în 
Literatura poporană română, precum şi într-un 
studiu de popularizare, publicat în limba engleză: 
llchester Lectures on Gr eecko- Slavonie literature. « Pro- 
venienţa bogomilică, zice el . . . este mai presus de 
îndoiala pentru literatura slavică, prin urmare şi 
pentru cea română » (Lit. pop. rom., p. 366). 

Părerea lui Gaster şi Hasdeu a trecut apoi la 
toţi istoricii noştri literari. în 1907, d-1. D. Russo, 
în Studii bizantino-române. Textele eshatologice din 
Codex Sturdzanus, a ridicat obiecţiuni împotriva 
textului Cugetări în ora morţii, dovedind că acesta 
este o întreţesere de fragmente din scrierile sfinţilor 
părinţi care, nu numai că nu au nimic comun cu 
bogomilismul, dar cuprind chiar idei contrare ereziei. 
Deşi părerea d-lui D. Russo şi-a făcut drum, totuşi 
punctul de vedere al lui Hasdeu şi Gaster dăinuieşte 
pînă în timpul nostru, afirmîndu-se încă în studii, 
de altfel foarte preţioase, că « bogomilismul a lăsat 
urme adînci asupra scrisului românesc ». Ba în anii 
din urmă, ciclul legendelor bogomilice a fost sporit 
cu texte pe care nici Hasdeu, nici Gaster nu se gîndi- 
seră să le considere ca atare: Epistolia Domnului 
nostru Isus Hristos... sau alte apocrife, mai mult 
sau mai puţin eretice şi bogomile (cf. Anuarul Insti- 
tutului de istorie naţională a Universităţii din Cluj, 
I, 1922, p. 322). 

De cîţiva ani însă, punctul acesta de vedere a 
început să fie părăsit chiar de către învăţaţii slavi. Luminile aduse în Apus asupra literaturilor 
creştine, precum si asupra originii, dezvoltam şi 
raporturilor dintre sectele eretice, au împrăştiat 
negurile care învăluiau problema privitoare la origi- 
nile si caracterul legendelor apocrife la slavi, b-a 
constatat anume că texte pe care indicele slave le 
atribuiau popii Ieremia Bogomil circulau în litera- 
turile creştine, cu mult înainte de apariţia sectei; 
iar altele,' ca de ex. legenda lui Avgar, a fost intro- 
dusă în cultul ortodox tocmai în sec. al X-lea, cmd 
Patriarhia din Constantinopol era pe pragul de a 
deschide lupta contra bogomililor. Istorica litera- 
turii ruse — si în primul rînd Speranski — se arata 
mai rezervaţi în ceea ce priveşte rolul bogomililor 
în răspîndirea si producţia literaturii apocrife. 

De asemeni 'si Pavle Popovic, profesor la Univer- 
sitatea din Belgrad, în opera sa npezmd cpricno 
Kmuvceeuocmu (ed. II, Belgrad, 1913) vorbeşte de 
literatura apocrifă a Vechiului şi Noului Testament, 
fără să pomenească nimic de bogomili. 

Mai categoric însă, dr. Dragutm Prohaska ni 
interesantul său studiu Das kroatisch-serbische Schrift- 
tum in Bosnien und der Herzegowina, ocupindu-se 
de literatura bogomililor, ridică obiecţiuni, bine 
întemeiate, împotriva vechii teorii care atribuia 
bogomililor răspîndirea şi, în parte, zămislirea litera- 
turii apocrife. întregul spirit al sectei, observa el 
cu dreptate, nu se potriveşte cu producţia literaturii 
apocrife. Toţi duşmanii pataremlor din Apus şi 
Răsărit sunt 'de acord în a ne înfăţişa pe bogomili 
ca pe nişte asceţi sobri, duşmani ai vorbăriei, cari 
nu admiteau Vechiul Testament, nu credeau în minu- 
nile Noului Testam,ent — pe care le luau în sens 
simbolic — si nici în taina euharistiei, prin care 
pîinea si vinul se prefac în corpul şi sîngele Mintuito- 
rului Si cînd aceasta era mentalitatea lor, puteau ei sa 
fie creatorii si răspînditorii unei literaturi legendare ? 
«în sfîrsît — încheie judicios Prohaska — toate 
literaturile popoarelor pravoslavonice sunt bogate 
în monumente apocrife, şi numai în Bosnia — şi $:$ aci am putea adăuga şi în celelalte ţări slave 
buia să li se piardă urma ? » 1 tre- 1 Iată propriile cuvinte ale lui Prohaska: « Bei volligem 
Mangel an positiven Anhaltspunkten fur eine bogumilische 
Betătigung an den Fabeln griff man auch nach der Volks- 
poesie und deutete die apokryphen Spuren darin als bogumi- 
lische Bliite. Gegen diese Annahme wehrt sich aber der ge- 
samte Geist dieser Sekte. Alle Gegner der westlichen und 
ostlichen Patarener stimmen darin iiberein, dass die Bogu- 
milen Feinde der Wortmacherei seien. Sie werden uns als 
niichterne Asketen und Arbeiter geschildert. Die Bogumilen 
glaubten nicht einmal an die Wunder des Neuen Testamen- 
tes und nicht an die heilige Kommunion, sie war ihnen nicht 
der Leib Christi, sondern blosses ,,Mehl". Und solche radikale 
Feinde der Unvernunft, des Wunderbaren, sollen die Schopfer 
und Trăger legendenhafter Poesien sein? Die Bogumilen, 
welche das Alte Testament verwarfen, sollen es in Form von 
so vielen apokryphen Umdichtungen verbreitet haben?... 
Die apokryphen Phantasien entspringen ganz anderen Kopfen, 
jenen Tausenden vom mussigen Monchen in den griechischen 
und slavisch-orthodoxen Klostern, die ihren Geist mit einer 
wunderfabelnden religiosen Lektiire năhrten und damit 
das Volk „erbauten". Alle Literaturen „derrechtglâubigem" 
Volker sind reich an apokryphen Denkmălern und nur aus 
Bosnien sollen alle verschwunden sein? 

Man wird also die Charakteristik der Bogumilen ăndern 
miissen. Nicht sie waren die fabelnden Phantasten, sondern 
ihre orthodoxen Gegner!» (p. 48). 

<în condiţiile lipsei absolute de puncte de reper pozitive 
asupra participării bogomilice la legende, s-a apelat la poezia 
populară, iar urmele apocrife din aceasta au fost explicate 
prin influenţa bogomilică. împotriva unei atare explicaţii 
se ridică însă întregul spirit al acestei secte. Toţi duşmanii 
patarenilor apuseni şi răsăriteni sînt de acord că bogomilii 
erau adversarii cuvintelor goale. Ei ne sînt reprezentaţi ca 
asceţi lucizi şi muncitori. Bogomilii nu credeau nici în minu- 
nile Noului Testament, nici în sfînta împărtăşanie, aceasta nu 
reprezenta pentru ei trupul lui Hristos, ci pur şi simplu « făi- 
nă ». Şi cum ar putea aceşti adversari radicali ai neraţionalului 
şi miraculosului să fie creatorii şi purtătorii unor poezii legen- 
dare? Bogomilii, care respingeau Vechiul Testament, să-1 
fi răspîndit sub forma atîtor repovestiri apocrife? Fanteziile 
apocrife provin din cu totul alte capete, ale acelor mii de călu- 
gări de rînd din mănăstirile greceşti şi slavo-ortodoxe, care 
îşi hrăneau spiritul cu lectura miraculoaselor legende reli- 
gioase şi « educau » cu acestea poporul. Toate literaturile popoa- 
relor « drept credincioase » sînt bogate în monumente apo- 

64 La aceste obiecţiuni, Prohaska ar mai fi putut 
adăoga încă una: în textele apocrife, atribuite 
bogomililor, se găsesc, după cum vom vedea la locul 
său, concepţiuni, care vin în contradicţie evidentă 
cu dogmele fundamentale ale credinţelor bogomilice. 

Chiar şi învăţaţii bulgari au părăsit acum vechiul 
punct de vedere asupra literaturii apocrife. Unul 
din cei mai competenţi istorici ai literaturii bulgare, 
d-1 I. Ivanov, profesor la universitatea din Sofia, 
reluînd problema literaturii bogomilice, într-un stu- 
diu critic, bine documentat, Eobomujicku khuzu u 
Mzeudu, Sofia (1925), ajunge la concluzia că 
numai următoarele legende apocrife, care veneau în 
concordanţă cu doctrina lor, au putut fi primite de 
bogomili: Budfyuue Hcaueeo (Vedenia lui Isaia) ; 
Euoxh (Enok), OmKpoeeuue Bapyxoeo (Apocalipsul lui 
Varuh); AdaMh u Eea (Adam şi Eva); fffymcmeo 
Mcycoeo (Copilăria lui Isus) ; npfyuue Ha Xpucma 
eh dneojia (Disputa lui Hristos cu Diavolul) ; EhmapcKu 
anoKpucfieHh jifymonuch (Cronica apocrifă bulgărească, 
în care sunt introduse idei bogomilice) ; TueepuadcKomo 
Mope (Marea Tiverianâ, vezi mai sus la p. 55); Fphuxa 
jiezeuba 3a chmeopeuuemo na cefyma (Legenda grecească 
despre facerea lumii) ; EocueucKa nezeuda 3a chmeopeuuemo 
na cefyma (Legenda bosniacă despre facerea lumii); 
Pa3yMHUKh — serie de întrebări şi răspunsuri în care 
se găsesc concepţii bogomilice. 

O altă legendă de provenienţă bogomilică, 
numită de d-1 Ivanov Tauuama nuuza (Cartea cea de 
taină), n-a fost găsită pînă acum în forma slavonă. 
Ea a fost descoperită într-o traducere latină 
care se încheia cu notiţa : « Hoc est secretum 
haereticor um de Concorez io , portat um de B ulgar ia 
Nazario suo episcopo, plenum erroribus »*, în arhi- crife, şi numai cele din Bosnia să fi dispărut cu totul? Va trebui 
să schimbăm caracteristica bogomililor. Nu ei erau plăsmui- 
torii legendelor, ci duşmanii lor ortodocşi. > 

* <Aceasta este (învăţătura) tainică a ereticilor din 
Concoreggio, adusă din Bulgaria de episcopul Nazarius, 
(învăţătură) plină de credinţe deşarte. > 

65 vele inchiziţiei din Carcassone, de către Benoit, 
care a publicat-o în opera sa: Histoire des Albigeois 
et des Vaudois ou Barbets, Paris, 1691 (pp. 283— 
296), sub titlul de Faux evangile. O altă traducere 
latină din secolul al XlV-lea se găseşte in biblioteca 
din Viena şi a fost publicată de Ign. v. Dollinger în 
Beitrăge zur Sektengeschichte des Mittelalters, Miin- 
chen, 1890, II, pp. 85—92. Ambele versiuni au 
fost publicate în paralelă, de d-1 I. Ivanov, în studiul 
amintit mai sus. 

Din aceste legende, care au circulat printre bogo- 
mili, a trecut în literatura noastră din epoca influ- 
enţei slave — după cît ştim pînă acum — numai 
legenda lui Adam şi Eva. 

Deşi această legendă ni s-a păstrat în copii 
tirzii şi deşi nici ea nu este în întregul ei creaţia 
bogomililor,' totuşi, fiindcă cuprinde cîteva elemente 
considerate ca bogomilice, ne ocupăm în paginile 
următoare de ea, înaintea altor legende româneşti 
păstrate în copii mai vechi. ADAM ŞI EVA 

Textul ni se păstrează în mai multe manuscripte 
(vezi mai jos bibliografia), dintre care cel mai vechi, 
datînd din primul pătrar al secolului al XVII-lea 
(1600—1625), a fost descris şi publicat fragmentar 
de Gaster în Revista pentru istorie, arheologie şi 
filologie (I, pp. 74—86). Manuscriptul, din sec. al 
XVI Mea, făcea parte din colecţiunea Academiei 
Române, unde era catalogat sub nr. 469, dar a fost 
trimis, în timpul războiului la Moscova, de unde 
nu ne-a mai venit pînă acum*. 

Textul românesc îşi are obîrşia în izvoare slave, 
care au fost, după cum vom vedea, publicate în 
/,-V#£ h m *&* 'jjrţUMte. V. nota de la p. 22. 1. Sfărîmarea zapisului lui Adam la botezul lui Hristos. 

Icoană pe lemn reprodusă după Arta. 

şi tehnica grafică — 1938. 
, l^jţlfil 2. Judecata de apoi. Detaliu: dracii îi trag pe păcătoşi în infern. 

Mănăstirea Suceviţa, faţada de nord. 

Reproducere după volumul lui Andre Grabar — Eglises 

peintes de Moldavie. 3. Muncile iadului. 
Icoană pe sticlă, colecţia Marcel Popa. 

Sfîntul Mihail, Avestiţa şi sfîntul Sisoe, 

Caiet de modele de meşter. 
Bibi. Acad. Rom., ms. rom. nr. 5307. 2S tfj,; MM Vft V/Mi AJMkkAM :- ^ ^ 5. Calendarul astrologie al lui Constantin Brîncoveanu, 

alcătuit de Ion Românul. 

Bibi. Acad. Rom., ms. rom. nr. 3213. 
(bRaiiUHtncir A/CM/niţH C litTtb ■Î'V yH'W^S''*"' F F _, 


6. Codex Neagoeanus. 

Bibi. Acad. Rom., ms. nr. 3821, f. 126, 

conţinînd două rînduri din scara Albinuşei (Fiore di virtii) 

şi nota copistului Popa Ion Românul. 
t*«WH net- ^ftirrv(.t-pj^. 


tfMM *,#* fi 


(Oi- wlâ ■j -r r ,fS"j»' <v»V.W»i î..-(t/«t î-iSf-i- .f^rf /rfSn/ 

. '/ - î 3 - - -*I -<fV «■" 

ti- ™ ■-- 7 jsC* / ' 


jjj^;rtirn, t 


#Z& :L.C. >«•» «tt*» - r «»■»■ . vi j. .'fi jrnt «<H 

3 _ r •lx- : -!*.7.^;'l j»y**' 


iVatSWf -*•» /»-**-» *t A»"i-f /?""';' am* 7. Sfîrşitul textului J^iorc di v ir tu 
şi începutul Fiziologului 
în ms. rom. nr. 1436 din Bibi. Acad. Rom., 
copiat de Costea Dascălul. 
8. Scenă din Alexandria 
— moartea lui Netinav — . 
Bibi. Acad. Rom., ms. rom. nr. 869, 
ilustrat de Năstase Negrule. mai multe rînduri, în deosebite recenziuni şi studiate 
amănunţit, acum în urmă, de d-1 I. Ivanov. Ver- 
siu nile slave, la rîndul lor, jWinri Hin -pmtefape 
OTPŢpg TFarR stau, "âtit la baza traducerilor lat ine 
răg pîndite în Occident, cit şi la bazITunei traduceri " 
armo aPRt.i printr-im intermediar şiriac_ şaja_arâuP7" 
Prin traducerile latine, legenda a pătruns în litera- 
turile romanice şi germanice şi a fost adesea inter- 
calată în alte scrieri, prelucrată în versuri şi publi- 
cată încă din secolul al XV-lea 2 . 

Subiectul acestei legende este în linii generale 
ruinătorul: 

Adam si Eva, izgoniţi din rai, au stat în preajma 
lui, unde Adam vede, în vis, că soţia sa va naşte 
pe'Cain si pe Avei şi că, după cîtăva vreme, primul 
va ucide pe fratele său. Sfătuit însă de îngerul 
Domnului, Adam nu destăinuie nimic din acestea 

Adam a trăit în preajma raiului 900 de ani şi, 
împutinîndu-i-se sufletul, «cade în boală grea». 
Atunci, se adună în jurul lui « norod mult », ca la 
1 000 de suflete de bărbaţi, şi, împinşi de curiozi- 
tate, cerură Evei să le comunice pentru ce boleşte 

tatăl lor. . 

Eva începe prin a povesti cum se aflau m raiul 
pe care Domnul li-1 dăduse în seamă, Adam păzind 
Răsăritul, Eva, Miazăzi; cum diavolul, în chipul 
unui înger luminos, încercă zadarnic să-i facă a 
gusta din poama cunoştinţii binelui şi a răului, şi 
cum Satana, recurgînd la viclenia şarpelui, izbuti 
în cele din urmă să amăgească pe Eva şi să facă 
pe primii oameni a înfăptui păcatul. i E Kautzsch, Die Apokryphen und Pseudepi- 
graphen des Alten Testaments, II Bând, Tiibingen, 1900, 

pp. 507 — 510. _ , ... „ 

s Wilhelm Meyer, Vita Adamae ei Evae, in Abfiandlun- 
gen der philosophisch-philologischen Classe der Konigl. Baye- 
rischen Akademie der Wissenschaften, XIV Bând, I. Abt. t 
Munchen, 1877. ffl 5-319 Izgoniţi din rai, statură 15 zile în Eden, înaintea 
porţilor raiului, căutînd hrană, dar peste tot pămîntul 
nu găseau decît scaieţi. « Impuţinîndu-li-se sufletul 
de foame », se întoarseră la rai şi Adam se rugă 
Domnului ca să le dea din lăcaşul său măcar o 
mireasmă care să le amintească de'EL Dumnezeu le 
dete tămîie şi smirnă, cu care Adam înălţă o rugă 
către cer. Dumnezeu, înduioşat de nenorocirile pri- 
milor^ oameni, dete poruncă îngerului Ioil ca să 
scoată din rai toate dobitoacele, pe care le trecu 
astfel în stăpînirea primului om. 

Adam, nevoit să-şi cîştige hrana cu sudoarea 
frunţii, începu să are, cu dobitoacele dăruite de 
Dumnezeu, pămîntul, dar tocmai cînd înjuga boii, 
îi ieşi friainte Satana, care nu-i îngădui să taie nici o 
brazdă pînă ce nu făcură împreună un zapis. Prin 
acest zapis, pe care Adam îl întări «tipărind palma 
sa pe piatră», el dăruia Satanei sufletele celor ce 
se vor naşte din el, iar Satana, la rîndul său, le 
ceda în schimb pămîntul. 

Satana a luat zapisul şi 1-a ascuns în fundul 
Iordanului, unde a stat, păzit de 100 de draci, pînă 
la venirea Mîntuitorului. Hristos, cu prilejul'bote- 
zului său în apa Iordanului, aşezîndu-se pe zapis 
1-a sfărîmat. 

După iscălirea învoielii, Adam şi Eva, văzîndu-se 
din nou amăgiţi hotărăsc să se pocăiască pentru a 
scăpa de diavol. In acest scop, Adam intră în apele 
Iordanului, Eva în apele Tigrului, si stau acolo, 
cufundaţi pînă la gît, 35 de zile. Pe ţărmurile Iorda- 
nului se adună « toate fiarele şi păsările si mulţime 
de îngeri » şi se roagă Domnului, împreună cu Adam. 
In acest răstimp, diavolul încearcă zadarnic, cînd 
sub chipul unui înger, cînd sub chipul lui Adam, 
să ispitească din nou pe Eva şi să o facă a ieşi din 
apă. Eva rămîne neturburată pînă cînd soseşte Adam,, 
care, arătîndu-i semnul cu care se înteleseseră, o 
scoate din apă. 

Acolo, Eva a născut pe Cain şi pe Avei. Cain 
însă ucide pe Avei, şi Adam, prevăzînd cele ce s-au 

sa petrecut, ia un asin şi se duce să îngroape pe 
fiul ucis. După moartea acestuia, Eva a născut 
pe Sit. 

Aci se întrerupse povestirea Evei, după cererea 
lui Adam, care-şi simţea sufletul împuţinîndu-i-se. 
Sit, văzînd pe 'Adam zbătîndu-se în chinuri, se 
hotărî să se ducă în rai şi să se roage lui Dumnezeu 
ca să-i dăruiască o ramură din măslinul sfînt, după 
care tînjea sufletul tatălui său. Cu Sit pleacă la 
drum şi Eva, dar, abia ajunşi la poarta raiului, 
Eva zăreşte o fiară cumplită, « ce o chiamă gorgonia », 
gonind pe fiul său. Eva înspăimîntată ţipă: «O, 
fiară, nu-ţi aduci aminte cum te-am hrăniţii cu 
mîinile mele, cum cutezi tu deschide gura ta spre 
omul ce laste făcuţii pre chipul lui Dumnezău! » 
«Atuncia, fiara răspunse către Eva şi zise: O, Evo, 
din tine s-au început. Cum cutezaşi tu deschide gura 
ta spre mîncare ce-ţi zise ţie Domnul să nu mănînci; 
dereptu aceia şi eu de voiu vre, şi pre fecorul tău 
voi mînca! » 

Eva şi Sit, înspăimîntaţi, încep să ţipe. îngerul 
Domnului li se arată şi-i întreabă: «Ce strigaţi?» 
«—Doamne, răspunde Sit, părintele mieu iaste 
bolnav şi doreşte de dulcaţa raiului şi pofteşte să 
vază din pomul măslinului, doară cumva i s-are 
mai potoli boala lui.» Iară îngerul zise: «O Site, 
părintele tău, Adam, nu are leacu, căce că s-au 
apropiiatu zilele lui cătră moarte şi săvîrşitul i-au 
veniţii!» îngerul frînse o ramură din pomul din 
care luase Adam şi Eva fructul oprit, şi o dete lui 
Sit să o ducă lui Adam. Adam luă ramura şi-şi făcu 
o cunună pe care o puse pe cap. In aceeaşi clipă 
văzu venind trei îngeri, care-i luară sufletul şi-1 
duseră în mîinile Domnului. Sit, după povaţa înge- 
rului, duse pe Adam în Gherosia plata, îi făcu o 
groapă « şi-1 astrucă » cu cununa pe cap. Eva se 
rugă Domnului să-i primească şi ei sufletul; şi a 
şasea zi după moartea lui Adam închise şi ea ochii. 
Din cununa cu care fusese înmormîntat Adam, crescu un pom. 5*— 318 60 Părerile istoricilor literari despre originea acestei 
legende sunt împărţite. E. Schurer crede că, în forma 
în care o avem, legenda este « opera unui autor 
creştin » sau cel puţin că a fost « redactată de o mînă 
creştină». Admite însă că la baza ei se află ici şi 
colo ^material iudaic. Nu exclude nici posibilitatea 
ca să se fi transmis din literatura iudaică o scriere 
despre viaţa lui Adam, dar, conchide el, « din mate- 
rialul ce ne stă dinainte, nu se poate scoate cu sigu- 
ranţă o astfel de concluzie » K Alţi istorici literari, 
ca Harnack, Ginzberg, Kautzsch,' James, înteme- 
îndu-se pe cuprinsul legendei, care vădeşte în unele 
locuri concepţiuni iudaice, pe forma povestirii, care 
are raporturi vizibile cu midraşim şi în special cu 
Testamentul celor 12 Patriarhi, precum şi pe unele 
particularităţi de limbă ale textului grecesc, susţin 
că originalul acestei legende a fost ebraic 2 . 

Prototipul ebraic, trecînd în literatura creştină, a 
fost sporit cu elemente noi şi adaptat creştinismului. 
în întregul ei, legenda este alcătuită din mai 
multe elemente de origine cu totul diferită. 

Episodul cu ispăşirea păcatului, prin rugăciuni, 
în apele Iordanului şi ale Tigrului — episod care se 
găseşte atît în versiunile greceşti cît şi în cele lati- 
neşti — este de origină sabgjfiă. Sabeii erau o sectă 
samariteană, care a apărut în epoca creştinismului, 
în părţile Iordanului şi care pornea, în concepţia 
ei, de la principiul că omul se poate renaşte la' o 
viaţă nouă, purificîndu-şi sufletul de păcate,' în apă. 
De aceea îşi împlineau pocăinţa rugîndu-se în rîuri. 
Episodul în care se povesteşte că Sit, în drumul 
spre rai, este atacat de o fiară, care, la imputarea 
Evei, îi răspunde: «O, Evo! din tine s-au început. 
Cum cutezaşi tu deschide gura ta spre mîncare, 
ce-ţi zise ţie Domnul să nu mănînci: dereptu aceia 1 Emil Schurer, Geschichte des judischen Volkes, III, 
p. 396. 

2 E. Kautzsch, Die Apokryphen und Pseudepigraphen 
des Alten Testaments, II (ed. 1900), pp. 510 — 512. 

70 şi eu, de voiu vre pre feciorul tău voiu minca » — 
episodul acesta consună cu o veche legendă a maji*- 
deilor, o sectă din părţile Babilonului, ieşită din 
a'mestecul creştinismului cu gnosticismul şi cu iuda- 
ismul, şi care dăinuieşte pînă azi 1 . 

în cărţile despre Adam ale acestei secte se poves- 
teşte că, după ce Adam şi Eva au fost amăgiţi de 
diavol, animalele le-au devenit ostile. Adam s-a 
plîns atunci lui Dumnezeu, că fiarele vor să-i sfîşie 
şi că, dacă se va întîmpla aceasta, neamul omenesc 
se va stinge de pe faţa pămîntului. Dumnezeu, recu- 
noscînd că are dreptate, a înfrînat zelul animalelor. 

Pe aceste legende de origini disparate, s-a altoit, 
în prototipul redacţiunii din care derivă versiunea 
noastră, episodul de origine bogomilică, privitor la 
zapisul încheiat între Adam şi Satana. Acest episod 
cadrează cu concepţia dualistă a bogomililor, după 
care pămîntul este creaţiunea Satanei, iar Adam şi 
urmaşii săi au fost sub stăpînirea diavolului, pînă 
la coborîrea Mîntuitorului pe pămînt. Dintre toate elementele alcătuitoare ale acestui 
apocrif, motivul despre zapisul lui Adam cu Satana 
s-a resi'rînt, în literatura populară, într-un ciclu 
bogat de legende. O poveste bucovineană spune că 
Adam, vroind să are pămîntul, a fost oprit de 
Satana, pe motivul că pămîntul tot este al lui, 
deoarece: «înainte de a fi cum este», el, Satana, 
« 1-a scos din fundul apelor ». Adam, văzînd că nu 
este alt chip de scăpare, se învoi să cedeze diavolului 
sufletul său şi al urmaşilor săi. Dracul luă atunci 
cîţiva pumni de ţărînă, o frămîntă bine, făcu din 
ea o cărămidă, şi cărămida aceea i-o dete s-o iscă- 
lească. « Adam puse degetele pe cărămidă. . . şi 
contractul fu iscălit ». Dracul luă cărămida, o arse 
bine în foc, pînă se făcu tare ca piatra, şi o ascunse 1 D. Albert Hauck, Reale ncyklop adie fur proi, Theologie 
und Kirche, XII Bând, Leipzig, 1903, pp. 155-183. 71 în fundul Iordanului, sub o stîncă. Gînd Mîntuitorul 
s-a botezat în apele Iordanului, zapisul a fost sfă- 
rîmat 1 , Această temă, culeasă din diferite ţinuturi 
româneşti: Bucovina, Ardeal, Banat, Moldova, are 
o mulţime de variante 2 , In unele, clauza princi- 
pală a contractului, pămîntul, a fost uitată şi în 
locul ei fantezia creatoare a maselor populare a 
introdus în urzeala legendei altă motivare. Astfel, 
în unele localităţi, se povesteşte că pricina contrac- 
tului dintre Adam şi Satana a fost nu pămîntul, ci 
năzuinţa lui Adam de a dobîndi fericirea (Pamfile, 
Povestea lumii de demult, p. 100); în alte localităţi: 
străduinţa lui Adam de a rupe legăturile incestuoase 
dintre diavol şi Eva (ibidem, p. 93). 

într-un alt ciclu de legende, nimicirea contrac- 
tului se datoreşte nu Mîntuitorului, ci sfîntului Ilie, 
şi pe această temă primitivă a mîntuirii omului din 
puterea lui Satana s-a altoit o legendă menită să 
explice de ce are omul talpa scobită. Pentru ca să 
poată distruge zapisul, Dumnezeu a trimis pe sfîntul 
Ilie ca să slujească diavolului. Sfîntul 1-a slujit cu 
credinţă un an şi, la capătul anului, a izbutit să 
smulgă din gura Satanei taina prin care lumea va fi 
răscumpărată: cînd se va naşte fiu din fecioară. 
Sfîntul porneşte spre cer, ca să comunice Domnului 
vestea. Satana, prinzînd de veste, se ia după sfînt, 
îl ajunge aproape de cer şi îi smulge cu cangea o 
bucăţică de carne din talpa piciorului; de atunci 
are omul talpa piciorului scobită 3 . 

După o altă versiune, cînd s-a împlinit un an de 
slujbă, dracul şi sf. Ilie se duc să se scalde. Cum 1 S. F. Marian, Sărbătorile la români, I, pp. 217 — 220. 

2 T. Pamfile, Povestea lumii de demult, pp. 95 — 98; 
Pop Reteganul, Poveşti din popor, Sibiu, 1895, p. 194; E. Vo- 
ronca, Datinele şi credinţele poporului român, I, pp. 17 — 18; 
S. F. Marian, Sărbătorile la români, I, pp. 217 — 220; S. f! 
Marian, Legendele Maicii Domnului, 1904, pp. 4 — 6 si P. Hen- 
ry, Bibliotheque de VInstitut Francais des Hautes Etudes en 
Roumanie. Melanges, Bucureşti, 1927, pp. 86 — 92. 

3 Ion Creangă, VIII, p. 14. 

72 intră Satana în apa, sufla un vînt straşnic şi îngbeaţă 
repede apa. Diavolul, ca să poată scăpa, rupea 
gheaţa cu gura, dar unde rupea gbeaţa, creştea 
îndată papura. Dracul începe să rupă şi papura 
cu gura — de atunci are papura nod. Pe cînd Satana 
se zbătea să iasă din gheţuri, sfîntul fură zapisul şi 
se înălţă la cer 1 . 

Ceea ce a contribuit la răspîndirea şi populari- 
zarea acestui motiv, contaminat cu altele şi prelucrat 
de imaginaţia populară în felurite chipuri, este suc- 
cesul de care s-a bucurat episodul în chiar lumea 
cărturarilor noştri. 

Încă din veacul al XVI-lea, tema zapisului dintre 
Adam şi Satana se găseşte reprezentată în pictura 
noastră bisericească. într-un interesant studiu apă- 
rut de curînd 2 , d-1 P. Henry a identificat motivul 
printre frescele biblice care împodobesc zidurile 
exterioare ale vechilor mănăstiri bucovinene: Voro- 
neţul, Vatra Moldoviţei şi Suceviţa. Scena zapisului 
— aşezată în ciclul scenelor privitoare la geneză — 
este reprezentată în chipul următor: Adam stă pe 
un tron şi, ţinînd pe genunchi un rulou desfăşurat, 
îşi scrie zapisul. în faţa lui, stînd în picioare, Satana, 
făcut cu barbă şi cu coadă, ţine în mîna dreaptă, 
adus peste umăr, bastonul magic care simbolizează 
puterea lui, iar cu stînga întinsă dictează primului 
om condiţiile pactului. Deasupra acestei scene, 
se află inscripţia lămuritoare: 3A* HAtmcA ^a^mk 
p»Kon[H]caHTe (Aci a scris Adam zapisul). Detaliile 
cu care este reprezentata această scenă cores- 
pund într-adevăr cu legendele populare, dar cred, 
după cele spuse mai sus, spre deosebire de d-1 Henry, 
că zugravul, care lucra foarte probabil după sfatul 
egumenului şi a soborului de călugări, a zugrăvit 
scena nu atît după tradiţiile populare, cît sub inspi- 1 Ion Creangă, III, pp. 39 — 40. 

2 Bibliotheque de VInstitut Francais des Hautes Etudes 
en Roumanie. Melanges, 1927, pp. 86 — 92. 

73 raţia legendelor care circulau în lumea călugărilor 
şi care îşi aveau sursa în tradiţia literară scrisă. 
Cît de mult a impresionat această temă lumea 
călugărilor şi a preoţilor noştri de pe vremuri se 
vede şi din faptul ca ea a fost de timpuriu prelucrată 
într-o poemă care poartă în mase titlul de Cîntecul 
lui Adam sau, în variantele ardelene, Versul lui 
Adam. Cîteva versiuni de la începutul secolului al 
XlX-lea au fost publicate de Gaster, dar poema 
este mai veche în literatura noastră, fiindcă în 
Biblioteca Academiei Române se găseşte o versiune 
copiată în anul 1760 (vezi mai jos în bibliografie). 
Poema începe prin a povesti că, după ce Adam a 
fost izgonit din rai, a început să are pămîntul; dar 
atunci i-a ieşit înainte Satana, care 1-a oprit, pînă 
ce Adam: F. 28 r. «I-au făgăduitu să-i deîa 
Orice va vre elu să ceia. 
Atunce Satana au răspunsu 
Şi cătră Adamu au zisu: 

— Eu voîu să ceru de la tine, 
Fii ce să voru naşte din tine, 
Să fie mie de ascultare 
Fiindu aice eu împărat mare. 
Atunce Adamu zisă lui, 
Vrîndu să facă voe lui: 

— Daţi-voîu a tăi să fie, 
Precumu vrei aşe să fie; 
Numai să mă iaşî în pace, 

28 v. Să lucrezu precum îm 

place. 
Iară Satana răspunsă 
Şi lui Adamu vesel zisă: 

— Bine făcuşi, fii în pace, 
Şi lucrează ori ce-ţi place; 
însă dă-mi dară zapisu, 
Fiindu de a ta mînă scris 
Adam, răspunzîndu i-au zişii 

— Eu nu ştiu să-ţi făcu zapis. 
Iară Satana răspunsă, 

Şi lui Adamu aşe-i zisă: 

— Vino încoace, după mine, 
Ca să te învăţă eu pre tine; 
Şi au căutata nişte lutu moale, 
Ca olarii cîndu făcu oale, 29 r. Şi, făcmdu o cărămidă 
Neteda, fromosu (sic) 

tocmită, 
Zisă lui Adamu să o ia 
Să apese palma pre îa; 
Deci Adamu palma lui pusă 
Şi ca o pecete să scrisă. 
Şi aşe Adamu pre fii lui, 
Ii vîndu vrăjmaşului, 
Dîndu-i pre ei cu zapisu, 
Singurii cu a lui mînă scris; 
Iară Satana, luîndu-lu 
Acelu zapisu şi uscîndu-lu, 
L-au arsu şi l-au făcută tare, 
Ca un lucru scump şi mare. 

29 v. Şi gîndie une-lu va pune, 
Ca să-1 ascunză mai bine. 
Iară în Palestina este 
O apă mare cu veste, 
Iordanu numele avîndu, 
Dinu nişte munţi mari eşind. 
Deci acelu zapis îlu pusă 
Şi întru ace apă îlu ascunsă, 
Supţii o piiatră mare, lată, 
De mala nu pre depărtată. 
Şi o sută de draci strînsă, 
Păzitori, acolo-i pusă, 
In chipu de balauri fiindu, 
Pre nime acolo lăsîndii. » Poema introduce apoi digresiuni din materialul 
biblie: despre potopul lui Noe, răutatea oamenilor 
naşterea Mîntuitorului, pentru a încheia astfel tema 
zapisului : 


« S'au născuţii far de sămînţă 
Hristos, Dumnezeu pre 

sfinţii, 
Cu trupu aice pre pămînt, 
Carele vrîndu să să boteze, 
Ca lume să o lumineze, 
Au venit la I<o>rdanii, 
Despre ţinutulii lui Danu; 
Deci în apă elu intrîndu; 
loanti să-Iu boteze vrînd, 
Stătu pre ace piîatră mare, 
Care o păzie dracii tare, 
Suptu care piîatră era pusu 
Zapisulii Sătanii ascuns 
Şi vrîndu dinu apă să iasă 34 Iară piîatră să şi întorsă. 
Deci bălaurilorti 
Zdrobi capetele lorii, 
Iară acelu zapis eşindti, 
Pre apă ca o frunză stînd, 
Ilii luă Domnulu cu a sa mînă 
Şi-la sfarmă toţii făină; 
Iară Satana văzîndii 
r. Atîta rău lui făcînd, 
Să minuna cine este: 
Om e au Dumnezeu este, 
De vreme ce-lii vide tare, 
Ca pre Dumnezeu cel mare », (Ms. 4278 B.A.R.) 
după care urmează scena ispitirii Domnului de către 
Satana, în pustie, scenă povestită si în evangheliile 
canonice, cu deosebire la Mate!, capitolul IV versetul 
1— 12 si Luca, IV, 1-14 (cf. şi Marcu, I, li— U) : 

Tema izgonirii lui Adam din rai şi jeluirea lui 
după fericirea pierdută se regăseşte şi în cintecele 
de stea — cîntarea 18 din colecţia lui A. Pann — 
precum si într-un ciclu de colinde din noaptea 
Crăciunului. Aceste cîntece religioase nu sunt insa 
numai rămăşiţe desprinse din vechea poema a lui 
Adam si Evâ, prelucrate de imaginaţia maselor 
populare; în urzeala lor s-au întreţesut motive şi 
versuri si din alte texte religioase care circulau prin 
Ardealul secolului al XVII-lea - după cum vom 
arăta aceasta în alt loc. 

Paralele slave la aceste cîntece despre Adam şi *a a 
au fost semnalate, după Bezsonov, de către Oaster . 

Numeroasele urme pe care le-a lăsat legenda ^ lui 
Adam si Eva în literatura populară, precum şi m 


1 Literatura populară română, p. 
75 284. vechea pictură religioasă, dovedesc că textul a fost 
destul de răspîndit şi citit la noi. El a circulat 
printre călugării vechilor noastre mănăstiri, la 
început în limba slavonă; o asemenea versiune slavă 
care făcuse parte din biblioteca mănăstirii Mihai' 
Vodă din Bucureşti, a fost semnalată de Hasdeu 
Este probabil că, încă din secolul al XVI-lea, legenda 
a pătruns în literatura noastră, dat fiind faptul că 
versiunea din manuscrisul nr. 469, pe care toţi cei 
ce l-au avut în mină îl datează de la începutul seco- 
lului al XVI Mea, este o copie de pe un text anterior. 
_ O altă versiune, într-o limbă mai curgătoare, cu 
mici variante de amănunt, ceea ce ne-ar îndemna să 
admitem o nouă traducere, se păstrează în manu- 
scriptul cu nr. 2183, din Biblioteca Academiei 
Komane. Manuscriptul, fără nume de copist şi loca- 
litate, datează din secolul al XVIIMea si se găseşte 
alături de alte texte, care au fost traduse din limba 
greacă. BIBLIOGRAFIE Texte româneşti: Fragmentul din ms 469 al 
Academiei Române, publicat de dr. M. Gaster în Revista 
pentru istorie, arheologie şi filologie, I (1883), pp 78—80 
reprodus şi în Ckrestomatie română, I, pp. 63-65, începe 
de la: « încalecă Adamu şi să duse şi află pre Avei gunshiat » 
Manuscriptul a fost datat de dr. M. Gaster: c pe la începutul 
secolului XVII (cea 1600-1625) » în Revista pentru istorie 
fteologieşi filologie, I, p. 74; în Ckrestomatie, Ia scară" 
1600-1650; m text: 1600-1625; datarea este admisă de 
O. Denşiisianu in cursul de istoria literaturii române, ţinut 
la 1- acuitatea de litere in 1898 (redactat de Filip Drusescul 
pp. 103-139; Ion Bianu şi R. Caracas, Catalogul manuscrip- 
telor romaneşti din Biblioteca Academiei Române, pp. 202 — 3. 

Versiuni inedite din Biblioteca Academiei: Ms 3813 de 
la începutul secolului al XVIIMea, f. 91 — 101. Titlul! 
Incepuiu de la Adamu. Altă versiune în ms. 2158, f. 9 — 12- 
Cuvînt pentru Adam şi Eva. 

Pentru clntecul lui Adam: Gaster, Revista pentru istorie 
fheologie şi filologie, I, pp. 80-83, după un text de pe la 
1800, reprodus şi în Literatura populară română, pp. 276 

76 si urm., la care se adaugă o variantă după un ms. din pose- 
siunea lui A. Densuşianu « de pe la începutul secolului nos- 
tru >. Versiune inedită în Biblioteca Academiei Romane, ms. 
4278 f. 23 v. — 35 r.: « Versul lui Adam de umilinţă» din 
1760* (data pe interiorul primei scoarţe). Menţionate: N. Dră- 
eanu, Dacoromania, III, p. 246, nr. 18. Broşurică: Zidirea 
lumei, Adam şi Eva... după tradiţii poporale şi manuscrise 
vechi de Ioan Pop Reteganul, Piatra-Neamţ, 1921, pp. 1-13 
cuprinde o refacere a expunem lui Gaster. 

Pentru colindul lui Adam « versul lui Adam » (nr. am 
colecţia lui Anton Pann) cf. şi Gaster, Revista pentru istorie, 
arheologie şi filologie, II (1883), pp. 321-322: nr. XV; pp. 
323-324: nr. XVI; III (1884), pp. 107-108: nr XIX şi 
XX- N Drăganu în Dacoromania, V (1928), p. 505 etc. Colin- 
dul se regăseşte şi în multe alte msse. din Biblioteca Academiei 
Române, dar el nu stă atîta în legătură cu poema Versul lui 
Adam de umilinţă, cît cu alte texte religioase. 

Versiuni sud-slave: St. Novakovi6, npuAtepu Kkwokc- 
mocmu u jesuua cmapoza u cpncxo-cjioeeHCKOsa, ed III, Belgrad, 
1904 pp 489 — 494, redacţie sîrbă din sec. XVII — XVIII; 
o versiune bulgărească din sec. XVI la I. Ivanov, Bozomuacku 
hhuzu u Mzeudu, Sofia, 1925, pp 211-219 O versiune 
slavă nedeterminată, din sec. XVI-XVII, tradusa in 
limba germană: V. Jagic, Slavische Beitrage zu den 
biblischen Apocrypken I. Die altkirchenslavischen Texte des 
Adambuches (Denkschriften des Kaiserl. Akad. der Wissen- 
S ch. Philos.-HisL Klasse), XLII, 1893; St. Novakovie, 
CnoMenmy XXIX, Belgrad, p. 42 şi urm., ms. sirbesc din 
prima jumătate a sec. al XlV-lea, copiat după unul bulgă- 
resc- A Iatimirski, CjiaexHCKisi u pyccKin pyKonucu PyMUHCKux* 
SuSMometa, pp. 843-844, descrie sbormcul bulgăresc în 
redacţie moldovenească, menţionat şi de Hasdeu m Cuvente 
den b'âtrîni, II, pp. 181-184. Vezi la Iaţimirski p. 843) şi 
studiile slave făcute asupra acestui ms. 

Versiuni ruseşti : Tihonravov, HaMHrmtuKU ompeneunou 
pycCKoii jtumepamypu, t. I, St. Petersburg, 1863, pp. 6-15; I. 
Porfiriev CâopnuK omg%/iemw pyccKoeo muna îi cjioeeuocmu imne- 
pamopcKou Anadenuu uayKu, XVII, 1, St. Petersburg, pp. 90-96 
■şi 208 — 218 ■ A Pypin în TlaMHmHUKu cmapimnou pyccKou mmepa- 
inypbi, III, St. Petersburg, 1862, pp. 4-7. Dr. Iv. Franko Codex 
apocryphus e manuscriptis ukramo-russicis collectus m Monu- 
menta linguae nenon litterarum ukraino-russicarum a collegw ar- 
thaeographico Societatis Scientiarum Sevcenkianae edita, Lvov, 
1, 1896, pp. 18 — 2 6. Pentru alte msse: A. I. Iaţimirski, Eu6mo- 
epatfuneexiu o63opb AnoKputfoe*, I, Petersburg, pp. 76 — 81. 

Texte greceşti: Tischendorf, Apocalypses apocryphae, 
Lipsiae, 1866, pp. 1 — 23, sub titlul: Apocalypsis Mosis, 
după patru manuscripte, dintre care unul vechi apar- 

77 ţine secolului al Xl-lea; acesta a fost publicat în întregime 
de Ceriani în Monumenta sacra et profana, V (inaccesibilă 
mie); E. Kautzsch, Die Apokryphen und Pseudepigraphen 
des Alieri Testaments, Neudruck, 1921, II Bând, Tiibingen, 
1900, pp. 512—528, în traducere germană, pentru care a 
utilizat încă două manuscripte greceşti din secolul al XV-lea. 
Msse. greceşti din Muntele Athos ' au fost semnalate de 
Spyr. P. Lambros, Catalogue of the greek manuscripts ort 
Mount Athos, Cambridge, I, 1895, nr. 450 şi 2 788. 

Se cunosc şi versiuni etiopiene, siriace, arabe, latine, 
armeneşti şi copte, pentru care cf . : E. Schiirer, Geschichte 
des jiidischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, Leipzig, III 
1909, pp. 397-98. , 

Studii: Gaster, Literatura populară română, pp. 266— 
284; Fabricius, Codex pseudepigraphus V eteri Testamenti, 
I, pp. 1 — 94, II, p. 143; Migne, Dictionnaire des apocriphes, 

1, 1856, col. 290— 392 \T>i\\mann in Herzogs Real-Encyklopâdie, 

2, Aufl., XII, p. 366 şi urm.; Levi în Revue des etudes iuives, 
XVIII, 1889, pp. 86-89; C. Fuchs în E. Kautzsch, Die 
apocryphen des Alten Testaments, Tiibingen, 1900, pp. 506— 
512. Pentru bibliografie cf. şi E. Schiirer, Geschichte des jiidi- 
schen Volkes, IV, Aufl., III Bând, pp. 396 — 399; prof. I. 
lvanov, EoeoMUACKu khwu u nezendu (publ. de Academia 
Bulgară), Sofia, 1925, pp. 207-227 unde se citează şi biblio- 
grafia slavă a chestiunii. 
LITERATURA APOCALIPTICĂ In marile zbuciumări petrecute pe pămîntul 
românesc, cu numeroase invazii de oştiri ungare şi 
polone, turceşti şi tărăreşti, cu lupte interne între 
pretendenţii domneşti, cu atîtea vechi mănăstiri şi 
cetăţi de scaun arse din temelie şi reconstruite apoi, 
prin munca şi energia naţională, multe din monu- 
mentele culturale ale trecutului au pierit. 

împreună cu forma primă a traducerilor din 
cărţile sfinte, împreună cu manuscriptele autografe 
ale cronicilor, s-au pierdut şi prototipele româneşti 
ale legendelor apocrife. De aceea nu este uşor să 
străbatem cu gîndul peste atîtea veacuri înapoi şi, 
din puţinul material ce ne-a ajuns, să înfăţişăm 
într-o icoană clară şi veridică începuturile şi evoluţia 
acestui gen de literatură. 

Se pare că în epoca de înviorare a vieţii reli- 
gioase, în care s-a făcut transpunerea cărţilor sfinte 
în limba română, şi tot în părţile Maramureşului, 
s-a început şi traducerea legendelor religioase apo- 
crife, îndemnul, pornit din Maramureş, s-a întins şi 
în alte centre de veche cultură religioasă, şi în tot 
cursul veacului al XVI-lea şi al XVII-lea numărul 
legendelor apocrife sporeşte. 

în ciclul primelor legende traduse în limba 
noastră se găsesc cîteva care vădesc destul de clar 
preocuparea de a întări în sufletul poporului senti- 
mentul religios, îndreptîndu-i gîndul creştinesc din- 
colo de această trecătoare viaţă pămîntească. Sunt 
legendele apocaliptice, în care pretinşii autori — de 
obicei un patriarh, un profet sau un apostol — des- 
coperă tainele lumii de dincolo de moarte, pe care 
le-au aflat prin miracolul unei viziuni cereşti. Scrise 
într-un stil bogat în simboluri, menite a spori 

81 impresia de mister, dar cu accente pline de energie, 
cu sfaturi mîngîietoare şi cu straşnice ameninţări, 
apocalipsele descriu necruţătoarea judecată din 
urma, chinurile îngrozitoare pe care le îndură în 
lumea cealaltă, în rîurile de foc şi de smoală înfier- 
bintată ale infernului, cei ce şi-au trăit viaţa în păcat, 
precum şi veşnica odihnă şi fericire care aşteaptă, 
în grădinile înfloritoare ale raiului, pe cei ce 7 în 
lumea pămîntească, şi-au trăit toată viaţa în cinste 
şi dreptate. Prin natura cuprinsului aceste « memento 
mori », pline de colorit, au zguduit adînc sufletul 
popular şi au lăsat urme care dăinuiesc pînă astăzi. 

în Codicele Sturdzan se găsesc trei asemenea r 
texte: Apocalipsul apostolului Pavel, Călătoria Maicii 
Domnului la iad şi Moartea lui Avraam. Dintre 
acestea, primele două sunt mai vechi şi fac parte 
din manuscriptul care, copiat în părţile de S.E. ale 
Ardealului pe la jumătatea secolului al XVI-lea, 
fusese achiziţionat de popa Grigore din satul Măhaciu; 
ultimul text — Moartea lui Avraam — a fost copiat 
de către popa Grigore însuşi. Cam din aceeaşi epocă 
datează un al patrulea apocalips — al sfîntului Ioan 
Bogoslovul, aflat într-un codice copiat în Ardeal. 
Alături de aceste texte se poate aşeza, prin identi- 
tatea tendinţelor şi înrudirea de cuprins, Epistolia 
Domnului nostru Isus Hristos sau Legenda Duminicei. APOCALIPSUL APOSTOLULUI PAVEL Apocalipsul apostolului Pavel a fost plăsmuit în 
s ecolul al IV-le a, spre a lumina pasajul obscur din 
scrisoarea către corintieni (II, 12), în care apostolul, 
făcînd aluzie la celebra viziune din valea Damascului, 
■a convertit dintr-o dată către creştinism, care spune textual că: <» a fost răpit la al treilea cer şi • 
că a auzit şi văzut lucruri pe care nici un om nu^ 
le-a auzit şi văzut ». Apocalipsul, pretinzînd că vine 
de la apostolul Pavel, vrea să ne dezA^ăluie tainele pe care apostolul le-ar fi văzut în călătoria lui peste 
hotarele acestei lumi. Scopul este însă să moralizeze, 
descriind în culori vii contrastul dintre cele două 
tărimuri între care se zbate sufletul omenesc după 
moarte: raiul cu grădinile lui idilice şi cetatea de 
pietre scumpe, mai strălucitoare decît aurul şi argin- 
tul, de o parte, de alta iadul cu veşnicul întuneric 
şi rîurile de foc şi de smoală. 

După cercetările istoricilor literaturii creştine, 
apocriful a fost plăsmuit în secolul al IV-lea. Chiar 
in cuprinsul textului, găsim puncte de sprijin pentru 
datarea si localizarea lui. în introducerea celor mai 
vechi recenziuni ni se spune că apocalipsul era închis 
într-o capsă de marmură, îngropată în preajma casei 
din Tarsus, în care, după cum se ştie, locuise odinioară 
apostolul. El a fost găsit şi dezgropat după arătările 
unui înger, pe vremea împăratului Theodosiu; prin 
mijlocirea arhontelui, a fost trimes în Constantinopol, 
împăratului Theodosiu, care la rîndul său 1-a trimis 
în cetatea cea sfîntă a Ierusalimului. Din aceste date 
iniţiale, pe care ni le dă plăsmuitorul apocrifului, se 
poate întrezări că localitatea din care textul a fost 
pus în circulaţie este Ierusalimul şi că epoca în care 
a fost pus în' circulaţie este domnia lui Theodosie 
(379_395) ţ sau, în orice caz, o epocă în care amin- 
tirea împăratului era încă vie în sufletul poporului. 
în scrierile patristice apare menţionat pentru 
întîiasi dată în secolul al V-lea. Sf. Augustin, într-o 
omilie din anul 416, îl pomeneşte în următorul 
pasaj : « Un şarlatan a fabricat într-o înalta nebu- 
nească semetie un apocalips al lui Paul, care nu este 
recunoscut de către bisericile cumpătate şi este plm 
de nu ştiu cîte fabule ». în aceeaşi epocă era foarte 
răspîndit în Asia Mică. Sezomenus ne spune (la anul 
440) că era cetit în Asia de mulţi preoţi, pe cînd 
cel canonic, al lui Ioan, era necunoscut. 

Apocalipsul apostolului Pavel a fost unul din 
apocrifele cele mai răspîndite la toate popoarele şi 
ni s-a transmis în o mulţime de redacţium sinace 
coptice, arabe, slave şi latine. In special în evul 

88 mediu occidental a fost mult răspîndit şi gustat, 
fiind tradus şi prelucrat în toate limbile romanice 
şi germanice. El a fost, după cercetătorii lui Dante, 
una din sursele Divinei Comedii. Autorul Apoca- 
lipsului a dovedit într-adevăr, după cum o afirmă 
şi Bardenhewer, unul din cei mai buni cunoscători 
ai literaturii creştine, « o fecundă imaginaţie şi un 
însemnat dar de creaţie », dar redacţiunea româ- 
nească este în aşa fel mutilată, încît din ea nu se 
poate înţelege nimic din sensul acestei creaţii apo- 
crife. Pentru înţelegerea textului trebuie să ne refe- 
rim la prototipul grecesc. 

In redacţiunea greacă, după episodul introductiv, 
în care se povesteşte chipul miraculos în care a fost 
descoperit apocalipsul, şi care episod este redactat 
astfel încît să lase impresia că a fost adăugat ulterior 
de către cei ce l-au găsit, urmează partea presupusă 
că a fost scrisă de către apostolul însuşi, cu cuvin- 
tele: « S-a auzit glasul Domnului, zicînd către mine». 
Apostolul, luînd astfel cuvîntul, începe prin a povesti 
cum glasul divin îl sfătuieşte să îndemne omenirea 
la pocăinţă, căci soarele şi luna, stelele şi marea, 
îngrozite de răutăţile oamenilor, cer răzbunare. De 
aceea apostolul îndeamnă pe oameni să se întoarcă 
spre Domnul, care nu se îndură încă să prăpădească 
lumea. Ei sunt datori să preamărească necontenit 
pe Dumnezeu, dar mai ales în asfinţitul soarelui, 
cînd îngerii, voioşi sau întristaţi, aduc înaintea 
Tatălui ceresc faptele săvîrşite de' sufletele ce le-au 
fost încredinţate spre pază. 

După acest prolog — în care se vădesc intenţiile 
moralizatoare ale autorului — urmează revelaţiunea 
apocaliptică a apostolului asupra peripeţiilor 'sufle- 
tului omenesc după moarte, pînă la locaşurile de 
veşnică odihnă sau osîndă. Apostolul povesteşte mai 
departe cum i s-a arătat un înger, cerîndu-i să-1 
urmeze ca să vadă locurile unde sălăşluiesc sufletele 
celor drepţi. In drum însă, prin imensitatea cuprin- 
surilor cereşti, apostolul zăreşte într-un loc nişte 
puteri (e^oufffoci) mari şi înspăimîntătoare, pline 84 de mînie, din gura cărora picurau flăcări de 
foc — erau duhurile care vor fi trimise în ziua jude- 
căţii din urmă ca sa ridice sufletele celor păcătoşi. 
Într-o altă parte a văzduhului se aflau îngerii ce 
vor fi trimeşi în ziua de apoi ca să ridice sufletele 
celor drepţi, cu feţele strălucitoare ca soarele, încinşi 
cu brîie de aur, purtînd în mîini cununi. Impre- 
sionat de aceste vedenii, apostolul doreşte să afle 
dacă omul îşi cunoaşte ceasul morţii şi, mai ales, 
în ce chip sufletul părăseşte lumea. Atunci, îngerul 
ii îndreaptă privirile spre pămînt, unde sf. Pavel 
are prilejul să vadă cum se despart de trup sufletele 
celor cari au făcut pe lume numai fapte bune, precum 
şi ale celor cari au trăit numai în păcate. 

După aceste incidente, apostolul, călăuzit de 
înger, ajunge la nişte porţi de aur, prin care intră 
în locaşul în care sălăşluiau sufletele fericiţilor. La 
intrare, întîlneşte pe Enoh, plîngînd că oamenii nu 
împlinesc voia Domnului, pentru a se bucura de 
bunătăţile hărăzite lor pe lumea cealaltă; din ţara 
fericiţilor, trecînd peste un rîu, ajunge în ţara plină 
de lumină a celor blajini şi de acolo la ţărmurile 
aheronice, de unde se zărea o cetate mai strălucitoare 
decît aurul şi argintul. Era cetatea Domnului. La 
intrarea în cetate, sub pomi înalţi, fără fructe, se 
odihneau, mîndri, asceţii. In prima parte a cetăţii, 
întîlneşte pe profeţi, care-1 salută cu cuvintele: 
« Bucură-te, Paule, iubitul lui Dumnezeu »; în a 
doua întîlneşte pe copiii ucişi de Irod, în numele 
Domnului; într-alt loc pe Avraam, Isac şi Iacov; 
într-altă parte, pe ţărmuri cu măslini, cîntau feri- 
ciţi cei ce şi-au închinat viaţa Domnului. In mijlocul 
cetăţii se înălţa un altar mare, lîngă care David, 
strălucitor ca soarele, cu citera şi psaltirea în mînă, 
cînta psalmi de răsuna întreaga cetate. 

De la cetatea Domnului, apostolul, trecînd peste 
ţărmurile aheronice, peste ţara binelui (ttj<; *pk 
TTJţ aya&%), peste oceanul care sprijinea firma- 
mentul cerului, este călăuzit spre locurile unde-şi 
făceau osînda A^eşnică cei păcătoşi. Aci, Pavel vede 65 6*-31& mulţi oameni şi femei, cufundaţi într-un rîu de foc 
înfierbîntat, după greutatea păcatelor: unii pînă la 
genunchi, alţii pînă la mijloc, alţii pînă la creştet. 
Intr-un al doilea foc sunt osîndiţi hoţii, calomnia- 
torii şi falşii acuzatori. Intr-un al treilea, se zbat, 
mîncaţi de viermi, preoţii, episcopii şi diaconii cari 
nu şi-au împlinit misiunea faţă de Dumnezeu. Mai 
departe se chinuiau, spînzuraţi de limbă pe un zid 
înroşit în foc, cei ce au clevetit biserica. Şi, treptat 
cu înaintarea apostolului în cuprinsul întunericului 
celui veşnic, urmează descrierea muncilor la care 
sunt osîndite diferitele grupe de păcătoşi. Cei ce au 
palăvrit în biserică trebuie să-şi sfărîme ei înşişi 
dinţii; cămătarii sunt mîncaţi de viermi; fetele cari 
nu şi-au ascultat părinţii sunt spînzurate; într-un 
puţ, pecetluit cu şapte peceţi, din care se-mprăştie 
o duhoare înăbuşitoare, se muncesc cei ce nu au 
venerat pe Sfînta Fecioară şi nu au crezut că punea 
şi vinul euharistiei sunt trupul şi sîngele Domnului. 
La vederea apostolului, cei chinuiţi se roagă cu toţii 
de iertare. Dumnezeu, înduplecat de rugămintea lui 
Pavel şi a îngerilor, îngăduie celor păcătoşi, ca timp 
de odihnă, ziua învierii Domnului. Această revelaţie apocaliptică a apostolului Pavel 
este dar o adevărată dramă eshatologică, care, în 
prototipul grecesc, este alcătuită din trei mari acte: 
primul, în care apostolul, călătorind spre locurile 
de veşnică odihnă, este martor pe această lume la 
ieşirea din trup a sufletelor celor drepţi şi a celor 
păcătoşi, al doilea, în care apostolul cercetează, în 
tovărăşia îngerului, locul de răsplată al celor drepţi, 
şi al treilea, scoborîrea in infern, unde se văd muncile 
la care sunt chinuite sufletele celor păcătoşi. 

In ce raporturi se află versiunea românească faţă 
de prototipul grecesc? 

Versiunea din Codicele Sturdzanus este incom- 
pletă, căci după pagina 24 este o lacună. Redacţiunea 
din Codicele Sturdzanus s-a mai păstrat însă în alte 

86 două texte: unul, într-un codice de pe la sfîr- 
şitul sec. al XVI-lea sau începutul celui de al 
XVII-lea, Codicele Marţianus; altul, în Codicele 
Todorescu, de pe la jumătatea sec. al XVII-lea. 
Cu ajutorul acestor două recenzii se poate com- 
pleta lacuna din Codicele Sturdzan, care este mai 
mare decît credea Hasdeu: Hasdeu credea că 
lipseşte o foaie; în realitate, s-au pierdut mai bine 
de şase foi. 

Alăturarea redacţiunii româneşti din Codicele 
Sturdzanus, întregită 'în lacunele sale, prin versiunea 
din Codicele Marţian, (Cod. Todorescu este o copie 
fidelă de pe Cod. Marţian), scoate la lumină o sumă 
de lacune, omisiuni şi dislocări de text. 

în general, redacţiunea românească nu se carac- 
terizează, cum simplificaseră lucrurile Hasdeu şi 
Gaster, prin înfăţişarea primului act din această 
dramă eshatologică. Ea face impresia unei versiuni 
adînc alterate în structura ei. Din redacţiunea româ- 
nească lipseşte partea introductivă, în care ni se 
destăinuie împrejurările în care a fost descoperit, 
într-o capsă de marmură, apocalipsul; lipseşte de 
asemenea partea în care apostolul povesteşte cum 
natura întreagă se plînge Domnului de răutatea 
oamenilor. 

Textul din Codex Sturdzanus începe cu sfatul 
către fraţii creştini de a blagoslovi pe Dumnezeu, 
căci în toate zilele, la apusul soarelui, îngerii oame- 
nilor aduc înaintea Domnului, faptele acestora. 
Duhul Sfînt iese înaintea lor şi, mirîndu-se de sarci- 
nile uşoare pe care le aduc îngerii cari vin de la cei 
ce s-au lepădat de bunătăţile lumii şi trăiesc retraşi 
în pustiuri, ori de la cei ce sunt ucişi pentru credinţa 
lor, îi îndeamnă să stea mai departe, în toate ceasu- 
rile, lîngă drept credincioşi, fiindcă pentru ei este 
gătit, în viaţa cea veşnică, loc de veselie. După 
îngerii ce vin de la oamenii cei drepţi, sosesc, ponosiţi 
şi încovoiaţi de povară, îngerii celor ce trăiesc numai 
în strîmbătăţi, pe care însă Duhul Sfînt îi trimite &7 să slujească şi ei mai departe sufletele ce le-au fost 
încredinţate, pînă ce acestea se vor întoarce la calea 
cea dreaptă. 

După acest cadru epic, povestirea se întrerupe 
prin intervenţia directă a apostolului: 

« Vedeţi fii oaminilor că tot omul ce lucră pre pămîntu 
ei aducu îngerii în ceru înaintea Iui Hs. Ia scaunulu tatălui ' 
toate faptele şi toate ascunsurile, au bune, au rele Căci 
iată eu Pavelă întru duhulu svîntu aşea vădzulu. Iară elu- 
mi grăi îngerulu cela ce mă purta: pasă după mine, Pavele 
să-ţi aratu loculu svinţiioru. » 

Dar despre acest locaş al sfinţilor, care în proto- 
tipul grecesc este descris în strălucitoare culori idi- 
lice, redacţia slavonă — şi după ea cea românească — 
ne spune numai că a văzut acolo « sadurile raiului 
şi pometele raiului şi că era acolo viiaţa ceia ce 
ochi de om nu vădu şi inimă de om nu poate gîndi 
cu gîndulu; ce găteadză Dumnedzeu celuia ce iubeşte 
pre elu şi înblă pre porunca lui ». 

După aceasta urmează pogorîrea sub pămînt, 
unde este întunericul şi iadul; dar şi descrierea infer- 
nului este redusă cu totul în redacţiunea româ- 
nească. Se aminteşte numai chinurile 'celor osîndiţi 
să fie mîncaţi de viermi neadormiţi, cu cîte două 
capete, şi de muncile impuse fetelor care nu au ascul- 
tat sfaturile părinţilor. 

Fiindcă apostolul, mişcat de cele văzute, plînge 
chinurile « rodului » omenesc, îngerul îl poartă pe 
« suptu ceriu », unde văzu « pe Satan cu puterile lui, 
lupte şi răscoale, dracii sufletelor pizmaşe, cleveti- 
toare, mînioase şi viclene ». Deasupra, în cer, se 
vedeau îngerii oamenilor drepţi, cu feţele luminate 
ca soarele, încinşi cu brîie de aur. 

Apostolul, dorind să afle în ce chip ies din această 
lume sufletele oamenilor, îngerul îi îndreaptă privirea 
spre pămînt, unde tocmai se vedea cum îşi dă sufletul 
un om drept. îngerii Domnului şi trimeşii Satanei 
cercetau cu grije toate faptele săvîrşite de el, care 
fapte stăteau la acel ceas adunate în jurul lui. îngerii 

88 păzesc sufletul pînă iese din trup; apoi, luîndu-1 
binişor, îi grăiesc de trei ori: «Suflete cunoaşte-ţi 
trupul tău de unde ai eşit . . . ». Şi luînd sufletul din 
trup, îngerii îl sărută şi îl duc spre cer, unde îi iese 
întru întîmpinare Duhul Sfînt. Dracii, cari stăteau 
de o parte la cercetarea faptelor, tînguindu-se că 
pierd un suflet, grăiesc: «O, cu cîtă slavă te-ai 
împodobit suflete, cu adevăr că fugiai de noi»; pe 
cind sufletul, intrînd pe poarta cerului, le răspunde: 
« De ocarele voastre fugii şi cu puterea lui Hristos 
mă îngrădii ». 

Aci se întrerupe din nou povestirea: 
«Aşa mă purtă îngerul şi-mi arătă de să ştiţi 
toţi că nu lasă Dumnezeu şerbii şi slugile sale în 
ponosul neeuraţiloru ». Şi cu sfatul apostolului către 
« fraţii mei prea iubiţi » ca să pună în inimile lor 
frica lui Dumnezeu se mîntuie versiunea româ- 
nească. 

In rezumat, redacţiunea românească se caracte- 
rizează prin următoarele note distinctive: 

1. Episodul călătoriei apostolului la rai şi acela 
al scoborîrii în infern, care alcătuiesc miezul apoca- 
lipsului în redacţia bizantină, au fost, în redacţiunea 
românească, nu' suprimate, ci dislocate şi reduse. 
2. Singura parte care s-a conservat mai bine în 
redacţiunea românească este prima: călătoria aposto- 
lului prin cuprinsurile cereşti, pînă la porţile de aur 
ale raiului — dar şi această parte a suferit transfor- 
mări însemnate: partea introductivă, cu arătarea 
împrejurărilor în care s-a descoperit apocalipsul, 
lipseşte, şi tot astfel lipseşte şi ultimul episod al 
călătoriei 'spre rai: părăsirea trupului de către sufletul 
celui păcătos. Această primă parte, păstrată lacunar 
în redacţiunea românească, a fost apoi tăiata în 
două pentru a se intercala, în mod cu totul arbitrar 
şi nelogic, la mijloc, cîteva cuvinte despre călătoria 
la rai şi scoborîrea in iad. 

Această comparaţiune de texte, făcută mai sus, 
ne înlesneşte să fixăm locul versiunii româneşti în 
cadrul textelor slave. 

89 Polivka, care a studiat raporturile dintre textele 
slave 1 , le clasează în două grupe: una, care înfăţi- 
şează versiunea completă a Apocalipsului, aşa cum 
este reprezentată printr-un manuscript rusesc din 
secolul al XV-lea, publicat de Tihonravov; o a 
doua, care înfăţişează o versiune prescurtată şi care 
este reprezentată prin manuscripte sud-slave: unul 
sîrbesc din secolul al XV-lea, un altul, tot sîrbesc, 
imprimat în 1520 la Veneţia, şi un al treilea, bulgă- 
resc. 

Manuscriptele sud-slave consună însă cu textul 
rusesc din veacul al XV-lea şi impun ipoteza că toate 
au la baza lor un original sud-slav pierdut, din care 
derivă, de o parte versiunea rusească dezvoltată, de 
altă parte versiunile sîrbeşti şi bulgăreşti prescurtate. 
Prototipul pierdut, judecind după unele particulari- 
tăţi de limbă ale versiunii ruseşti, trebuie să fi fost 
destul de vechi. 

Textul românesc din Codex Sturdzanus derivă 
din versiunea sîrbească prescurtată şi urmează 
de aproape textul publicat de tipograful Bozidar 
Vukovic în Veneţia, la 1520. Acest text a fost adăugat 
de Hasdeu, în paralelă, la versiunea românească din 
Codex Sturdzanus. 

Apocalipsul apostolului Pavel nu poate fi pus 
însă, după cum se crede în genere la noi, de la Hasdeu 
şi Gaster, în legătură cu mişcarea bogomilică. întinsa 
lui circulaţie în toate literaturile Orientului, precum 
şi în cele romanice şi germanice, cît şi numeroasele 
prelucrări în versuri din Occidentul medieval, dove- 
desc că el a fost transmis prin mîini ortodoxe sau 
catolice, care nu aveau nimic comun cu ereziile. De 
altfel, în cuprinsul apocalipsului se găsesc idei care 
vin în contradicţie evidentă cu dogmele fundamen- 
tale ale bogomilismului. Astfel, am văzut în capi- 
tolul III — şi lucrul e precis stabilit prin izvoare 
documentare (Zigabinos, în Migne, Patrologia graeca, 617 1 Archiv fur slavische Philologie. XVI (1894), pp. 611 80 CXXX, col. 1318, § 22; Torquemada, XLIV v.) — 
că bogomilii, ca şi albigensii, nu admiteau învierea 
trupului, pe care-1 considerau ca opera Satanei. In 
Apocalipsul apostolului Pavel este însă un pasaj în 
care, după ce se povesteşte cum îngerii au luat 
sufletul omului drept din trup, urmează textual: 
«de trei ori grăiră lui: suflete, cunoaşte-ţi trupul 
tău de unde ai eşit, destoinicu eşti şi îară te veri 
întoarce în trupul 'tău la dziua de înviere, de să pri- 
meşti ce ţi-e gătitu cu toţii direpţii ». Bogomilii 
dispreţuiau, după cum s-a arătat în capitolul III, 
crucea (cf. Zigabinos, Migne, Pair. gr., CXXX, col. 
1311, § 15; Torquemada, XXII v.)> pe care o consi- 
derau ca o unealtă cu care Satanail a chinuit pe Mîntui- 
torul. In Apocalips se găseşte un pasaj în care se 
vede sentimentul de veneraţie pentru cruce. îngerii, 
cari aduc păcatele înaintea Sfîntului Duh, lămuresc 
că « sufletele » ce le-au fost încredinţate « calcă 
porunca ta... şi cruce o ţinu în mîinile sale, îară 
din rostul loru grăeştia diavolul ». 

Punctele de contact între Apocalipsul apostolului 
Pavel şi folclorul nostru sunt puţine. Credinţa că 
fiecare ' suflet este încredinţat pe lumea aceasta în 
paza unui înger a fost notată şi de culegătorii noştri 
de material popular 1 . 

Apocalipsul apostolului Pavel a fost mai puţin 
răspîndit în literatura noastră veche decît alte 
legende similare. Aceasta se datorează, în parte, 
formei mutilate, lipsită de claritate, cu care textul 
a intrat în literatura noastră; în parte însă şi faptului 
că destăinuirile despre limanurile de dincolo de 
moarte se găsesc şi în alte viziuni apocaliptice. Din 
ciclul acestor viziuni, cea mai interesantă, dintre 
cele care descriu în culori vii şi impresionante mun- 
cile din infern, este: Călătoria Maicii Domnului la 
iad. 1 Vezi materialul adunat de Tudor Pamfile, Mitologie 
românească, I. (Academia Română, Din viaţa sufletească a 
pop. rom., XIX), pp. 29 şi urm. isi BIBLIOGRAFIE 

Texte româneşti: Editate: 1. Hasdeu, Cuvente den 
bâtrini, II, pp. 415—425, textul copiat de popa Grigore 
din Măhaciu, cu versiunea slavă a lui Novakovic în josul 
paginei (titlul: Cuvtntul sfîntului Pavel apostol de esirea 
sufletelor). 2. N. Drăganu, Două manuscripte vechi: Codicele 
Todorescu şi Codicele Marţian, pp. 208 — 212: ca»b» ctI™ 

A 

4<uw uiUă w_ Hcxo^-fc AUHRH-fcMfv — Cuvtntul svîntului Pavela 
apostol de esire sufleteloru din Codicele Todorescu. 

Menţionate: 1. Un ms. de pe la 1750 «care se 
apropie oareşcum mai mult de redacţiunea slavonă cea lungă 
şi de cea siriacă, dar cu toate acestea nu se poate tăgădui că 
şi de acele se deosebeşte în mod foarte caracteristic », în 
Gaster, Literatura populară română, pp. 360 — 361; 2. Eufro- 
sina Simionescu, Monumente literare vechi. Codicele de la Co- 
halm 1592, Iaşi, 1925, p. 17. Titlul: învăţătura şi arătarea 
sfîntului şi marelui apostol Pavel dintru esitul sufletului. 
Nemenţionat: ms. 4928, Biblioteca Academiei Române, f. 
222 v. - 225, sec. al XVII-lea. 

Texte slavoneşti. Sud-slave: St. Novakovic, ITpUMepu 
KHbuotceeHOcmu u je3UKa cmapoza u cpncKO-cjioeeHCKoza , pp . 
440—443, după codicele tipărit la Veneţia, în 1520, de 
Bozidar Vukovic; acelaşi text reprodus şi de Hasdeu în 
Cuvente den bâtrini, II, pp. 415—425, în paralelă cu versiunea 
românească din Codex Sturdzanus; G. Polivka, Starine, XXI 
(1899), pp. 218-220 după un ms. sîrbesc din sec. al XVII-lea. 

St. Novakovtf, Starine, VI (1873), pp. 39—45, fragment 
după un ms. bulgăresc din «veacurile trecute»; Jagic, Sta- 
rine, IX (1877), pp. 151 şi urm., după un text bulgăresc din 
întîia jumătate a sec. al XVII-lea. 

Ruseşti: N. Tihonravov, TJaMHmuuKu ompeneuHoă pyccKoă 
Aumepamypu, St. Petersburg, 1863, II, pp. 40 — 58, după un 
ms._ rusesc din sec. al XV-lea, păstrat în catedrala Sfintei 
Sofii, din Novgorod; Pypin, JIootcuuH u ompeneuHun khuzu 
pyccKou cmapuubi, St. Petersburg, 1882, III, pp. 129 — 131 
132-133. 

Texte greceşti: C. Tischendorf, Apocalypses apocryphae, 
Lipsiae, 1866, pp. 34—69, după două ms.: unul din sec. 
al XIIMea, altul din sec. al XV-lea. Text latinesc: Monta- 
gue Rhodes James, Apocrypha anecdota, Gambridge, 1893 
(în colecţia, Texts and Studies, edited by J. A. Robinson, 
voi. 2, n. 3, pp. 1 — 42), după un ms. din sec. al VlII-Iea, 
foarte preţios pentru reconstruirea prototipului. Textul se 
încheie cu o nouă călătorie a apostolului Ia rai. 

Pentru versiuni siriace, armeneşti, copte şi arabe, vezi: 
Otto Bardenhewer, Geschichte der ' altkirchlichen Literatur 
I, pp. 619 — 620. 

93 Studii: H. Brandes, Visio S. Pauli, Hale, 1885. Mon- 
tague Rhodes James, The Apocryphal New Testament, Oxford: 
1926, pp. 525—555. Pentru clasarea materialului slav, 
G. Polivka în Archiv fur slawische Philologie, XVI (1894), pp. 
611-617. 

Hasdeu, Cuvente den bâtrini, II, pp. 405 — 614; dr. M. 
Gaster, Literatura populară română, pp. 357 — 361. APOCALIPSUL MAICII DOMNULUI Legenda a fost copiată pe la 1580 şi poartă, în 
Codex Sturdzanus, titlul: Cuvîntu de înblare pre la 
munci: sfânta Măria voia să vadzâ cum se muncescu 
rodulii creştinescu. Otce, blagoslovi. . . (= Părinte, 
binecuvintează). Prototipul românesc al acestui text 
s-a pierdut, dar el fusese tradus din limba slavă, cum 
de altfel o dovedeşte chiar titlul: Înblare pre la 
munci — XojKAfHÎe no A\8KdMh. 

In linii mari, subiectul este acesta: 

Maica Domnului, voind să vadă muncile la care 
este chinuit pre lumea cealaltă neamul omenesc, se 
urcă pe « măgura Eleonului » (Muntele Măslinilor) 
şi se rugă fiului său sa-i trimeată spre călăuză pe 
arhanghelul Mihail. Fiul îi ascultă rugămintea şi 
într-acel ceas se scoborî din cer arhanghelul cu 400 
de îngeri, cari conduseră pe Maica Precista şi-i 
deschiseră iadul despre apus. 

Aci, ca şi în infernul lui Dante, răzbăteau din 
adîncimi vaiete şi plîngeri, dar Prea Curata nu putea 
zări nimic din pricina întunerecului gros care învă- 
luia muncile. îngerul, care străjuia partea aceea a 
iadului, lămureşte că, după « legea Tatălui nevăzut », 
păcătoşii nu trebuie să vază lumina pînă la judecata 
de veci. Sfînta fecioară, ridicînd ochii către cer, se 
rugă Tatălui, Fiului şi Sfîntului Duh să-i îngăduie 
a vedea munca; şi atunci, împrăştiindu-se întune- 
recul, văzu Maica Domnului grămădit norod mult 
şi auzi plîngere mare. înduioşată de zbuciumul celor 
ce se chinuiau, lăcrăma Prea Sfînta şi-i întrebă: 

93 « O, mişeilor, ce aţi lucrat ? ». Dar ei nu distingeau 
bine glasul şi nu puteau privi în sus, căci se munceau 
de veacuri şi fierbea smoala peste ei. Apostolul 
lămureşte că acolo, în rîurile de smoală, se chinuiesc 
cei ce n-au crezut în Sfînta Troiţă, nici că dintr-însa 
s-a născut Mîntuitorul. Măria, îndurerată de cele 
văzute, porunceşte să cadă întunerecul peste cei 
păcătoşi şi porni mai departe. 

Arhanghelul Mihail cu cei 400 de îngeri conduc 
pe sfînta Măria spre « amiază zi », unde era « un rîu 
de foc şi era într-însul mult norod, bărbaţi şi muieri », 
unii ardeau pînă în brîu, alţii ardeau pînă în piept, 
alţii erau acoperiţi pînă în creştet. Scufundările .în 
adîncimile rîului de foc corespund diferitelor grade 
de păcate: pînă la brîu ard cei ce n-au ascultat de 
părinţi şi au fost blestemaţi, cei destrăbălaţi se 
mistuiesc în flăcări pînă la piept, pînă la creştet 
ard femeile şi fetele care şi-au omorît copiii. 

Munci grozave se aflau însă în partea de apus a 
iadului. Aci Maica Domnului vede, pe un nor de 
flăcări, întinse paturi în pară de foc, pe care se chi- 
nuiau cei ce nu s-au sculat de dimineaţă să se ducă 
în sfînta duminică la biserică; mai departe, pe nişte 
scaune de foc, se munceau cei ce nu s-au sculat 
înaintea preotului cînd vine de la biserica Domnului ; 
într-alt loc se zbuciumau, spînzuraţi de unghii, cu 
limba legată în pară de foc, cei ce au hulit pe sluji- 
torii altarului. 

Locuri rezervate în această parte a infernului au 
preoţii şi călugării: preoţii «cei ce n-au păzit cînd 
au zdrobit trupul şi sîngele Domnului şi au lăsat 
să le cază jos, printre degete, fărîme ca stelele lumi- 
nate » sau « cei ce au învăţat pe alţii porunca lui 
Dumnezeu, dar ei n-au păzit-o ». Alături de aceştia, 
într-un compartiment vecin, se chinuiau călugării şi 
călugăriţele care au purtat pe pămînt chip îngeresc, 
dar au trăit în destrăbălare. Mai greu decît toţi 
însă — spînzurate de unghii, mistuite de foc, mîncate 
de fiare — se munceau preotesele care s-au căsătorit 
după moartea preoţilor. Muncile cele mai grozave 94 erau însă în stingă. Acolo, într-un rîu de foc, în 
smoală clocotindă, ce sfîrîia ca marea înfuriată, 
mincaţi de viermi neadormiţi, se zbăteau ovreii, cari 
au răstignit pe Domnul Hristos, cei ce s-au lepădat 
de sfînta cruce, precum şi cei ce au trăit în desfrînare. 

îngrozită de chinurile văzute, Maica Domnului, 
luînd cu sine pe arhanghelul Mihail şi pe îngeri, se 
urcă spre cer, cad la picioarele Mîntuitorului şi, cu 
multe rugăciuni, izbutesc să capete o rază de îndu- 
rare pentru cei păcătoşi: din Vinerea Mare a Paştelui 
pînă în Duminica tuturor sfinţilor vor locui în rai, 
după aceea vor merge iarăşi în munci. 

Acest apocrif a fost plăsmuit probabil în secolul 
al X-lea, cînd s-a statornicit în biserica ortodoxă 
cultul Sfintei Fecioare. Tema — scoborîrea unei divi- 
nităţi sau a unui erou în infern — era o temă cunos- 
cută literaturilor vechi (călătoria lui Ulise în infern, 
din Odiseea, cîntul X, al lui Eneea, din Eneida) şi 
în special celei ebraice (ascensiunea lui Isaia, a lui 
Enoh); dar autorul Călătoriei Maicii Domnului la 
iad a avut dinainte ca model Apocalipsul apostolului 
Pavel In partea finală a acestui apocalips se găseşte, 
în linii mari, tot materialul din care a fost construită 
Călătoria Maicii Domnului. Astfel, precum în Apoca- 
lipsul lui Pavel apostolul este condus în întunericul 
cel veşnic de către un înger, tot astfel, în Călătorie, 
Maica Domnului este călăuzită de arhanghelul Mihail. 
Zugrăvirea infernului înfăţişează, în ambele apoca- 
lipse, cîteva surprinzătoare detalii comune de munci 
şi grupe de păcătoşi, precum: rîul de foc în care sunt 
cufundaţi bărbaţi 'şi femei, unii pînă la genunchi, 
alţii pînă la mijloc, alţii pînă la creştet, diferitele 
adîncimi ale cufundării corespunzînd diferitelor grade 
de pedepsire a celor viţioşi; sau chipul cum sînt 
pedepsiţi diaconii, preoţii şi episcopii cari nu şi-au 
împlinit misiunea: mîncaţi de viermi şi mistuiţi de 
flăcări; ori fetele care nu şi-au ascultat părinţu şi 
au păcătuit. In sfîrşit, în partea finală a ambelor 
apocalipse, păcătoşii cer îndurare pentru păcatele 
lor. Înduioşaţi, apostolul Pavel într-o parte, Maica 95 Domnului în cealaltă, se roagă Domnului cu apostolii 
şi îngerii. Dumnezeu, înduplecat, îngăduie păcăto- 
şilor, ca timp de odihnă, ziua învierii Domnului 
(în Călătorie răstimpul de la Vinerea Mare a Paştelui 
pînă la Duminica tuturor sfinţilor). 

Ideile fundamentale ale Călătoriei Maicii Domnu- 
lui la iad vin în contradicţie evidentă cu ideile prin- 
cipale ale doctrinei bogomilice, aşa după cum le 
putem reconstitui din concordanţa tuturor izvoarelor 
(Eftimie Zigabinos, Torquemada \) 

Astfel, bogomilii respingeau, după cum am văzut, 
Vechiul Testament, pe care-1 considerau ca operă a 
Satanei 2 , pe cînd în Călătoria Maicii Domnului la 
iad este destul de clar exprimată ideia ortodoxă care 
pune în legătură Vechiul Testament cu Evanghelia. 
In partea finală a legendei, Mîntuitorul însuşi răspunde 
Maicii sale, care se ruga pentru păcătoşi : « N-au înblatu 
pre legea lui Moisi prorocii şi pre evanghelia mea». 
Bogomilii credeau că trupul omului este crea- 
ţiunea lui Satanail şi că numai sufletul i-a fost hărăzit 
de Dumnezeu 3 . în Călătorie apare concepţia biblică 
despre creaţiune: «că fecîu Adam în chipul meu şi 
nu putuiu răbda faptul mâinilor mele să-I ^un- 
ească diavolul ». Bogomilii dispretuiau crucea pe 
care a fost chinuit Mîntuitorul 4 ; în Călătorie crucea 
este amintită ca un obiect de veneraţie, şi cei ce au 
nesocotit-o sunt chinuiţi într-un rîu 'de foc în care 
clocoteşte smoala. Bogomilii respingeau împărtă- 
şania cu pîine şi vin, pe care o considerau, după cum 
ne încredinţează Zigabinos, ca « un sacrificiu adus- 
demonilor cari locuiesc în temple » 5 . în Călătorie 
este un pasagiu în care misterul euharistiei este * Vezi, pentru titlul complet al izvoarelor şi ediţiilor 
mai sus, pagina 48. ■ , * 

2 Migne, Patr gr., CXXX, col. 1291, § 1; Torquemada, 
Symbolum. . ., VII. 

3 Migne, Patr. gr., CXXX, col. 1298, § 7. 

vvT 4 T M T7 gne ' Patr - * r " coL 13*0-11, § 14; Torquemada, 
AAli, Veritas. 

5 Migne, Patr, gr ., col. 1314, § 17 ; Torquemada, XXXVI. învăluit în aureola divină. în partea de apus a infer- 
nului, unde se află muncile cele mai grozave, se 
chinuiesc, spînzuraţi de unghii şi mistuiţi de flăcări, 
popii... cari « cându zdrobesc trupul lui Hristos şi 
cinstitul sîngele lui. . . n-au pădzitu, ce-u cădzut 
fărîme gosu ca stelele luminate; şi de frica acea 
ceriul să înalţă suptu picoarele lui Hristos şi să 
cutremură, iară ei n-au înţelesu; dereptu acea sa 
muncescu aşa ». Bogomilii propovăduiau dogma 
celibatului 1 . în Călătorie, nu numai că nu este 
combătută căsătoria, dar ea este îngăduită chiar 
preoţilor, deoarece sunt chinuite « preotesele cele ce 
după morte popilor, îale s-au căsătorit ». 

Călătoria Maicii Domnului la iad a pornit din 
cercurile ortodoxe şi a fost probabil plăsmuită de 
către un cleric, cu intenţia de a moraliza. Ceea ce 
ne îndreptăţeşte în această părere sunt numeroasele 
pasagii în care autorul se străduieşte să inspire 
respectul maselor faţă de preot şi biserică. Astfel, 
în această sumbră descriere a iadului, cei ce nu s-au 
sculat dinaintea preotului, cînd vine la biserică, sunt 
chinuiţi a sta pe scaune de foc; cei ce au hulit pe 
slujitorii bisericii sunt spînzuraţi de limbă şi mistuiţi 
în flăcări. Nu lipseşte nici grija de a reaminti preo- 
teselor care se recăsătoresc după moartea preotului, 
chinurile ce le aşteaptă pe lumea cealaltă. în sfîrşit, 
tot numai un cleric, preocupat de îndatoriri profe- 
sionale, se putea gîndi la muncile ce trebuiesc impuse, 
în veşnicul întuneric, preoţilor cari n-au păzit sfin- 
ţenia euharistiei (ci au lăsat să cadă « fărîme gos »), 
cînd zdrobesc trupul lui Hristos şi cinstit sîngele 
lui, precum şi la necesitatea de a reaminti cinului 
călugăresc, episcopilor şi vlădicilor, datoriile lor pe 
lumea aceasta. 

De altfel Apocalipsul este foarte răspîndit nu 
numai la slavii sud-dunăreni, ci şi la greci, unde se 1 Migne, Patr. gr., col. 1326, § 39: BepatouvTet; Se rb 
SoY^a ttjs aya^taţ; Torquemada, XL, Veritas. *t7 tipăreşte şi azi ca o carte poporană. în literatura 
noastră a pătruns de mai multe ori. 

In afară de traducerea din secolul al XVI-lea, 
păstrată în Codex Sturdzanus, s-a mai făcut o alta 
după o redacţie diferită, probabil grecească. In 
colecţia din Biblioteca Academiei Române se află 
o serie destul de numeroasă de manuscripte (a se 
vedea mai jos bibliografia), care descind dintr-un 
prototip ce nu se urcă mai sus de secolul al XVII-lea. 
Toate textele din această grupă înfăţişează o ver- 
siune mai dezvoltată în partea finală, unde, după 
călătoria în iad, este adăugată o călătorie la rai. 
Acest ultim episod este însă povestit mai sumar 
astfel : 

După ce Maica Domnului a obţinut de la Mîn- 
tuitor îngăduinţa ca păcătoşii să petreacă în rai, de 
la Paşte pînă la înălţare, se auzi glas din cer, zicînd: 
« Luaţi pre maica mea şi o duceţi în rai ». îngeri 
luară atunci pre Precista şi o duseră în rai, unde văzu 
« Prea Cinstita bucurie şi răpaos », locul hărăzit celor 
cărora « le-au fost urîte bucatele nedrepte şi vrăjbile 
şi toate lăcomiile şi care nu ş-au învăţat gura lor a 
grăi pe altul de rău ». Acest ultim episod se găseşte 
şi în textul grecesc, publicat în traducere româ- 
nească de Erbiceanu, în Biserica ortodoxă XXVIII 
(1904—5), pp. 767—777. 

Pornit din lumea clerului, cu tendinţa de a 
înălţa moralul poporului şi de a inspira respectul 
pentru preot şi biserică, această viziune a muncilor 
iadului a avut o întinsă răspîndire şi stă în corelaţie 
cu pictura religioasă. In pridvorul multor mănăstiri 
şi biserici — la m-rea Horez, în bisericile Sf. Gheorghe 
şi Şubeşti din Cîmpulung, în bisericile din satele 
Doiceşti, Pietroşiţa (din jud. Dîmboviţa) etc. — se 
găseşte zugrăvită scena muncilor din infern cu ele- 
mente care amintesc călătoria Maicii Domnului, 
rîul de foc, cămătarii. într-o asemenea scenă, zugră- 
vită în pridvorul bisericii din Pietroşiţa (jud. Dîm- 
boviţa), s-au furişat, după cum vom vedea la locul 
cuvenit, şi reminiscenţe din Alexandrie. Viziunea muncilor din iad, descrisă în Călătoria 
Maicii Domnului şi evocată prin picturile din prid- 
vorurile bisericilor, a zguduit adînc masele populare 
şi a lăsat urme trainice nu numai în tradiţiile popu- 
lare, unde se pomeneşte de « întunerecul de ne- 
descris», de «focul în care ard cei păcătoşi», de 
« cei mîncaţi de viermi », de « smoala clocotitoare », 
de cei cărora « li se străpung limbile cu nişte ace 
înfierbîntate » x ; dar chiar în colinde, precum : 
cîntarea 20 — nu 40, cum indică greşit Gaster 2 — 
din colecţia lui Anton Pann. Deşi unele amănunte 
ale acestui colind (balaurul cu gura căscată, vărsînd 
foc, care se întinde ca « un rîu întins în flacără şi 
nestins », dovedesc dependenţa colindului de pictura 
bisericească 3 , totuşi alte amănunte ca: 

«Ce văzui mă spăimîntai! 
Văzui popi mulţi eretici 
Cu dascăli şi grămătici, 
Aruncaţi cu capu'n jos 
în focul cel flăcăros Văzui iar mueri în munci, 
Gari-şi leapăd'ai lor prunci, 
Sau fără milă şi dor 
în pîntece îi omor *»; 1 S. F. Marian, înmormintarea la români, p. 458. 

2 M. Gaster, Lit. pop. rom., p. 366. 

3 Vezi tratatele de Erminie, ca de exemplu: Iconogra- 
fia Manuscris cu o precuvîntare, descris şi adnotat de Ghe- 
nadie al Rîmnicului, Bucureşti, 1891, pp. 87-89, capitolul: 
învăţătură cum să faci focul cel vecinie şi păcătoşii muncindu- 
să. «' . . începe a zugrăvi de sus, de sub picioarele lui Hristos, 
focul nestins, făcîndu-1 ca o mare de foc, trăgîndu-1 pînă 
în gura balaurului celui a tot mîncătoriu, în colţul despre 
ameazăzi, si apoi zugrăveşte pre ticăloşii păcătoşi, amestecaţi 
prin para 'focului şi arzînd vecinie. Pune împăraţii tirani, 
cari au muncit pre* sfinţii; pune pre judecătorii, cei ce iau 
mită. . . ; pune muerile fermecătoare şi care îşi omoară copii 
în pîntece...; pune pre ereticii...; pune arhiereii, preoţi, 
călugări, dascăli. » Cf. si icoana reprodusă de Gaster în Ateneul 
român. Conferinţe publice 1883-84, Bucureşti, 1884, pp. 
264-5. 

4 Anton Pann, Clntece de stea, ed. 1848: cîntarea 19; 
pp. 29 şi urm. 99 no sau elementele din alt colind popular: că la iad, deşi 
« focul arde », totuşi « sunt numai nori », 

« De-ntuneric te-nfiori J »; 

precum şi munca impusă celor « răi » : 

« Pînă'n brîu în foc băgaţi, 
Fripţi de sete, morţi de foame », 

toate aceste amănunte, pe lîngă fondul general al 
ideilor, stabilesc puncte de contact şi cu Apocalipsul 
Maicii Domnului. 

în acest Apocalips, Maica Domnului este înfă- 
ţişată cu cele mai accentuate trăsături de compăti- 
mire pentru păcătoşii cari se zbat în chinurile cele 
veşnice. La vederea muncilor, ochii ei lăcrămează, 
iar după ce s-a mîntuit călătoria, Maica Precista, 
îngrozită de chinurile văzute, se urcă la cer, stăru- 
ieşte pe lîngă Fiul său şi nu se linişteşte pînă ce nu 
izbuteşte să obţină o rază de îndurare divină pentru 
cei păcătoşi. Această trăsătură de bunătate nu putea 
scăpa sufletului popular. In toate credinţele şi crea- 
ţiile populare, sf. Măria apare ca protectoare a celor 
ce sunt chinuiţi pe lumea cealaltă pentru păcatele 
săvîrşite. « In cer stă îngenunchiată la picioarele lui 
Dumnezeu şi se roagă necontenit, ziua şi noaptea, 
pentru păcatele şi fărădelegile oamenilor ». După 
o credinţă răspîndită mai ales în Moldova şi Buco- 
vina, de unde a fost culeasă de mulţi folclorişti 2 , 
ea va veni în ajutorul celor ce se muncesc în chinu- 
rile iadului, chiar în ziua judecăţii din urmă. De 
aceea în ziua Bobotezii, cînd preoţii umblă cu crucea 
din casă în casă, femeile atîrnă de crucea preotului 
cîte un fuior de cînepă curat. Din aceste fuioare 
şi din cele ce se vor mai strînge pînă la sfîrşitul 1 S. F. Marian, Inmormintarea, p. 467. 

2 S. F. Marian, Sărbătorile la români, I, p. 173; El. N. 
Voronca, Datine şi credinţe, I, pp. 257 ; S. F. Marian, Legendele 
Maicii Domnului, p. 314; Const. D. Gheorghiu, Calendarul 
femeilor superstiţioase, P. Neamţ, 1892, p. 23; A. Gorovei, 
Credinţe şi superstiţii, pp. 314 — 315, nr. 3653. 

100 lumii, Maica Precista va face o mreajă cu ajutorul 
căreia, la judecata din urmă, va pescui din iad sufle- 
tele păcătoşilor, cîte se vor prinde în mreajă. 

Acestea sunt motivele pentru care la bocete, în 
ceasul morţii, gîndul celor cari pleacă din lumea 
aceasta se îndreaptă către divina ocrotitoare. într-un 
bocet din Secadate (Ardeal), o tînără fecioară se 
roagă de neamurile adunate la căpătîiul ei: 

< Cu toţi să va adunaţi 
Pentru mine vă rugaţi, 
Să rugaţi pe Dumnezeu 
Pentru sufleţelul meu, 
Că eu încă m'oiu ruga 
La Măicuţa Precista a ». 

Un alt element care a impresionat puternic imagi- 
naţia naivă a maselor populare este finalul legendei, 
în legătură cu episodul în care se povesteşte că, 
în urma rugămintelor repetate ale Maicii Domnului, 
ale apostolilor şi ale îngerilor, Mîntuitorul s-a îndurat 
de cei păcătoşi şi le-a îngăduit ca soroc de odihnă 
în rai, de la înviere pînă la Duminica cea Mare, stă 
şi credinţa populară, răspîndită pretutindeni, după 
care cei ce mor în săptămîna luminată sau, după 
cum cred năsăudenii, de la Paşti pînă la Duminica 
cea Mare (Rusalii), merg de-a dreptul în rai, fiindcă 
în acest răstimp « porţile raiului sunt continuu 
deschise pentru toţi creştinii » 2 . 

Călătoria Maicii Domnului la iad are şi astăzi 
o întinsă circulaţie. în diferite centre ale ţării, chiar 
şi la sate (Muşeteşti-Argeş — o ediţie din 1902 în 
Biblioteca Academiei Române), cîteva case de edi- 
tură şi-au luat sarcina de a aproviziona lumea tîrgu- 
rilor şi a satelor cu acest apocrif. Numai librăria 
Steinberg din Bucureşti tipăreşte şi trimite anual, 
prin negustori ambulanţi, în toată ţara, cîte 10 000 
de broşurele. Toate tipăriturile sunt însă identice 
şi descind din versiunea publicată pentru înthaşi 1 S. F. Marian, Inmormintarea, p. 170. 

2 S. F. Marian, Inmormintarea, p. 43. 

101 dată în Transilvania, la 1862 l . In toate ediţiile, 
Călătoria este contopită cu Epistolia Domnului nostru 
Isus Hristos şi cu Visul Maicii Domnului, textele 
fiind aşezate unul după altul, fără nici o separaţie, 
nici chiar de titlu; dar pe cînd primele două texte 
sunt publicate în întregime, Călătoria este adăugată 
la sfîrşit şi a suferit transformări importante. Pe 
lîngă prescurtarea lungului şir de salutări, prin care 
arhanghelul întîmpina pe Maica Domnului: « Bucu- 
ră-te cinstita lumei! bucură-te, viaţa Fiului... 
bucură-te tăria cerului . . . », prescurtare notată şi 
de Hasdeu, textul Călătoriei, în ediţiile tipărite, se 
încheie brusc. Partea finală, cuprinzînd o parte din 
munci (rîul cu smoală, viermii neadormiţi, iezerul de 
foc) precum şi episodul în care Maica Sfîntă intervine 
pe lîngă Fiul său pentru iertarea păcătoşilor, a fost 
complet înlăturată. Probabil că manuscriptul care 
a servit de bază primei tipărituri era defectuos, dacă 
nu va fi intervenit cumva consideraţiuni de ordin 
material. Călătoria Maicii Domnului, tipărită astfel 
laolaltă cu celelalte două, Epistolia şi Visul, sub 
titlul: Epistolia a Domnului nostru Isus Christos, 
ce a trimis-o Dumnezeu din cer, este mult căutată, 
fiind socotită ca un fel de talisman care are darul 
de a îndepărta relele din calea celui ce o ceteşte sau 
o poartă la sine. Părintele Vasile Herman, profesor 
de religie la liceul « Mihail Eminescu » din Satu- 
Mare, mă încredinţează că, în timpul marelui război, 
cătanele noastre din Ardeal, care porneau pe front, 
purtau cu sine, în credinţa că se vor întoarce cu 
viaţă, Epistolia Domnului nostru. D-l Tudor Avram, 
funcţionar la Biblioteca Academiei, mă informează 
că, pe timpul copilăriei sale, petrecută în judeţul 
Hunedoara, se cetea adeseori Epistolia la căpătîiul 
celor bolnavi, cu nădejdea că însănătoşirea nu va 
întîrzia să se ivească. O condiţie pentru succes era 
ca Epistolia să fie cetită de la început pînă la sfîrşit, 
fără întrerupere. Chiar numai purtatul cărţii poate 1 Cf. şi Hasdeu, Cuvente den bătrini, II. 

102 p. 307 aduce noroc; de aceea ţăranii — cari nu ştiu ceti — 
o poartă în serparul de la brîu. Credinţa în puterea 
magică a textului este înrădăcinată pînă şi în păturile 

culte. , 

Încercarea episcopului Petru Pavel Aaron de a 
împiedica, prin a sa Păstoriceascâ datorie, răspîndirea 
acestor «epistolii sau poveşti a Sfintei Marii» — 
care, spune el, « sunt basme şi diavoleşti înşelăciuni, 
că nici de un sfînt săbor sau de sfinţi părinţi nu 
sunt întărite » — n-a avut nici un rezultat 1 . Ele 
si-au continuat mai departe drumul — chiar prin 
ajutorul clerului, care le răspîndea prin copii,— 
influenţînd imaginaţia populară şi chiar cultă. 
Heliade Rădulescu însuşi mărturiseşte într-un loc 
impresia puternică pe care a făcut-o asupra copilăriei 
sale lectura Pogorîrii Maicii Domnului la iad, aflată 
la nişte păstori, pripăşiţi, cu stînele, în hotarele 
satului său, Gîrbovenii din Ialomiţa 2 . BIBLIOGRAFIE 

Texte româneşti publicate: Hasdeu, Cuvente den bătrini, 
II pp 312 — 367; 'reproduce textul din Codicele Sturdzan, 
«copiat pe la 1580, după un original mai vechi de pe la 
1550 sau şi mai înainte », în paralelă cu un text rusesc 
din sec. XII şi unul bizantin, la care adaugă în josul pagmei 
ediţia modernă de la 1862, punîndu-se în paralela redacţia 
neogreacă a lui Politis; N. Drăganu, Două manuscripte vechi, 
pp 200-208; Dacorom. V, p. 502; Ion Creangă, pp. 225- 
229 (se încheie cu o călătorie la rai a sf. Marii). Pentru ediţii 
moderne v. mai jos p. 136. 

Manuscripte inedite din Biblioteca Academiei Române: 
nr 3806 f 88—103, copiat de Petru Şindea din Roşeam 
(vărmeghiia Hunedoarei), la 1748; nr. 4458, f. 41-50, 
scris de «logofătul Iacov, care sade mai sus de Vişoi 
în luncă, lîngă dîrste diaconului Gheorghe », la anul 1784 1 Dr Augustin Bunea, Episcopii Pentru Aron şi Dionisie 
Novacovici, Blaj, 1902, p. 387. 

2 Introducere la Infernul lui Dante (1880), p. 235. U. 
şi G. Bogdan-Duică, Istoria literaturii române moderne, 
htiii poeţi munteni, Cluj, 1923, pp. 40—41. - 41 ▼■); nr. 473, f. 28 v., scris de Stoian de la Antim, pe 
la jumătatea secolului al XVIII-Iea (a se vedea descrierea 
manuscrisului în 1 1. Bianu şi R. Caracas, Catalogul manuscrip- 
telor romaneşti, II, pp. 206-208) ; nr. 44, f. 109 (cu o ilustra- 
ţiunepe f.llOv.), copiat în secolul al XVIII-lea(ase vedea 
descrierea în I. Bianu, Catalogul manuscriptelor româneşti, 
I, pp. 104-107); nr. 2351, f. 31-47 v., copiat de Petru sin 
loan Lojocariu din Braşov, la 2 iunie 1796 (f. 47 v.); nr 
2897 f. 56-63 v. (fără început şi sfîrşit), copiată la 1803 
de Iftimie sm Gheorghe Şfedul căpit(an) ; pe f. 69-81 aceeaşi 
versiune copiată de altă mînă; nr. 4232, f. 7-18, copiat de 
Georgie Ţăranu, grănicer din Caransebeş, în 1825; nr 2339 
Z~? S I> scnsă de * Stan ipodtdascălu de la scoală dom- 
neasca ot sfîntul Gheorghie vechiu, la anii de la Hs 1827 

i î«f 45 ThS^'s 2376 în 8 °' dăruit de d" 1 N. Iorga, copiat 
la 1839, mai 27 f 1-8 (manuscrisul mai cuprinde cele 

î??, a î ip ? n de E P lstohl S* Visul Maicii Domnului)- nr. 
?!?*» î' 5 v -~ 12 > copiată la anul 1843 febr. 16 (f. 12)- nr. 
1619, f. 22-27, sec. al XlX-lea; nr. 4768, in 8» f 19-24 
copiată de loan Gheorghiu, sept. 18, fără indicaţie de an, 
sec. al XlX-lea. Mai toate se încheie cu călătoria la rai. 

Texte slave: Tihonravov, tlamnmmKu ompeneunou pyccKou 
AumepamypH, II, pp. 30-39, după un ms. sîrbesc din sec 
AV; V. Jagic, Arkw za pop., pp. 110-118, după un 
ms. croat, glagoHtic din sec. al XV-lea; St. Novakovi" 
Stanne, XVI pp. 91-92, fragmente dintr-un ms. sîrbesc 
din sec. al XVI-lea; Polivka, Starine, XXII, pp. 203-204 
ms. sîrbesc din sec. al XVII-lea; J. Sreznjevski, H*t££k 
HMnepamopcHou AKadeMuuHay Kit tom. X. (Mpe,mi naMxmZcu 
fiyccKoeo mum) , col. 551-578, după un ms. din seT™ 
All-lea in paralela cu un text grecesc, retipărite de Hasdeu 
în paralela cu textul românesc din Codex SturdzanTZ 
Curante den batrini, II. Acelaşi ms. retipărit de Tihonravov 
în naMHmnuKu, II, pp. 23-30, şi de Anghelov şi Ghenov in 
Cmapa EwzapCKa Jiumepamypa (IX — XVIII B), Sofia 1922 
pp. 214— 223; Pypin, TlaMHmHUKu cmapimmu pyccKou aumetia- 
mpu, pp. 118-124, după un sbornic rusesc din anul 16$- 
?L'- an ?, ra ? k0 > T £?<*f apocryphus e manuscriptis ukraino' 
russicis collectus, IV, Lvov, 1904, pp. 124 — 172. 

,JS! *P? ? XXVlT iSCh x n x /' i^yP^ «Poeryphae, 
iragmente, pp. AX VII - XXX; A. Vassiliev, Anecdota 

%Z.Z yZ ? ™' , Moscova > 1893 > PP- 124-134; Montague 
Khodeb James, Apocrypha anecdota, Cambridge, voi II 
1893, pp 109-126; H. Pernot, Descente de la fvierle aux 
MQ& S, ,F anS; .ii' Erbicean ». Biserica ortodoxă, XXVIII 
^hL^^V V^l' în trad «cere românească. O versiune 
1874 n%£ ît*?' Ne °f X ^ MufroXorfa, t. 2, Atena, 
î?? f &7 p' * l re P r ? dus * de Hasd eu în Curente, II, pp 
312-367. Pentru msse. din Muntele Athos cf. Spyr. P. Lam- bros, Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos: 
nr 359 2" 360 3" 1146, 5; 1998, 4; 3309, 1; 3695, 4; 4503, 
4Î;4809; 474875, 9; 4887, 9; 5026, 10; 5773,2; 6079, 2; 
6296 15 Msse. greceşti în Biblioteca Academiei Romane: 
C. Litzica, Catalogul manuscriptelor greceşti (ed. Acad Rom), 
Bucureşti, 1909, p. 154, nr. 302, 3 (cuprinde şi călătoria la 
rai, ca în mai toate mss.-ele rom. ale Bibliotecii Academiei 
Române). 

Studii: Hasdeu, Cuvente den bâtrini, II, pp. 301 — 311; 
Gaster, Literatura pop. rom., pp. 362-366; Elena N. Vorpnca, 
Studii în folclor, Cernăuţi, II, 1912, pp. 208-309 cu inter- 
pretări subiective) ; C. Gidel, Nouvelles etudes sur la httera- 
twe grecque moderne, Paris, 1878, pp. 313-330; Montague 
Rhodes James, The Apocryphal New Testament, Oxford, 
1924, pp. 563 — 564. MOARTEA LUI AVBAAM 

O a treia legendă din Codex Sturdzanus, cu ca- 
racter în parte apocaliptic, este Moartea lui Avraam. 

Textul a fost copiat în preajma anului 1600 şi a 
fost editat de Hasdeu, în paralelă cu un text slavic, 
descoperit de el în Arhivele Statului. în limba slavă, 
textul a pătruns din literatura greacă şi este cunos- 
cut în istoria literaturilor creştine sub numele de 
Testamentul lui Abraham. 

Deşi prin cuprinsul său legenda se leagă de ma- 
teria Vechiului Testament, totuşi nu există nici un 
temei hotărîtor pentru a i se atribui o origine iudaică. 
In «plăsmuirea unor astfel de legende — zice Schurer 
— era foarte productivă şi epoca creştină » 1 . 

Subiectul este în linii generale următorul : Avraam 
avea pururea ca lege să nu se aşeze la masă fără 
oaspe. Dar vrăjmaşul firii omeneşti, Satana, închise 
toate căile, si cinci zile nu pică nici un oaspe la casa 
lui Avraam.' După cinci zile de aşteptare zadarnică, 
\vraam, «cu sufletul împuţinat », ieşi cu fiul său 
Isac la drum, doară vor afla undeva vreun călător i B Schiirer, Geschichte des judischen Volkes im Zeitalter 
Jesu Christi, ed. 4-a, tom. III, Leipzig, 1909, p. 338. 105 pe care să-1 aducă în casa lor. Tocmai atunci, arhan- 
ghelul Mihail, trimes de Dumnezeu să ia sufletul 
lui Avraam, « deştinsese sub codru », în chipul unui 
călător. Avraam, întîlnindu-1, îl pofti la masa lui 
şi, fiindcă străinul era obosit — venea de departe, 
din sus — şi era grăbit la drum, «că avea mare 
treabă», Avraam vru să trimeată pe Isac, ca să 
aducă calul pentru oaspe. Străinul însă îl opri: 
« Nu usteni feciorul, ce blămu (aidem) cătiliru ». 
Pe drum, un arbore se plecă pînă la pămînt şi strigă: 
« sfîntu, sfîntu, sfîntu ». Avraam, nebănuind cine 
e străinul, crezu că lui i se închină lemnul. Dar în 
curînd un nou semn avea să-i dezvăluie taina. 

Ajungînd acasă, Avraam spuse Sarei, să aducă 
« lăutoriul » şi să spele picioarele drumeţului — acesta 
era un vechi obicei la evrei, pe care-f întîlnim si în 
Noul Testament — că este ostenit. Cu acest prilej, 
Sara observă că străinul nu este om ca toţi oamenii , 
căci « nu are pieliţă pe picioare », ci este un sol al 
lui Dumnezeu, la fel cu cei trei îngeri cari au pierdut 
Sodoma şi Gomora. După ce cinară din berbecul 
pregătit de Isac, se culcară cu toţii, dar peste noapte 
Dumnezeu trimise lui Isac un vis care-i tălmăci 
tot rostul misterios pentru care a venit în casa lor 
îngerul. 

Cu sufletul obidit de durere, Isac se sculă în 
miezul nopţii şi bătu la uşa tatălui său: «Părinte! 
părinte! deschide... că de acumu nice dirioară nu 
te voîu vede ». Sara deschise uşa şi Isac alergă la 
tatăl său, îl luă în braţe, îl sărută şi plînse. Isac 
povesti că visase pe Avraam avînd pe cap o cunună 
strălucitoare ca soarele, dar oaspele îi luă cununa 
din cap şi se înălţă spre ceruri, ducînd cu el sufletul 
tatălui său. Pe toţi îi podidiră plînsul; îngerul însuşi 
plîngea, dar lăcrămile lui se prefăceau în pietre 
nestemate. într-un tîrziu, Avraam rupse tăcerea şi 
întrebă pe oaspe: « Spune-mi cine eşti tu? » îngerul 
răspunse: «Sunt arhanghelul Mihail şi sunt trimes 
de Dumnezeu, să iau sufletul tău ». Avraam se rugă 
să fie dus la Domnul cu trupul. îngerul îi împlini 106 dorinţa, cu voia lui Dumnezeu, şi îl duse la pristolul 
heruvimilor. 

Domnul spuse îngerului să ducă pe iubitorul său 
Avraam să vadă toată făptura. Şi purcezînd împre- 
ună, văzură un om stînd pe un scaun înalt, întru 
« blăîndzirea raiului », care într-un ceas se bucura 
si într-altul plîngea cu amar. îngerul îi lămuri că 
acela este Adam, care, de cîte ori vede trecînd spre 
rai sufletele celor drepţi, se bucură, iar cînd vede 
trecînd spre muncile iadului sufletele celor greşiţi, 
plînge. Varianta din Codex Sturdzanus se mîntuie 
cu o frază neterminată. Şi zise: « feţii miei cum v-aţi 
săblîznitu ». 

în afară de această redacţiune din secolul al 
XVI-lea, se mai cunoaşte o alta, păstrată în manus- 
cripte moderne, care prezintă un interes deosebit, 
fiindcă, în afară de cîteva deosebiri de redacţie, 
înfăţişează o continuare a legendei. Această versiune 
a fost'editată de Gaster (în Transaciions of the Society 
of Biblical Archaeology, IX, 1887), după trei manus- 
cripte din biblioteca sa, dintre care cel mai vechi 
este din 1750. în această versiune mai nouă, legenda 
continuă astfel: 

Pe cînd Avraam grăia în poarta raiului cu înge- 
rul, se aduc două suflete: unul este bătut cu biciul 
şi îndreptat pe calea cea largă, pe cînd un altul, 
ţinut de mînă de îngeri, este condus pe calea cea 
strimtă. 

în mijlocul uşii era scaunul de judecată. Aci, 
la o masă de pietre scumpe şi mărgăritare, Avei, 
fiul lui Adam, era rînduit să judece sufletele ce intrau 
în viaţa cea veşnică, pînă la venirea Mîntuitorului, 
în vremea de apoi. în drepta lui, un înger, luminat 
ca soarele, scria faptele bune, pe cînd în stînga, un 
altul, învăluit într-o stană de foc, însemna păca- 
tele, în capul mesei, un alt înger ţinea în mînă o 
cumpănă cu care cumpănea faptele săvîrşite. 

în acest răstimp, arhanghelul, vestit de Dum- 
nezeu să se înapoieze cu Avraam din cer, pentru ca 
patriarhul să-şi tocmească toate ale lui, căci i se 107 apropie afîrşitul vieţii, întoarse carul cu nori pe 
pămînt şi duse pe Avraam la casa lui. Aci îi întîm- 
pinară, cu lăcrămile în ochi de bucurie, Sara, Isaac, 
roabele şi robii. Arhanghelul sfătuieşte pe Avraam 
« să facă tocmală » feciorilor şi fetelor sale, fiindcă 
a sosit vremea să se despartă trupul de suflet. Avraam 
răspunse scurt: «nu vroi sa mă pristăvesc ». Arhan- 
ghelul se urca la cer şi comunică Domnului dorinţa 
lui Avraam. Dumnezeu, înduioşîndu-se de Avraam, 
«că atîtea bunătăţi făcuse, cît nu este om pre pă- 
mînt să-i stea de potrivă » chemă Moartea şi-i porunci 
să lase faţa ei cea groaznică şi, cu o faţă cuvioasă, 
plină de blîndeţe, frumuseţe şi lumină, să se ducă 
la « prietnicul său », Avraam, ca să-i primească 
sufletul. Moartea se înfăţişă înaintea lui Avraam, 
care, văzînd-o, se căzni să o gonească. Neputînd, 
se urcă în pat să se odihnească. Moartea se luă după 
el şi se aşeză la picioarele lui. Avraam, văzînd că 
nu scapă de ea, ceru sa i se înfăţişeze în chipul ei 
cel groaznic. Ea luă atunci o înfăţişare spăimîntă- 
toare, în 14 feţe: « de foc, de leu groaznic şi de aspide 
iuţi, de zmeu şi de vultur... », încît de groaza ei, 
6 000 de copii muriră. Legenda are şi aci prilejul 
să scoată în relief latura de bunătate sufletească a 
patriarhului. Avraam, trezindu-se din fiorul morţii 
şi văzînd prăpădul pe care 1-a săvîrşit Moartea 
stărui de ea şi împreună se rugară lui Dumnezeu 
care trimise duhul vieţii spre cei morţi şi-i învia 
După aceasta, Moartea amăgi pe Avraam: îi dete 
mîna să o sărute şi-i întinse paharul sa bea. Avraam 
intrînd în agonie, sosi arhanghelul Mihail cu îngerii 
carii luară sufletul patriarhului într-un cear şaf 
curat, muiat în mire^rrvp, şi-1 duseră înaintea lui 
Dumnezeu. 

Sara, Isac şi robii plînseră pe Avraam şi-i îngro- 
pară trupul cu cinste, în « Diea cea neagră ». 

Intermediarul slav. Gaster, în Literatura pop. 
rom., expune ambele redacţiuni româneşti şi indică, 
alături de ele, o paralelă din literaturile slavice. 108 Cercetările întreprinse de la Gaster încoace, atît 
în domeniul slavic, cît şi în cel bizantin, ne îngăduie 
să aşezăm mai precis această legendă românească 
în cadrul bizantino-slav, din care s-a desprins. 

Materialul slav a fost studiat de Polivka şi se 
poate grupa în două mari clase: prima grupă este 
reprezentată prin manuscripte slave sud-dunărene 
şi ne înfăţişează o versiune trunchiată, asemănătoare 
cu redacţiunea românească, păstrată în Codicele 
Sturdzan; a doua grupă e reprezentată prin redac- 
ţiunile ruseşti, care ne înfăţişează versiunea completă. 

Redacţiunea din Codicele Sturdzan trebuieşte dar 
studiată în legătură cu redacţiunile slave sud-dună- 
rene. Hasdeu o considera ca derivînd dintr-o redac- 
ţiune bulgărească, asemănătoare cu aceea descope- 
rită de el în Arhivele Statului şi publicată faţă în 
faţă cu textul românesc, dar Veselosvki a arătat 
că textul bulgăresc, publicat de Hasdeu, nu poate 
fi socotit ca prototip al redacţiunii româneşti. Intra- 
devăr, redacţiunea bulgărească se îndepărtează 
de redacţiunea românească tocmai în punctele în 
care aceasta din urmă se apropie de redacţiunile 
sîrbesti *. 1 Red. bulgară 

Introducerea: Avraam trăia 
în casa lui şi dorea să vadă 
cele ce se petrec în lume. 

Cînd Isaac, în urma visului 
revelator, cere tatălui său 
să-i deschidă, vine Sara, Re- 
beca şi se adună lume multă, 
care este martoră la scenele 
ce urmează. 

Avraam roagă pe Dumne- 
zeu să nu-i ia sufletul acum, 
ci să-i îngăduie a vedea cele 
ce Dumnezeu a făcut în cer 
şi pe pămînt. 

Lipseşte. Red. sirbească şi românească 
Lipseşte. 

Vine numai Sara. Avraam roagă pe înger să 
fie dus cu trupul la Domnul. îngerul duce pe Avraam 
în cer. Avraam merge la 
pristolul heruvimilor; toate 109 Redacţiunea dezvoltă şi originalul grec. Redac- 

ţiunea completă românească, care este reprezentată 
prin manuscriptele lui Gaster din 1750, 1777, şi 
1813, precum şi prin cinci msse. din Biblioteca Aca- 
demiei Române, se apropie de textele ruseşti din 
sec. al XHI-lea şi al XlV-lea. Totuşi, nici acestea 
nu pot fi socotite ca prototipul redacţiunii româ- 
neşti, căci între textul românesc şi cele ruseşti — 
care sunt aproape identice între ele — sunt o mul- 
ţime de deosebiri: omisiuni, intervertiri de text,. 
prefaceri. Redacţiunea românească se pare că derivă 
dintr-un original asemănător cu redacţiunea greacă r 
publicată de Vasiliev 1 după un ms. din Biblioteca 
Vienei, căci tocmai în punctele în care redacţiunea 
românească completă se îndepărtează de versiunile 
ruseşti, tocmai în acele puncte se apropie de textul 
grecesc 2 . 


(continuare din p. 109) puterile cerului se miră de 
Avraam. Dumnezeu spune 
îngerului să-i arate lui 
Avraam toate făpturile, şi 
orice va dori Avraam să se 
împlinească, 
îngerul şi Avraam întîl- îngerul pleacă cu Avraam 

nesc pe Adam în al patrulea şi văd, şezînd pe un scaun 
cer. înalt, pe Adam. 

1 Vassiliev, Anecdota graeco-byzantina, Moscova, Î893,. 
p. 292 şi urm. 

2 Redacţiunile ruseşti Red. rom. şi greaca 

Isac se deşteaptă în ceasul Isac se deşteaptă la 3 cea- 

al 6-lea sau al 7-lea. suri. 

Avraam pedepseşte pe pă- Avraam pedepseşte pe pă- 

cătoşi din înălţimea cerului, cătoşi la judecată. 
după ce a ajuns la scaunul 
de judecată al Iui Abel. 

Lîngă Abel stă Enoh, care Lîngă Abel stau doi îngeri, 

ceteşte păcatele, dintr-o carii arată: cel din dreapta 
carte. faptele bune, cel din stînga 

pe cele rele. Alături de ei* 
un al treilea înger cîntăreşte 
faptele. 
Lipseşte. Avraam sărută mîna Morţii 

şi primeşte de la ea un pahar 
cu otravă care-i ridică viaţa. 

110 în afară de detaliile de redacţie, care o îndepăr- 
tează de textele ruseşti, versiunea românească mai 
conţine o greşeală caracteristică, care dă pe faţă un 
original grec, aflător la baza ei. Redacţiunea româ- 
nească ne spune că: Isaac, Sara şi toţi ai lor «au 
îngropat pe Avraam în Diea cea neagră». Pasajul 
corespunde grecescului Apuc, tvj<; MafxjbpY}, care tra- 
duce, precum a arătat Gaster, pe ebraicul Elone 
Mamre. Elone Mamre este numele localităţii, pome- 
nită adesea în Biblie, unde Domnul s-a arătat lui 
Avraam şi a încheiat legămîntul cu el. Primul cuvînt 
elone însemnează în ebraică « stejar », şi a fost tradus 
corect în greceşte prin Spuţ. Elone Mamre (= 
ApO^ t9\c, Ma^ppvj) însemna deci: stejarii lui 
Mamre. Numai printr-o confundare a numelui prop- 
riu Ma^fipT} cu adjectivul grecesc fxaupT] (negru) 
şi printr-o corupere a numelui comun 8puţ în 
Aua, care a devenit astfel nume propriu, a ieşit 
în traducerea românească: «Diea cea neagră». 

Această nouă versiune, tradusă din greceşte, nu 
a putut intra în literatura noastră decît în epoca 
influenţei greceşti, adică către sfîrşitul secolului al 
XVII-lea şi începutul celui de al XVIII-lea (dat 
fiind faptul că avem copii făcute pe la 1750). întru- 
cît vechea versiune, tradusă din sîrbeşte, era necom- 
pletă, ea a fost scoasă din circulaţie şi înlocuită 
cu noua traducere, care cuprindea versiunea întreagă 
a legendei. într-adevăr, redacţiunea românească din 
secolul al XVI-lea ne este cunoscută numai din 
textul păstrat în Codex Sturdzanus, pe cînd redac- 
ţiunea a doua ne este cunoscută din cel puţin opt 
manuscripte pînă acum, căci nu pot vorbi de alte 
menţiuni ale legendei, care nu dau însă nici un 
detaliu privitor la redacţie. Este însă de observat 
că nici versiunea românească dezvoltată nu repre- 
zintă o redacţie desăvîrşită. (continuare din pag. 110) 

Imediat după scoborîrea lui Isac înmormîntează pe 

Avraam din cer, Sara moare Avraam cu Sara; deci Sara 

şi este îngropată de Avraam. moare după Avraam. 11 Montague Rhodes James, care a studiat legenda 
şi a dat o ediţie critică, a împărţit redacţiile textului 
în şase grupe mari. Redacţia românească se apropie 
de recenzia notată de el: CE, adică tocmai de recen- 
zia care se caracterizează prin abrevieri. îndeosebi 
episodul mîniei lui Avraam împotriva păcătoşilor 
şi acela al morţii lui au suferit omisiuni însemnate. 

In arborele genealogic al textului, şi versiunea 
românească dezvoltată descinde dintr-o ramură mai 
îndepărtată de prototip. 

In afară de versiunea prescurtată din secolul 
al XVI-lea şi de versiunea dezvoltată, menţionată 
mai sus, a mai circulat în literatura veche româ- 
nească o a treia versiune, tradusă din greceşte, 
nesemnalată pînă acum, dar destul de interesantă 
prin cuprinsul ei. Această versiune — păstrată în 
ms. nr. 2158, din Biblioteca Academiei Române — 
se deosebeşte fundamental de versiunea publicată de 
Gaster, prin modificările introduse în partea finală 
a legendei. Episodul în care se povesteşte încercarea 
îngerului de a lua sufletul lui Avraam şi lupta îndă- 
rătnică a patriarhului, care nu voieşte să se pristă- 
veacă, cu Moartea, care se zbate -să-i ia sufletul şi 
izbuteşte în cele din urmă să-1 amăgească, oferindu-i 
să bea din paharul ei — episod descris în versiunea 
Gaster cu multe amănunte, — este în textul ms. 
2158 din B. A. R. complet suprimat. Pe cînd, apoi, 
în versiunea Gaster, moartea lui Avraam urmează 
imediat după ascensiunea lui în cer, în textul ms. 
2158 aceste două evenimente sunt distanţate prin- 
tr-un răstimp de 30 de ani. « Iar cînd au vrut să moară 
Avraam », continuă textul, « atunci s-au pogorît 
Domnul cu chip frumos, precum era cînd au venit 
ospeţ şi au dat lui Avraam un măr şi un porumbu 
foarte frumos. Şi tinzîndu-să Avraam să le ia, aşa 
ş-au dat duhul în mîna lui Dumnezău, în luna lui 
martie, în 25 de zile. » 

Şi în prima parte a legendei — ascensiunea la 
cer — ms. 2158 din B.A.R. înfăţişează variante 
interesante faţă de versiunea Gaster sau de cea din 


112 Codex Neagoeanus. Astfel, în ms. 2158, primul semn, 
prin care Dumnezeu vrea să atragă atenţia lui 
Avraam asupra soliei divine, este copaciul lui 
Mamvri (tradiţia textului grec s-a păstrat aci 
corect). Cînd Avraam trece cu îngerul prin dreptul 
copacului lui Mamvri, frunzele lui strigară: « Sfînt 
iaste, sfînt iaste ». 

In ms. 2158, cerul are două porţi: una strimtă, 
în dreapta, prin care se intră în rai, alta largă, în 
stînga, prin care se intră în iad. In faţa porţilor stau: 
un bătrîn, Enoh, şi un tînăr, Avei, care scriu păca- 
tele. Avraam zăreşte aci « o muiere », care nu intra 
pe nici una din cele două porţi; îngerul lămureşte 
că femeia aceea « făcuse mult bine sufletului său », 
dar că nu voise « să ispoveduiască duhovnicului » 
sau un singur, dar mare păcat: că trăise cu ginerele 
său. Textul introduce aci o notă de umor. Avraam, 
privind cele două porţi, zise îngerului: «Doamne, 
eu am trup gros şi nu voi putea să întru pre acea 
poartă», la care arhanghelul răspunse: «Avraam, 
îţi va fi poarta largă ». 

Se pare că această legendă a avut răsunet şi în 
literatura orală a poporului. 

Gaster găsea într-un bocet din Moldova, cules 
de Burada, aluzie la cele două drumuri despre care 
se spune în Moartea lui Avraam că duc în viaţa cea 
veşnică : 

« Tu te duci în ceia lume» 
Unde nu cunoşti pe nime, 
Dar ia sema tare bine 
Şi m'ascultă şi pe mine, 
Că sunt două drumurele: 
Unu-i tot cu floricele, 
Flori negrite şi, de jele; 
Celălalt cu busuioc, 
Pa)*'că-i un pârâu de foc. . . » 

însă amănuntele cu care sunt descrise aci cele două 
drumuri, precum şi aluziile prea îndepărtate, nu ne 
îngăduie să stabilim un raport de împrumut direct 
de la bocete la legendă. Ceva mai clar apare legătura 

na între episodu cu paharul morţii din legenda ■ lai 
Avraam şi următorul bocet: 

« Aseară o săptămînă, 
Umbla moartea prin grădină 
Cu-n pahar de vin în mină. 
La (cutare) ea că-1 închină; 
Iar (cutare), cînd a gustat, 
Limba'n gură s'o legat.» 1 

Despre acest pahar al morţii, tradiţiile culese 
din popor ne povestesc: «Cînd se arată omului, 
Moartea-1 pofteşte să bea dintr-un pahar, o băutură 
amară, cum e focul. De gustă omul, zilele i s-au 
sfîrşit. De nu gustă cu voie, îl face de nevoie să guste 
din pahar. Atunci sufletul se deslipeşte de trup » 2 . 
într-o povestire moldovenească, un boier, înviat 
de Mîntuitorul, se roagă să fie lăsat a se odihni unde 
se află, « pentru că tare se îngrozeşte că trebuie sa 
mai bea odată paharul morţii ». BIBLIOGRAFIE 

Texte româneşti. Editate : 1. Versiunea prescurta- 
tă, Hasdeu, Cuvente den bâîrîni, II, pp. 189 — 194, textul 
românesc scris de popa Grigore din Măhaciu, cu o versiune 
slavă bulgărească din sec, al XVI-lea în paralelă; 2. Versiunea 
dezvoltată: Gaster în The Transactions of the Society of Bibli- 
cal Archaeology, IX (1887), pp. 195 — 226. Textul românesc 
este publicat (p. 200), cu traducerea engleză, după un ms. 
din 1750, aflat în posesiunea sa, şi cu variante după alte două 
ms.: unul din 1777 şi altul din 1818. Acest text a fost folosit 
şi de Montague Rhodes James în ediţia sa critică, pentru 
care vezi mai jos: texte greceşti. 

Manuscripte inedite din Biblioteca Academiei Române: 

Versiunea dezvoltată {tip Gaster): nr. 2339 miscelaneu 
in 4°. Vii aţa şi petrecerea părintelui nostru Avraam, 
f. 1 — 10: «ispisah az ego (= am scris eu) Stan ipodidascălu 1 Şezătoarea, XXX, nr. 1, p. 18. Cf. şi Bobulescu, Biserica 
ortodoxă rom., seria II, an. 40 (1922), p. 596; Şezătoarea, 
XI, 120; ibid, anul XXX, voi. XVIII (1922), p. 55. 

3 T. Pamfile, Mitologia, poporului român, I, Bucureşti, 
1916, p. 348. de la scoală domnească ot Sfîntul Gkeorghe, leat 1826 » 
(f. 10 'si 19, redacţiunea completă). Nr. 2629, misce- 
laneu, f.' 87 — 98: Pentru patriarhul Avraam (titlu adău- 
gat de altă mînă). N-are indicaţie de localitate şi dată. 
Ms cumpărat de Academie de la preotul Emilian Micu din 
Kecsa (Banat), în 1903. Sec. XIX. Hîrtia are filigrama impri- 
mată cu data: 1825. Nr. 3013, f. 190-199; Viiaţa dreptului 
Avraam priimitorului de streini cit ani au fost viiaţa lui şi 
cum i-au fost mutare lui din viiaţa acosta. Pe hîrtie, impri- 
mată filigrama cu data 1824. Nr. 4278 ms- în 8° miscelaneu, 
f 2 — 22 v. Traiul si vieaţa patriarhului Avraam. Pentru 
nr. 44 din sec. XVIII, cf. I. Bianu, Catalogul manuscriptelor 
rom., I, p. 105 (cu o ilustraţie). Versiune deosebită în ms. 
nr. 2158, f. 15 v.— 17, sec. aî XVIIMea. 

Texte şlavonesti: Sud-slave; Hasdeu, Cuvente den 
bătrîni, II, pp. 189-194: ms. din secolul al XVI-lea, 
găsit în Arhivele Statului, unde venise de la mănăstirea 
Mihai-Vodă din Bucureşti; Jagic, Arkiv za povjestnicu jugo- 
slavensku, Kniga IX, Zagreb, 1868, pp. 83-91: a) text sîr- 
besc fragmentar din anul 1520; b) text croat in glagolitica 
din anul 1468; ms. rus din sec. XIII-XIV, păstrat în Muzeul 
Rumeantev din Moscova, pomenit de Pohvka in Archiv 
fur slav.' Phil., XVIII (1896), pp. 118-125; Tihom-avov 
în IlaMHmHUKu ompeneunou pyccKou mimepamypbi, 1, 79 — 90. 
Toate acestea au fost studiate şi clasate de G. Pohvka 
în Archiv fur slavische Philologie, XVIII (1896), pp. 118- 
125. Alte texte: Milan Resetar, 36opnuKh sa Hcmopujy , jemfc 
u KHbu-ytceenocm cpncKoz napoda. lipso odenbHbe Knbuza, XV, 
Belgrad, 1926, p. 57 după ms. Kukuljevi6 din 1520 (acelaşi 
publicat de Jagic) ; N. Nacev, C6opuuKh sa napoduu yMomeopeuuH 
nayxa u KnuoKHuua, Sofia, voi. VIII, (1892), pp. 411-413, 
text bulgăresc din sec. al XVI-lea, reprodus şi de B. Angnelov 
şi M. Ghenov în Hcmopun na EbmapcKama JIumepamypaM, 
pp 194 — 196; dr. Ivan Franko, Codex Apocryphus, IV, 
Lvov, 1904, pp. 104—109. Pentru alte msse. semnalate in 
diferite publicaţii, cf. A. I. Iaţimirski, Eu6Mozpa$uHecKtu 
o63opi anoKpu$oe-b ea wotcuocAaenHCKOU u pyccKou nucbMeHHOCmu, 1, 
Petrograd, 1921, pp. 95—99. Despre un text slav intr-un 
sbornic din 1557 al mănăstirii Neamţului, cf. I. Bogdan, 
Cronici inedite atingătoare de ist. rom., p. 88. 

Texte greceşti: Biserica ortodoxă, XXIX (1905 — 6), 
pp 76-82, dă în traducere, făcută de G. Erbiceanu, versiunea 
unui text grecesc, scris pe la 1600, şi care text aparţinuse Iui 
Porfirie, mitropolitul Niceei, preşedintele Sinodului din laşi 
la 1642; Vassiliev, Anecdota graeco-byzantina, Moscova, 1893, 
pp. 292 si 308. O bună ediţie critică a publicat: Montague 
James Rhodes, The testament of Abraham, the GreeA text 
now first edited with an introduction and notes. With an 
Appendix contraining extracts from the Arabic version of the 115 8-3 :0 testamente of Abraham, Isaac and Iacob by Barnes (în Texts 
an Studîes, contributions to biblical and patristic Literature 
ed. by Robinson, voi. II, nr. 2), Cambridge, 1892. James 
publică ambele versiuni: cea dezvoltată, după şase msse. 
(trei din Paris, unul din Viena, unul Bodleian,' unul din 
Ierusalim), dintre care cel mai vechi, din 1315, a fost luat 
de bază; cea scurtă, după 3 msse. (două din Paris, unul din 
Viena). Pe lîngă aceasta a mai utilizat parţial: o versiune 
arabă, una etiopiana, una slavă şi versiunea românească 
publicată de Gaster. Pentru un ms. din Muntele Athos cf. 
Spyr. P. Lambros, Catalogue of the greek manuscripts on 
Mount Athos, Cambridge, I, 1905, nr. 37. Pentru « Diea cea 
neagră » în care e înmormîntat Avraam, cf . şi notiţa regreta- 
tului V. Bogrea în Dacoromania, I, p. 459 (« Diea cea neagră » 
e infernul, împărăţia lui Pluton) — Dis cf. divites insulae. . . 
gr. Au<& (de la Zevs) în msse. apare însă şi Bria (din Spu?). 

Studii: Hasdeu, Cuvente den bătrîni, II, pp. 181 — 188; 
Gaster, Literatura populară română, pp. 311 — 317. The Tran- 
sactions of the Society of Biblical Archaeology, IX (1887), 
pp. 195—199. Pentru originalul slav al versiunii româneşti: 
Veselovski, PasucHanin (VI), 1883, p. 18 şi urm. Pentru 
clasarea materialului slav: G. Polivka, Archiv fiir slavische 
Philologie, XVIII, (1896), pp. 118-125. Pentru locul versiu- 
nii româneşti în familia textului Montague James Rhodes, 
The Testament of Abraham (citat mai sus); B. Schiirer, 
Theologische Literaturzeitung, 1893, pp. 279 — 281. APOCALIPSUL LUI IOAN 

Apocalipsele studiate mai sus au ca temă viaţa 
sufletului după moarte şi descriu în culori bogate 
suferinţele pe care le îndură cei ce au păcătuit în 
viaţa pămîntească sau fericirea pe care o duc în rai 
sufletele celor drepţi. 

Apocalipsul apocrif al apostolului loan are o 
temă deosebită, căci ne transportă spre vremurile 
de agonie ale vieţii pămînteşti şi ne dezvăluie tainele 
care acoperă sfîrşitul lumii şi judecata din urmă. 

Circulaţia textului în literatura noastră veche a 
fost bănuită de Hasdeu, în Cuvente den bătrîni, 
II, pp. 445—447. în 1913, d-1 N. Drăganu a publi- 
cat un fragment, aflat de d-sa în Codicele Marţian 
şi copiat «cam între 1580 — 1643». Alte versiuni 

116 complete se păstrează în Biblioteca Academiei Ro- 
mâne (a se vedea mai jos bibliografia). 

Apocalipsul începe prin a povesti cum, după 
înălţarea Domnului la cer, sfîntul loan Bogoslovul 
s-a urcat în muntele Tavorului, unde, văzînd stră- 
lucind « slava Domnului » şi ne mai putînd privi 
spre ea, a căzut cu faţa la pămînt. Ridicîndu-se 
apoi, s-a urcat mai sus şi, înălţîndu-şi mîinile şi 
privirile spre cer, s-a rugat Domnului să-1 învredni- 
cească a auzi dreptăţile lui şi a-i destăinui cum va 
fi « întru acea vreme, cînd va veni să judece viii şi 
morţii şi cum va fi pămîntul şi soarele şi luna şi 
stelele şi toată podoaba ». După ce se rugă trei zile 
şi trei nopţi, fu răpit de un nor luminos, care 1-a 
dus înaintea Domnului. Aci, apostolul aude glasul 
ceresc grăindu-i: «Caută robul meu, Ioane, dreaptă 
slugă, caută şi vezi şi înţelege ». Apostolul, privind 
înaintea sa, văzu cerul deschis, din care venea o 
mireazmă aromitoare şi văzu acolo o lumină mare, 
mai puternică decît a soarelui. 

De aci înainte urmează destăinuirile asupra celor 
ce vor fi la sfîrşitul lumii. Apostolul, curios de a şti 
cele viitoare, întrebă pe Mîntuitor. Mîntuitorul, în- 
demnîndu-1 să privească lucrurile simbolice din 
jurul său, îi lămureşte rostul lor şi îi dezvăluie tainele. 

Apostolul vede mai întîi o carte mare — « cît 
largul şi lungul ei nu poate a o socoate omul»; în 
versiunea Marţian: «cît şapte munţi». Cartea era 
pecetluită cu şapte peceţi, şi Mîntuitorul lămureşte 
că în ea se găsesc scrise: «toate lucrurile omeneşti 
şi toate judecăţile şi dreptăţile ». Apostolul, dorind 
să afle ce va fi la vremea de apoi, Mîntuitorul îi 
destăinuie că va fi belşug mult: «snopul va da o 
măsură de grîu, iar viţa de vie da-va o sută de stru- 
guri, iar strugurul da-va o măsură de vin ». Epoca 
de belşug va fi urmată de o epocă de secetă, cînd 
« nu se va afla o găleată de grîu, nice o cupă de vin 
prespre toată lumia ». După aceste semne prevesti- 
toare, se va ivi Antihrist, care, prin minuni, va căuta 
să amăgească lumea. împărăţia lui va dura trei ani, 

117 dar « trei ani vor fi cît o lună; iar trei luni voru ţinea 
cît trei săptămîni; Iară trei săptămîni cîtu trei dzile; 
iară trei dzile cîtu trei casure; trei casure cîtu trei 
cîrte ». Domnul va încerca să smulgă omenirea din 
mrejele lui Antihrist şi în acest scop va trimite pe 
pămînt pe Ilie şi Enoh, dar solii săi vor fi junghiaţi 
de către Antihrist pe altar — aceasta spre a se împlini 
vechile profeţii . 

După biruinţa lui Antihrist, îngerii vor ridica 
de pe pămînt « sventele cărţi şi crucile şi toate vasele 
beserecilor » şi le vor « înălţa în nour », în timp ce 
toate duhurile rele de la Apus şi Răsărit vor ieşi din 
<( bezna » spe a se alătura lui Antihrist. Dar această 
Împărăţie a păcatului nu va dura mult, fiindcă 
Domnul va trimete îngerii, carii vor aprinde pămîn- 
tul din toate părţile, şi în uriaşul pîrjol se vor mistui 
toate cele trecătoare. 

Vînturile din cele patru părţi ale lumii, descuiate, 
vor spulbera cenuşa de pe faţa pămîntului, încît 
pămîntul va rămîne alb şi curat « ca o masă » şi 
îmbălsămat de « o dulce mirodenie ». Arhanghelii 
Mihail şi Gavril, trimeşi de Domnul, vor trîmbiţa 
în bucine ferecate spre Apus şi Răsărit, şi atunci, 
auzind glasul buciumului, vor învia morţii din mor- 
minte. Ei vor fi «toţi într-un chip şi într-un stat, 
ca la treizeci de ani », « întocmai cum sunt albinele, 
de nu este una mai mare decît alta, sau una într-alt 
chip ». Toate gîndurile omeneşti vor pieri şi nimeni 
nu-şi va mai cunoaşte lucrurile care-i aparţinuse în 
viaţa pămîntească. 

Domnul va « destinde » apoi din cer, « împreună 
cu sfînta cruce », cu arhanghelii, cu heruvimii şi 
cu îngerii, şi înaintea scaunului de judecată vor 
veni atunci Antihrist, cu cetele lui blestemate şi 
cu toţi cei păcătoşi, carii vor fi trimeşi în muncile 
iadului, în timp ce toţi cei drepţi, cari au urmat pe 
pămînt cuvîntul Domnului, vor fi trimişi în rai. 

D-l Drăganu, publicînd fragmentul din Pseudo- 
apocalipsul lui loan, încheie studiul introductiv cu 
următoarele cuvinte ale lui Hasdeu : 118 «La bogomili acest apocrif era atît de poporan, încît 
anume din Bulgaria, nu de aiuri, l-au căpătat albigensn din 
Occident. Redacţiunea latină manuscrisă din armvul închi- 
ziţiunii de la Carcassone poartă notiţa: „Hoc est secretum 
haereticorum de Concorezio, portatum de Bulgaria Nazarw suo 
Episcopo, plenum erroribus" . » 

Concoreggio a fost într-adevăr, după cum se 
ştie, un însemnat centru al ereziei, în forma ei apu- 
sană, iar despre Nazarius, care ar fi adus cartea din 
Bulgaria, găsim menţiune la un scriitor din secolul 
al XHI-lea: Rainerus Sacchoni din Piacenza. 
Rainerus, după ce făcuse parte 17 ani din secta ere- 
ticilor, s-a întors la catolicism, a îmbrăcat rasa de 
călugăr dominican şi a intrat în serviciul inchiziţiunii 
din Lombardia. 

Pe la 1250, a publicat o carte împotriva eretici- 
lor, în care dezvăluie rătăcirile sectei, şi aci vorbeşte, 
în cap. VI, şi despre Nazarius: « Quidam vero episco- 
pus eorum' et antiquissimus Nazarius coram me 
Rainhero, et multis aliis dixit pluries, quod Beata 
Virgo fuerit angelus et quod Christus non assumsit 
humanam naturam sed angelicam sive corpus coeles- 
teţ et dixit quod habuerit hanc errorem ab episcopo 
et filio majore ecclesiae Bulgariae, jam fere elapsis 
annis LX. » * 

După cele mai sus expuse, s-ar părea că origi- 
nea sau cel puţin caracterul bogomilic al acestui 
apocalips este în afară de orice îndoială. Punctul 
de plecare este însă greşit; textul descoperit în ana- 
lele inchiziţiei din Carcassone cu notiţa « Hoc est 
secretum hereticorum. . . », nu este Pseudo- apocalip- 
sul lui Ioan, ci o legendă cu totul deosebită, care, 
după cum am arătat mai sus, nu s-a descoperit * <Nazarius, un episcop foarte vechi al lor, a spus în 
prezenţa mea, Rainerus, şi a multor altora, de mai multe 
ori, că Preafericita Fecioară ar fi fost înger şi ca Hristos nu 
a avut un trup uman ci corp îngeresc sau ceresc; şi a mai 
spus că ar deţine această credinţă deşartă de la episcopul şi 
fiul mai mare al bisericii Bulgariei, cu aproximativ 60 de 
ani înainte. > 

119 pîna acum în limba slavă. Acest text, care în ver- 
siunea vieneză, publicată de Dollinger \ poartă 
titlul: Joannis et Apostoli et Evanghelistae Interro- 
gatio in coena sanda regni coelorum de ordinatione 
mundi, et de Principe et de Adam, este alcătuit din 
două părţi: întîia, în care se povesteşte răzvrătirea 
Satanei; a doua, în care se descrie sfîrşitul lumii. 
Numai a doua parte înfăţişează asemănări cu Psendo- 
apocalipsul lui Ioan, de care, prin unele amănunte, 
nu pare a fi străină; dar această parte este în textul 
latinesc expusă cu totul sumar: este lipsită de toate 
amănuntele, pline de coloare, ale apocalipsului, şi 
nu cuprinde nici o idee cu caracter dualist. Dimpo- 
trivă, partea cea mai importantă şi cea mai dezvol- 
tată în textul latinesc este întîia. Ea ne dă o întreagă 
cosmogonie, cu totul deosebită de cea biblică. 

La început, povesteşte legenda latinească, lumea 
era alcătuită din următoarele elemente suprapuse: 
deasupra, cele şapte ceruri, peste care stătea Dum- 
nezeu; sub ceruri, văzduhul; sub văzduh, pămîntul, 
plutind peste ape şi susţinut de doi peşti uriaşi; 
dedesubtul pămîntului, se întindeau apele; iar sub 
ape, o genune de foc. Fiecare din aceste stihii ale 
lumii primitive erau conduse de către un înger. 
Satan, ca ziditor al lui Dumnezeu, scoborîndu-se 
din slava cerului pînă în infernul focului, cuprins de 
invidie, a dorit să-şi înalţe scaunul deasupra nori- 
lor şi să fie asemenea cu Domnul. In această năzuinţă 
s-a înţeles cu îngerii cari străjuiau apele şi văzduhul, 
ca să treacă de partea lui, să creeze universul şi să 
domnească împreună. în această conspiraţie atră- 
sese şi pe îngerii celor cinci ceruri, cînd deodată 
se auzi glasul Domnului tunînd din înălţime: «Ce 
faci tăgăduitorul Tatălui, amăgind îngerii ? . . . » Şi 
îndată Satana a fost prăbuşit în abis, împreună cu 
ceata de îngeri răzvrătiţi. Rugîndu-se Tatălui, Satana 
a izbutit să obţie îngăduinţa de a crea lumea. Ajutat 
de îngerul văzduhului şi de cel al apelor, a înălţat 1 Sektengeschichte, II, pp. 85—92. 
120 pămîntul deasupra apei şi a creat uscatul, a prefă- 
cut o parte din ape în nori; restul a strîns-o în mări 
şi oceane. Apoi, din coroana de pietre nestemate 
â îngerului care străjuise apele, a creat soarele, luna 
şi stelele, a poruncit pămîntului să producă vieţui- 
toarele, arborii şi plantele, iar mărilor să zămislească 
peştii si păsările cerului. In cele din urmă a creat 
pe'om'din lut, după chipul lui, şi a poruncit înge- 
rului din cerul al treilea să intre în trupul de lut; 
apoi a creat trupul Evei, pe care a însufleţit-o cu 
sufletul îngerului din cerul al doilea. Cînd opera 
creatiunii a fost încheiată, a introdus pe prunii 
oameni, cari nu cunoşteau păcatul, în grădina raiu- 
lui, făcută într-adins pentru ei; a sedus apoi pe Eva 
(după textul din Carcassone: în chipul unui tînăr 
frumos; după textul vienez: în chipul şarpelui) şi a 
amăgit şi pe Adam spre păcat. După ce a populat 
lumea creată, Satana s-a gîndit s-o cîrmuiască, şi 
în acest scop a ridicat pe Enoh în ceruri; i-a dat 
67 de cărţi să le aducă pe pămînt, prin care a învăţat 
pe oameni să-i aducă sacrificii în temple. Apoi a 
trimes pe Moise, care a condus pe evrei, prin Marea 
Roşie, în Ţara Făgăduinţii şi care le-a dat legile, 
inspirate de Satana. Cînd Dumnezeu s-a hotărît 
să mîntuiască lumea de la pieire, a trimis mai întîi 
pe pămînt, pe îngerul său, Măria, ca să primească 
pe fiul său. Isus, coborîndu-se din cer, a intrat printr-o 
ureche a Măriei şi a ieşit prin cealaltă, în formă de 
om. Satana, văzînd că începe să se clatine domnia lui 
pe pămînt, a trimis în lume pe proorocul său, Ilie, 
care s-a numit Ioan Botezătorul şi care a început 
să boteze poporul cu apă. 

Această dualistă cosmogonie conţine, după cum 
se vede, toate elementele doctrinei bogomilice: 
lumea actuală este creaţiunea lui Satanail; Vechiul 
Testament este opera lui; serviciul divin şi biserica la 
fel; Isus a avut numai natură divină; botezul cu apă 
este opera Satanei (conf. mai sus, cap. IV, pp. 26—27). 

Nimic din toate aceste idei nu se găseşte însă în 
Pseudo-apocalipsul lui Ioan. Din contra, în acesta 

131 se găsesc idei care lipsesc din textul latinesc şi care 
vin în contradicţie cu doctrina bogomilică. Astfel, 
în chiar textul publicat de d-1 Drăganu, se afla un 
pasaj din care reiese destul de clar venerarea biseri- 
cilor şi a crucii: la venirea lui Antihrist pe pămînt, 
Domnul va ridica « toate vasele bisereciloru şi înălţa- 
le-voru în nouru şi după acîa înalţa-voîu svânta 
cruci, cîaia ce pre ia mi-au tinsu mănule mele şi 
toate datele îngereşti închinase- vom ei ». După ce 
domnia lui Antihrist va pieri, şi cînd Mîntuitorul 
se va pogorî pe pămînt, la judecata din urmă, atunci 
« deştinge-va din ceriu curata cruce şi voru deştinge 
după ea îngerii ». Bogomilii, după cum s-a văzut în 
paginile precedente \ şi împreună cu ei şi confraţii 
lor albigensi, detestau crucea. 

într-un alt pasaj se spune că la judecata din 
urmă oamenii vor învia cu trupurile lor: «vor fi ca 
de 30 de ani », « şi vor fi toţi într-un chipu şi întru 
obrazu vor învia; acolo nu e plăvoşi, nice mai negri 
nice mai văroşi... », pe cînd bogomilii, după cum 
s-a arătat mai sus, la capitolul II, credeau, dimpo- 
trivă, că trupul, opera Satanei, după moarte se 
preface în pulbere şi cenuşe şi nu va mai învia 
niciodată. 

Albigensii considerau pe profeţi ca pe trimişii 
Satanei. în Pseudo- apocalipsul lui loan, Mîntuitorul 
se referă adesea la spusele profeţilor: «... precum au 
zis proorocul David: drepţii vor moşteni pămîn- 
tul. . . precum zice proorocul David: întoarcă-să 
păcătoşii la iad ... ». în textul latinesc secret al 
dualiştilor occidentali, Enoh şi Ilie sunt, după cum 
s-a văzut din rezumatul dat mai sus, trimişii Satanei, 
cari au amăgit omenirea. In Apocalipsul apocrif al 
sfîntului Ioan, sunt, dimpotrivă, trimişii Domnului. 
Ei, la sfîrşitul lumii, se vor strădui să scape ome- 
nirea din mrejele Satanei, pentru care pricină vor 
fi junghiaţi de Duhul cel Rău pe altar. 1 Cf. mai sus pag. 44. 122 Textul din Codicele Marţian este incomplet şi 
defectuos: lipseşte începutul şi sfîrşitul, foile sunt 
deplasate (foaia' 148 r. şi v. trebuieşte aşezată după 
foaia 142 v.), iar unele pasagii omise — dacă nu 
cumva s-au pierdut cîteva f oi — între altele: episoa- 
dele luptei lui Ilie şi Enoh cu Antihrist şi al buciumă- 
rii arhanghelului Mihail în ziua judecăţii din urmă. 

Manuscriptele păstrate în Biblioteca Academiei 
Române înfăţişează un text mai complet şi mai 
apropiat de originalul grecesc publicat de Tischen- 
dorf : episoadele omise din textul Marţian se regăsesc 
în manuscriptele Academiei ca şi în redacţmnea gre- 
cească 1 . în unele manuscripte ale Academiei, tex- 
tul poartă titlul: Pentru sfîrşitul lumii şi pentru a 
doua venire a Domnului nostru îs. Hs.; în altele: 
Vedeniîa care o au vâzutu sf < î> ntul loan Bogosloml 
î#, muntele Tavorului, pentru sfîrşitul veacului şi 
pentru Antihrist. între ambele grupe sunt oarecan 
divergenţe. . 

în fondul de tradiţii şi credinţe ale poporului 
nostru privitoare la vremea de apoi, găsim o sume- 
denie de elemente comune cu Apocalipsul sfîntului 
loan Bogoslovul. Astfel sunt: credinţa că vremea 
din urmă va fi prevestită printr-o secetă straşnică; 
că atunci se va ivi Antihrist, care va amăgi lumea 
de partea lui, că domnia lui va dura trei am 2 , că 
atunci : 

« O f i anul ca luna 

luna ,. v 

ca săptămîna 

săptămîna 

ca ziua 

şi ziua ca ceasul scurt 

iar ceasul ca un minut 3 » 1 Tischendorf, Apocalypses apocryphae, Lipsiae, 1866, 

pp. 73, 76. , 7 . . 

s Tudor Pamfile, Sfîrşitul lumii după credinţele poporu- 
lui român. Biblioteca revistei Ion Creangă, nr. 1. 

3 G. Dem. Teodorescu, Poezii populare române, Bucureşti, 
1885, p. 422. 

123 episodul — pătruns şi în Alexandrie — al luptei lui 
Enoh şi sf. Ilie cu Antihrist 1 ; credinţa că după 
aceasta focul va mistui pămîntul pînă la o adîncime 
de şapte coţi, ca după aceasta Dumnezeu va trimite 
un vînt groaznic, care va spulbera cenuşa pămîntuluî 
şi o va duce în fundul mărilor, astfel încît faţa 
pamîntului va ramîne netedă ca masa şi curată ca 
« o franzolă » 2 . BIBLIOGRAFIE 

Texte româneşti publicate. N. Drăganu, Două 
manuscripte vechi, Codicele Todorescu şi Codicele Marţian. 
Ed. Acad. Rom., pp. 229 — 231: fragment din Pseudo-apoca- 
lipsul lui Ioan, Codicele Marţian. 

Versiuni inedite în Biblioteca Academiei: Ms. nr. 2629, 
sec. XVIII, f. 79—84. Vedeniia care o au văzut sfintul Ioan 
Bogoslovul In muntele Tavorului pentru sfîrşitul veacului şi 
pentru Antihrist ; nr. 3013, sec. XVIII, f. 161v. — 165 v'., 
Videnie sfintului Ioan Bogoslov, care au văzut in Muntele 
Thavorului; ms. nr. 473, sec. XVIII, descris de I. Bianu 
şi R. Caracas în Catalogul manuscriptelor româneşti (Acad. 
Rom.), II, p. 206, nr. 2. Pentru sfîrşitul lumii şl pentru a 
doua venire a Domnului îs. Hs. (f. 9 — 28), copiat de Stoian 
de ta Antim, este tot o versiune din Pseudo-apocalipsul lui 
Ioan. Un ms. din sec. XVIII semnalat în Dacoromania, III, 
p. 245, nr. 9. 

Versiuni slave. Sud-slave: Jagic în Starine, V, pp; 
74—79 după un ms. medio-bulgar din Berlin; I. Sreznjevski, 
JJpeeme cnaamiCKie na/nam. wcoeazo nucbMa, S. Petersburg, pp. 
406—416, după un ms. medio-bulgar, sec. al XlV-lea; 
A. Popov, Onucanue pyKOnuceu 6u6AUomeKU A.M. Xjtydoea, 
Moscova, 1872, pp. 339—344, după un ms. sîrbesc, sec. al 
XlV-lea ; St. Novakovic, npHMepu xubotceenocmu u jesttKa 
anapoza u cpncKO-c/ioeeHCKoza, Belgrad, (ed. IlI-a 1901), 
pp. 505 — 509. B. Anghelov şi M. Ghenov, Mcmopun na Ehmap- 
CKama JIumepamypa, II, pp. 239 — 249.' 

Ruseşti: N. Tihonravov, naMHmnuKU pycctcou ompeneunou 
Aumepamypu, II, pp. 174 — 181 şi 182 — 192. 1 Tudor Pamfile, op. cit., pp. 58—59. 

2 Ibidem, p. 53. 124 Texte greceşti: C. Tischendorf, Apocalypses apo- 
cryphae, Lipsiae, 1*866, pp. 70—94, după 5 codice (3 din Vene- 
ţia-Marciana, 2 din Paris) din sec. XV— XVI. 

Textul: Joannis et Apostoli et Evanghelistae Interroga- 
tio in coena sancta regni eoelorum de ordinatione mundi, et 
de Principe et de Adam a fost publicat de Benoist, Histoire 
des Albigeois et de Vaudois ou Barbets, Paris 1691, I, pp. 
283—296, după un text din arhivele inchiziţiei din Carcassone, 
şi de Ign. v. Dollinger, Beitrăge zur Sektengeschichte des Mit- 
îelalters, Munchen, II, 1890, pp. 85 — 92. Ambele texte au fost 
reproduse în paralelă şi studiate de Prof. I. Ivanov, Eoeo- 
mumku khuzu h ziezeudu, Sofia, 1925, pp. 73—87. Cf. şi 
Montague Rhodes James, The Apocryphal New Testament, 
Oxford, 1926, pp. 187 — 193. EPISTOLE APOCRIFE. LEGENDA DUMINICEI 

(EPISTOLA DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS) In timpurile de formaţie ale creştinismului, apo- 
stolii, carii colindau mările şi ţările pentru a împrăş- 
tia sămînţa Evangheliei, au simţit nevoia de a se 
pune în legătură cu comunităţile formate de ei 
prin scrisori, fie pentru a lămuri o chestiune de dogmă, 
fie pentru a întări şi susţine zelul neofiţilor. îndeosebi, 
apostolul Pavel, care era un om foarte cult pentru 
vremea lui, ne-a lăsat cele mai numeroase scrisori, 
în care poezia mistică a creştinismului se îmbină cu 
fineţea dialecticei. 

Alături însă de aceste scrisori ale apostolilor, 
încep să se pună în circulaţie în centrele creştine, 
poate fără intenţii răutăcioase, scrisori privitoare la 
diferite probleme care frămîntau creştinătatea şi 
pe care plăsmuitorii lor, pentru a le da mai multă 
autoritate, le treceau pe numele apostolilor, mai 
ales pe seama apostolului Paul, ca de ex. corespon- 
denţa lui cu Seneca. 

Din ciclul acestui gen de corespondenţă apocrifă 
face parte şi Epistola Domnului nostru Isus Hristos, 
care apare în literatura noastră încă din secolul al 
XVI-lea. 

Ea pare să fi luat naştere din preocupările creşti- 
nilor din primele veacuri de a institui duminica ca 
zi de sărbătoare, în locul sîmbetei, statornicită în 
vechea lege mozaică. Se ştie că încă din epoca apos- 
tolilor, duminica — Dies Domini — ziua în care 
înviase Mîntuitorul, căpătase în viaţa comunităţilor 
creştine o importanţă deosebită, fiindcă în această 
zi creştinii se adunau laolaltă, înainte de a se face 
ziuă, pentru a cînta imnuri de slavă lui Hristos, 
pentru a se lega prin taina euharistiei de a nu face rău 
şi pentru a încheia această frăţească reuniune printr-o 129 agapă comună. Cum însă, în primele veacuri, creş- 
tinii erau în minoritate faţă de pagini şi cum ei 
erau in genere oameni umili şi săraci, sărbătorirea 
duminicei nu putea fi însoţită şi de suspendarea 
lucrului. Abia sub Constantin cel Mare, cînd creşti- 
nismul a fost recunoscut ca religie de stat, s-a de- 
cretat oficial ziua duminicii ca zi de sărbătoare, dar 
şi după această epocă erau încă mulţi creştini cari 
nu ţineau duminica. Un sinod din anul 585 menţio- 
nează că: «sunt creştini cari consideră duminica ca 
şi sîmbăta şi lunea; că n-o cinstesc şi că lucrează 
duminica, din dragostea pentru arginţi, săvîrşind 
astfel un păcat ». Pentru a face pe creştini să cin- 
stească, după cuviinţă, ziua Domnului, un cleric 
fanatic a plăsmuit această ciudată epistolă, pe care 
a atribuit-o, pentru a-i da autoritatea necesară, 
Mîntuitorului. Epistola apare, într-adevăr, pentru 
întîiaş dată, pe la sfîrşitul sec. al Vl-lea. La anul 
584, episcopul Cartaginei, Licinianus, dojeneşte pe 
colegul său Vincentius, episcopul insulei Ebositana, 
că a putut crede că « acum ni se pot trimite nouă 
scrisori de către Crist ». Identitatea scrisorii ne este 
nrecis stabilită, în următorul pasaj : 

<i In principio ipsius epistolae legimus, ut dies Dominicus 
colatur... Et si forte ipsum nomen novum te delectavit 
quia ipsa epistola, sicut simulator scripsit, de coelo discendit 
super altare Christi, in memoria S. Petri Apostoli, scito dia- 
boli esse figmentum. » * 

Două veacuri şi jumătate mai tîrziu, scrisoarea 
reapare la consiliul bisericii latine, întrunit la Latran, 
de Papa Zaharia, în 745. înaintea acestui consiliu 
este învinovăţit de erezie preotul Adalbert, care răs- 
pîndea o scrisoare a Domnului nostru Isus Hristos, 
căzută din cer la Ierusalim. Această scrisoare, trans- * <La începutul scrisorii citim că ziua de duminică să se 
sărbătorească. . . Şi dacă cumva numele nou însuşi te-a des- 
fătat, fiindcă scrisoarea, aşa cum a scris acel impostor, s-a 
pogorît din cer deasupra altarului lui Hristos, la mormîntul 
sfîntului apostol Petru, să ştii că este o plăsmuire a diavolu- 
lui. > 

130 misă din localitate în localitate şi de la preot la 
preot, ar fi fost adusa de arhanghelul Mihail, la 
Roma, pe mormîntul sf. apostol Petru, « ubi claves 
regni coelorum constitutae sunt. Et 12 papati qui sunt 
in Romana civitate, triduans fecerunt vigilias in 
ieiuniis, in orationibus, per diebus et noctibus » *. 
Cînd scrisoarea preotului a fost cetită în consiliu, 
papa, surprins de atîta naivitate, se adresează epis- 
copilor cu aceste cuvinte : « Fraţilor, Adalbert ăsta 
e un nebun ». 

Cu toată condamnarea consiliului din Latran, 
epistola şi-a continuat însă drumul şi, deşi i se pierde 
urma, totuşi la diferite răspîntii ale istoriei ea apare 
din nou la lumină. 

Hyppolyte Delehaye presupune, cu dreptate, că 
în epoca cruciadelor, scrisoarea, pe care o colporta 
Paul Eremitul ca fiind căzută din cer şi care se 
încheia cu un îndemn la cruciadă, era o adaptare a 
Epistolei Domnului privitoare la duminică. 

în secolul al XlII-lea, un abate din Normandia 
o cetia în Anglia, la predicele sale, iar în veacul 
următor îi dau o circulaţie mai întinsă flagelanţii — 
o sectă de călugări fanatici, cari, pentru expierea 
păcatelor, se biciuiau în public pînă la sînge. Un 
cronicar german, Albert Argentinensis, povestind 
sosirea flagelanţilor în Bavaria, în anul 1349, men- 
ţionează că ei cetiau poporului o scrisoare care ar 
fi căzut din cer pe altarul sf. Petru şi în care Mîn- 
tuitorul, dojenind omenirea pentru răutăţile ei, 
recomanda sărbătorirea duminicii, sub ameninţarea 
unor straşnice pedepse. 

în ce priveşte localitatea de unde a fost pus în 
circulaţie apocriful, părerile sunt împărţite: Delehaye, 
întemeindu-se pe faptul că cele mai vechi versiuni 
sunt latine, crede că legenda a fost plăsmuită în 
Africa latină a primelor veacuri. Bittner, înteme- * <Unde au fost puse cheile împărăţiei cerurilor. Şi 12 
părinţi care se află în cetatea Romei au făcut veghe de cîte 
trei zile în post şi rugăciuni, ziua şi noaptea. > 131 319 indu-se pe critica internă a textelor, crede că proto- 
tipul a fost scris în limba greacă 1 . 

Scrisoarea a fost de altfel foarte răspîndită în 
Germania, — o versiune a fost inserată în cronica 
oraşului Strasburg, scrisă de Fritsche Closener; o 
alta a fost imprimată în Colonia, la 1604. 

Povestea duminicii, în redacţunea copiată de 
popa Grigorie, ca şi în alte redacţiuni posterioare» 
are cam următorul cuprins: 

La cetatea Ierusalimului, în scaunul cel sfînt, a 
căzut o piatră din cer, mică la vedere, dar aşa de 
grea, încît nimeni n-o putea ridica. S-au adunat 
atunci în jurul ei patriarhii, călugării şi preoţii şi, 
după ce petrecură în veghe şi rugăciune, trei zile 
şi trei nopţi, se auzi glas din cer grăind : « luaţi 
piatra ». Şi luînd patriarhul piatra, a desfăcut-o şi 
a aflat într-însa cartea Mîntuitorului. In această 
carte Domnul aminteşte că de trei ori pînă acum a 
sfătuit omenirea să se întoarcă pe calea cea bună T 
dar totul a fost zadarnic. Acum, pentru cea din 
urmă dată, îi prevesteşte să păzească sfînta duminică,. 
fiindcă în această zi Dumnezeu a creat pe Adam,. 
în această zi îngerul Gavril a prevestit pe Preacurata 
Fecioară de naşterea Mîntuitorului, şi în această 
zi Dumnezeu va judeca viii şi morţii. Cine nu va lăsa 
lucrul său sîmbăta, dintr-al noulea ceas, pînă luni, 
la răsăritul soarelui, şi nu va merge cu « toată fomeia 
(familia) sa » la biserică şi la liturghie să se roage cu 
frică, va fi blestemat. Şi urmează apoi înşirarea 
celor mai straşnice pedepse ce vor fi trimise asupra 
omenirii neascultătoare: «fieri iuţi» şi «şerpi cu 
două capete şi cu gurile de foc, de vor suge trupurile* 
oamenilor »; deschiderea cerului, care va lăsa să 
cadă pre pămînt o ploaie de foc în «luna lui Priere » 
(aprilie), de va arde tot rodul pămîntului; ridicarea 


1 Delehaye în Academie royale de Belgique. Bulletins 
de la classe des lettres, 1899, pp. 211 şi urm.; Bittner, Denk- 
schriften der kais. Akad. d. Wissensch. in Wien> Philos.-hist. 
Klasse, 51 (1906). luminii soarelui; secarea rîurilor şi mărilor cu toate 
apele, « de se vor întoarce către cer »; trimiterea pe 
pămînt a unor păsări cu capetele ca de bou, care 
vor suge sîngele din trupul celor păcătoşi. 

în toate versiunile, legenda, după ce ameninţă 
cu blestemul pe cei ce vor zice că epistolia nu este de 
Dumnezeu « faptă », ci de mină de om, se încheie cu 
o exortaţie, care, în Codicele Sturdzan, are următoarea 
formă : 

« Şi acastă carte să o cetească, săva preutu, săva diacii, 
între oameînri, şi să înveţe şi să o tremeaţă de la uînrii al- 
alţi şi pre la cetăţi şi pre la domni, fără frică şi fără grije; şi 
să o tremeaţă în toată lumia. Rutesu vo aceia ce voru asculta 
şi voru priimi cîasta carte de o voru învăţa, eu le voiu da dul- 
ceaţa raiului în vecie de veacu . . . Oare cărtolarlu va fi, 
oare va fi vlădică, oare va fi preutu, oare diacu, cela ce nu 
va povesti şi nu va spoînre tutindire, acela să fie blestemat 
de Domnul nostru diîn ceriu şi de 318 de oţii (părinţi) de întru 
Necheiu; iară cela ce va spîînre şi cela ce va crede de va 
priimi la siînre, buînrătate va fi de la tatălii şi de la fiîulu 
îs. Hs. întru vecie de veacii cu dedevăru. » 

Deşi textul, în forma în care a pătruns în litera- 
tura noastră, este lipsit de compoziţie (repetiţii, 
lipsă de tranziţie) totuşi, din cauza blestemului şi 
a exortaţiei finale, a fost, în lumea naivă a clerului 
şi poporului nostru, apocriful cel mai răspîndit. în 
Biblioteca Academiei Române se păstrează o sume- 
denie de manuscrise din diferite vremuri şi ţinuturi, 
încă din secolul al XVI-lea mai circula o versiune 
slavo-română, care a fost descoperită în anii trecuţi, 
cu prilejul unei expoziţii de la Ieud, în Maramureş. 
O altă versiune, în care se spune că piatra ar fi căzut 
în ţara Bethaniei, în Munţii Măslinilor, de unde, 
prin eroare de transmisiune şi copiere, s-a ajuns la 
Ţara Bătrînilor, se păstrează în manuscrise din seco- 
lul al XVIII-lea. Alte versiuni, în sfîrşit, au un adaos 
ca din partea lui Ioanichie, patriarhul Ierusalimului, 
prin care se recomandă cumpărarea şi cetirea tex- 
tului. Ea circulă şi azi în masele populare, unde este 
cetită cu sete şi căutată — de cele mai multe ori 
purtată chiar de cei ce nu ştiu carte — ca un talis- 133 9*— 319 man; şi, în diferite centre ale ţării, unele case edi- 
toare şi-au creat o sursă frumoasă de venit din tipă- 
rirea cărţuliei. 

Această lungă vitalitate şi întinsă circulaţie nu 
putea să nu rămîie fără urme în sufletul popular. 
Documente folclorice, culese din toate colţurile pă- 
mîntului românesc, vădesc, generalizată pretutin- 
deni, interdicţia de a munci duminica. 

Iată cîteva exemple: 

« înspre duminică nu e bine să faci scălduşcă sau cume- 
trie. 

Dacă te lai duminica, faci mătreaţă şi pecingine. 

Să nu munceşti duminica, fiindcă ia foc; dacă înjugi boii, 
faci a lup. 

Dacă ciopleşti duminica, pe lumea cealaltă îţi arde aşchi- 
ile pe piept. 

Nu e bine să împleteşti duminica, fiindcă te tai cu ce 
lucrezi. » 

(Revista Ion Creangă, anul III (1910), p. 338; A. Gorovei, 
Credinţe şi superstiţii, p. 109.) 

Pe-alocurea imaginaţia populară, îngrijorată de 
aceste interdicţii şi ameninţări, a personificat dumi- 
nica într-o sfîntă care cutreieră lumea, pedepsind pe 
cei ce nu-i cinstesc ziua. Astfel, într-o legendă din 
Dorohoi, culeasă de părintele D. Furtună \ se poves- 
teşte că o femeie aprinsese cuptorul, într-o duminică 
dis-de-dimineaţă, ca să facă pîine, însă nu avea spor 
de loc, fiindcă aluatul rămînea tot moale. Deodată 
vede « venind dispre Prut trei femei cu cîte o făclie 
aprinsă în mînă. Erau cele trei sfinte zile: sf. Dumi- 
nică, sf. Miercuri şi sf. Vineri. » Sfintele ajutară 
femeii să frămînte, să facă şi să aşeze pîinea în cup- 
tor. Pe cînd pîinea creştea în cuptor, sfintele puse 
pe femeie să se laie; apoi o gătiră frumos; o întin- 
seră pe laiţă — « şi ea a adormit de veci, moartă 
ca toţi morţii ». Abia după un an putură megieşii 
s-o urnească de pe laiţă, ca s-o ducă la groapă, dar şi 
atunci trebuiră să taie stîlpii de la laiţă. Pe cînd tăiau 1 Dumitru Furtună, Vremuri înţelepte, Academia Română. 
Din viaţa poporului român. Culegeri şi studii, p. 86 — 87. 134 cu ferestrăul, ţîşnea sînge din stîlpi, căci « aşa arăta 
Dumnezeu semne înainte vreme ». 

Ideea cinstirii duminicii, sub ameninţarea celor 
mai groaznice pedepse — idee răspîndită prin acest 
apocrif — a preocupat aşa de mult sufletul popular, 
încît s-a resfrînt pînă şi în colinde. într-un colind 
din Ardeal, după un prolog în care se povesteşte 
că la poarta raiului e sobor mare « de săteni, de 
poporeni şi de negri călugăraşi », cari se întreabă 
în ce margini de pămînt este Domnul sfînt « de 
judecă sufletele, cele bune, cele rele », urmează mai 
departe : 

«Vai de ei, de nepostelnici, Ferice de cei postelnici, 

Care nu-şi postesc posturile, Care-mi postesc posturile, 

Nu-şi ajuna ajunurile, Şi-mi d'ajună ajunurile 

Nu mi-şi ţin duminecile. Şi mi-şi ţin duminecilel 

Ei mîhniţi' că vor merge Ei voioşi că mi s'or duce 

Dinainte Sfîntului, înaintea Sfîntului, 

Ca pleava păringului, Ca grăunţul griului. » 1 
înaintea vîntului! 

Duminica apare, precum a arătat şi Gaster, de 
asemeni în basme, ca o protectoare a eroului Făt- 
Frumos, precum şi în descîntece, alături de Maica 
Precista, dar este greu de dovedit în aceste cazuri 
legătura cu epistola apocrifă. BIBLIOGRAFIE 

Texte româneşti editate: Hasdeu, Cuvente den bă- 
trîni, II, pp. 43 — 55, versiunea din Codex Sturdzanus în 
chirilică şi transcriere latină, cu versiunea modernă ti- 
părită în josul paginei. Un fragment din aceeaşi versiune 
publicat de M. Gaster în Chrestomatie română, I, pp. 8 — 9. 
Altă versiune din secolul al XVI-lea în I. Bianu, Texte de 
limbă din secolul al XVI-lea reproduse în facsimile, III, 
Manuscript de la leud. . . Academia Română, secţ. lit., 1 Alexiu Viciu, Colinde din Ardeal, Academia Română. 
Din viaţa poporului român. Culegeri şi studii, XX, 1914, p. 
107, colind CLII: Mare-i vorbă şi adunare, din Agrişteu, v. 
13 — 26 cf. şi nr. 3, p. 107. 135 Bucureşti, 1925, pp. 1 — 28; Ion Creangă, IV, pp. 309 — 310, 
după un ms. copiat în 1848 de Neculai Borcilă la mănăstirea 
Secul (tipul Ţara Bethaniei) ; Ion Creangă, IV, p. 226, după 
un ms. din 1838, copiat în Moldova (tipul Ţara Bătrînilor). 

Menţionate: N. Drăganu, Dacoromania, IV (1926), 
p. 1097, «o variantă scurta într-un manuscris al liceului 
,,Gh. Coşbuc" din Năsăud, cu o notă slavonă la sfîrşit, scrisă 
de popa Simion din satul Selcea, nu departe de Cluj, în 
anul 1715,4 maiu»; dr. Iacob Radu, Manuscriptele bibliotecii 
episcopiei greco-catolice din Oradea-Mare (Acad. Rom., raem. 
secţ. ist., seria III, tom. I, mem. 6), p. 27, nr. 147: Epistolie 
de îuvăţătură ce au trimes Domnul Dumnezeu din ceriu şi 
au căzut pre pâmint în cetatea Ierusalimului , in 8° de 32 
foi, scrisă de « diacul din varmeghea Grasnii, locuitorîu în 
Pecei», Ia 1733. 

Tipărituri moderne: Epistoliile Domnului privitoare 
la duminică se publică pentru popor şi azi în broşurele 
mici în 16° sau în 8°: a Epistolie a Domnului nostru Isus 
Christos ce a trimis-o Dumnezeu din cer. Broşurile cuprind 
ambele scrisori: 1. tip Ierusalim, cu titlul de mai sus (al 
copertei); 2. tip Ţara Bătrînilor, cu titlul Epistolia Maicii 
Domnului. După aceasta ultimă scrisoare urmează, fără 
titlu şi fără nimic despărţitor, Visul Maicii Domnului şi 
Călătoria la iad. în Biblioteca Academiei Române se găsesc 
multe asemenea broşurele, dintre care cea mai veche a fost 
tipărită la Bucureşti, în 1863, în tipografia Rassidescu. Cele 
mai multe sunt publicate în Bucureşti; cîteva la Graiova, 
Slatina— unele chiar la sat: Muşeteşti, Argeş, 1902. Cîteva 
din ele n-au indicaţie de dată şi localitate. O ediţie tipărită 
în Bucureşti, tîrziu, în 1887 (Tipografia Laboratorilor români), 
este încă cu litere chirilice. 

Inedite în biblioteca Academiei Române: a) Tipul 
Ierusalim: Ms. nr. 4182 f. 526 v. — 530 din a doua ju- 
mătate a sec. al XVII-lea, fără dată şi nume de copist, 
dar scris de acelaşi popa Ursu din Cotigleatiu, care a mai 
copiat mss. 4151 şi 4641, pe la 1676 (cf. facsimil în I. Bianu 
şi N. Cartojan, Album de Paleografie românească, Bucureşti, 
1926, pi. V.); ms. 701, copiat de Ioan, lăcuitorîu în Gefa 
Muncacianul, la 1732, sept. 23 (descris în I. Bianu, Bibi. 
Acad. Române, Catalogul manscriptelor româneşti, II, p. 451); 
ms. 3806 în 8 ° (f. 88 v. — 103), copiat de « Petru Şinde, nemiş 
în Varmegila Hinedorii si diîac lăcuitorîu în Roscani » (f. 
18 v.), la anul 1748 (f. 87v.') ; ms. 3561 f . 1 — 16 copiat de « Marco 
Romanesculu, dascălul din Breb (Gorjul de Sus), pentru 
părintele Mihaiu din Călinic, 1773 iulie 10»; ms. 2897, f. 
56—63 (lipseşte începutul, copiat de Iftimiî sin Gheorghiî 
Şfedul căpitan, în anul 1803); ms. nr. 709, Tremeaterta 
Domnului, începutul sec. al XVIII-lea (descris în I. Bianu, Catalogul manuscriptelor româneşti, II, p. 461); ms. 476, sec. 
al XVIII-lea (descris în I. Bianu, Catalogul manuscriptelor 
româneşti, I, p. 209); ms. nr. 2351, conţine ambele tipuri: 
Ierusalimul, f. 17-32; Ţara Bătrînilor, f. 3-16; ms. nr. 
2225, copiat de Vasile sin Dimi ot Purcan, Gorj, la 1815; 
nr. 4833, f. 86 — 92, copiat la 1826, de Gheorghe Dimitnu 
Pappa, Colţea, aug. 2 (f. 95); nr. 4232, copiat de Georgie 
Tăranu, grănicer în Caransebeş, la 1825; nr. 2527 f. 2, sens 
la 1823 de Ioan Berar, din Banat, poate din Lipova, fiindcă 
pe f . 1 v. se găseşte nota posesorului : « Ioan Skelegia preparând, 
1827» din Lipova; nr. 2900, f. 1 — 8, copiat de M. Braescu, 
la 1835- nr. 2194, f. 1 — 14, copiat la 1836, « de robul lui Dum- 
nezeu Constandin»; nr. 4724, copiat la 1838, iunie 20 (fără 
nume de copist); nr. 2376, f. 12 v., copiat la 1839, mai 27. b) 
Tipul Tara Bătrînilor: Ms. 2226, f. 4 v.-9 v., sens de « Cră- 
ciun sin Costo (sic) ot Tetiuvo » iunie 28, 1805, la un loc cu 
Visul Maicii Domnului, f. 9 v.; nr. 3824, copiat la anul 1843 
februarie 26 (începutul pe ultima foaie a ms.); nr. 2376, f. 

10, copiat la anul 1839, mai 27; nr. 2225, copiat de «Vasile 
sin Dimi ot Purcari, Gorj», la 1815. 

Texte slavoneşti: Pypin, IlaMHmHUKU cmapuuHou pyccKou 
Mtmepamypbi (JIowchuh u ompeneunun khuzu pyccK. cmapunu), III, 
pp 150 — 153; N. Tihonravov, UaMnmHUKU pyccxou ompeneu- 
hou Aumepamypu, II, pp. 324-338, după un ms. din secolul 
al XVI-lea; Dragomanov, McutopyccKin napodubin npedamn, 
Kiev, 1876, pp. 144—145 (după Hasdeu, Cuvente, II, p. 29 
şi nota 17 — mie inaccesibilă); dr. Ivan Franko, Codex apo- 
cryphus e manuscriptis ukraino-russicis collectus, voi. IV, 
mai multe variante, pp. 49 — 79. 

Texte greceşti: A. Fabricius, Codex apocryphus 
Novi Testamenti,' III, p. 511-512, numai începutul după 
un ms. din Bibi. Bodl.; Migne, Dictionnaire des apocryphes, 

11, p. 367; A. Vassiliev, Anecdota graeco-byzantina, Moscova, 
1893, pp. 23 — 32, două variante {a. tipul Borna, după un ms. 
din 1497; b. tipul Ierusalim-Bethleem, după un ms. din sec. 
al XVI-lea) ; Maximilian Bittner, Der vom Himmel gefallene 
Brief Christi in seinen morgenlândischen Versionen und 
Bezensionen în Denkschriften der kaiserlichen Akademie d. 
Wissensch. in Wien, Phylosoph. — hist. KL, 51 (1906), toate 
tipurile, la care adaugă şi versiunile orientale. Despre versiu- 
nea etiopiana cf. şi Rene Basset, Les apocryphes ethiopiens 
în La Băute Science I, 1893, pp. 449-465, unde se citează 
şi versiunile publicate anterior de Ewald şi Praetonus. 

Studii: Hasdeu, Cuvente den bătrîni, II, pp. 21 — 42; 
Gaster, Literatura populară română, pp. 371 — 381; E. Vo- 
ronca, Studii în folclor, II, Cernăuţi, 1912, pp. 312-317 
(cu interpretări subiective); N. Drăganu, despre raporturile 
dintre versiunea leud şi despre copistul versiunei Marţian, 
pe care-1 crede « identic cu sasul care a copiat Catechismul 

137 


luteran» în Dacoromania, IV (1926), pp. 1096 — 1098" cf 
şi o notiţa a lui V. Bogrea în Anuarul Institutului de Istorie 
naţionala din Cluj, I (1891-92), p. 322, nota 3, unde se sem- 
nalează o versiune greacă cu imprecaţii contra bogomililor- 
^acricius, Codex apocryphus Novi Testamenti, III, Hamburg 
1 719 pp. 308 şi urm. ; Veselovski, XypwAi, Mumcm. uapod. npoc.l 
voi. 184 pp. 50-115; Hippolyte Delehaye, La lettre tombee 
du ciel în Academie royale de Belgigue, Bulletin de la classe 
de lettres, 1899, pp. 211 şi urm. Pentru versiunile orientale: 
irumpp, Zum Bnefbush în Zeitschrift der deutscken morsen- 
landischen Gesellschaft, XXXIV (1880), p. 241, si mai ales 
Maximihan Bittner, studiul citat în Denkschriften 'der kaiser- 
hchen Akademie d. Wissensch. in Wien, Philosoph.-hist. 
Klasse, 51 (1906), unde se studiază textele greceşti, armeneşti 
sinace, etiopiene, carşune, arabe, în filiaţia lor: toate descind 
din greceşte. LEGENDELE BIBLICE PALEEA Literatura apocaliptică are, după cum am văzut 
din paginile precedente, tendinţa de a aminti credin- 
cioşilor că, dincolo de această viaţă pămîntească, 
începe o viaţă veşnică în care fiecare va găsi, pe pajiş- 
tele raiului sau în focurile iadului, răsplata faptelor 
sale de pe pămînt. Ea formează primul ciclu de 
elemente apocrife şi este reprezentată prin cele mai 
vechi manuscripte' din cîte au ajuns pînă la noi. 
Al doilea ciclu, reprezentat prin manuscrise din 
prima jumătate a secolului al XVII-lea, este alcă- 
tuit din legende privitoare la materia Vechiului 
Testament şi la legăturile lui cu Noul Testament. 

Legendele privitoare la Vechiul Testament îşi au 
originea în literatura iudaică. Imaginaţia pioasă a 
poporului evreu nu se putea mărgini, în cursul veacuri- 
lor, la materialul legendar al Bibliei, care aci înfăţişa 
o povestire prea sumară pentru a satisface curiozi- 
tatea, aci dădea naştere la contradicţii. De aceea 
legendele biblice au fost amplificate. 

în prelucrarea textului biblic au jucat un rol 
important chiar rabinii, carii au combinat şi între- 
ţesut datele scripturilor canonice, fie pentru a înlă- 
tura contradicţiile, fie pentru a mulţumi curiozita- 
tea populară, fie pentru a pune, în cursul timpului, 
legendele biblice în acord cu noile concepţii etice şi 
dogmatice, fiindcă, după cum se ştie, cugetarea 
religioasă a poporului evreu a suferit treptat influenţe 
babilonice, persane şi greceşti. La dezvoltările rabi- 
nice ale textului biblic, s-a adăugat, cu timpul, 
elaborarea imaginaţiei colective a poporului, şi în 
felul acesta s-a ajuns ca, în jurul marilor drame 
şi al personalităţilor de seamă ale Bibliei, să se 
urzească o serie întreagă de legende apocrife. Crea- 141 ţiunea lumii, viaţa primilor oameni după izgonirea 
din rai, strămoşul neamului lui Israel, Avraam, şi 
marele legiuitor Moise, au fost punctul central la 
o sumă de prelucrări şi legende. Din literatura iudaică,. 
aceste legende au trecut, adaptîndu-se şi dezvoltîn- 
du-se, mai departe, în literaturile creştine. 

In Bizanţ, aceste legende apocrife au pătruns în 
hronografe, acele vaste repertorii de istorie univer- 
sală cari duc povestirea evenimentelor de la creaţia 
lumii pîna în vremea scriitorului. Incepînd cu opera 
scriitorului bizantin, de origină siriacă, Malalas,. 
materialul apocrif a trecut de Ia hronograf la hrono- 
graf, pînă la compilaţiile lui Cigala şi ale lui Dorotei 
de Monembasia, care au intrat în literatura noastră 
din limba greacă, pe la jumătatea secolului al XVII- 
lea. 

Materialul legendar apocrif al Vechiului Testa- 
ment ni s-a mai transmis însă şi printr-o altă compi- 
laţie interesantă, cunoscută sub numele de Paleea 
historica. Paleea historica este o expunere în formă 
de cronică a textului biblic, amplificat şi îmbogăţit- 
cu legende apocrife şi populare. 

In literaturile slavice a pătruns de timpuriu,. 
tradusă după o versiune greacă, care, după cum au 
arătat A. Popov şi Vasiliev, nu se urcă mai sus de 
secolul al IX-lea, fiindcă dintre toţi autorii citaţi 
(Iosef Flavius, Grigore Teologul, Ioan Hrisostomul, 
Andrei Cretanul) cel mai nou este Teodor Studitul r 
care a murit în anul 826. 

Paralel cu Paleea istorică, literatura rusească 
mai cunoaşte o altă Paleea, interpretată (Tolkovaia 
Poleia), care se deosebeşte de cea dintîi prin faptul 
că materialul legendar este aci întreţesut cu comen- 
tarii dogmatice şi consideraţiuni polemice, îndrep- 
tate mai ales împotriva iudeilor şi mahomedanilor. 
Raporturile dintre aceste două tipuri de Palii n-au 
fost încă precis stabilite. 

Chestiunea originii Paleei interpretate a format 
subiectul unor lungi discuţiuni în literatura rusească. 
Unii, ca Şahmatov, pretind că ea aparţine primelor 142 monumente ale scrisului cirilic, că este opera lui 
Metodiu sau a unuia dintre şcolarii săi şi că a pătruns 
în Rusia cel mai tîrziu pe la sfîrşitul secolului al 
Xl-lea. Alţii, ca Istrin şi Mihailov 1 , susţin, dimpo- 
trivă, că Tolkovaia Poleia a fost alcătuită în cuprin- 
sul literaturii ruseşti cu puţin timp înainte de seco- 
lul al XIIMea. 

In literatura noastră se cunoaşte pînă acum 
numai Paleea istorică. Un fragment din această 
Palee, « incepînd de la zidirea lumii şi pînă la jude- 
cători inclusiv », a fost găsit de Gaster în ms. 469 
al Academiei Române. Despre el, Gaster ne dă 
următoarele sumare lămuriri: 

« Adeseaori s'a păstrat textul biblic verbal, uneori însă cu- 
prinde interpolaţiuni legendare... Manuscriptul întreg este 
tradus din limba slavică, şi această parte a lui pare a fi mai 
mult sau mai puţin identică cu „Palia" foarte vestită în 
literatura rusească ». 

Titlurile capitolelor, aşa sumar cum ni le dă 
Catalogul manuscriptelor româneşti de I. Bianu şi 
R. Caracas (II, pp. 202 — 203), corespund în linii 
mari cu titlurile capitolelor din textul Paleei gre- 
ceşti, publicat, după articolul lui Gaster, în 1893, 
de către Vasiliev. Din tot acest text al Paleei nu 
mai avem la îndemînă, pentru studiul nostru, decît 
notiţele sumare publicate de Gaster şi citate mai sus, 
precum şi fragmentul despre Melhisedec, publicat 
de el în Chrestomatie, I, pp. 65 — 68. MELHISEDEC 

In Biblie se pomeneşte de un personaj misterios, 
care apare într-un moment hotarîtor din viaţa lui 
Avraam: Melhisedec. In Cartea Facerii (XIV, 14), 1 A. Mihailov, Zur Entstehungsgeschichte der « Tolkovaia 
Paleja» în Zeitschrift fur slav. Phil, Leipzig, 1927, pp. 115 — 
131. 143 povestindu-se întoarcerea lui Avraam, după lupta 
cu împăratul Elamului, pentru dezrobirea lui Lot, 
se spune textual că « Melhisedec, împăratul Salimu- 
3ui, i-a adus pîine şi vin; şi era el preot lui Dumnezeu 
celui prea înalt; şi 1-a binecuvîntat ». Cine era acest 
Melhisedec, cum de-a ajuns el preot al lui « Dum- 
nezeu celui prea înalt », cînd făcea parte din lumea 
păgînă — sunt chestiuni la care Biblia nu dă nici 
un răspuns. 

Apostolul Pavel, în Scrisoarea către evrei (cap. 
V şi VII), dezbătînd tema că Hristos este în veci 
arhiereul nostru desăvîrşit, revine asupra lui Melhi- 
sedec într-o formă menită a spori misterul care 
învăluia personalitatea lui şi a aţîţa curiozitatea 
creştinilor : 

« Fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavînd 
început zilelor, nici sfîrşit al vieţii, şi 'făcut fiind asemenea 
Fiului lui Dumnezeu, el rămîne preot pururea ». 

Acest « fără tată, fără mamă, fără spiţa de 
neam » da loc la nedumerire, cu atît mai mare, 
cu cît mai jos, la versetul 13, apostolul adaugă despre 
Melhisedec că îşi are « obîrşia din altă seminţie, de 
unde nimeni n-a slujit altarului ». 

Pentru explicarea acestei aparente contradicţii 
s-au plăsmuit mai multe răspunsuri, care au fost 
punctul de plecare al legendelor despre Mel- 
hisedec. 

O tradiţie păstrată de cronicarii bizantini, înce- 
pînd cu Cedrenus, Simeon Logothetul, M. Glycas, 
ne spune că Melhisedec ar fi fiul lui Sit, împăratul 
Egiptului, că părinţii lui erau oameni răi şi se închi- 
nau la idoli, pe cînd el singur s-a reîntors la cunoş- 
tinţa lui Dumnezeu. De aceea părinţii lui nu se 
socotesc în numărul celor drepţi şi nici nu se pome- 
nesc, încît el se poate numi, cu drept cuvînt « fără 
tată, fără mamă ». Aceste tradiţiuni au pătruns în 
literatura noastră mai tîrziu, în a doua jumătate a 
secolului al XVII-lea, prin traducerile şi prelucrările 
de pe hronografele greceşti ale lui Pătraşcu Danovici 

144 (tip Gigala) şi Grigore dascălul (tip Dorotei de 
Monembasia). 

O altă tradiţie, necunoscută pînă acum în lite- 
ratura noastră, lămureşte că Melhisedec era fiul lui 
Nir, fratele lui Noe şi că a fost răpit de arhanghelul 
Mihail în rai, unde a fost ţinut pînă s-au retras apele 
potopului. 

O a treia legendă şi cea mai frumoasă, atribuită 
sfîntului Atanasie, a pătruns în literatura noastră 
încă din secolul al XVI-lea, sau începutul celui de 
al XVII-lea. Ea se păstrează în manuscrisul cu nr. 
469, fost în depozitul Academiei Române *, precum 
şi în altele mai noi, pentru care vezi <mai> jos biblio- 
grafia. 

Subiectul este: 

Avraam a auzit într-o zi glasul Domnului îndem- 
nîndu-1 sa puie şeaua pe asinul său, să ia cu el pîine, 
încălţăminte şi îmbrăcăminte, să se suie în măgura 
Tamariei şi acolo să strige de trei ori: «omul lui 
Dumnezeu cel prea înalt ». 

Înaintea lui se va ivi atunci un om însălbătăcit, 
de care să nu se sperie, ci pe care să-1 ospăteze, să-1 
cureţe şi să-1 îmbrace. Avraam porneşte la drum şi 
împlineşte porunca Domnului. Povestea se întrerupe 
aci, pentru a lămuri cine este misteriosul personaj 
care trăia pe munte, în adîncul codrilor. 

Melhisedec, care înseamnă în ebraică « regele 
dreptăţii », se numea în copilărie numai Melhi (rege). 
El era fiul unui rege păgîn, Osedec, şi al soţiei aces- 
tuia, Salima. Mai avea un alt frate, cu numele Sedec. 
Osedec, fiind păgîn şi dorind să aducă jertfe idolilor 
săi, trimite pe Melhi în Galileea, unde îşi avea tur- 
mele, ca să aducă nişte viţei. Melhi pleacă pe înse- 
rate, dar, continuă textul, « într-acea noapte era 
luna foarte luminată şi stelele străluceau foarte ». 
Acestea dacă văzu Melhi, se miră şi gîndi întru sine, 
zicînd: «Oh, pre ce lucruri frumoase odihneşte 
Dumnezeu, făcătorul a toate! Duce-mă-voiu de * V. nota de la p. 22. 145 voiu spune părintelui meu: mai bine acestuia să 
înălţăm jertfă, decît bozilor celor muţi şi surzi. » 
Şi astfel, complet transformat în sufletul său, Meîhi 
se întoarce acasă şi împărtăşeşte tatălui gîndurile 
sale. Osedec, habotnic în idolatria lui, se mînie pe 
fiul său şi-1 ameninţă că-1 va jertfi în locul viţeilor. 
Melhi izbuteşte cu greu să potolească furia tatălui 
şi porneşte din nou spre Galileea, ca să aducă viţeii. 
In acest răstimp, Osedec comunică soţiei sale că 
s-a hotărît să aducă jertfă idolului pe unul din fiii 
lor. Salima, care ţinea mai mult la Melhi şi care 
înţelegea de unde vine hotărîrea lui Osedec, îl con- 
vinge să facă alegerea prin sorţi, în speranţa că-1 va 
putea mîntui pe Melhi. Zarurile cad însă tocmai 
asupra acestuia. Salima trimite atunci pe Sedec să 
iasă în drumul fratelui său şi să-1 sfătuiască, din 
partea mamei sale, să nu se mai întoarcă acasă. 
Melhisedec se retrage în « muntele Eleon, ce se cheamă 
milă », şi-şi duce viaţa în pustnicie. Oraşul Salim se 
năruie însă, cufundîndu-se în pămînt, în urma unui 
cutremur. Şapte ani trăieşte Melhisedec în pustie- 
tatea muntelui, hrănindu-se cu mugurii copacilor 
şi cu miere sălbatică, rugîndu-se necontenit Dom- 
nului, pînă cînd soseşte la el Avraam. Patriarhul îi 
aduce hrană şi îmbrăcăminte şi, după ce-1 tunde 
şi-1 îmbracă, îl conduce la casa sa şi îi dă dijmă din 
toate. 

Această legendă, în forma de mai sus, este tra- 
dusă din limba slavă, unde se găseşte încorporată 
în textul Paliei. 

In limba slava legenda a intrat din literatura 
bizantină, unde se găseşte publicată între operele 
atribuite sfîntului Atanasie din Alexandria. Gaster 
a indicat, în Literatura populară română, p. 303, că 
versiunea slavă « se potriveşte întocmai cu textul 
grecesc, publicat de Fabricius (pp. 311 — 320), numai 
ici-colea a mai scurtat sau a mai adaus cîte ceva 
traducătorul slav ». Mai apropiată este însă versiunea 
slavă, şi împreună cu ea şi cea românească, de textul 
cuprins în Paleea grecească, publicată de A. Vasiliev 146 in. Anecdota graeco-byzantina (pp. 206 — 211). Textul 
grecesc al lui Vasiliev concordă cu textul românesc 
în toate amănuntele în care acesta se deosebeşte de 
versiunea românească modernă, de care ne vom 
ocupa îndată. Numele sunt şi ele identice; numai 
tatăl lui Melhisedec se numeşte în redacţiunea 
greacă 'IcoctsSsx (de unde în versiunea românească 
Osedec). In versiunea românească s-a strecurat 
prin intermediarul slav un cuvînt care însă n-a 
fost înţeles de traducători. Anume: se spune în 
textul românesc că Melhisedec s-a retras în « mun- 
tele Eleon ce se cheamă milă», ceea ce corespunde ur- 
mătorului pasaj din redacţiunea greacă a lui Vasiliev: 
ev tco opet tco vuv xaXou^Lsvq) 'EXatcov (= în muntele 
numit acum al Măslinilor). Această greşeală de 
traducere purcede dintr-o confuzie ortografică: eXaU 
(t]) înseamnă în greceşte măslin; eXsoţ (x6) = milă. 
Greşeala ortografică probabil a tras după sine 
confuzia de sens. 

Pe lingă vechea traducere românească din seco- 
lul al XVI-lea se mai cunoaşte o alta, modernă, 
făcută din greceşte în anul 1812, de către un oare- 
care Anastasie, al cărui nume este dat în criptografie 
chirilică. Textul, dedicat mitropolitului Veniamin, 
s-a tipărit în acelaşi an, la Iaşi, 

« Spre a se împărţi în dani de la mine 
La bine credincioşii fraţi, fără de plată », 

după cum încredinţează traducătorul însuşi, în 
versurile prin care însoţeşte dedicaţia sa. Titlul 
complet al legendei în această traducere este: « Pen- 
tru Melhisedec istorie şi tîlcuire foarte minunată 
şi frumoasă. Tropariu 13 din a treaia pesnâ a marelui 
canon, care canon s-au tîlcuit de arhiepiscopul al 
Myralichiei Ioana din ostrovul Lind. 

Această « minunată » versiune, tradusă din gre- 
ceşte, se deosebeşte, după cum a arătat şi Gaster, 
de vechea versiune tradusă din slavoneşte, prin 
faptul că versiunea tradusă din greceşte începe de-a 
dreptul cu biografia lui Melhisedec. Fratele lui Melhi- 147 10—319 sedec se numeşte aci Melhi (nu Sedec); şi asupra 
lui cad sorţii care-1 menesc a fi jertfit idolilor. Cînd 
Melhisedec soseşte cu viţeii, în ziua orînduită praz- 
nicului, găseşte pe mama sa plîngînd şi pe fratele 
său gătit pentru jertfă. în acelaşi timp,' după pilda 
împăratului, şi alţi părinţi îşi gătiseră copiii pentru 
jertfă, iar în capiştea idolilor se strînsese norod mult 
din satele învecinate. Melhisedec, neputînd suferi 
atîta cruzime, s-a retras în muntele Tavorului şi, 
plecîndu-şi genunchii, s-a rugat lui Dumnezeu ca să 
trimită urgia sa asupra celor adunaţi la praznic, 
într-acel ceas pămîntul s-a deschis, scufundîndu-se, 
şi a înghiţit cetatea din care n-a mai rămas nimic. 
Versiunea modernă corespunde de aci înainte cu 
cea veche din secolul al XVI-lea, povestind cum 
Avraam, călăuzit de glasul Domnului, a găsit pe 
Melhisedec în muntele Tavorului. BIBLIOGRAFIE 

Texte româneşti editate: Ms. nr. 469 din Biblioteca 
Academiei Române, trimis în timpul războiului Ia Moscova *, 
este descris de dr. M. Gaster în Revista pentru istorie, 
arckeologie şi filologie, I, pp. 74—78, şi I. Bianu şi 
R. Caracas, Catalogul manuscriptelor româneşti, II, pp. 202 — 
203. Din textul Paliei a publicat Gaster fragmentul privitor 
la Melhisedec, în Chrestomatie, pp. 65 — 68. 

Redacţiune deosebită: Pentru Melhisedec istorie şi Ui- 
mire foarte minunată şi frumoasă. Tropariu 13 din a treaia 
pesnă a marelui canon, care canon s-a tilcuit de Arhiepiscopul 
al Myralichiei Ioanu din ostrovul Lind, Iaşi, 1812, ediţia a 
2-a retipărită în 1848 la mănăstirea Neamţu; a 3-a,' «cu 
cheltuiala părintelui arhimandrit Ioil, iconomu sfintei Mitro- 
polii », Bucureşti, 1863. O versiune încrucîtva deosebită de 
acestea (dar din aceeaşi familie) a publicat C. N. Mateescu în 
revista Şezătoarea, XIII (1913), pp. 107 — 110, după un 
* manuscript anterior anului 1792». 

Versiuni slave: Pentru Paleea istorică: A. Popov, Hmeuin 
ea ujmepamopcKOMi MocxoecxoMb oduţecmefy ucmopiu u dpeeuocmeu 
pocciucxuxh) voi. I, (Kuma âbimia ueâecu u seMAU nanen ucmopu- * V. nota de la p. 22, 148 necKan)) Moscova, IS81; o nouă ediţie, în Moscova, 1892; o 
dare de seamă despre I-a ediţie: V. Jagic, Zur Apokryphen 
Literatur în Archiv fur slavische Philologie, V (1881), pp. 
676 — 680. 

Paleea interpretată (Tolkovaia Poleia) a fost editată de 
elevii lui Tihonravov: tlanen TojiKoean no cnucxy, cz^nauHOMy 
ea z. KojiOMtft) ea 1406 e. Tpydb yneuuxoeb H.C. Tuxoupaeoea, 
Moscova, 1896. 

Pentru Melhisedec: I. Porfiriev, Anoxpu$uHecxia cxazauia 
o 8emxo3aet)mubixh Autfaxh u co6biminxb 3 S. Petersburg 1877, I, 
131 — 5; Pypin, XlaMRmHUKU pyccxou cmapuHuou jiumepamypbi, 
III, pp. 20 — 23; dr. I. Franko, Codex apocryphus e manus- 
criptis ukraino-russicis, I, pp. 92 — 102; cf. şi A. laţimirski, 
Eu6jiiozpa<p~iiHecKtu o63opb AnoKpuţfioei, sa WMCHocAaesmcxou u pyc- 
cxou nucbMeHHocmu, Petrograd, 1921, I, pp. 100 — 111. 

Versiuni greceşti: Textul Paleei a fost publicat de A. 
Vasiliev, A necdota graeco-byzantina, Moscova, 1893, pp . 
188 — 292: 'Icrropîa raxXoaou 7rep!,£x<*iv arco tou ASdqx. Pentru 
Melhisedec, pp. 206 — 210. Manuscripte în Muntele Athos, 
Spyr. P. Lambros, Catalogue of the Greek manuscripts on the 
Mount Athos, I (ed. 1895): nr. 3758 (45), cu un extras la pag. 
371, şi nr. 3797 (17) (nr. 8). 

Pentru Melhisedec: Fabricius, Codex apocryphus V eteri 
Testamenti, I,pp.Sll — f 620;M\gne,Dictionnaire des apocryphes, 
II, 583. 

Studii: Gaster, Literatura populară română, p. 260 
(despre Paleea ), pp. 301 — 306 (despre Melhisedec); Gaster, 
llchester Lectures on Greeko- Slavonie Literature, pp. 147 — 208 
(despre Paleea istorică în legătură cu hronografele bizantine 
şi cu Biblia Scholastică, Biblia historiale, Speculum historiale, 
a lui Vicentius de Beauvais, Biblia Pauperum şi alte paralele 
occidentale). Pentru discuţiile privitoare la textul Tolkovaia 
Poleia, vezi studiul recent al lui A. Mihailov, Zur Entste- 
hungsgeschichte der « Tolkovaia Paleia » în Zeitschrift fur 
slavische Philologie al lui Max Vasmer, Leipzig, IV (1927), 
pp. 115 — 131, unde se rezumă şi lucrările anterioare. PROROCIREA SIVILEI 

Se ştie că sibilele erau, în lumea antică, prorocite 
cărora credinţele populare le atribuiau o viaţă 
îndelungată ce trecea peste cîteva veacuri şi uneori 
o origine quasi-divină — sibila Herofila din Eryt- 
heria era fiica unui cioban si a unei nimfe. Cele 10*— 318 149 mai renumite erau: sibila de la Cumae, sibila Sava, 
la Iudei, şi sibila din templul lui Apolo de la Delfi. 

In Asia Mică şi în Grecia, oracole sibiline, fixate 
în versuri concise, erau în circulaţie publică şi se 
păstrau în case particulare; în Roma însă au fost 
adunate de timpuriu, păstrate cu cinste şi puse sub 
autoritatea statului. Tradiţia spunea că le adusese 
Tarquinius Superbul de la Cumae. Cînd Capitoliul 
a fost distrus prin foc, în anul 83 a. Chr., Senatul 
a trimis o delegaţie în Asia, care a adus din Eryt- 
hreia şi din alte locuri, o nouă colecţie de oracole 
versificate, care au fost depuse din nou în Capi- 
toliu, unde au fost păstrate pînă la 404 — 408 d. Chr., 
cînd au fost arse de către Stilicon. în zilele de grea 
cumpănă pentru cetate, cărţile sibiline erau cerce- 
tate de către preoţi, şi răspunsul lor era hotărîtor 
pentru acţiunea cetăţii. 

Prin natura cuprinsului său profetic şi enigmatic, 
genul literaturii sibilice, asemănător cu acela din 
profeţii şi apocalipse, putea fi utilizat cu succes 
în scopul unei propagande religioase. Cu deosebire, 
pe vremea cînd stăpînirea romană cuprinsese toate 
ţările din jurul Mediteranei, iudeii din Egipt, îmbi- 
baţi de cultură elenistică, dar stăpîniţi de zelul de 
a face prozeliţi, pun în circulaţie un ciclu de ase- 
menea cărţi sibiline, în care, sub mască pagină, 
se străduiesc să facă, în lumea politeistă, propa- 
gandă pentru iudaismul monoteist. In epoca creş- 
tină, fondul legendar de oracole păgîne a fost inter- 
polat, preformat şi sporit cu elemente noi, pentru 
a fi adaptat la nevoile creştinismului. Astfel ni s-a 
păstrat un ciclu de vreo 14 cărţi de oracole, în care 
sibilele prezic istoria omenirii, cu aluzii la naşterea 
Mîntuitorului şi cu ameninţări şi sfaturi către 
popoarele păgîne de a părăsi calea rătăcirii şi a 
se reîntoarce prin pocăinţă la calea adevăratei 
credinţe. 

Elemente din aceste oracole sibiline au pătruns 
în hronografele bizantine, începînd cu Georgios 
Monahos (supranumit Hamartolos, afxapToXoc; = 150 păcătosul) din sec. al IX-lea. Acesta, întemeindu-se 
pe tradiţiuni mai vechi, vorbeşte despre sibile şi 
pune într-o lumină mai vie pe regina Saba din 
Biblie \ care, venind la Ierusalim în fruntea unei 
numeroase caravane ca să încerce prin întrebări 
enigmatice înţelepciunea lui Solomon, ar fi prezis 
venirea Mîntuitorului. Din prelucrarea acestor tra- 
diţiuni bizantine s-a alcătuit legenda care a circulat 
în' literaturile sud-slave şi care a pătruns la noi 
prin două versiuni deosebite. 

Textul începe prin a povesti în chip naiv împre- 
jurările miraculoase în care fiica lui Solomon, Sibila, 
s-a născut dintr-un ou de gîscă. împăratul David, 
aflînd de naşterea ei, porunci să o ascundă în ţara 
« Ugorescului'» (Ungariei). Fata crescu mare, învăţă 
carte multă şi, prin înţelepciunea ei, dobîndi ţara 
« Ugorescului' şi a Gorului » şi ajunse împărăteasă 
la Râm. 

Intr-o zi veniră uimiţi la curte cei 100 de « boieri » 
ai săi, care visaseră toţi acelaşi vis: 9 sori răsărind 
fiecare într-altfel. « Soarele dintîiu curat şi lin 
răsăria şi foarte cu drag noi îl aşteptam şi-1 socoteam. 
Al doilea soare de trei ori întuneca şi lumina îşi 
ascundea. . . ». Nedumiriţi asupra celor visate, 
boierii cerură reginei lor să le tîlmăcească sensul miste- 
riosului vis; şi regina li-1 tîlmăceşte astfel: «Cel 
soare dîntîiu iaste rodul bulgarilor buni şi biruitori. 
Al doilea soare sînt grecii...». Şi astfel Sibila, 
continuînd tîlmăcirea, lămureşte că: al treilea soare 
sunt «frîncii»; al patrulea arcadeii; al cincilea sără- 
cinenii; al şaselea sirienii; al şaptelea jidovii, şi aci 
Sibila are prilejul să prorocească naşterea Mîntui- 
torului, răstignirea şi învierea lui; al optulea soare 1 Despre alcătuirea legendei privitoare la descendenţa 
dinastiei domnitoare din Abisinia din această legendară regină 
si din împăratul Solomon,, vezi Joseph Halevy, La legende 
de la reine de Saba, în Ecole pratique des Hautes Etudes. 
Section des seiences hist. et philologiques. Annuaire, 1905, 
Paris, 1904, pp. 5 — 24. 161 sunt iverii; iar ultimul soare: «aceia sunt tătarii 
ce varsă sînge pe pămînt; şi nimeni înaintea lor nu 
va sta; şi vor mînca toate ţările. Şi ei vor pieri 
de nişte oameni de la apus; şi se vor chema mus- 
calii ». 

Legenda a circulat la noi mai întîi în limba 
slavă şi o asemenea versiune, datînd, după Hasdeu 
şi Miletic, de pe la începutul secolului al XVI-lea, 
după Syrku, de pe la sfîrşitul secolului al XVI-lea sau 
începutul celui de al XVII-lea, a fost descoperită 
de Hasdeu, în acelaşi sbornic al mănăstirii Mihai- 
Vodă care cuprinde şi legenda românească a morţii 
lui Avraam. Sbornicul, trimis la Iaşi, cu puţin timp 
înainte de căderea Bucureştilor sub germani, s-a 
expediat împreună cu tezaurul statului la Moscova, 
de unde nu s-a mai întors *. Textul legendei din 
acest sbornic fusese însă publicat de Miletic în 
sbornicul de la Sofia, în paralelă cu textul românesc 
— plin de greşeli, după cum de altfel a observat şi 
Gaster — al ms. cu nr. 469 din Biblioteca Academiei 
Române. 

Părerile învăţaţilor slavi asupra originei acestei 
legende sunt împărţite. Miletic pretinde că textul 
este o creaţie originală, plăsmuită în cuprinsul 
literaturii bulgare, probabil în întîia jumătate a 
secolului al XlV-lea. In părerea sa, Miletic se 
întemeiază pe faptul că în cuprinsul legendei sunt 
introduşi şi bulgarii, înfăţişaţi în culorile cele mai 
simpatice, pe cînd vrăjmaşii acestora, grecii, sunt 
descrişi în culorile cele mai antipatice. Primul 
soare pe care l-au văzut în vis boierii sunt bulgarii: 
« Cel soare dintîiu — tîlmăceşte Sivila — îaste rodul 
bulgarilor, buni şi biruitori la oaspeţi şi credincioşi; 
şi ce direaptă credinţă creştinească a lui Dumnezău 
au închinat»; pe cînd al doilea soare sunt grecii: 
«ei de trei ori au lepădat credinţa; şi cu toate * Astăzi în fondul de manuscrise ai Bibliotecii Academiei 
R. S. România. V. şi p. 111 din volumul al II-lea al ediţiei 
de faţă. 

152 limbile se amestecă; şi sînt iubitori de argint şi 
luotori de adăman (cămată) ». 

Cadrul legendei însă (9 sori reprezentînd 9 
popoare) îngăduie uşor unui copist să introducă 
— după preferinţe etnice — schimbări în ordinea 
de succesiune şi în numirile popoarelor, după cum 
de altfel vom vedea îndată. Cred că este mai aproape 
de adevăr P. Syrku, care, întemeindu-se pe unele 
construcţiuni şi forme greceşti din textul slav, 
admite un original grecesc. 

Această legendă a Sivilei în redacţie medio- 
bulgară, care circula în mănăstirile noastre, a fost 
tradusă, în veacul al XVI-lea, în limba română, 
probabil în Ardeal după cum indică unele ungurisme 
(enaş — argat ; adăman = cămată) \ Prototipul 
acestei traduceri s-a pierdut, dar copii de pe el se 
păstrează în versiunea manuscriptului cu nr. 469 
din Biblioteca Academiei Române, publicat de 
Miletic şi de T. Pamfile, precum şi în versiunea 
publicată de d-şoara Eufrosina Simionescu, după 
Codicele din Cohalm. 

O a doua versiune românească, tradusă în secolul 
al XVII-lea după o redacţiune slavă ce venea din 
Serbia, se păstrează în manuscriptul cu nr. 1436 
din Biblioteca Academiei Române, ms. copiat, în 
anul 1701, de Costea dascălul din biserica Şcheilor 
din Braşov. Versiunea a fost studiată şi publicată 
în paralelă cu precedenta de d-nul Dan Simonescu. 
Deşi s-au pierdut primele pagini -— textul începe 
cu descrierea sorilor visaţi de boieri — ■ totuşi, (fin 
fragmentul păstrat, se vede clar că este o traducere 
care are la baza ei o redacţiune sîrbească. 

Primul soare, visat de boierii Sivilei, nu mai este 
împărăţia bulgarilor, ci împărăţia sîrbilor, despre 
care se spune că vor fi « oameni smeriţi şi liubovnici 
şi iubitori de ospeţi şi vor împăraţi bine şi frumos 1 Gf. Dan Simonescu, Sibilele în literatura românească, 
în Contribuţii la istoria literaturii române. Seminarul de istoria 
literaturii române (epoca veche) al Universităţii din Bucureşti. 153 pre castă lume, multă vreme ». Al doilea soare sunt 
ivirii, înfăţiişaţi într-o lumină simpatică, după care 
vin grecii, prezentaţi în aceleaşi culori antipatice 
ca şi în redacţiunea bulgărească. 

Pe zidurile vechilor mănăstiri bucovinene 
Voroneţ, Vatra Moldoviţei şi Suceviţa se găseşte 
zugrăvită şi sibila, alături de filozofii păgîni. Pic- 
turile acestor mănăstiri aparţin însă unui curent 
de artă occidentală italiană (cf. N. Iorga şi G. Balş, 
Histoire de Vâri roumain ancien, Paris, 1922, p. 130). 
Reprezentarea lor se leagă deci de tradiţiile de artă 
ale Renaşterii italiene. Reprezentările iconografice 
din unele biserici oltene şi muntene (Paraclisul 
episcopiei din Rîmnicu Vîlcea, Biserica din Gîineni- 
Argeş, Biserica cu sfinţi din Bucureşti) stau în 
legătură cu tipicul obişnuit în biserica bizantină 
şi transmis prin vestitele tratate de pictură religioasă, 
cunoscute sub numele de Erminii. 

BIBLIOGRAFIE Texte româneşti: Textul Sivilei din ms. Academiei 
Romîne cu nr. 469, trimis în timpul războiului la Moscova, 
a fost publicat întîiaşi dată, cu greşeli, de Miletifc în C6opnuKh 3a 
Hapoduu yMomeopenuH Hayna u KnuoKHUHa, Sofia, voi. IX (1893), 
pp. 161—210, în paralelă cu textul slav; a fost reeditat 
de T. Pamfile în revista Ion Creangă, IX (1916), şi în 
extras : Sibile şi filozofi în literatura şi iconografia româ- 
nească, Bîrlad, 1916. Textul din Codicele de la Cohalm a fost 
publicat de Eufr. Simionescu, Codicele de la Cohalm, Iaşi, 
1921, pp. 47 — 49. Textul din ms. nr. 1436 al Academiei 
Române a fost publicat de Dan Simonescu, Sibilele în litera- 
tura românească (în Contribuţiuni privitoare la istoria litera- 
turii române: Epoca veche), Bucureşti, 1929. 

Texte slaye: Miletic, C6opuuKh 3a Hapoduu YMomeopeHUH 
Hayxa u KuuoKHUHa, IX (1893), pp. 177 — 180; dr. Ivan 
Franko, Codex apocryphus e manuscriptis ukraino-russicis, I, 
pp.277 — 278, dupăunsbornic din sec. al XVIII -lea (tip: primul 
soare — bulgarii). Altele semnalate de Conev, Onuct, ua 
p&Konucutfâ) u cmaponeHamHum}) khuzu Hapodua Eu6AUomena, 
Sofia, pp. 316 şi 444. Cf. A. Iaţimirski, Eu6Aioepa$u.HecKtu o63op?> 
AnoKpu<fi>o6h ez wwcHocAaeHHCKoU u pyccKoii nucbMeHHOcmu, I (1921), 
pp. 179 — 180 (i-a scăpat din vedere textul publicat de Mi- 
lettf). 

154 Studii: asupra motivelor în literatura noastră: dr. 
M Gaster în Revista pentru istorie, arheologie şi filologie, 
I (1883), p. 77; acelaşi, în Literatura populară româna, pp. 
337 — 339 si în Grober,' Grundriss der romanischen Philologie, 
II, 2, Strassburg, 1896, p. 397; Ov. Densusiam] 1 în Cursul de 
istoria literaturii române, ţinut la Facultatea de litere ţhn 
Bucureşti în 1898 şi redactat de Filip Drugescu; T Pamfile, 
Sibile şi filozofi, în revista Ion Creangă, IX 1916), pp 129 
si urm 158 şi urm.; Eufr. Simionescu, Codicele de la Cohalm, 
P p 49I-55, cf. însă şi N. Drăganu, Anuarul Institutului de 
istoria naţională, Cluj, pp. 363-378; Dan Simonescu, studiul 
citat mai sus. ... 

Pentru studiul lui N. Milescu cf. P.P. Panaitescu , Nico- 
las Spathar Milescu (1636-1708), Paris, 1925, XnMelanges 
de VEcole roumaine en France, l-ere pârtie, pp. 75 şi urm. 
Pentru Dosoftei: Şt. Ciobanu, Dosofteiu Mitropolitul Mol- 
dovei trad. din ruseşte de Şt. Berechet, Iaşi, 1918, pp. 180- 
181 Pentru Erminii, în legătură cu filozofii paguu şi cu si- 
bilele* V Grecu, Darstellungen altheidnischer Denker und 
Schriftsteiler in der Kirchenmalerei des Morgenlandes, Bucu- 
reşti 1924 (extras din Bulletin de la section historique, Acad. 
Roum. Tome IX, Congres de bizanth.) pag. 7 şi urm. 

Pentru domeniul slav în legătură cu cel romanesc: Mi- 
letic, studiul amintit mai sus, în C6opnuKt, IX (1893), 
pp 173 si urm., consideră legenda ca un produs al literaturii 
bulgare -'P. Syrku, Zur mittelalterlichen Erzăhlungshteratur 
aus dem Bulgarischen, în Archiv fur slavische Literatur, VII 
(1883) pp 78—98, considera, din contră, legenda ca un 
produs bizantin; cf. si Veselovski în JKyp«aja Muuucmepcmea 
napudnozo npoceŞmenin, 1867, februarie, pp. 241-288 \. 

Pentru cărţile sibiline în literatura creştina, vezi biblio- 
grafia dată de*E. Schiirer, Geschichte des judischen Volkes 
im Zeitalter Jesu Christi, IV Aufl., III Bând, Leipzig, 1909, 
pp. 584 — 592. Cf. şi Jeanne Lucien Herr, La reine de babba 
et le bois de la croix în Revue archeologique, XXIII (1914), 
pp. 1-31; Samuel Kraus, Die Konigin von Saba in den 
byzantinischen Chroniken în Byzantinische Zeitschnft, XI 
(1902), pp. 120-131. LE3HNTJL CBUCJI 

Manuscrisul nr. 469 al Academiei Române, aflat 
acum la Moscova*, care cuprinde textele analizate 
mai sus, se încheie cu o. poyeşta. apo^iiJlL^c_are_şe 
vede, mai clar decît în legenda Sivilei, intenţia de a 
pune In legătură materia Vechiului cu a Noului * V. nota de la p. 22, 155 Testament. Este jg^oyeşţea _despre lemnul din care 
s-a cioplit crucea pe care a fost răstignit Mîntuitorul. 
Legenda tinde. sa dovedească că lemnul acesta n-a 
fost un lemn ca oricare altul, ci că el este vechi 
de cînd lumea, fiindcă îşi are originea de la creaţiune. 
El a crescut din arborele raiului din care Adam şi 
Eva au gustat fructul oprit, şi a fost menit să devină, 
printr-o serie de peripeţii pe care ni le dezvăluie 
legenda, lemnul mîntuirii, chiar de la obîrşia păca- 
tului primitiv. Printr-un proces de interpretare sim- 
bolică, legenda îşi propune să mai arate împrejurările 
în care crucea Domnului a fost ridicată deasupra 
locului în care zăcea căpăţîna lui Adam, astfel încît 
sîngele Mîntuitorului, revarsîndu-se peste ea, a 
răscumpărat-o din păcate. 

Legenda a fost plăsmuită din îmbinarea unor 
elemente care veneau din tradiţia scrisă şi din folclorul 
iudaic (Apocalipsul lui Moise), cu elemente din 
literatura apocrifă creştina, în special din Evanghelia 

Llui Nicodim. 
*** Ea a fost adusă în Occidentul medieval, probabil 
prin cruciaţi, căci se găseşte în manuscripte latine 
începînd numai din veacul al XH-lea. Din limba 
latină a pătruns în toate literaturile romanice şi 
germanice şi în curs de două veacuri a ajuns la o 
bogată înflorire. A fost încorporată de Petru Co- 
mestor (sec. XII) în Historia ecclesiastica, de Jacopo 
da Voragine (sec. XIII) în Legenda aurea, a fost 
utilizată de scriitorii şi de predicatorii medievali 
(Brunetto Latini şi Franco Sacchetti, sec. XIV); şi 
a fost dramatizată în literatura spaniolă de Calderon 
în Auto el arbol del major fruto. 

Forma cea mai dezvoltată a legendei se găseşte 
însă în literatura slava şi română. în literatura 
noastră, legenda este reprezentată, în afară de 
ms. nr. 469, aflat acum la Moscova*, şi prin ms. 
nr. 3813 din Biblioteca Academiei Române. Este de 
regretat că versiunea manuscriptului 469 n-a fost U publicată de Gaster. Neavînd-o acum la îndemînă, nu 
putem preciza raporturile dintre aceste două texte. 

Din rezumatul sumar pe care ni-1 dă Gaster în 
Literatura pop. rom. (pp. 285 — 290), reiese că diver- 
genţe mari între ms. 469 şi ms. 3813 nu sunt. Totuşi, 
Gaster spune că versiunea ms. 469 se compune din 
două variante; pe cînd versiunea ms. nr. 3813 este 
alcătuită din trei părţi bine distincte. In ms. 3813 
textul este continuat cu o altă legendă, în strînsă 
legătură cu precedentele, privitoare la originea celor 
doi tîlhari, între cari a fost răstignit Mîntuitorul. 
Aceste note distinctive, care caracterizează versiunea 
manuscriptului 3813, se regăsesc şi în manuscrisele 
slavone care circulau printre clericii noştri din 
veacurile trecute. Astfel, ea se găseşte în codicele, 
descoperit de regretatul I. Bogdan în clubul bulgă- 
resc din Tulcea, codice despre care a fost vorba mai 
sus (cap. I), şi care cuprinde, alături de letopiseţul 
de la Bistriţa, şi cîteva apocrife. Versiunea manu- 
scriptului slavon privitoare la lemnul crucii din 
Codicele de la Tulcea se suprapune, în ceea ce pri- 
veşte titlul şi părţile componente, peste versiunea 
textului din ms. nr. 3813 al Bibliotecii Academiei 
Române *. 

Iată subiectul, după ms. 3813, care, după cum 
se va vedea, prezintă şi el lacune: * V. nota de Ia p. 22. 156 1 Dăm aci, în paralelă titlul şi subtitlurile ambelor 
texte, folosindu-ne, pentru textul slav, de traducerea lui 
I. Bogdan: Cronice inedite, p. 8 — 9: 

Codicele de la Tulcea Ms. 3813 

Oa«bo rpHfopHa Korecrtogd w KP'bcT'fc htho rd Hduiir© rv ţă h, w pd3K«H- 

HHH-kCK'kjX'k Kp-fccTwXk, KdKO XăHX.- 

X* ca: 

Cuvîntul lui Grigore teologul Cuvînt pentru sfînta cruce, 

despre crucea cea curată a ales de Grigorie Bogoslov şi 

Domnului nostru Isus Chris- de cele două cruci ale celor 

tos şi despre crucile tîlha- doi tîlhari (f. 81 v.). 
rilor, cum s-au zămislit. 

157 r L In legenda lui Adam şi Eva se pomeneşte că în 
clipele de agonie ale lui Adam, Sit, spre a uşura 
chinurile tatălui său, s-a dus la rai, de unde a primit, 
printr-un înger, o ramură de măslin. Din această 
ramură, Sit şi Eva fac o cunună pe care o aşază 
pe capul lui Adam. După ce Adam a fost îngropat 
cu cununa pe cap, din cununa a crescut un pom 
înalt şi minunat, care, din tulpină, s-a despărţit 
în trei crăci mari. Acestea s-au împreunat, pentru 
a se despărţi şi a se împreuna iarăşi din nou, şi 
aceasta pînă în şapte rînduri. Din acest pom s-a 
făcut crucea pe care a fost răstignit Mîntuitorul. 

Crucea pe care a fost răstignit tîlharul care a 
crezut în Mîntuitorul a fost cioplită şi ea dintr-un continuare din p. 157) 

SI 

©pU3K W BT©jWt AP'kfl'fc HdN£M SKi 
PACflAT CA liPdBEANtUH pd3KWHHHKk. 

Arătare despre al doilea 
lemn, pe care a fost răstignit 
tîlharul cel drept. 

op!43k W TptTMi AP'tR'fc HAHIM 
XI PdCIJATA Ce NSR'fcpHU pd^GOHHHK. 

Arătare despre al treilea 
lemn, pe care a fost răstignit 
tîlharul cel necredincios. 

rîoR'feeTk KdK© CTiEpdBUIX CA 4THdd 

AP"feBd HtpvifcAAHM-k . Poveste cum 
s-au adunat lemnele sfinte 
în Ierusalim. 

CdOB© Jy TAdB'fe dA^MOBd. CuVlUt 

despre capul lui Adam. 

GdOBO W ARd pd3E0HNHKXd, KdKO H 

3dlA\'A KdKO pdClIAX^ Hd np-feM"fc«h Cfc WZ-k CTpdHk Td. 

Cuvînt despre cei doi tîlhari, 
cum s-au zămislit şi cum 
s-au răstignit pe lemnul prea- 
curat, de amîndouă părţile 
Domnului. De celălalt lemn pe care 
s-au răstignit tîlharîul care 
au crezut (f. 82 v.). De al treilea lemn pre care 
s-au răstignit tîlhariul necre- 
dincos {f. 83 r.). Cum s-au împreunat iară 
lemnele în Ierusalim (84 v.). « Capul lui Adam » (f . 88r. « Poveste pentru cei doi 
tîlhari» (R9 v.). 158 1_ mingii. OAUvJV. AfL 
BUQURE Ş T I lemn scos din rai de apele Tigrului. Cînd Sit a vrut 
să facă pomană tatălui său, îngerul Domnului i-a 
arătat pomul adus din rai. După sfatul îngerului, 
Sit, spre amintirea tatălui său, a aprins cu acel 
copac un foc mare, care arde şi acum şi va rămîne 
nestins pînă în veci. Focul este străjuit acolo, ca să 
nu. se apropie nimenea de el, de fiare sălbatece. 
Cînd Lot a păcătuit cu fiicele lui, cuprins de remuş- 
cări, s-a dus la Avraam ca să i se spovedească. 
Avraam, «turburat» de cele aflate, 1-a trimes «pe 
Lot să piae », cerîndu-i să aducă din focul nestins 
al lui Sit. Lot a plecat spre ţărmurile Eloisului şi, 
aflînd fiarele adormite, a apucat trei tăciuni şi i-a 
adus lui Avraam. Avraam, cunoscînd tăciunii că 
sunt din focul cel veşnic al lui Sit, s-a minunat că 
i-a putut aduce şi povaţuieşte pe Lot să îngroape 
tăciunii în pămînt şi să-i ude cu apă din rial Iorda- 
nului: cînd tăciunii vor da lăstari, atunci păcatul 
va fi iertat. Lot şi-a împlinit cu resemnare osînda; 
« apa era departe », « cît numai de trei ori aducea 
într-o zi de-i uda», şi totuşi minunea s-a săvîrşit: 
tăciunii au dat lăstari din cari a crescut un pom 
minunat. Din pomul astfel răsădit s-a făcut crucea 
primului tîlhar. 

Crucea celui de al doilea tîlhar, care n-a crezut 
în Mîntuitorul, îşi are şi ea legenda ei. A fost cioplită 
dintr-un lemn pe care-1 scoseseră din rai apele 
potopului. Cînd apele au secat, lemnul a rămas pe 
prundul apei ce să chiamă Merra, şi, fiind lîngă ape, 
a înflorit. Cînd Moise a scos pe israeliteni din Egipt, 
aceştia nu aveau apă de băut, fiindcă pretutindeni 
în drumul lor apa era amară. Rugîndu-se lui Dumne- 
zeu, un înger i-a arătat lui Moise pomul care înflorise 
lîngă apele Merrei. Moise a luat lemnul, 1-a aşezat 
cruciş în apă şi îndată apa s-a îndulcit. Din acel 
lemn* a crescut, cu vremea, un copac frumos şi 
minunat, din care s-a făcut apoi crucea celui de al 
doilea tîlhar. 

A doua parte a legendei tinde să explice mărimea 
si frumuseţea neobişnuită a lemnelor din care se 159 făcuseră crucile celor doi tîlhari, atribuindu-le o 
origine miraculoasă. Ei sunt pomii sădiţi pe furiş, 
de Satanail în rai, în chipul următor: 

La început, cînd Dumnezeu vroia sa semene în 
rai seminţele pomilor, nu era decît el şi Satanail. Sata- 
nail, furînd de la Dumnezeu trei seminţe, le arunca 
în mijlocul raiului şi ceru Domnului să blagoslo- 
vească ceea ce a sădit el. Dar Dumnezeu, cunoscînd 
fapta lui Satanail, a răspuns : « Acolo sunt Eu iu 
mijlocul raiului ». Cînd Satanail s-a dus să vază 
pomii răsădiţi din sămînţa lui, aceştia l-au luat la 
goană, şi de atunci Satanail s-a înnegrit şi s-a făcut 
drac. Din sămînţa aruncată de Satanail, a crescut 
un pom în «trei stîlpi »: unul al lui Adam, altul al 
Evei şi al treilea al lui Dumnezeu, în mijloc. Cînd 
Adam a greşit, pomul lui a căzut în apa Tigrului; 
al Evei a rămas în rai, pînă cînd a fost scos de apele 
potopului. Cînd apele au secat, pomul Evei a rămas 
împotmolit lîngă apa Merra. 

A treia parte a legendei este menită să răspundă 
la întrebarea: cum se face că aceşti trei copaci, 
răsădiţi în ţinuturi diferite, se găseau, pe vremea 
răstignirii Mîntuitorului, în Ierusalim? 

Cînd a vrut Dumnezeu să se facă casa sa, Sfîntul 
Sion, a dăruit lui Solomon un inel care avea puterea 
de a supune dracii sub ascultarea lui. Cu ajutorul 
diavolilor, Solomon a înălţat templul pînă la acoperiş. 
Pentru învelirea templului era nevoie de un lemn 
mare şi trainic, care însă nu se putea găsi nicăiri. 
Solomon, adunînd diavolii, aceştia îşi dau cu părerea 
că poate copacul crescut din lemnul pus de Moise 
în apele Merrei să se potrivească la bolta templului. 
Diavolii se duc, după porunca lui Solomon, într-acolo; 
taie copacul şi-1 ridică, înjugînd la el 80 de bivoli. 
Cînd ajung însă la rîul Iordanului, lemnul se înnămo- 
leşte pe ţărm; o ceaţă mare se răspîndeşte şi trimişii 
împăratului, zbătîndu-se să scoată lemnul pe ţărm, 
îl scapă în apele Iordanului şi nu-1 mai pot găsi. 
Solomon este nevoit să caute atunci alt lemn. într-un 
loc se afla un copac, de mii de ani, crescut din 160 tăciunii aduşi de Lot, şi la care se închina norod 
mult, în credinţa, moştenită din părinţi, că <dm> 
acel copac se va face crucea pe care va fi răstignit 
Mîntuitorul. Solomon trimite să-1 taie. Norodul nu-1 
lasă: «O, Solomone, nu te vom lăsa să tai lemnul 
acesta al vieţii, că unde au văzut cineva trei tăciuni 
să crească si' să facă minuni mari; şi mulţi pentru 
el am aflat mîntuire, pentru că Hristos pre el se va 
răstigni » \ Solomon, rănind însă pe mulţi din cei 
ce se împotriveau, a tăiat şi a ridicat lemnul cu sila. 
Sivila, auzind de acel lemn miraculos, a venit în 
Ierusalim să-1 vadă şi, aşezîndu-se pe el, a simţit o 
arsură puternică, care i-a smuls strigătul^ «O, 
proclete lemnî »; la care oamenii toţi adunaţi îm- 
prejur au strigat: «O, lemn, de trei ori fericit! pre 
care să va răstigni împăratul Hristos ». 

Solomon, ridicînd lemnul şi măsurîndu-1 la bolta 
templului, a văzut că nici acesta nu se potrivea. 

într-acel timp, un om, anume Esei, lucrînd pe 
ţărmul Iordanului, şi-a scăpat securea în apă. Cău- 
tînd-o, a găsit-o înfiptă în lemnul care se dusese 
la fundul apei. Solomon, înştiinţat despre aceasta, a 
trimes oameni cari să scoată lemnul din apă şi 
să-1 aducă în Ierusalim. 

Cînd lemnul a fost adus şi măsurat pentru aco- 
periş, s-a văzut că nici el nu se potrivea. «Mare 
minune — a exclamat Solomon — de aceste lemne, 
cît sunt de minunate, înalte şi frumoase şi nu s-a 
prins nici unul ». . 

Văzînd că nici al doilea lemn n-a fost potrivit, 
Solomon a întrebat din nou « dimonii » şi a aflat 
de la ei că mai este un al treilea lemn mare şi frumos, 
adus din Eden, de care le este şi frică să vorbească. 
« Vă leg — zise Solomon — cu puterea Domnului 1 Este de observat că această parte a legendei vine in 
contradicţie cu prima parte, care ne spune că lemnul pe care 
a fost răstignit Mîntuitorul este acela care a crescut din 
cununa aşezată pe capul lui Adam. Importanţa deosebita 
acordată lemnului crescut din tăciunii udaţi de Lot nu ca- 
drează deci cu totalul legendei. 

161 din cer, care mi-au dat mie, duceţi-vă de-1 aduceţi ». 
Demonii se duc; apucă copacul de vîrf ; îl smulg din 
rădăcină, prinzînd în firele rădăcinilor şi capul lui 
Adam. Cînd lemnul a fost adus în Ierusalim, s-a 
constatat că nici el nu era menit pentru acoperişul 
templului. CAPUL tUI ADAM 

Solomon, văzînd capul lui Adam, a poruncit să 
se strîngă tot norodul şi să facă după cum va face 
el. Împăratul, luînd apoi o piatră, a închinat-o către 
cap, zicînd: « Mă închin ţie, ca făpturii lui Dumnezeu 
celei dintîiu», şi a zvîrlit cu piatra în căpăţînă, 
adăugind: «Te ucidem pre tine ca pre un călcător 
si neascultător de Domnul ». Şi tot norodul a aruncat 
cu piatra, făcînd, spune textul: « Lythostroton, ce 
să cheamă pardosit cu pietre, jidoveşte ». Astfel s-a 
format movila pe care a fost răstignit Mîntuitorul. 

Într-o versiune diferită, păstrată în ms. 3813, 
se povesteşte că era aşa de mare eăpăţîna lui Adain, 
încît s-a putut adăposti în ea, ca într-o adevărată 
peşteră de os, un ostaş al lui Solomon, surprins de 
ploaie. CEI DOI TÎLHARI 

Cînd Irod căuta pe Domnul nostru Isus Hristos, 
Iosif şi cu Iacov, fratele Domnului, au luat pe Măria 
şi pe copil şi au fugit spre Eghipet. Pe drum, trecură 
printr-un munte în cotlaurii căruia locuiau doi 
tîlhari cu muierile şi pruncii lor. Soţia unuia din 
tîlhari avea numai o'ţîţă şi de abia putea să-şi alăp- 
teze copilul ei; cealaltă era bolnavă greu de-o săptă- 
mînă, şi nu mai era în stare să-şi hrănească pruncul, 
care, de foame, se zbătea între viaţă şi moarte. 
Tocmai în acest timp, tîlharii prind caravana de 
fugari. Tîlharul a cărui soţie era bolnavă a zis tova- 

162 rasului său: «Să nu facem rău acestor oameni, mei 
acestei muieri, ce să-mi apleace pruncul, că sunt 7 
zile de cînd n-au supt nimic ». Invomdu-se între ei, 
tîlharii duc pe drumeţi la coliba lor şi aci Precista 
a alăptat « coconul tunarului » 7 zile, pînă ce s-a 
însănătoşit maică-sa. De bucurie că a mîntuit copilul 
de la moarte, tîlharii petrec cu cinste familia sfînta 
si « au dăruit-o cu mari daruri ». Copiii, făcîndu-se 
mari au apucat pe drumurile părinţilor şi s-au făcut 
si ei tîlhari. Fiind prinşi, au fost aduşi înaintea Im 
Pilat, care i-a osîndit să fie răstigniţi alături de 
Hristos. Tîlharul care, în copilărie, « fusese doicit de 
Maica Domnului », răstignit de-a dreapta Mîntuito- 
rului s-a rugat lui, zicînd: « Pomeneşte-mă, Doamne, 
întru împărăţia Ta »; « iar celălalt — încheie textul — 
nu au grăit nimic şi au pierit ». Legături cu literatura populară. Legenda despre 
lemnele crucilor — aşa cum a fost expusă mai sus — 
a crescut din elemente folclorice. 

Episodul iniţial, al focului veşnic aprins de hit 
si păzit de fiare sălbatice, îşi găseşte paralele si în 
basmele noastre, de pildă în basmul ardelean bpin 
iară de moarte \ în care se povesteşte cum fiul împă- 
ratului Roşu, ducîndu-se să caute tăciuni aprinşi, 
ajunge la un foc păzit de 99 de uriaşi, dintre cari 
unul cu trei ochi. _ . 

Motivul principal din legenda privitoare la crucea 
primului tîlhar: răsădirea unui pom din tăciuni 
udaţi cu apă de un om apăsat de păcat, este o tema 
foarte răspîndită în folclorul tuturor popoarelor. 

Gaster a adus o paralelă ardeleană din fraţii 
Schott 2 , în care se povesteşte cum nişte tîlhari, 
aflînd printr-un copil, de la diavol, taina prin care 
îsi pot ispăşi păcatele, împlîntă în pămînt toiagul L" 1 Boţea, Basme, apud. Şăineanu, Basmele românilor, 

P " 3 a Schott, Walachische Mărchen, Stuttgart, 1845, nr. 
15, pp. 165 şi urm. 163 11—319 cu ajutorul căruia săvîrşiseră primul omor şi-1 udă 
cu apă adusă în gură. După cîteva zile, toiagul 
înfloreşte şi se preface în măr. Scuturînd mărul, din 
fiecare rod iese cîte un porumbel, care se înalţă la 
cer. Se cunoaşte legenda lui Grui-Sînger versificată 
de Alecsandri: un tîlhar, omorînd într-o noapte 
întunecoasă, fără să ştie, pe tatăl său, este blestemat 
să ude buturuga pe care zăcea bătrînul, cu apă adusă 
în gură, pînă va da lăstari şi flori. Cuprins de remuş- 
cări, Grui-Sînger îşi începe munca şi o duce ani de 
zile, pînă cînd, odată, întîlnind pe cale o păsărică 
aproape moartă, o udă cu apa adusă în gură şi o 
înviorează. Din acea clipă, buturuga înverzeşte. 
Alecsandri a împrumutat tema din popor. D-l Den- 
susianu x a adus la aceasta o serie de paralele din 
folclorul nostru şi cel străin. Astfel, tema lui Grui- 
Sînger se regăseşte, aproape identică, în legenda lui 
Manea tîlharul 2 . Manea ucide şi el pe tatăl său. 
Codrul se preface în juru-i într-un pustiu întins, în 
care nu se zăreşte decît un baston de fier înfipt 
în pămînt. Ca şi Grui-Sînger, e osîndit să ude bastonul 
cu apă, adusă în gură, pînă ce acela, prinzînd rădă- 
cină, înverzeşte, se preface în măr şi dă roade. Cînd 
pomul era plin de mere frumoase, vine la el Avraam, 
care scutură mărul. Toate fructele pică, afară de 3, 
care — lămureşte Avraam — sunt păcatele lui 
Manea. Avraam pleacă, în timp ce Manea îşi dă 
sufletul. 

Paralelele se pot înmulţi. Părintele D. Furtună 5 
notează o legendă în care se pomeneşte de un om 
nelegiuit care omorîse pe tatăl şi pe mama sa. 
Cuprins apoi de remuşcări, se spovedeşte. Preotul 
îi spune că numai atunci va fi iertat cînd cele 2 
măciuci prin care făptuise paricidul, puse în pămînt 
şi udate cu apă adusă în gura lui, vor înverzi şi 
vor da rod. Ucigaşul, ca să-şi ispăşească păcatul, se 1 Ov. Densusianu, cursul citat, pp. 123 şi urm. 

2 Revista Transilvaniei, 1897, pp. 159 şi urm. 

3 Cuvinte scumpe, p. 53. 164 pune pe muncă; şi minunea se împlineşte. într-o 
altă legendă populară, Păcate mari, uitate, motivul 
se întreţese cu tema lui Edip. Un copil, plecat de 
mic de la părinţi, întorcîndu-se tîrziu, spre casă, 
omoară, fără să ştie, pe tatăl său şi se căsătoreşte 
cu maică-sa. Ca să-şi ispăşească păcatele, băiatul 
paşte doi miei negri, pînă ce devin albi; iar maică-sa 
udă cu lăcrămi o rădăcină uscată, pînă ce se preface 
în pom cu flori şi fructe x . 

Motivul acesta este foarte răspîndit şi în folclorul 
altor popoare: la bulgari 2 , la francezi 3 , în legendele 
medievale germane — legenda lui Tannhăuser, drama- 
tizată de Wagner, — în vechiul folclor biblic (basto- 
nul lui Aron care înfloreşte într-o noapte). 

O altă paralelă interesantă din tradiţiile noastre 
populare împleteşte însă tema răsădirii unui pom 
dintr-un toiag uscat cu tema celor doi tîlhari între 
cari a fost răstignit Mîntuitorul 4 . 

Un copil, anume Mediaş, răsfăţat de părinţi, 
rupe, la 7 ani, dintr-un măr un ciomag şi-1 ascunde 
în podul casei. Cînd s-a făcut mare, fiindcă părinţii 
îl tot certau că nu lucrează, s-a urcat în pod, a 
luat ciomagul şi i-a omorît. După aceea, luîndu-şi 
măciuca la spinare, a apucat calea codrului şi s-a 
făcut tîlhar. 

Pe cînd ţinea drumul trecătorilor, a găsit o femeie 
pe care şi-a facut-o soţie şi cu care a avut doi copii 
gemeni. 1 D. Furtună, Vremuri înţelepte, pp. 82 — 85. 

2 Lidia Şişmanov, Legendes religieuses bulgares, pp. 
227 — 230. Care este cel mai mare păcat în lume? A nu lăsa 
doi iubiţi să se căsătorească. Tăciunii tîlharului înfloresc 
atunci cînd ucide pe unul care vroia să spargă o nuntă. 

3 Lusel, Legendes chretiennes de la Basse-Bretagne, I, 
pp. 204—209; le brigand sauve avânt Termite. O versiune 
mai în strînsă legătură cu lemnul crucii, la Sauve, Le folklore 
des Hautes-Vosges, Paris, 1889, pp. 298 — 299. {Cf. şi Ov. 
Densusianu, cursul citat, pp. 121 — 129) . 

4 EI. N. Voronca, Datinele şi credinţele poporului român, 
pp. 325—326, reprodusă şi de Sim. FI. Marian, Legendele 
Maicii Domnului (Ed. Acad. Rom.}, Bucureşti, 1904, pp. 
91-92. 165 11*— 318 în acest răstimp, Maica Domnului, care de abia 
născuse pe Mîntuitor, trecînd pe acolo, poposeşte 
la coliba tîlharului ca să se odihnească peste noapte. 
Femeia tîlharului, văzînd-o, s-a speriat şi a îndem- 
nat-o să plece, fiindcă are un bărbat rău, care o va 
omorî. 

Eu nu mă tem — i-a răspuns Maica Domnului - — 
că ma va omorî; şi a rămas acolo. 

Pînă atunci nu se obişnuia să se spele copiii. 
Sfînta Fecioară, cum a răsuflat puţin, a cerut o 
albiuţă şi şi-a scăldat copilul. Femeia tîlharului, 
văzîn'd aceasta, şi-a scăldat şi ea, după Domnul 
Hristos, pe cei doi copii ai săi, cari erau tot trupul 
numai rană. Cînd i-a scos însă din albie, copiii se 
vindecaseră de răni şi rămăseseră curaţi şi sănătoşi. 

Pînă aci tradiţia populară se apropie de legenda 
celor doi tîlhari; încheierea însă o deosebeşte. Tra- 
diţia populară povesteşte că Domnul Hristos a făcut 
din copilul cel mai mare un apostol, care însă la Cina 
cea de taină, primind de la El trei arginţi ca să 
cumpere pîine şi cheltuindu-i pe băutură, a vîndut 
pe Domnul, jidovilor, pentru trei arginţi. 

După acest episod accesoriu, tradiţia populară, 
întorcîndu-se la tema primordială, încheie povestea 
lui Mediaş bătrînul astfel: 

« Mediaş bătrînul a ucis mulţi ani oameni. Odată a prins 
un preot şi a vrut să-1 omoare, dar preotul i-a spus că mai 
bine să se* lase să-1 spoveduească şi să-i dea canon pentru 
iertarea păcatelor, căci e bătrîn şi-i vine vremea să moară. 

Mediaş de spovedanie şi de celea ce-i spunea preotul 
nu ştia, 1-a* ascultat şi s-a spovedit. 

'Preotul îi spuse că băţul acela de măr, cu care a ucis, 
să-1 înfigă în pămînt şi să care apă cu gura, pe coate şi pe 
genunchi; să-1 ude pînă va înfrunzi şi va face mere. 

Mediaş 1-a ascultat. Mărul a slobozit frunze şi a făcut 
mere. 

La un timp, trece preotul acela cu trăsura pe aproape 
şi-i vine mirosul de la mere. Trimite pe vizitiu să vadă de 
sunt undeva în adevăr. 

Acu Mediaş era bătrîn tare, cămeşă nu mai avea pe trup, 
si păr crescuse pe el. 

Vizitiul, văzîndu-1, s-a spăriat şi a mers de a spus stă- 
pînului său. 

166 Preotul şi-a adus aminte şi, văzîndu-1, 1-a cunoscut. I-a 
zis să se scoale, dar nu putea. 

Scutură dar, cum poţi, mărul! 

El a scuturat. 

Toate merele au picat, numai două nu. 

Toate păcatele îi erau iertate, pe cîţi oameni i-a fost 
omorît, numai pentru tată şi mamă n-a fost iertat. 

L-a mai spovedit odată şi i-a zis să mai scuture. Au 
picat şi acelea. Acuma era deplin iertat, şi îndată s-a răsipit 
ca colbul înaintea preotului, o 

Dintre cele două teme cari s-au contaminat în 
această legendă bucovineană: prefacerea unui ciomag 
într-un pom înflorit care dă roade şi povestea celor 
doi tîlhari între carii a fost răstignit Mîntuitorul — 
aceasta din urmă a suferit alterări în partea sa finală. 
După legenda bucovineană, fiul tîlharului a devenit 
apostolul Domnului şi a fost identificat cu Iuda. 

Motivul apocrif al celor doi tîlhari s-a resfrînt 
de altfel în literatura populară, în mai multe variante. 

O legendă culeasă de Marian 1 glăsuieşte că după 
ce Irod a dat poruncă să se taie toţi pruncii de la 
doi ani în sus, Maica Domnului, prinzînd de veste, 
si-a luat copilul în braţe şi, părăsind pe Crăciun, 
â luat-o la fugă. Pe drum întîlneşte, fugind de frica 
lui Irod, pe « Lisaveta », mama lui Ioan Botezătorul, 
si pe o a treia femeie, care urca din greu dealul 
din calea lor, fiindcă purta în braţe, nu unul, ci doi 
copii gemeni. 

« Fugind ele tustrele pînă la mijlocul măgurii şi neputînd 
mai departe fugi, de obosite ce erau, s-au oprit locului şi, 
punîndu-se jos ca să se odihnească, au început a vorbi... 
Şi din vorbă în vorbă, zise Maica Domnului către femeia cea 
cu doi copii: .. „ 

— Greu trebuie să-ţi fie dumitale a duce doi copn m 
braţe. Dar şi mai greu încă trebuie să-ţi fie a-i apleca pe 
amîndoi! p- ^ 

— Greu, greu de tot! dar. . . ce e de făcut?. . . Vrind, 
nevrînd, trebuie să mă împac cu ceea ce mi-a fost şi-mi este 
de la Dumnezeu împărţit! răspunse femeia.» 1 Sim. FI. Marian, Legendele Maicii Domnului (Edit. 
Acad. Rom.), Bucureşti, 1904, pp. 83-84. 167 ^ Maica Domnului, prinzînd milă de ea, a cerut 
să-i mai dea şi ei să alăpteze un copil. Femeia nu s-a 
împotrivit, şi copilul care a supt de la sînul Precistei 
a fost tîlharul răstignit de-a dreapta Mîntuitorului 
şi a căpătat, prin credinţa lui, mîntuirea, pe cînd 
fratele său a fost tîlharul răstignit de-a stînga Mîn- 
tuitorului. 

O altă legendă, culeasă de Voronca 1 , se apropie 
în partea iniţială mai mult de motivul apocrif. Ea 
povesteşte cum Maica Domnului, fugind de frica 
Iui Irod cu Domnul Hristos, a nemerit într-o 
pădure, la casa unor tîlhari, şi cum aci a întîlnit o 
femeie, soţia unui tîlhar, care avea doi copii: unul 
plin de bube. Motivul alăptării este înlocuit aci cu 
motivul îmbăierii. Copilul bolnav, fiind scăldat în 
aceeaşi albie în care a fost scăldat Domnul, s-a 
vindecat pe deplin. Prin această substituire a moti- 
vului îmbăierii, legenda populară românească se 
apropie în chip surprinzător de o legendă culeasă 
în insula Malta 2 . Cum se explică această asemănare? 
Printr-un îndepărtat izvor literar comun, Evanghelia 
copilăriei*, care povesteşte că în timpul pribegiei 
familiei sfinte prin pustiu, o fetiţă care suferea de 
lepră a fost vindecată prin apa în care a fost scăldat 
Mîntuitorul. 

Şi episodul întîlnirii cu tîlharii pe timpul fugii în 
Egipt îşi are izvorul în Evanghelia copilăriei. In 
capitolul XXIII 4 , se povesteşte că, pe cînd familia 
stată călătorea prin pustiu, în timpul nopţii, s-a 
întîlnit cu o ceată de tîlhari carii dormeau. Doi' dintre 
ei pîndeau însă calea: Titus şi Dumahus. Titus s-a 
rugat de tovarăşul său să lase drumul liber familiei 
sfinte; şi fiindcă tovarăşul său se îndărătnicea, i-a 1 El. N. Voronca, Datinele şi credinţele poporului român 
I, pp. 39 — 40. 

2 Dăhnhardt, Natursagen, II, p. 28. 

3 Vezi de ex. textul publicat în traducerea franceză de 
Paul Peters, Evangiles apocryphes, II, Paris. 1914, cap. XVII 
pp. 18 — 19. r ' 

4 Ibidem, pp. 26—28. 

168 dat cingătoarea sa şi 40 de drahme. Pe drum, Mîntui- 
torul lămureşte mamei sale că peste 30 de ani va 
fi răstignit în Ierusalim, între aceşti doi tîlhari, 
şi ca Titus va fi răstignit la dreapta lui şi va intra 
cu el în rai. 

Legenda despre capul lui Adam s-a resfrînt şi ea 
în literatura populară, unde s-a contaminat cu 
elemente din Alexandria, din Apocalipsul lui Avraam, 
(paharul morţii), într-un preţios document folcloric, 
cules în judeţul Vîlcea de Teodor Bălăşel 1 . 

« Moş Adam a fost omul cel mai mare din lume. El avea 
un cap grozav de mare şi nu putrezise nici pînă a venit Dom- 
nul Hristos pe pămînt. 

Mergînd odată Domnul Hristos cu sfeti Petre pe o 
poiană, vede căpăţîna lui Adam, răsturnată pe cîmp; merge 
la ea şi, lovind-o cu bastonul, o întrebă: „Moş Adame, de 
cînd ai murit îţi mai aduci aminte de paharul morţii?" 

— Nici pînă acum nu mi-a ieşit amărăciunea din măsele ! 
răspunse căpăţîna. . . 

Peste căpăţîna Iui Moş Adam a dat şi Alexandru Mache- 
don, cînd umbla cu oastea să cuprinză lumea. El, ca să nu 
se înfricoşeze oastea de năpraznica căpăţîna, a pus o mie 
de ostaşi de a coperit-o cu pietre. Ea era aşa de mare, încît 
o mie de ostaşi abia au putut-o coperi în trei zile. » r AFLAREA SFINTEI CRUCI Nu putem încheia ciclul legendelor privitoare la 
lemnul crucii fără a aminti aci şi legenda despre 
aflarea lemnului crucii, care se găseşte cuprinsă în 
viaţa împăratului Constantin şi intercalată în Învă- 
ţăturile lui Neagoe (ed. N. Iorga, pp. 72 — 76). Viaţa 
împăratului însuşi cuprinde o serie de miracole, 
obişnuite, precum s-a văzut mai sus, în literatura 
hagiografică. Astfel, legenda povesteşte că împă- 
ratul suferea de lepră şi că, pentru a-1 vindeca, 
doctorii puseră la cale să-1 scalde într-o baie de sînge 
proaspăt, adunat de la copiii mici, dar că împăratul 
a respins acest sîngeros leac: «Mai bine pătimesc 1 Revista Şezătoarea, XI (1910), pp. 182 — 183, 169 eu tot aşa rău cu această boală, decît să moară atîţia 
coconi şi să se topească mamele lor de jale şi de 
dor şi să fiu eu vinovat la atîta moarte ». Atunci i 
s-au arătat în vis apostolii Petre şi Pavel, carii l-au 
sfătuit să cheme pe Silvestru, papa, ca să-i dea 
«botezul mîntuirii». Cînd a primit botezul, într-ace- 
laşi ceas s-a şi tămăduit de lepră. Tot aci se găseşte 
şi episodul care narează cum i s-a arătat pe cer 
crucea cu slovele: « Cu acest semn vei pierde pe toţi 
vrăjmaşii tăi ». 

După această legendă, aflarea lemnului pe care 
a fost răstignit Mîntuitorul s-a întîmplat în urmă- 
toarele împrejurări: patriarhul Macarie, în cel dintîi 
sobor, a sfătuit pe împărat să se ducă la Ierusalim, 
pe Golgota, şi să caute lemnul pe care a fost răstignit 
Mîntuitorul. împăratul hotărî să meargă mama lui, 
Elena. Peste puţin timp, sfînta Elena văzu în vis 
o lumină strălucitoare, care-i spuse să meargă în 
Ierusalim şi să caute « făcătoarea de viată cruce şi 
mormîntul şi locurile sfinte, care le-au' ascuns si 
le-au îngropat jidovii, de pizmă». 

Pe locul unde fusese înmormîntat Mîntuitorul, 
împăratul Adrian făcuse « o capiste mare si fru- 
moasă », închinată zeiţei Afrodita.' Elena împreună 
cu patriarhul Macarie porunciră să se sfărîme templul 
şi, săpînd adînc sub temelia lui, se ivi « simţul 
mormînt şi locul căpăţînei, şi lîngă acestea, aproape, 
spre răsărit puţinei, aflară şi trei cruci îngropate ».' 
Nici un semn nu indica prin nimic care din cele 
trei cruci a fost a Mîntuitorului. 

Pe cînd toţi erau cuprinşi de nedumirire şi grijă, 
se afla în cetate « o jupîneasă mare şi de neam vestit »' 
care se zbătea între viaţă şi moarte. După sfatul 
patriarhului, crucile sunt aduse pe rînd una cîte 
una, la patul bolnavei. îndată ce se puse crucea 
pe care fusese răstignit Mîntuitorul, într-aceeaşi 
clipă bolnava se însănătoşi, ridicîndu-se « ca din 
morţi ». Vestea se răspîndeşte repede şi de pretu- 
tindeni se adună norod mult ca să vadă crucea, 
împărăteasa luă o parte din cruce pe care o trimise 170 împăratului, iar restul o lăsă patriarhului ca să o 
arate noroadelor. Pe locul unde s-a găsit crucea 
şi în toate părţile de care era legată amintirea 
Mîntuitorului, împărăteasa ridică biserici. 

Această legendă face parte din viaţa sfîntului 
Constantin şi se citeşte şi azi în bisericile noastre 
în ziua de 21 mai. Ea se leagă însă şi de literatura 
hagiografică, de care ne vom ocupa în capitolul 
următor. SCRISOAREA LUI PILAT CĂTRE CHESARUL DIN ROMA 

Legenda despre lemnul crucii este continuată 
în ms. nr. 469 din B. A. R., pe care nu-1 mai avem 
acum la îndemînă *, cu o scrisoare apocrifă a lui 
Pilat către Chesarul din Roma. In această scrisoare, 
Pilat aduce la cunoştinţa împăratului roman minu- 
nile săvîrşite de Mîntuitor, condamnarea lui şi 
zguduirile care s-au produs în clipa răstignirii: 
întunecarea soarelui, cutremurul. Ghesar, aflînd 
acestea şi văzînd că din pricina lui Pilat s-au întîm- 
plat acele mari zguduiri ale lumii, 1-a chemat la 
Roma si 1-a osîndit. BIBLIOGRAFIE 

Texte româneşti semnalate: Gaster, în Revista pentru 
istorie, arheologie şi filologie, I, (1883), pp. 76—77. 

Versiuni inedite în Biblioteca Academiei Române: Ms. 

nr. 3813 din sec. al XVIII-lea, f. 81 v. — 89 r.: Cuvtnt 
pentru sflnta cruce. Ms. 2158, sec. al XVII-lea, f. 12 r. — 13 
r. : Cuvînt pentru cinstita cruce şi pentru cele două cruci ale 
celor doi tîlkari. 

Versiuni slave: Jagic, Starine, V, f. 83 — 95, versiune 
mediobulgară din secolul al XlII-lea; A. Popov, Ilepeoe 
npu6aejieuie /ca onucarnw^ Moscova, 1879 — 1881, pp. 31 — 44 
(inaccesibilă mie). * V. nota de la pag. 22 171 N. Tihonravov, TîaMHmHUKU cmapuuuou pyccKou /tumepamypu, 
I, pp. 308 şi urm., după un ms. sîrbesc din sec. al XV-lea; 
Stoianovic, Glasnik, voi. LXIII, după un ms. sîrbesc din 
secolul al XVII-lea; Polivka, Starine, după un ms. sîrbesc 
din sec. al XVII-lea. 

[Versiuni] ruseşti: N. Tihonravov, TlaMnmHUKu pyccKou 
ompeneHHou numepamypu, I, 305 — 308, după un ms. rusesc 
din sec. al XVI-lea; Pypin, IlaMHînmiKu cmapuuHou pyccKou 
Aumepamypu, III, pp. 81 — 82, după un sbornic din sec. 
XV— XVI; A. Popov, IJepeoe npuâaejieme m onucauiw (inacc 
mie), pp. 63 — 66, după un ms. din sec. XVI; A. Pypin, 
TîaMHmHUKU cmapuuHou pyccKou mimepamypu, III pp 84—85* 
după un ms. din sec. XV— XVI. 

Versiuni greceşti: Fabricius, Codex pseudepigraphicus 
Veteri Testamenti, I, pp. 428 — 443. 

Studii: Gaster, Literatură populară română, pp. 284 — 
290; Ov. Densusianu, Curs de istoria literaturii române (epoca 
veche) ţinut la Facultatea de litere din Bucureşti, în anul 
1898, litografiat de Filip Drugescu, pp. 117 şi urm!; Mussafia, 
Sulla leggenda del legno della Croce în Sitzungsberichte der 
phil. — hist. Klasse der k.k. Akad. der Wissenschaften, Wien 
63 Bând (1870), pp. 165-216; pentru versiunile occidentale: 
Pr. Campers, Mittelalterliche Sagen vom Paradiese und vom 
Holze des Kreuzes Christi, Kdln, 1897; W. Meyer, Die Geschi- 
chte des Kreuzholzes von Christus în Abhandlungen der philoso- 
phisch-philologischen Klasse der k. Bayerischen Akad. der 
Wissenschaften, Miinchen, 1882, pp. 103 — 165; E. Nestle, 
Die Kreuzauffindungslegende în Byzantinische Zeitschrifi, 
IV (1895), pp. 319-345 (cu text). 
LEGENDE HAGIOGRAFICE în literatura românească apar de timpuriu, încă 
din sec. al XVI-lea, alături de cărţile fundamentale 
ale bisericii, alături de textele biblice apocrife, 
şi legende hagiografice. Deşi acest gen literar se 
leagă prin multe şi trainice fire de literatura reli- 
gioasă canonică şi făcea odată parte integrantă 
din cultul ortodox, totuşi nu putem omite din cerce- 
tarea noastră cel puţin acele legende cari s-au 
desfăcut din colecţiile vieţilor de sfinţi, ca indivi- 
dualităţi de sine stătătoare, au circulat intens în 
masele adinei ale cetitorilor de pe vremuri şi au lăsat 
urme cari dăinuiesc pînă azi în sufletul popular. 

înainte de a urmări aceste legende în cadrul 
epocilor în care îşi fac apariţia, este necesar, pentru 
a înlătura unele confuzii cari se pot face, să deter- 
minăm caracteristicile distinctive ale acestui gen 
literar şi să arătăm prin ce se leagă de literatura 
populară. 

Materia care face obiectul acestor legende hagio- 
grafice se poate grupa în două mari grupe: vieţi 
de martiri şi vieţi de asceţi. 

Prima este reprezentată prin marii iluminaţi, 
carii, în vremurile de prigonire, au preferat să îndure 
chinurile morţii, decît să abjure credinţa. Eusebiu 
din Caesarea (260—340), care a trăit aproape de epoca 
lor, ne-a descris avîntul mistic prin care au îndurat 
chinurile cele mai groaznice cei ce primeau cununa 
de martiri: spînzuraţi, arşi pe rug, aruncaţi în arena 
fiarelor, sfîşiaţi cu cochilii şi unghii de fier. în 
timpurile acelea, cînd creştinismul, la începuturile 
sale, era în luptă cu păgînismul, sprijinit de toată 
autoritatea statului roman, nu era cu putinţă ca 
societatea creştină să nu înţeleagă ce admirabile 175 pilde, ce înviorătoare mîngîieri, în prigoniri, putea 
oferi forţa morală a acestor eroice jertfiri de viată 
pentru noua credinţă. Iată, de pildă, comunitatea 
creştină din Smirna, transmiţînd celei din Philo- 
melium o relaţiune, scrisă prin pana «fratelui 
Marcian », despre martirul episcopului Policarp, 
încheie cu rugămintea de a trimite « această scrisoare 
şi fraţilor mai îndepărtaţi, pentru ca şi ei să glorifice 
P e ^Domnul ». Cînd furia persecuţiunilor s-a înteţit 
însă, şi creştinii piereau cu miile, rî-a mai fost posibil 
să se consemneze în scris martiriul fiecăruia. Pentru 
pătimirea unor martiri s-a mai putut găsi material 
de informaţie în arhivele proconsulare; patimile 
celor mai mulţi s-au păstrat însă pe cale orală. 
^ După ce Constantin cel Mare impune creşti- 
nismul ca religie de stat în toate graniţele impe- 
riului roman, epoca martirilor se încheie 'şi atenţia 
bisericii este îndreptată spre o altă formă a eroismului 
vieţii religioase: ascetismul. Sfîntul vremurilor noi. 
este acum ascetul; acesta, retras departe de zvonu- 
rile lumii, în singurătăţile pustiului, ducea lupta 
împotriva deşertăciunilor lumii, pentru dezrobirea 
sufletului de patimile trupului şi de toate ispitele 
amăgitoare, pe care le întinde Duhul întunericului, 
spre a primejdui mîntuirea. 

In năzuinţa de a expia prin pocăinţă păcatele 
lor şi ale semenilor, îşi impuneau asperităţi de viată 
şi chinuri trupeşti. 

_ Astfel, unii refuzau orice adăpost şi stăteau fără 
nici un acoperiş sub arşiţa soarelui vara, iar iarna 
în vifor, vînturi şi ploi, pînă ce corpul li se umplea 
de răni. 

Alţii au imaginat o curioasă formă a asceziei, 
pentru a scăpa de privirile curioşilor şi a se izola 
şi mai mult. Incepînd cu sfîntul Simion Stilitul, 
într-un avînt de eroică extravaganţă, pun să se 
construiască o coloană înaltă de cîte 20—30 de metri, 
cînd nu găseau în apropiere o rămăşiţă de templu 
sau alte monumente vechi, şi, urcînd'u-se cu scările 
sus, stăteau acolo, ani de zile, pînă la sfîrşitul vieţii. 176 Forma particulară a penitenţei lor era imobilitatea. 
Stăteau acolo sus, în picioare, nemişcaţi, în rugă- 
ciune şi post, învingînd somnul şi îndurînd toate 
intemperiile vremii. Hrana depindea mai mult 
de ajutoarele pe care creştinii pioşi din vecinătate 
se însărcinau spontan să le-o procure. Cîteodata, 
în jurul coloanei se adunau o sumă de discipoli, 
cari cu timpul se uneau între ei şi fundau o mică 
mănăstire în preajma sfîntului. 

Biserica şi creştinătatea a privit întotdeauna cu 
admiraţie pioasă pe aceşti asceţi, carii, în năzuinţa 
spre desăvîrsirea sufletului, îşi mortificau trupul. 
Ei erau socotiţi ca oameni inspiraţi de Dumnezeu, şi 
sprijinul lor era cerut în împrejurări grele. In vremu- 
rile de cumpănă ale Imperiului bizantin, ameninţat m 
însăşi existenta lui, împăratul Isaac Angelos, după 
cum' ne spune' cronicarul Nicetas Homates, convoacă 
în palatul său pe «călugării cari umblă cu picioarele 
goale, pe cei ce se culcă pe pămîntul gol, şi pe cei 
ce trăiesc deasupra pămîntului, pe coloane» şi le 
cere să se roage lui Dumnezeu ca să îndepărteze 
primejdiile care ameninţau imperiul. Dacă împăraţii 
bizantini arătau atîta consideraţie pentru aceşti 
solitari mistici, ne putem închipui cu cîtă veneraţie 
îi priveau masele naive şi credule ale poporului 
care se adunau în jurul lor pentru a le cere ajutorul 
în boale si nenorociri. Trupul lor era socotit ca 
făcător de 'minuni şi după moarte; şi nu odată s-au 
văzut cetăţile luptîndu-se pentru moaştele unui 
ascet, socotit ca sfînt. Ei formează, dar, a doua 
grupă importantă în legendele hagiografice. 

Exceptînd cîteva — foarte puţine — vieţi de 
sfinţi care fac impresia unei mărturii contimpo- 
rane marea majoritate a legendelor hagiografice a 
fost plăsmuită în veacul al VMea. In vremurile 
acelea, cultul sfinţilor luase un avînt pe care cu 
greu ni l-am putea închipui. Localităţile în care 
se păstrau moaştele lor deveniseră centre de pelerinaj 
pentru toată creştinătatea. în zile de comemorare, 
drumurile cari duceau spre aceste centre — drumuri 177 desemnate adesea m documentele timpului cu numele 
de strata publica peregrinorum — erau împînzite 
de convoiuri nesfîrşite de pelerini. Mulţimea aceasta 
care venea din adinei depărtări pe drumuri prăfuite, 
stăpînită de o evlavie mistică, dar şi de dorinţa de 
a căpăta îndurarea şi ajutorul sfîntului, era avidă 
să cunoască viaţa şi, mai ales, minunile lui. Pentru a 
satisface curiozitatea pioasă a pelerinilor şi în 
acelaşi timp pentru a răspunde la trebuinţele cul- 
tului în ziua sortită comemorării, s-au 'alcătuit 
legendele hagiografice. 

în plăsmuirea lor se vădesc două influenţe deose- 
bite. Una, reprezentată prin curentul tradiţiilor 
populare, îşi are originea îndepărtată în povestirile 
martorilor contimporani cu sfîntul, dar care, trans- 
mise din generaţie în generaţie şi de la o comunitate 
creştină la alta, fuseseră în mod inconştient prelu- 
crate de imaginaţia maselor. 

Prefăcută în felul acesta, în curs de mai multe 
veacuri, personalitatea istorică a sfîntului a pierdut 
trăsăturile ei distinctive, cadrul istoric şi geografic 
în care s-a desfăşurat viaţa lui s-a şters treptat ; în 
locul acestora fantasia colectivă a maselor populare, 
înclinată spre simplificare şi miraculos, a creat, 
din amintiri vagi şi din fondul străvechi al legendelor 
populare, tipul generic al sfîntului, în care mai ales 
latura miraculoasă a vieţii lui a fost accentuată. 

Gulegînd din gura poporului aceste legende, cînd 
n-a plăsmuit totul din imaginaţia lui sau n-a avut 
materiale anterioare, hagiograful a fost înclinat să 
sublinieze elementul miraculos, cu atît mai mult 
cu cît în modelele literare ce-i stăteau dinainte, 
literatura apocrifă a Vechiului şi Noului Testament 
— care exercita o mare atracţie asupra maselor 
populare — supranaturalul alcătuieşte miezul poves- 
tirilor. 

In sfîrşit, în prelucrarea materialului popular 
concepţia hagiografului despre natura şi rolul sfîn- 
tului a mai putut fi influenţată, în afară de tradiţia 
literară a apocrifelor şi de curentele filozofice ale 178 timpului şi în special de mistica neoplatoniciană, 
care pretind că omul, în extazul religios, se poate 
lepăda de materialitatea trupului, se poate desface 
de tot ceea ce îl leagă cu pămîntul şi că, pătruns 
de divinitate, poate sta mai presus de legile fizice 
ale naturii. Oricît de departe ar fi fost chilia călugă- 
rului hagiograf de zvonurile lumii, totuşi ceva din 
cultura profană a pătruns şi în vechile mănăstiri, 
mai ales dacă ţinem seamă că oameni cu o vastă 
cultură a timpului lor au renunţat la bunurile lumii 
pentru a-şi petrece viaţa în liniştea mănăstirilor. 
Ideile misticii neoplatoniciene au influenţat — după 
Glinther 1 — concepţia pe care creştinătatea veacului 
al V-lea şi al Vl-lea şi-a format-o despre sfinţi. 
Pentru hagiograf, sfîntul, martir sau ascet, este 
campionul lui Dumnezeu pe pămînt, menit să ducă 
lupta împotriva păgînismului şi împotriva ispitelor 
acestei lumi trecătoare. Dar aceşti iluminaţi, cari 
se confundau cu sufletul lor în Mîntuitorul şi duceau 
lupta în numele lui, nu puteau fi părăsiţi în clipele 
hotărîtoare. Fiul Domnului radia în jurul lor nimbul 
sfinţeniei care destrăma influenţa legilor fizice ale 
materiei şi înălţa sufletul celui prigonit peste puterile 
naturii. Această concepţie despre caracterul divin 
al sfîntului explică introducerea elementului mira- 
culos în legenda hagiografică. De îndată ce intră 
martirul în arenă şi este supus la chinuri, se simte 
puterea divină a Mint uit orului, care-1 sprijină împo- 
triva prigonitorilor săi. Torturile cele mai groaznice 
la care sunt supuşi nu-şi pot produce efectul, deoarece, 
ocrotiţi de harul divin, trupul lor este imun: fiarele 
nu-i sfîşie, săgeţile nu-i străpung, flăcările nu-i 
mistuie, otrava nu-i distruge. 

Sfinţii Mamas şi Iulian sunt osîndiţi să fie sfîşiaţi 
de fiare* sălbatice. Aduşi în amfiteatru, la ziua hotă- 
rîtă, se dă drumul fiarelor înflămînzite, dar, spre 
marea mirare a judecătorilor şi a poporului, fiarele, 1 Legendenstudien, Koln, 1906. 

179 12—318 ajungînd în faţa sfinţilor, îşi domolesc furia şi le 
ling picioarele. Sfîntul 'Tirs, sărbătorit la 14 decem- 
brie, este vîrît într-un sac cu scorpii şi vipere şi 
aruncat în mare, la 30 de stadii depărtate; prin 
ajutorul îngerilor, sacul se sfîşie şi sfîntul se întoarce 
la liman, călcînd pe valuri cum ar călca pe uscat. 
Sfîntului Roman, sărbătorit la 18 noiembrie, i se 
taie limba, şi totuşi după aceasta grăieşte, proslăvind 
pe Mîntuitorul mai' tare şi mai clar decît înainte. Sfînta 
Glycheria este sfîşiată'cu unghii de fier, şi totuşi 
striga călăilor săi: « Nelegiuiţilor, chinurile voastre 
nu-mi fac nici un rău, Mîntuitorul meu, Isus Hristos, 
mă ocroteşte ». Pentru a scoate şi mai bine în relief 
caracterul divin al sfîntului, hagiograful acumulează 
chiar, asupra lui, o serie nesfîrşită de asemenea chinuri 
într-o gradaţie crescîndă; tipic este în această 
privinţă cazul sfîntului Gheorghe. 

Elementul miraculos intervine adesea şi la 
moartea martirilor. Cînd sfîntul loan cel Nou este 
ucis de şeicul din Cetatea Albă, se zăreşte în puterea 
nopţii un stup de foc înconjurat de candele şi trei 
bătrîni în veşminte albe, cîntînd psalmi de laudă 
mucenicului. Un evreu ţintind arcul spre bătrîni 
rămîne cu mîna înţepenită pe arc pînă ce mărturi- 
seşte vedenia. 

' Tot prin minuni se vădeşte şi caracterul divin 
al sfinţilor asceţi. Sfînta Tecla, urmărită de nişte 
tineri destrăbălaţi, se roagă lui Dumnezeu, şi stînca 
muntelui se despică în două, pentru a o primi. Cînd 
sfîntul Alexe moare, necunoscut de nimeni în casa 
tatălui său, clopotele din Roma, sunînd misterios, 
vestesc moartea lui. Sf. Marian n-are nevoie de 
candelă ca să vadă noaptea spre a scrie; degetele 
lui răspîndesc, în miezul nopţii, lumina necesară. 
La moartea sfîntului Lazăr Stîlpnicul, coloana pe 
care trăise el străluceşte în tăria nopţii aşa de puter- 
nic, încît o zăresc din mari depărtări ucenicii sfîn- 
tului, cari se adună în jurul lui. 

Am putea înmulţi aceste exemple, dar vom avea 
prilejul să revenim 'în mai multe rînduri în cursul 180 studiului nostru asupra aceste! laturi caracteristice 
a legendei hagiografice. Deocamdată ne mărginim 
VSm că, în afară de motive caracteristice naturii 
"sa i T genului hagiografic - imunitate a marti- 
rilor în torturile cele mai groaznice — se găsesc, m 
legendele hagiografice, adesea, o suma de elemente 
Saculoase de intere's folcloric. Episoade miracu- 
S care alcătuiesc ţesătura basmelor populare, 
au fost încorporate în legendele hagiografice. Lupta 
voinculS cuVlaurul pe ţărmul unei ape pentru 
mîntuirea unei fecioare, temă care apare in vechiul 
m t al lui Perseu si Andromeda, în legenda celtica 
TtoTristan şi Iseult şi într-o mulţime de basme 
nopulare, a fost încorporată şi în redacţiile mai 
no? ale vieţii sf. Gheorghe. Deşi introdus m viaţa 
Xntului după sec. XII, motivul a dobîndit o yitah- 
fate ţa de ? puternică, încît a **2«jrtpg«» 
iconografia: mai toate icoanele noastre înfăţişează 
pe statul Gheorghe în luptă cu balaurul. în Manu- 
lll de iconografie al înaltului regent p 8 s patriarh, 
dr. Miron Cristea - publicat acum 20 de ani -se 
pflă reprodus la p. 4, o icoană «ciudata»: sfîntul 
ChnstX din biLica de la Rastoşnea zugrav* 
cu cap de cîine. Icoana este Insa m conformitate cu 
legenda sfîntului, aşa cum se ceteşte în Vieţde 
sTrdilor si chiar în Mineile din vremunle noastre, 
RuL de 9 mai: «Sfîntul mucenic Chnstofor era 
căpcîn din tara celor ce mănîncă pe oameni... 
si nu putea să grăiască omeneşte »> \ Capcimi, 
monştri cu capul de cîine, care latră în loc de a vorbi 
Tnt un vechi element din folclorul popoarelor 
mediteraneene. In tradiţiile neamului nostru cap- 
cînii, după cum vom vedea mai jos, au fost identi- 
ficaţi cu tătarii din Buceag. 

Multe alte asemenea motive din folclor se găsesc 
din belşug întreţesute în structura legende or hagio- 
grafice;' de ex. motivul inelului miraculos, care, 1 Mineiul pe 
1894. luna mai, tipărit cu aprob. Sf. Sinod, Buc. 

181 12*— 318 sfărîmîndu-se, prevesteşte moartea eroului; al 
copilului care vorbeşte înainte de naştere; al cerbului 
miraculos care călăuzeşte pe calea mîntuirii. 

Cele mai frumoase legende hagiografice sunt 
tocmai acelea care s-au adăpat mai mult din izvoarele 
de veşnică tinereţe ale povestirilor populare. Acest 
element miraculos din folclor a fost şi pricina pentru 
care unele legende hagiografice au fost traduse mai 
de timpuriu în literatura noastră ori au fost extrase 
mai tîrziu din colecţiile vieţilor de sfinţi, copiate 
la un loc cu textele poporale şi răspîndite în păturile 
largi ale neamului, pînă în vremurile noastre. 

In formarea sufletului românesc din trecut, 
literatura hagiografică, cu atmosfera ei de misticism 
şi supranatural, a adus şi ea partea ei de contribuţie. 
Misionarul catolic Marcus Bandinus, în relaţia 
călătoriei sale prin Moldova anului 1646, ne descrie 
cultul consacrat sfinţilor medici fără de argint 
Cosma şi Damian, în satul Filipi, de lîngă Trotuş: 
pelerinajul bolnavilor din Moldova şi Ardeal către 
acest miraculos liman de însănătoşire, legendele 
fantastice care circulau în jurul bisericuţei de pe 
vîrful muntelui, procesiuni nocturne cu făclii, 
melodii de glasuri îngereşti ş.a. însuşi cronicarul 
moldovean Grigore Ureche, narînd lupta lui Ştefan 
cel Mare cu Ţepeluş, la Rîmnic, adaugă, după 
tradiţia populară, cum « să se fie arătat lui Ştefan 
Vodă, sfîntul mucenic Procopie, îmblînd deasupra 
războiului călare şi întrarmat, ca un viteaz, fiind 
într-ajutoriu lui Ştefan Vodă şi dînd vîlhvă oştii lui » 
şi încheie cu adorabila lui naivitate pioasă: «ci este 
de a şi credere acest cuvînt, că dacă s-au întors 
Ştefan Vodă cu toată oastea sa, . . . la scaunul său 
la Suceava, au zidit biserică pre numele sfîntului 
mucenic Procopie la sat la Badeuţi, unde trăieşte 
şi pînă astăzi » x . 1 Cf. C. Giurescu, Letopiseţul Ţârii Moldovei, pînă la 
Aron-Vodă (1359—1595), întocmit după Grigorie Ureche 
Vornicul, Istratie Logofătul şi alţii de Simion Dascălul, p. 182 Corpul complet al Vieţilor de sfinţi a fost tradus, 
pentru întîiasi dată la noi de Mitropolitul Dosoftei 
şi tipărit la Iaşi în 1682 K Legende hagiografice cu 
caracter întrucîtva popular pătrund în literatura 
noastră încă din secolul al XVI-lea. In cel mai vechi 
manuscript de texte poporane, în Codicele Sturdzan, 
se găsesc două asemenea legende hagiografice: una 
avînd un caracter apocrif, sfîntul Sisinie; cealaltă 
desprinsă din colecţia Vieţilor de sfinţi: sf. Vineri. 
în Codicele de la Cohalm apar o serie de legende 
hagiografice, dintre care una a devenit populară: 
Viata sfîntului Alexie. Chiar şi învăţaturile lui 
Neagoe au cuprins între alte materiale şi o legendă 
hagiografică : Viaţa sfîntului Constantin 2 . BIBLIOGRAFIE 

Hagiografia noastră îşi are sursele ei — prin literatura 
slavă - în hagiografia bizantină. Despre hagiografia bizan- 
tină Ehrhard şi Gelzer, prelucrînd Gesckichte der byzanti- 
nischen Literatur a lui Krumbacher, ed. II (1897) spun (p. 
176)- « Kein Gebiet der byzantinischen Literatur liegt nocn 
sodunkel und so verworren vor den Augen des Foreschers 
wie das hagiographische. Es gleicht einem dichten Urwalde 
der sich endlos und lichtlos ins Ungemessene ausdehnt und 
in dessen Inneres kein Pfad fiihrt. Auf Schritt und Tntt lauft 
man Gefahr, sich in dem Dickicht zu verlieren, wâhrend schon 
die Schatten der Nacht am Horizonte heraufziehen » * (la p. 
182 bibiiogr.). De atunci s-au făcut progrese însemnate in 
domeniul hagiografiei. O preţioasă revistă, Analecta Bollan- 65. Ediţia Kogălniceanu, 1872, p. 166. Cf. şi lupta din codrii 
Cosminului: « Zic unii să se fie arătat lui Ştefan Vodă la 
acel răsboiu sfîntul mucenic Dimitrie», ed. Giurescu, p. 81. 

1 înaintea lui Dosoftei se găsesc elemente hagiografice 
în Cazania lui Goresi şi în aceea a mitropolitului Varlaam. 

2 Corn. de d-1 D. Russo. 

* <Nici un domeniu al literaturii bizantine nu este atit 
de obscur şi de încurcat înaintea ochilor cercetătorului decît 
cel hagiografic. Se aseamănă cu o pădure virgina care se 
întinde la nesfîrşit, fără vreo lumină, şi în interiorul căreia 
nu duce nici o cărare. La fiecare pas există pericolul sa te 
rătăceşti în hătis, în timp ce umbra nopţii se ridică la orizont. > 183 diana, care apare din 1882 şi a ajuns acum la voi. XLVI, 
este consacrată exclusiv studiilor de hagiografie (indice gene- 
ral la voi. I-XX publicat în apendice la t. XXII şi XXIII). 
Pentru orientarea generală se pot consulta cu mult folos 
următoarele studii: dr. H. Giinter, Legenden-Studien, Koln, 
1906; R. Reitzenstein, Hellenistische Wundererzăhlungen, 
Leipzig, 1906; precum şi documentatele lucrări ale bolan- 
distului Hippolyte Delehaye; Les legendes hagiographiques, 
Bruxelles, 1905; Les origines du culte des martyrs, Bruxelles, 
1912; Les passions des martyrs ei les genres litteraires, Bru- 
xelles, 1921; Les legendes grecques des saints militaires, Bru- 
xelles, 1909 ; Les saints stylites, Bruxelles, 1923. LEGENDA SFÎNTULUI SISINIE Este o legendă fantastică, plină de naivităţi, 
care — după cum vom vedea — îşi are originea în 
lumea superstiţiilor păgîne şi care, deşi oprită de 
biserică, s-a strecurat totuşi pînă în vremurile noastre. 
Ea are şi azi o întinsă circulaţie în masele populare, 
unde a exercitat o puternică influenţă asupra ciclului 
de credinţe şi superstiţii privitoare la naştere şi 
primii ani ai copilăriei. Subiectul este următorul: 

Sisinie a fost un mare viteaz care, după ce a biruit 
multe oşti, s-a întors spre « Ravia » (Arabia), unde 
i se arătă în vis îngerul Domnului, sfătuindu-1 să 
■se ducă la sora sa, Melintia, căreia Satana îi răpise 
cinci copii şi căreia se pregătea să-i răpească acum 
pe al şaselea. 

In acest răstimp, Melintia îşi zidise un stîlp de 
marmură şi se închisese înăuntru. Ajungînd Sisinie 
la stîlp, pe vreme de viscol, ceru surorii sale să-i 
deschidă. Diavolul, prefăcîndu-se într-un grăunte 
de mei, se furişă înăuntru sub copita calului sf. 
Sisinie, răpi copilul şi fugi cu el către mare. Sfîntul 
Sisinie se luă după diavol şi, întîlnind pe drum 
o salcie, o întrebă dacă nu cumva a văzut pe diavol 
fugind cu un copil în braţe. Salcia, deşi-1 văzuse, 
răspunse totuşi că nu 1-a văzut; şi sfîntul o blestemă: 
să înflorească, dar poame sa nu facă. Mai departe 

184 întîlneşte un rug, care şi el răspunse că nu 1-a văzut. 
Sfîntul' blestemă şi pe rug ca: unde-i este rădăcina, 
să-i fie şi vîrful; şi cine va trece pe lîngă el, să se 
împiedice în crengile lui şi să-1 blesteme. Abia lîngă 
mare, un măslin răspunse sfîntului drept: că a văzut 
pe dracul cu un copil, afundîndu-se în mare. Sisinie 
blagoslovi măslinul: să fie pom sfinţit, la toate 
bisericile de lumină şi oamenilor de spăsenie (din 
el sa se facă untdelemnul pentru candele şi mirul 
pentru miruit). Ajungînd pe ţărmul mării, sfîntul 
aruncă undiţa în mare, scoase diavolul pe uscat şi 
începu a-1 bate cu 82 buzdugane de fier, pînă cînd 
Satana, neavînd încotro, restitui copiii. Sisinie nu 
lăsă pe diavol să-i scape din mînă pînă ce acesta 
nu se jură că nu se va apropia de locul « iuo {= unde) 
ruga aceasta grăi-să-va şi numele tău pomeni- 

se-va ». 

Rugăciunea, despre care se vorbeşte aci, se afla 
şi ea copiată pe cele două foi adăugate la sfîrşitul 
volumului, şi scrise de « ierei popa Simeon », însă 
în limba slavonă. 

In această rugăciune, locul sfîntului Sisinie îl 
ia arhanghelul Mihail, care povesteşte cum, scobo- 
rîndu-se din muntele Eleonului, s-a întîlnit cu 
«Vestita» şi a bătut-o pînă cînd aceasta şi-a spus 
toate numele şi s-a legat să nu se apropie de casa 
unde se găseşte rugăciunea. 

Alături de vechea redacţiune a legendei sfîntului 
din veacul al XVI-lea, Hasdeu a publicat şi o redac- 
ţiune cu totul nouă, care, pe la 1860, s-a imprimat 
pentru întîiaşi dată la Iaşi şi care, după aceasta, 
s-a republicat în nenumărate rînduri, la Bucureşti. 
Textul acestei noi redacţiuni circula cu mult înainte 
în literatura noastră, şi forma cea mai veche a ei 
•o găsim într-un manuscript din 1760, păstrat în 
Biblioteca Academiei Române. Redacţiunea modernă 
se deosebeşte de cea veche prin modificări de detaliu 
şi prin introducerea unor incidente noi. Sfîntul 
Sisinie se află cu fraţii săi Sines şi Sinodor însoţind 
pe împăratul lai la vînătoare. Dumnezeu dezlănţuie 

185 o furtună şi-i risipeşte; Sisinie nemereşte, după 
voia Domnului, la chilia surorii sale. în sfîrşit, în 
incidentul întîlnirii sfîntului cu arborii, în redac- 
ţiunea modernă este introdus şi paltinul, care răs- 
punde sfîntului adevărul şi este blagoslovit: «să 
stea înaintea bisericii cu păcătoşii la pocăinţă şi 
cu drepţii la spăsenie ». Se pare că această versiune 
modernă nu trece dincolo de secolul al XVII-lea şi 
derivă dintr-un original grecesc, apropiat de cel 
publicat de Sathas în Bibliotheca graeca medii aevi 
(V, p. 573). 

Redacţiunea modernă este şi ea însoţită de 
rugâcime, tradusă însă în limba română. Aceasta 
prezintă şi ea la rîndul ei dezvoltări; între altele: 
Satana, luat de scurt de sfîntul arhanghel Mihail, 
mărturiseşte ca se duce la sf. Fecioară Măria să o 
muncească, fiindcă a auzit că va naşte pe Mîntuitorul. 

Hasdeu, în interesantul studiu care însoţeşte 
publicaţia textelor, considera această legendă ca o 
concepţie personală a popei Ieremia Bogomil, 
întemeietorul sectei. Pornind de la constatarea că 
valea Dunării, din cauza numeroaselor bălţi pe 
care fluviul le formează de-a lungul celor 'două 
maluri în România şi Bulgaria, este un teren prielnic 
pentru răspîndirea frigurilor palustre, ajungea la 
încheierea: « că marele reformator bulgar din secolul 
al X-lea, popa Bogomil, s-a socotit dator a înzestra 
el însuşi pe sectarii săi cu o rugăciune specială contra 
acestui puternic demon şi că această rugăciune, 
prefăcută şi reprefăcută, a ajuns la noi în forma pe 
care ne-o dă Codicele Sturdzanus ». 

Hasdeu îşi întemeia această părere pe urmă- 
torul pasaj dintr-un indice de scrieri eretice, publicat 
la Moscova în 1644: 

« Sînt fabule ale bl aste matului Ieremia, popă bulgăresc, care 
spune cum şedea sîntul Sisinie pe muntele Sinaia şi menţio- 
nează şi pe îngerul Mihail, ca să înşele mai bine mulţimea şl 
bîrfeşte că frigurile sunt şeapte fiice ale lui Irod ». 

O variantă rusească a legendei sf. Sisinie conţine, 
într-adevăr, toate elementele menţionate în indice. 186 In concordanţă cu notiţa din acest indice, Hasdeu 
mai aduce încă următoarea mărturie a patriarhului 
de Constantinopol, Sisinie, din veacul al XlV-lea: 
« Să nu credeţi că eu aş fi Sisinie cel mincinos, 
descris de nebunul popă Ieremia, spre amăgirea 
oamenilor ». 

S-ar părea că aceste argumente ale lui Hasdeu, 
primite şi de Gaster, sunt decisive şi ca legenda a 
fost într-adevăr plăsmuita de către întemeietorul 
ereziei bogomilice. Şi totuşi, Hasdeu se înşela în 
deducţiile sale, fiindcă s-au găsit o sumă de variante 
ale legendei în literaturile Orientului, care n-au 
venit nicicînd în contact cu literatura bulgărească, 
şi în forme dintre care unele sunt anterioare apari- 
ţiunii bogomilismului. Astfel, în 1883, Gaster publica 
cîteva paralele interesante din literatura ebraică al 
căror prototip îl data în secolul al IX-îea. Şase ani 
după aceasta, la congresul orient aliştil or din 1889, 
Fries comunica o redacţiune arabă; iar în 1894, 
Rene Basset publica o versiune păstrată în sinaxarul 
abisinian, însoţită de rugăciunea magică, care, ca 
şi versiunea română şi slavă, serveşte de talisman 
lehuzelor. 

în preţiosul studiu, care însoţeşte textele, Basset 
conchide că: 

« prezenţa acestei legende în literatura arabă şi abisiniană 
pe de o parte, iar pe de alta în literatura slavă şi română, 
stabileşte în chip incontestabil că ea este împrumutată 
dintr-un original comun, care nu poate fi decît grec i>. 

Părerea lui Basset este îndreptăţită; numai că 
originalul grecesc fusese publicat cu vreo 18 ani 
mai înainte, de N. Sathas, în Biblioteca graeca 
medii aevi (tom V, p. 573). După Sathas, Reitzen- 
stein şi Pradel au dat la lumină un ciclu de versiuni 
greceşti dintre care unele, scrise pe papirus, ne 
vin din vechiul mediu elenistic al Egiptului. Avem 
însă dovezi — din domeniul iconografic — că, încă 
din secolul al V-lea, legenda era cunoscută în Egiptul 
elenistic. în iarna anului 1901 — 1902, arheologul 
francez Jean Cledat a dezgropat, în Egiptul de jos, 

187 lingă Ahimine (in Hermopolis magna), la Bauît, 
ruinele unei mănăstiri zidite pe la anul 400. Intre 
frescele care se găsesc acum la muzeul din Cairo 
se află una care înfăţişează pe un sfînt călare pe 
un cal negru şi îmbrăcat în costum part, cu o tunică 
albă, ţinînd în mîna stingă un scut, în dreapta o 
suliţă cu care străpunge sinul unui demon, căzut la 
picioarele calului. La dreapta, se află însemnat 
numele sfîntului: O AriOS 2ISINNI0S 

In fresca mănăstirii de la Bauît, demonul feminin 
se numeşte AAABASAPIA. Numele demonului diferă 
însă de la versiune la versiune: în legenda din sina- 
xarul abisinian se numeşte «Uerzelia»; în redacţi- 
unea greacă « TuXXou » ; în cea ebraica « Lilith » ; 
în cele slave « Avestiţa ». Lăsînd la o parte aceste 
deosebiri de nume, divergenţele de amănunte, 
prefacerile şi adaptările pe care le-a suferit legenda 
în trecerea ei dintr-o literatură într-alta, în cuprinsul 
tuturor versiunilor amintite mai sus se găsesc însă 
citeva trăsături caracteristice comune, care dove- 
desc în chip neîndoielnic strînsa interdependenţă 
a acestor versiuni, şi anume: 

1. în toate versiunile sfîntul mîntuitor face parte 
din grupa sfinţilor (călăreţi) militari şi se numeşte 
Sisinie. 

2. în toate versiunile sfîntul duce lupta împotriva 
unui demon feminin care răpeşte copiii mici şi 
provoacă moartea lor. 

3. Sfîntul, învingînd demonul, îl sileşte să-şi 
spună formele în care se preface şi numirile pe care 
le poartă sub fiecare din aceste forme; aceste numiri, 
scrise alături de ale sfîntului, au darul de a împiedica 
influenţa nefastă pe care o exercită demonul asupra 
lehuzelor şi copiilor mici. De aceea, conjuraţia scrisă 
este purtată ca amulet de femeile lehuze şi de copiii 
născuţi de curînd. 

Aceste caracteristice apropie legenda de sfera 
credinţelor şi concepţiilor populare privitoare la 
influenţa nefastă a demonilor şi de întregul ciclu al 
exorcismelor. într-adevăr, în masele populare 188 rurale vieţuieşte pînă azi, sub învelişul creştinismului, 
paralel cu credinţa în demoni care pot lua felurite 
forme de animale', superstiţia, îndestul de răspîndită 
la toate popoarele, că cel ce cunoaşte numele demo- 
nului îl poate tine sub ascultarea sa. In legenda 
sfîntului Sisinie] duhul rău, Avestiţa sau Samca, 
se poate metamorfoza în 12 ipostaze; şi în fiecare 
din aceste ipostaze poartă un nume deosebit. De 
aceea legenda înşiră toate aceste nume, căci, daca 
ar lipsi o singură numire, descîntecul şi-ar pierde 
valoarea: demonul s-ar putea strecura sub înfăţi- 
şarea si numele care n-a fost pomenit. Numirile 
corespund cu forma în care se poate preface demonul, 
sau cu una din trăsăturile esenţiale ale fini sale. 
Astfel, în redacţiunea grecească — unde se vede 
mai clar aceasta — el se numeşte fj-uia (musca), 
pentru că se poate preface în muscă, spre a pătrunde 
în casa lehuzelor; TCrrouivT) (înaripată), pentru ca 
are aripi; T^Aa-aa (care se afundă în mare), pentru 
că se cufundă' în mare spre a scăpa de Sisinie; 
TiouSovtxTpLa, care înăbuşe copiii; firpi^Xa, care îi 
strînge de gît; a^aTomvoucra, care le suge vinele etc. 
După toate probabilităţile, această parte a legen- 
dei alcătuieşte sîmburele ei primitiv: o veche formulă 
de exorcism', din lumea păgînă, împotriva demonilor 
cari primejduiau naşterea şi viaţa copiilor mici. 
Ea a supravieţuit şi după răspîndirea creştinismului, 
dar s-a adaptat noilor împrejurări, prefăcîndu-se 
în legendă hagiografică. Totuşi, alături de legenda, 
s-a păstrat si vechea formulă magică, care, copiata 
alături de cea dintîi sau chiar singură, păstrează 
puterea profilactică. x 

Din care parte a lumii pâgîne a pătruns insa, 
în creştinism, această formulă de exorcism? 

Reitzenstein, publicînd cîteva variante greceşti 
ale legendei sf. Sisinie, descoperite printre vechi i Paul Perdrizet, Negotium perambulans m tenebris, 
Strassbourg, 1922 (Publications de la Faculte des lettres) 
pp. 22 — 24. 189 papirusuri egiptene, spune textual că vrea să dea 
prin ele o idee « de trecerea acestui soi de literatură, 
din lumea păgînă în iudaism, şi de aci in creştinism » * 
Se cunoaşte într-adevăr rolul pe care l-au avut 
evreii în răspîndirea exorcismelor. Chiar în Faptele 
apostolului Pavel cetini că apostolul a întîlnit, în 
Efes, fii de preot evreu cari se foloseau de numele 
Mîntuitorului în exorcisme, şi că a ars acolo cărţi 
în valoare de 30 000 de drahme. Irinaeus ne spune 
că evreii erau cunoscuţi, în timpul său, prin meşte- 
şugul de a scoate dracii din om, cu descîntece în 
care invocau numele Domnului. Hipollytus adaugă 
că aceşti descîntători internaţionali, cari forfoteau 
în primele veacuri, utilizau formule magice în care 
cuvinte ebraice se încrucişau cu cuvinte greceşti; 
şi într-adevăr, aserţiunea lui a fost confirmată, în 
timpurile noastre, prin descoperirea de papirusuri 
cu asemenea formule magice bilingve. Acest fel de 
exorcisme se aflau scrise în cărţi; şi pînă tîrziu, 
în evul mediu, se pomeneşte, la curtea lui Manuel 
Comnenul, de un evreu, Aaron, care, cu ajutorul 
unei astfel de cărţi, putea să gonească legiuni întregi 
de draci 2 . Astfel stînd lucrurile, nu ar fi exclus ca 
şi exorcismul prin care se înlătură apropierea duhului 
necurat de casa lehuzelor să fi fost împrumutat, în 
primele veacuri, de greci de la evrei — aceasta cu 
atît mai mult cu cît se cunosc şi o serie de paralele 
ebraice. Dar avem indicaţii că superstiţia despre 
rsAXw sau TuXXO, duhul necurat care omoară 
copiii mici, era cunoscută în lumea greacă cu mult 
înainte de creştinism. Un fragment din Sapho — 
poeta din sec' VII — VI a. Chr. — aminteşte pe 
TeXkouc, 7rou8ocp[.ÂXtoT£pa; iar paremiologii şi lexi- 
cografii greci, comentînd acest cuvînt, ne spun că 
ruXXou era, după credinţa lesbienilor, numele unei 
fecioare care murise înainte de vreme şi a cărei 1 Reitzenstein, Poimandres, Leipzig, 1904, p. 299. 

2 E. Schiirer, Geschichte des jiidischen Volkes, Leipzig, 
1909, pp. 407 — 414. 190 fantomă înspăimîntă copiii mici şi le pricinuieşte 
moartea. 

Orientaliştii au mers mai departe şi au întrezărit 
drumuri noi', care duc spre originea acestei super- 
stiţii populare. Astfel, C. Franck, în Zeitschrift 
fur Assyrologie (XXIX, pp. 161 şi urm.), întemein- 
du-se pe aserţiunea lui Mihail Psellos, care spune 
că termenul TuXXto este vechi în limba greacă 
şi vine din ebraică, pune în legătură acest cuvînt 
cu babilonicul gallu, un demon răufăcător, care, 
prefăcîndu-se în panteră, fură copiii mici. 

De altă parte, Lilit, demonul din versiunea 
ebraică, care corespunde grecescului TuXXco, îşi are 
si el originea în credinţele mitice ale asirienilor. 
Lilit este pomenit de Isaia, în profeţiile sale, ca crăia- 
să a duhurilor nopţii şi, după o veche legendă, a 
fost creată o dată cu Adam, ca să omoare copiii 
noi născuţi. Orientaliştii o pun în legătură cu demo- 
nul babilonian lilla, lill, invocat în exorcismele 
cuneiforme. De altfel, în aceste exorcisme se vorbeşte 
adesea de « demonii carii se furişează ca şerpii, pe 
sub uşi, şi răpesc copilul de pe genunchi omului ». 

Dacă aceste date ale orientaliştilor sunt bine 
stabilite, atunci tocmai din ciclul credinţelor şi 
ritualelor religioase ale asiro-babilonienilor a por- 
nit acest exorcism, împreună cu superstiţia de care 
e legat; s-a răspîndit la popoarele Orientului şi a 
pătruns în creştinism, prefăcîndu-se, poate în Egipt, 
în legendă hagiografică. Ea trebuie să fi fost, în 
primele veacuri, destul de împrăştiată în lumea 
creştină; dar biserica a recunoscut caracterul ei 
păgîn şi contrar dogmelor creştine, căci sinodul al 
V-lea ecumenic a hotărît înlăturarea filacteriilor şi 
pedepsirea strej uit orilor, adică — explică Pidalio- 
nul — di celor ce «fac baiere legîndu-le cu mătase, 
scriind într-însele chemări de draci » \ Nota, care 1 Pidalion sau Cirma corăbiei... a bisericii ortodoxe, 
tradusă din greceşte în româneşte de mitropolitul Veniamin, 
Neamţ, 1844, f. 168. 191 m însoţeşte textul Pidalionului, lămureşte şi mai pre- 
cis intenţia sinodului faţă de legenda şi de rugăciunea 
sf. Sisinie prin cuvintele: «se cuvine a se caterisi şi 
preoţii acei ce cetesc la bolnavi hîrtia ce se numeşte 
a Ghelei (textul grecesc: TuXXw), precum în limba 
noastră samca ». 

Dar cu toate repetatele opuneri ale bisericii, 
legenda a circulat totuşi pretutindeni; şi este într-a- 
devăr surprinzătoare vitalitatea cu care această 
elucubraţie, răzbătînd peste mii de ani, trăieşte 
încă în sufletul poporului nostru. Sfîntul Sisinie 
este considerat şi azi ca un sfînt protector al lehu- 
zelor şi copiilor, iar icoana lui se păstrează în multe 
case de ţară. Legenda — tipărită de diferite case de 
editură a cărţilor poporane — circulă şi azi în satele 
noastre, servind ca amulet. Dintre numirile pe care 
le poartă diavolul în această legendă, două au pă- 
truns adînc în ciclul superstiţiilor populare: Samca 
şi Avestiţa, aripa Satanei. 

După datele pe care ni le dă Marian, « Samca 
este cel mai viclean şi mai periculos dintre toate 
spiritele necurate ». Se arată lehuzelor sub diferite 
forme de animale — afară de porumbiţă, viţel şi miel, 
simbolurile nevinovăţiei — «şi nu numai că 'le înspăi- 
mîntă», dar «le frămîntă, le torturează şi le sminteşte, 
aşa că cele mai multe mor înainte de naştere ». 

Puterile acestui duh necurat se întind şi asupra 
pruncilor, cari dacă au scăpat cu viaţă în pîntecele 
mamelor, cînd acestea au fost chinuite, sunt urmă- 
riţi după naştere. « Copiii, cuprinşi de acest spirit,, 
capătă un fel de cîrcei de stomac, care-i frămîntă 
prin lăuntru şi-i zgîrcesc aşa de tare că-i fac ghem şi 
le duc picioarele la gură ». Alţii, iarăşi, se întind din 
toate încheieturile, « înholbă ochii, fac spumă la 
gură », alţii, în sfîrşit, sunt schimonosiţi : « li se 
sucesc mîinile sau picioarele, se încrucişează, li se 
strîmbă fălcile... şi dacă nu mor în scurt timp, 
rămîn astfel pentru toată viata » *. Pentru a scăpa de urmările Samcei, femeile lehuze 
poartă ca amulet legenda cu formula de conjuraţie 
a Avestiţei. In multe localităţi din Bucovina, poporul 
scrie numirile Samcei pe pereţii casei, cu credinţa 
că prin aceasta îndepărtează duhul necurat de locuin- 
ţa lor. La copiii mici, amuletul se vîră într-un săculeţ 
şi se poartă la gît; într-alte părţi se pune în perna 
pe care doarme copilul sau în albia care-i serveşte 
de leagăn. Interesantă este superstiţia că tinerii 
trebuie să se păzească de a scrie cartea de samca, 
căci în acest caz Samca se leagă de ei; numai moş- 
negii o pot scrie, căci asupra lor Samca nu are alta 
putere decît a-i face să crisce (scrîşnească) din dinţi 
în timpul somnului. 

In lipsa cărţilor de samca, se recurge la aşa-numi- 
tele « descîntece de Samca sau Avestiţa » * în care 
Samca este înfăţişată în chipurile cele mai fioroase. 
Într-un descîntec'de apucate, cules în Moldova, se 
pomeneşte chiar salcia şi rugul din legenda scrisă: 

4 Am plecat la salcie ; 

— Bună dimineaţa, salcie. 

— Şezi, dacă ai venit. 

— N'am venit să şez, 

Ci am venit să te întreb 
D'un strigoi roşu. . . Şi m'am dus la rug; 

— Bună ziua, rugule. 

— Şezi. 

— Nu şez, 

Că n'am venit să şez, 
Ci am venit să te întreb 
D'un strigoi roşu Pentru tămăduirea boalei se întrebuinţează, 
alături de descîntece, care sunt însoţite de anume 
practice magice, şi nişte plante speciale, care cresc 
pe sub păduri şi care se fierb şi se beau cu zahăr sau 1 Amicul Familiei, Gherla, IV (1880), p. 70. 

192 1 Gh. Dem. Teodorescu, Poesia populară română, pp. 
390, 392. 

2 Gr. Tocilescu, Materialuri folcloristice, I, 1, p. 568. 

193 se pun în scăldătoarea copiilor mici l . Sunt cunoscute 
în popor sub numele samca, sancă, săncuţă, sîmcâ, 
sîmcoi. 

Curios este însă ca în lumea cărturarilor mărunţi, 
viaţa sf. Sisinie continuă încă a fi prelucrată. 
într-o naivă refacere, care pretinde a fi « poveste 
populară culeasă» 2 , elementele de legendă: salcia, 
măslinul, rugul, au fost înlocuite cu elemente din 
basme (Foamete împărat ) şi din cercul supersti- 
ţiilor populare (vrăjitoare, drăcărie). De altă parte, 
în lumea satelor, elementele din viaţa sfîntului, 
mai apropiate de literatura poetică a poporului, s-au 
desprins din cadrul superstiţios şi circulă ca legende 
de sine stătătoare: legenda măslinului şi a rugului 
de mure 3 . 

De altfel, intervenţia arborilor ca ajutători sau 
vrăjmaşi ai unui sfînt este o temă obişnuită în fol- 
clor. Ea apare şi în ciclul de legende privitoare la 
fuga familiei sfinte prin Egipt (plopul, viţa de vie, 
mărul, părul, bradul, rugul) 4 . Dăhnhardt 5 , care a 
urmărit această temă în domeniul folclorului, a 
găsit o suma de paralele interesante pînă în India 
răsăriteană. BIBLIOGRAFIE 

Texte româneşti editate: Hasdeu, Cuvente den bătrini, 
II, pp. 284—291, versiunea copiată de popa Grigore 
din Măhaciu, cu textul slavonesc în paralelă şi cu o 
redacţume modernă, tipărită la Bucureşti în 1878, în josul 1 Artur Gorovei şi M. Lupescu, Botanica populară 
Fălticeni, 1915, p. 119 ' Dracul în capcană. . . poveste populară culeasă de M 
Ion Popescu, edit. R.O. David şi M. Şaraga, fără dată şi 

1 O C fi 1 1 tfl trP 

3 Şezătoarea, anul XXX, voi. XVIII, 1922, p. 29. 

4 Marian, Legendele Maicii Domnului, pp. 59 — 72; 
Al. Rosetti, Colindele religioase la români, Analele Acad. 
Rom., tom. XI, mem. secţ. lit., Bucureşti, 1920, pp. 33—34. 

6 Natursagen, II, 40 — 49 şi 54—66. 

19* paginii. Aceeaşi versiune, republicată de Gaster în Chresto- 
matie, I, pp. 6 — 7 ; o alta, din 1779, ibidem; Ion Creangă, 
IV (1911): Patru variante ale cărţii poporane « Avestiţa aripa 
Satanei», formulele de conjuraţie şi anume: a) «Eu Pavăl 
Săjinit. . . », copiată de dascălul Grigore, tipograful mitro- 
poliei, în 1752, pp. 38—39; b) tipul: « Sisonie-Mihail », copiată 
în 1783, pp. 39—40; tipul « Sisin-Mihail », din întîia jumătate 
a sec. al XVIII-lea, pp. 70—71; tipul « Sisinie- A vestita », 
pp. 97 — 98, din anul 1809; Ion Creangă, VIII, pp. 194 — 197; 
legenda sfîntului Sisinie, ms. din 1803; Arhiva, Iaşi, 1889, p. 
247, formulă de conjuraţie tip « Sisinie-Mihail », din 1800; 
Marian, Naşterea la români, p. 29, ms. din mănăstirea Drago- 
mirna, fără indicaţie de dată şi copist; ibidem, p. 30, o altă 
variantă (tip «îngerul Mihail»), după un text publicat la 
Sibiu în 1863; Şezătoarea, V (1899, p. 156); Pamfile, Mitolo- 
gia poporului român, I, Duşmani si prieteni ai omului, Bucu- 
reşti, pp. 237 — 239, după 'un ms. din 1809; pp. 239-241, 
după un ms. copiat de popa Sandu ot Vîsăneşti. 

Menţionate: Gaster, Revista pentru istorie, arheologie şi 
filologie, 1884, p. 339; Molifta sfîntului Sison de coconi cei 
omoriţi dă diavolu, dintr-un ms. din 1790—1800, din Moldova. 
Textul se tipăreşte necontenit şi astăzi de diferite case 
de editură. în Biblioteca Academiei Române se găsesc însă 
numai cîteva exemplare. Cel mai vechi datează din 1869 
şi are titlul: Minunile lui sfîntul Sisoe sau hotărîrea lui Pilat 
din Pont asupra lui Isus Hristos, cu un tablou, aflate şi date 
la lumină de Gkeorghe Popovici, Bucureşti, Tip. Theodor 
Mihaescu şi Vaidescu. Deşi titlul este tipărit cu litere latine, 
cuprinsul are litere chirilice. Broşura este alcătuită din urmă- 
toarele elemente: 1. formula magică: « Eu, robul lui Dumne- 
zeu, sfîntul Sisoe, pogorîndu-mă din muntele Sionului, adică 
din măgura Eleonului, văzui pre Arhanghelul Mihail, voievod 
îngeresc, întîmpinînd pe Avestiţi, aripa Satanei»; 2. Legenda 
sf. Sisinie, în redacţiunea dezvoltată publicată de Hasdeu 
f. 2; 3. Visul Maicii Domnului, f. 6; 4. Tălmăcire după copia 
din limba grecească a hotârîrii făcută la al şaptesprezecelea an 
al oblăduirii împăratului romanilor Tiberie Chesaru din Pon- 
tie Pilat « găsită la anul 1509 de la Hristos în oraşul Cula din 
Italia, într-o piatră foarte frumoasă» (f. 7 — 10); 5. închină- 
ciune către Prea Sfînta Născătoare de Dumnezeu (f. 10—12); 
6. Cugetare dureroasă din inimă, pentru multa mulţime a 
patimilor Mîntuitorului nostru Hs. Dumnezeu, prin Înger de 
Dumnezeu arătată: Celui dintru sfinţi părintelui nostru Dimi- 
trie mitropolitul Rostovului, al Iaroslavului şi al Rusiei, făcă- 
torul de minuni. Celelalte 4 ediţii ale Academiei (cea mai 
nouă din 1913) reproduc exact acelaşi text, ta care o ediţie, 
(fără dată), a adăogat următoarele rînduri — ca o dovadă 
de cum se amăgesc şi azi masele naive şi superstiţioase: 
« Această carte a fost trimisă din cer poporului de Domnul 
Isus Christos, şi în zilele noastre s-a găsit tipărită în mănăsti- 195 13 -3 20 rea Muntelui Athos, de un călugăr bătrîn. Această carte 
trebuie să o aibă tot creştinul, pentru a nu se atinge de casa 
sa Necuratul şi pentru ajutorarea copiilor şi femeilor însăr- 
cinate ». 

Manuscripte inedite în Biblioteca Academiei Române. 

Descrise de I. Bianu şi R. Caracas, Catalogul manuscriptelor 
româneşti, II, p. 206: ms. nr. 473, sec. al XVIII-lea, copiat de 
« Stoian de la Anthim », nr. 4, legenda în aceeaşi versiune ca 
cea din Cod. Sturdzanus; p. 209, ms. nr. 476, sec. al XVIII-lea, 
a aparţinut « popei lui Bucur», f.187: Povestea lui sveti 
Sisoe (textul însă s-a pierdut). Nedescrise încă: ms. nr. 
3820, f. 235 — 243, copiat «de erei Gheorghe şi de un copil 
al mieu Rodion, la anul 1775, mai 21, cînd lăcuiam la 
oraşul Prejmir», f. 235 — 243: Povestea sfîntului Sison, le- 
genda, în redacţia mai nouă, al cărei tip a fost pu- 
blicat de Hasdeu* după textul tipărit în 1862, ca paralelă la 
redacţia din Cod. Sturdzanus. Ms. nr. 2226, copiat pe la 
1805, f. 32 v.— 39 v: « Acastă carte laste pentru ca să nu 
să apropie diiavolu de acea casă unde să vor afla aceste 
scrise în numele Tatălui şi a Fiiului şi al Sfîntului Duh, amin »; 
este formula magică tip: arhanghelul Mihail învingînd pe 
Satana, care munceşte pe Preacurata Fecioară Mana; f. 
34 r. — 39 v: «Acastă molitvă este a lui sfeti Sison pentru 
coconii cei mici ce au furat diiavolul din leagănul sori-si; 
acastă să puie în leagănul copilului să nu să apropie diavo- 
lul» 1 este legenda sfîntului în redacţia mai nouă. Ms. 2621, 
sec. XVIII-XIX, f. 11 v. şi urm., conţine legeda sfîntului 
în redacţia mai nouă, cu acelaşi titlu şi indicaţie ca ms. 
2226. Ms'. nr. 2897, copiat în 1824, de Ioan Neculau Cerne, 
ţf 44 r ) f. 41 — 44 r. cuprinde formula magică, tip arhan- 
ghelul Mihail. Ms. 4767, sec. al XVIII-lea, f. 19 v. - 20 v. 
(sfîrşitul s-a pierdut; conţine legenda sfîntului în versiunea 
mai nouă). 

Texte slavoneşti: Tihonravov, IJaMamHUKu pyccKou 
ompeneuHoii Aumepamypu, II, pp. 351 — 353. 

Texte greceşti: C. N. Sathas, Bibliotheca graeca medii 
aevi, V, pp. 570 — 579; Reitzenstein, Poimandres, Studien 
zur griechisch-ăgyptischen und fruhchristlichen Literatur, 
Leipzig, 1904, p. 299. 

Studii: Hasdeu, Cuvente den bâtrîni, II, pp. 263 — 283; 
Gaster, Literatura pop. rom., pp. 393 — 400; Gaster, Anuar 
pentru israeliţi, an. IV, pp. 73 — 79 (Lilith şi cei trei îngeri); 
Gaster, Beitrâge zur vergleichenden Sagenforschung, Leipzig, 
1884; Gaster, Jlchester Lectures on tke Greeko- Slavonie Litera- 
ture, pp. 80 — 85 ; Veselovski, ffîypnaAb Muuucmepcmea Hapodnazo 
npoceţutemn, S. Petersburg, 1894; R. Basset, Les apochryphes 
ethiopiennes, IV, în La Haute Science, I, p. 193, 271 şi 344; 

196 Paul Perdrizet, Negotium perampulans in tenebris (Publica- 
tions de la Faculte des lettres de VUniversite de Strassbourg), 
Strasburg, 1922. LEGENDA SFINTEI VINERI 

Este o legendă din ciclul martirilor, în care au 
intrat elemente de basm (zmeii), lucru de altfel 
obişnuit în domeniul hagiografiei, după cum s-a 
arătat în capitolul precedent. A fost copiată de popa 
Grigore din Măhaciu, înainte de 1600, după un ori- 
ginal pierdut, şi se păstrează în Codex Sturdzanus 
(pp. 180 — 185). 'A fost studiată şi publicată de Has- 
deu în Cuvente den bătrîni. Prototipul pierdut al 
copiei din Codex Sturdzanus fusese tradus din limba 
slava, după cum se poate vedea din titlu: rra nenea. 

în limba slavă legenda fusese tradusă din Mineiele 
greceşti, unde poartă titlul de: Yjâyia IIapac7X£(3Yj. 

Legenda, nu numai că nu are nimic comun cu 
bogomilismul, după cum se crede încă la noi — ea 
cuprinde, de altfel, elemente cu totul contrare bogo- 
milismului: venerarea crucii — dar nu este nici măcar 
apocrifă. Ea face parte integrantă din cultul ortodox, 
şi în ziua de 26 iulie (ziua martirului ei) biserica 
noastră serbează, alături de sfîntul martir Ermolae, 
şi pe sfînta Vineri sau Paraschiva (cu numele grec). 
Cu acest prilej se ceteşte în sinaxar viaţa sfintei şi 
se cîntă imnuri de laudă în amintirea ei, după cum 
se poate vedea în Mineiul pe luna iulie, tipărit cu 
aprobarea sfîntului sinod (cf. ed. din Bucureşti, 
1894, p. 297) *. 1 Motivele care se întreţes în legenda sfintei Vineri se 
regăsesc şi în alte legende hagiografice. Motivul de basm cu 
balaurul se regăseşte bunăoară în Viaţa sfîntului MU (10 
noiembrie) si a sfîntului Marcian (2 noiembrie). Ca şi sfînta 
Vineri, sfîntul Mii face semnul crucii peste balaur şi acesta 
moare; la fel sfîntul Marcian înseamnă cu degetul semnul 
crucii si suflă peste un zmeu uriaş « ieşit din megieşitul pus- 
tiu », şi balaurul « se sfărîmă » în bucăţi. Chinul fierberii 
într-un cuptor se regăseşte şi el în Viaţa sfîntului Victor, 
sărbătorit la 10 noiembrie ş.a.m.d. 197 13*-324 In versiunea din Codex Sturdzanus, legenda are 
următorul subiect: 

Intr-o cetate îndepărtată, locuiau doi creştini 
curaţi la suflet: Agaton şi Polfia (în redacţiile mo- 
derne, Polithia ; în cele greceşti , IloXtOsta), care 
ajunseseră la adinei bătrîneţi, fără să fi dobîndit 
nici un copil. Şi rugîndu-se ei necontenit Mîntuito- 
rului ca să-şi întoarcă mila spre ei şi să le dăruiască 
un copil, li se arătă în vis îngerul Domnului, care le 
spuse că Dumnezeu a auzit rugăciunea lor şi le va 
dărui o copilă, pe care s-o boteze cu numele Vineria, 
întrucît se va naşte într-o Vineri. Copila se născu 
în luna lui Brumariu (octombrie), 15 zile; şi părinţii, 
ca să împlinească făgăduinţa dată Domnului, o 
închinară bisericii. La vîrsta de cinci ani, copila, 
luminată de Dumnezeu, părăsi casa părintească şi 
plecă în lume să propovăduiască legea cea nouă a 
Mîntuitorului. 

Nemeri mai întîi în cetatea Antiohiei, la un împă- 
rat mare, anume Antioh (în redacţiunile moderne, 
Antoniu; în cele greceşti; 'AvOwvtoţ). La predica ei, 
mulţi primiră creştinismul, dar evreii se plînseră 
împăratului că « a venit o boierească în cetatea lor 
de propovăduieşte şi spune de fiul Măriei, cela ce 
au răstignit părinţii noştri în cruce ». Împăratul, 
mîniat, porunci să fie adusă înaintea sa. Sfînta se 
înfăţişă, şi împăratul, răpit de frumuseţea ei, îi 
ceru să i se închine şi « îi va fi doamnă şi împără- 
teasă spre toate casele lui ». Sfînta îl blestemă, şi 
împăratul, cuprins de urgie, porunci să fie răstig- 
nită pe cruce. Sfînta se rugă lui Dumnezeu să n-o 
părăsească; şi într-acel ceas se ivi un nor pe cer şi 
se dezlănţui un vifor mare încît rostogolea pietrele 
uriaşe ca pe nişte frunze. Un înger se arătă sfintei 
şi-i rupse legăturile care o încătuşau. Ostaşii, văzînd 
minunea cerească, căzură la pămînt şi strigară toţi 
şi se rugară sfintei să-i facă şi pe ei creştini. Sfînta 
se ridică şi-i boteză, dar împăratul, prinzînd de 
veste, porunci să o prindă din nou, să o lege şi să 
o arunce într-o căldare, în care vor fi fiert mai întîi, 198 şapte zile şi şapte nopţi, plumb şi smoală şi « piatră 
zmicurata ». Slugile împliniră porunca împăratului. 
Şi a şaptea zi, venind împăratul şi cerînd să se 
deschidă cazanul, văzu pe sfînta Vineri stînd în 
picioare. Împăratul, vroind să se apropie de cazan 
ca să se încredinţeze mai deaproape, sfînta luă cu 
mîna apă clocotindă din căldare şi aruncă în obrazul 
împăratului, care orbi. împăratul se rugă de ea 
să-i redea vederile, că se face creştin. Sfînta, îndui- 
şată, căzu cu faţa la pămînt şi plînse pînă ce « baltă 
se făcu din lăcrămile ei ». Sculîndu-se, sfînta luă cu 
mîna dreaptă din lăcrămile ei, unse ochii împăratului 
în numele Tatălui, Fiului şi Sf. Duh; şi într-acea 
clipă împăratul văzu mai bine şi mai limpede decît 
înainte. împăratul şi toţi ai lui se botezară, iar sfînta 
plecă înainte, la alt împărat, Atizma (în redacţiu- 
nile moderne « Asclipie, ighemonul cetăţii»; în cele 
greceşti: 'AoxXy)7ci6<;). Acesta ceru şi el zadarnic 
sfintei să se închine Dumnezeului lui, « că va fi 
doamnă şi împărăteasă tuturor palatelor sale ». 
împăratul', mîniat de refuzul fetei, porunci să fie 
dusă înaintea zmeului din cetate, căci într-acea 
cetate locuia un zmeu în care intrase diavolul cu 
duhurile sale necurate. 

Sfînta, ajungînd înaintea zmeului, făcu asupra 
lui semnul crucii; diavolul fugi, iar ea, punînd picio- 
rul pe fălcile zmeului, se plimbă prin măruntaiele 
lui şi ieşi afară nevătămată. împăratul, văzînd 
această minune, se creştină împreună cu toate slugile 
lui şi cu toţi oamenii lui. 

Sfînta plecă apoi spre Aclit împărat (în redacţiu- 
nile moderne Tarasie « ighemonul cetăţii » ; grec. : 
Tapacrtoţ); dar şi acesta, îndîrjit că sfînta nu 
vroieşte să se închine Dumnezeului la care se închină 
el şi « să-i fie doamnă şi împărăteasă », porunci să 
fie * aruncată într-o căldare de smoală, plumb şi 
piatră, trei zile şi trei nopţi; dar sfînta scăpa neatinsă, 
în timp ce o pară de foc, întinzîndu-se de la căldare, 
înconjură pe slujbaşi şi îi arse. împăratul, sfătuin- 
du-se cu sfetnicii lui, porunci să i se taie numaidecît 

199 capul. Sfînta ceru să i se îngăduie a-şi face rugăciunea. 
Şi sfînta se rugă astfel: 

« Doamne, ascultă-mă, şarba ta. . . rogu-te să faci mese- 
rere ta şi să dai măriîa ta celora ce vor face pomenă mie şi 
prinosul, şi liturghie, şi lumînare, şi vor cinsti această zi 
blagosloveşte, Doamne, casele lor, si ficiorii lor, si holdele 
lor şi dobitoacelor lor toate, şi fugă de ei toate* duhurile 
rele şi fărmăcătoarele, şi sufletele lor să fie luminate- e (si) 
cela ce nu o va cinsti această zi, Venera mare, cu milostenie 
şi cu rugăciune la beserecă; iară cela ce va lucra într-însa 
acela sa fie blăstemat; e cela ce o va cinsti şi o va posti şapte 
zile, să fie lui sănătate şi ertăciunea păcatelor, si cine nu va 
cinsti sfînta Vineri, ce o va spurca de voie cu 'carne sau cu 
bnnza, fără de harţi...; acela să nu biruiască, că sfînta 
Venen rastignitu-s-au Hs. de voie în cruce, cu oţet si cu fiere 
adapară-1. . . ». 

Şi după aceea sfînta zise «muncitorilor» săi: 
« Faceţi cum v-au zis Domnul vostru ». Şi i se tăia 
capul în ziua de 26 Cuptoriu (iulie). 

Exortaţia finală a legendei lipseşte din miniele 
greceşti, precum şi din miniele noastre de astăzi. 
Ea a fost fără îndoială intercalată ulterior. 

Acest final al legendei a contribuit mult la răs- 
pîndirea în lumea satelor a cultului sfintei Vineri, 
care trebuieşte cinstită, prin suspendarea muncii, 
în fiecare vineri a săptămînii. Materialele folclorice 
adunate din diferite ţinuturi de diferiţi culegători 
învederează destul de limpede şi răspîndirea acestui 
obicei pe întinsul ţării, şi rădăcinile lui trainice. 

Iată, spre pildă, cîteva din aceste documente: 

«Vinerea nu se face leşie, nici se toarce, nici se coasă 
nici cămeşi se spală, că e rău de păţanii. 

Femeile nu cos vinerea, ca să nu rămîie oarbe. 

Cînd tai unghiile miercurea şi vinerea îi păcat. 

Să nu-ţi tai unghiile. . . vinerea, că uiţi unde pui ceva- 
nu mai ţii minte. » 

(Şezătoarea, anul VI, p. 60.) 

« Dintre^ zilele săptămînii, vinerea trebuie mai cu deose- 
bire păzită. In această zi nu se ţese, căci se crede că întocmai 
cum baţi cu vătalele, tot astfel va bate si grindina; nu se 
coase, căci cum spargi pînza cu acul, asa vor fi sparte şi 
samanătunle de către grindină; nu se zoleşte, adică nu se 

200 spală rufe, căci cum clocoteşte uncropul în zolniţă, aşa va 
clocoti şi piatra peste semănături. » 

(R. Codin şi Mihalache, Sărbătorile, p. 61.) 

« Transilvania. Vineria sau sfînta vineri este o zi în 
care femeile se abţin de la multe lucruri precum: pieptănatul, 
maturatul în casă, facere de leşie, căci cred că lucrînd vreun 
lucru de acesta, „li s-arată", adică femeia, care lucră, pă- 
ţeşte ceva: o cuprinde vreo boală, îi coace vreun deget, 
i se aruncă o bubă. 

Vineria nu se coase, nu se spală haine, nici se coace pită, 
pentru că vine Vineria (Sabolciu). 

Bucovina. Se crede că fetele care postesc vinerile, se 
vor mărita mai curînd. » 

(A. Gorovei, Credinţe si superstiţii ale pop. rom. V. 
F.'rom., XXVII, p. 355-356.) 

Cultul sfintei Vineri este vechi la poporul nostru 
şi se pare că în veacurile trecute era şi mai accen- 
tuat decît azi. Marcus Bandinus, misionarul catolic 
care în 1646-8 a vizitat Moldova, spune, în raportul 
său către scaunul papal, despre poporul nostru, că: 

« ziua de vineri din fiece sâptămînâ o serbează în onoarea 
sfintei Vineri, pre care şi-o închipuiesc a fi sfînta şi că (ea) 
cu genunchii plecaţi la tronul lui Dumnezeu se roagă pentru 
ei. De aceea orbeşte cred că e mai rău a ofensa pre sfînta 
Vineri decît pre Dumnezeu. în numele sfintei Vineri, calicii 
capătă milostenii multe. » x 

Ca şi legenda sfintei Duminici, imaginaţia 
populară, impresionată de interdicţia muncii în 
ziua de sf. Vineri şi de ameninţarea blestemului — 
« iară cela ce va lucra într-însa acela să fie blestemat », 
— a creat un ciclu întreg de poveşti, în care ni se 
spune cum o femeie spăla rufe (sau făcea altă muncă) 
în ziua de vineri, cînd se pomeneşte pe înserate cu 
o babă înaintea ei, îndemnînd-o să se odihneacă o 
leacă, că îi va sfîrşi ea lucrul. Femeia, cuprinsă de 
frica, se strecoară pe uşa din fundul tindei la cumă- 
tră-sa, care-i deschide capul că^ bătrîna este sfînta 
Vineri şi o învaţă ce să facă. întorcîndu-se acasă, 
femeia strigă cît poate : 1 V. A. Urechia, Codex Bandinus, în Anal. Acad. Rom. 
seria II, tom. XVI(1894), p. 152. 

201 — Vai, cum ard munţii unde sade sfînta Vineri, 
că le-au dat foc zmeii paraleii. 

Baba se face nevăzută; femeia aprinde opaiţul, 
întoarce lucrurile din casă pe dos şi se culcă. într-un 
tîrziu, se pomeneşte cu baba bătînd la uşe şi 
chemînd pe rînd toate lucrurile din casă* să-i 
deschidă: 

— Nu pot, răspunde fiecare, că sunt întors. 
Numai opaiţul, pe care femeia îl uitase neîntors, 

alergă şi descuie uşa. Cînd baba se ivi pe prag, 
cocoşul tocmai vestea miezul nopţii. Sfînta Vineri^ 
neavînd încotro, plecă spunînd femeii: 

— Afla, muiere ahotnică de lucru şi necinstitoare 
de zile sfinte, că eu sunt sf. Vineri, ce venisem să 
te fierb în ciubărul cu cămeşi, pentru că de multă 
vreme îmi feşteleşti ziua cu leşie şi zoi \ 

în cuprinsul acestei legende au pătruns multe 
elemente din cercul superstiţiilor populare, de ori- 
gine pâgînă (zmeii, lucrurile 'întoarse pe dos), încît 
sfînta Vineri a pierdut caracterul ei creştin şi aureola 
divină, devenind o bătrînă răzbunătoare şi rău- 
făcătoare, care, ca şi duhurile necurate, dispare îndată 
ce aude cîntecul cocoşului. Această întreţesere lao- 
laltă de elemente atît de disparate, constituie însă 
una din trăsăturile caracteristice ale psihologiei 
populare. 

In cîteva versuri populare inedite, culese în Gîm- 
pul Pînei (jud. Hunedoara), de la o femeie de 73 
de ani, pe care ni le comunică d-1 Tudor Avram, 
funcţionar la Biblioteca Academiei Române, sfînta 
Vineri apare în cadrul ei firesc de elemente creştine 
şi într-o formă care dovedeşte strînsa dependenţă 
de exortaţia finală a legendei. în aceste versuri 
se pomeneşte, ca şi în formulele de descîntec, de 
« un ficor de domnişor », care « cu ochii lăcrăma, 
cu inima sînşe (sînge) mesteca » şi pe care « nimeni 
nu-1 vedea », fără numai « surorile lui Lazăr, Magda- 1 Tudor Pamfile, Mitologie românească. I. Duşmani şi 
prieteni ai omului, Bucureşti, 1916, pp. 117 — 125. lena ». Acestea, care, « adunau flori de miere », pe 
« cîmpii Iu Rusalim », deteră cu mina într-un « skine » 
( spin) : 

« Nu fu skine ; 

Fu albine. 

Din albină se făcu ceară; 

Din ceară se făcu lumine (luminare). 

Lumine s' aprinsă; 

Poarta iadului să închisă; 

Ş'a raiului să deschisă; 

Şi ieşi sfînta Vinere din rai, 

Şi n'i zisă, 

Şi n'i rîsa: .... 

Cine poate spune povestea sfintei Vineri, 

S'o zică: 

Joi sară de două ori, 

Vineri dimineaţa de trii ori, 

Că 1-oiu scoate din lacuri, 

Din pacuri; 

Şi 1-oiu duce, 

Une-o h'i mesă'ntinsă, 

Făclii aprinsă, 

Izvoarăle răci şi fîntîni curate; 

Şi 1-oiu scăpa de păcate. » 

Din contextul acestor versuri: « Cine poate spune 
poveste sfintei Vineri s-o zică. . . că l-oi scoate din 
lacuri...», se vede legătura cu partea finală a 
legendei, în care se recomandă cinstirea sf. Vineri, 
făgăduindu-se sprijin în nevoi. Dar pasajul ne mai 
învederează că într-o vreme legenda, sau poate chiar 
numai formula de mai sus, era considerată ca un 
talisman care avea puterea miraculoasă de a înlătura 
din calea celui ce o cunoştea şi spunea de trei ori, 
duhurile necurate, cu tot şirul de nenorociri care-1 
pîndesc. 

Că legenda sfintei Vineri a trebuit să fie, în tim- 
purile vechi, foarte răspîndită în popor, se vede şi 
din faptul că ea a împrumutat material pînă şi 
pentru colindele populare. în ciclul colindelor din 
noaptea Ajunului, se află unul intitulat: Colindul 
sfintei Vineri, în care se pomeneşte chiar episodul 
cu munca sfintei în cazan. Colindul începe prin a 
povesti că la scaunul de judecată al Domnului, 

203 sfînta Vineri, « genunchiată », se roagă Domnului, 
amintind că atunci cînd a fost trimeasă « să boteze 
pămîntul », numai cetatea Iordanului « nu s-a dat 
botezului »: 

« Ci pe mine prinsu m'a; 

Prinsu-m'a 

Legatu-m'a; 

Cu cuţit tăiatu-m'a; 

în cazan băgatu-m'a; 

Şi trei zile fiertu-m'a 

Numa'n ceară şi'n reşină l ». 

în legătura cu datina de a cinsti sfînta Vineri 
prin post, stau şi cîteva proverbe populare : « A 
minca joia post şi vinerea carne », adică a face lu- 
crurile pe dos — a fi prost; « Parcă-i sfînta Vineri », 
despre un om prăpădit de slab (ca unul care a dus-o 
numai cu postul) ; « Nu e totdeauna Vinerea mare », 
adică nu e totdeauna sărbătoare de odihnă ; « A 
nemerit ca ţiganul vinerea la stînă ». 2 

Trebuie să adaug însă că tradiţia de a cinsti 
prin rugăciune şi post ziua de vineri — în care, după 
biserică, a fost răstignit Mîntuitorul — face parte 
din orînduielile bisericii ortodoxe şi este recoman- 
dată chiar de pravile. Astfel, Pravila de la Govora, 
la glava 381, spune textual: 

« (Zonara) Dumnezeeştii Apostoli vor şi poruncesc cum 
postim sfintele şi marile paresimi, tocma să postim miercu- 
rile şi vinerile a tot anul. . . » 

«Că zice canonul 68 al sfinţilor apostoli şi porunceşte: 
ori fiecare episcop, au preot, sau diacon, sau ipodiacon, sau 
citeţ, sau cîntăreţ, ce nu va posti sfintele paresimi şi toate 
miercurile şi vinerile a tot anul: aceluia sa i se ia darul. . . 
iară de va fi mirean, să se afurisească, fără numai de va fi 
cineva bolnav. » 3 

De aceea înclinăm a vedea în adaosul final, 
privitor la cinstirea sf. Vineri prin rugăciuni şi post, 1 G. Dem. Teodorescu, Poezii populare, pp. 32 — 33. 

2 I. A. Zanne, Proverbele românilor, VII, pp. 118, 186, 
216; VI, 390. 

3 Ci. textul şi în loan M. Bujoreanu, Colecţiune de legiui- 
rile României vechi şi cele noi, III, Bucureşti, 1885, p. 296. 

204 adaos pe care-1 întîlnim, după prototipul slavonesc, 
în cea mai veche versiune românească a acestei 
legende hagiografice, mîna abilă a unui cleric, 
rîvnitor de a-şi aduce pe această cale poporenn la 
ascultarea canoanelor. BIBLIOGRAFIE 

Texte româneşti: Hasdeu, Cuvente den bâţrini, II, 
no 145-156 după textul copiat de popa Gngore din 
Măhaciu. Copii derivînd din acelaşi prototip ™?™ M T ° * n 
care derivă si versiunea din Codex Sturdzanus, în. N. lorga 
Studii si documente cu privire la istoria romanilor XIU 
(1906) 'pp- 53-54, fragment descoperit in scoarţele unei 
plaUri coresiene; Ms. nr. 4182, f 530 v., copiat de popa 
Urau din Gotigleatiu, jud. Bihor, pe la 1676 (cf. mai sus pag. 

36) Cîte trele versiunile au adaosul privitor la sărbătorirea 
zilei de vineri, şi în toate martiriul sfintei este pus in luna 

<<Br Versiune deosebită în Mineele slavo-române (cîntările 
în slavoneste; vieţile sfinţilor în. româneşte), traduse de 
Radu Greceanu, după cum mărturiseşte însuşi: « după syna- 
xarul grecesc ». Martiriul sfintei este aşezat aci in luna iulie, 
adaosul final despre sărbătorirea zilei de vineri lipseşte^ 
Aceeaşi versiune si în Mineiul de la Rîmnic, tradus de Fi aret 
(1780? în care însă s-au transpus în româneşte şi cintanle. 
Această versiune se resfrînge în toate mineiele ulterioare 
pînă la cele din zilele noastre. Cf. de ex Mmeiul pe luna 
iulie din 1894, « tipărit cu aprobarea sfintului sinod ». 

Originalul legendei în Vieţile sfinţilor şi în mineiele gre- 
ceşti Cf de ex. Biot âytwv U tyjc; ft&ipwfic Y**"^ ?) TO j 

'Etuum6ttov Kufrfacov elţ xotvîjv «ţeteiav, tipărita la Veneţia, 
la Nicdae Glykis, în 1685, la 26 iulie (p 633-635): Tco mnA 
2jS S-nj «rfstxoa « TÎfc Aflat oa^ap-rupo^ Hapa^u^. VIAŢA SFÎNTULUI ALEXIE 

Sfîntul Alexie era unicul fiu al unui « mare boier » 
din Roma, Eufimian şi al soţiei sale Glasia, doi 
creştini evlavioşi, « carii aveau pururea în casa lor 

205 mea mese intmse pentru văduve sărace şi pentru cală- 
ton ». Copilul dobîndit după îndelungate rugăciuni 
către Domnul, vădeşte de mic multă înţelepciune 
şi tragere de inimă către învăţătură. « Cînd fu vre- 
mea de a-1 însura », Eufimian şi soţia sa căutară 
şi-i gasira o fiica de crai şi, făcînd veselie mare 
11 duseră la biserică, unde-i cununară preoţii. Inima 
Jui Alexie era insă la Dumnezeu, şi în seara nuntii 
rămas singur cu soţia sa, el scoate inelul de aur din 
deget şi, invălumdu-1 într-o năframă, îl restituie 
soţiei, spumndu-i: « Ia-1 acesta şi-1 ţine; si de acum 
sa iie Dumnezeu între noi, pînă va vrea sfinţia sa » 
Apoi iese; se duce la ţărmul mării; se îmbarcă pe 
o corabie şi porneşte în largul mării. Ajuns la ţărmul 
Capadochiei, debarcă şi pleacă în tovărăşia unui 
sihastru, spre Edesa, unde se păstra icoana nefăcută 
de muni omeneşti, pe care Mîntuitorul o trimisese 
lui Avgar i. Aci împarte tot ceea ce avea săracilor 
şi, devenit el msuşi sărac, şedea ca un cerşetor în 
veşminte _ proaste, la uşa bisericii sfintei Marii 
amnmd şi veghind zile şi nopţi întregi. In acest 
răstimp părinţii săi, îndureraţi, trimit servitorii 
sa-1 caute m lume; aceştia ajung la Edesa; îl întîl- 
nesc la uşa bisericii; îi dau de pomană, dar nu-1 
recunosc, şi nici el nu vrea să se dea pe fată. Servi- 
torii se întorc fără nici o ispravă; soţia si părinţii 
ramm deznădăjduiţi. ' F ' 

Trecură astfel 17 ani Alexie sta nemişcat la usa 
bisericii, pocămdu-se. într-o noapte însă, Maica 
Frecista se arată în vis unuia din slujitorii bisericii 
gramdu-i: ' 

A a .il— o^ă-te de adu omul lui Dumnezeu în besereca mea că 
destoinic , aste împărăţiei ceriului; căci ca nişte mir foarte 
frumos şi cu bună mirosenie ruga Iui îaste; şi Duhul Svînt 
odihneşte spre îns; şi ca soarele ce luminează toată lumea 
aşa îaste purtat numele lui înaintea îngerilor lui Dumneiău î' 1 Despre legenda lui Avgar în literatura românească si 
despre icoana nefăcută din mîini omeneşti, cf. NCaS 
in Convorbiri literare, 1925 (nr. din aprilie . ^"°J an > 206 Preotul ieşi; îl căută pretutindeni şi, negăsindu-1, 
intră în biserică, şi « plîngînd, ruga pre svînta Pre- 
cista Maica Domnului să-i arate pre omul lui Dum- 
nezeu ». Atunci i se arătă Maica Domnului şi-i zise: 
«Un mişel (sărac) ce şeade înaintea besearecei 
acesta îaste omul lui Dumnezeu ». Alexie este adus 
în biserică. Vestea se răspîndeşte în toată ţara despre 
omul lui Dumnezeu, şi de pretutindeni vin credin- 
cioşi să-1 vadă. Alexie, văzînd că-1 cunosc toţi, fuge, 
soseşte la ţărmul mării, se îmbarcă pentru Ptarsis, 
dar cînd se afla în larg, o furtună se dezlănţuie pe 
mare şi corabia este împinsă de vînturi într-un port 
vecin cu Roma. Debarcă, îşi revede oraşul copilă- 
riei şi, rătăcind pe străzi, întîlneşte pe tatăl său, 
care nu-1 recunoaşte. Alexie îl roagă, binecuvîntîn- 
du-1 şi pe el şi « pe cel ce-1 are în lături, departe, 
într-o ţară », să-i dea şi lui un loc de adăpost în casă 
şi să-1 lase să se sature, alături de robii săi, din fărî- 
mele ce vor cădea de la masa lui. Auzind bătrînul 
cu cîtă jale grăia de cel înstrăinat, se înduioşa, îl 
luă în casa lui, îi făcu o chiliuţă înaintea scării sale 
şi dete poruncă slugilor să aibă grijă de el şi să-1 
servească din mîncarea lui. In acest răstimp, mama 
şi soţia lui îl doreau şi-1 plîngeau; şi nu ieşeau nicăieri 
din cămara lor. Alexie stătu sub scara tatălui său 
17 ani, fără să se destăinuiască nimănui, nici tatălui, 
nici mamei, nici soţiei sale, ocărit şi batjocorit de 
servitorii casei. « Apoi, simţind că i se apropie sfîr- 
şitul », ceru hîrtie şi cerneală pe care scrise în taină 
« jitia sa ». 

Era într-o zi de duminică; episcopul Marchian, 
împăraţii şi norodul tot se afla în biserică, cînd 
deodată se auzi glas din cer, sfătuind « să cerce pe 
omul lui Dumnezeu, care se roagă pentru toată 
lumea, că de vineri a ieşit din viaţă ». Norodul căută 
pretutindeni în cetate pe sfînt, dar negăsindu-1, se 
adună din nou, seara, în biserica Sf. apostol Petru 
şi, rugîndu-se cu lăcrămi către Domnul să le arate 
pe omul lui Dumnezeu, se auzi iar glas din cer: «în 
casa lui Eufimian este ». 207 — *— Eufimian rămase încremenit, neştiind nimica din 
toate acestea. Atunci împăratul şi împărăteasa, vlă- 
dicii, norodul, toţi cu făclii aprinse şi miresme de 
tămîie, se îndreaptă spre casa lui Eufimian şi găsesc 
în sfîrşit pe sfînt, după lămuririle unei slugi bătrîne, 
în cerşetorul adăpostit sub scară. Faţa lui era lumi- 
nată, ca de înger, iar în mină ţinea o hîrtie pe care 
îşi scrisese toată povestea vieţii' sale. Tatăl, mama şi 
soţia îl recunosc; şi pe cînd izbucnesc în hohote de 
plîns: «O, cîţi ani te aşteptai să auz glasul tău, să 
auz vorbele tale de unde petreci. . . şi cîţi ani pustii 
fuseşi în casa părinţilor tăi şi nu ţi-a fost milă de 
noi!...», în jurul sfîntului se săvârşesc minuni; 
trupul lui mirosea ca mirul, şi toţi suferinzii, carii se 
apropiau de el, se vindecau. 

Această mişcătoare legendă, care a devenit 
populară în tot Orientul şi care a avut un puternic 
răsunet şi în literaturile Occidentului, unde a fost 
adesea prelucrată în versuri, nu are nici un funda- 
ment istoric. Ea s-a format cu timpul, dintr-o poveste 
siriacă, Viaţa lui Ioan Calybitul, scrisă în secolul al 
V-lea şi care înfăţişa avîntul mistic al unui nobil din 
Gonstantinopol care, părăsindu-şi familia, a venit 
cu pelerinii în Edesa şi, amestecîndu-se printre 
săracii cetăţii, a dus o viaţă aspră de ascetism si de 
mizerii, pînă s-a stins din viaţă. Această legendă 
siriacă a trecut apoi în lumea 'bizantină, unde un 
scriitor cu imaginaţie romantică a înfrumuseţat-o, 
introducînd în partea iniţială scena părăsirii soţiei 
în noaptea nunţii, cu înapoierea inelului, şi adăogînd 
k sfîrşit reîntoarcerea în căminul părintesc, unde 
sfînţul trăieşte, necunoscut de nimeni, pînă la capătul 
vieţii. Din Bizanţ, legenda a pătruns în Occident, 
unde toate elementele de colorit bizantin au fost 
înlocuite prin amănunte de aspect apusean (papa, 
biserica Sf. Petru etc.) aceasta cu atît mai uşor cu 
eît oraşul TtofAT], care în originalul bizantin indica 
Constantinopolul, era pentru occidentali Roma. 

In Apus, micul roman hagiografic s-a localizat 
aşa de bine, încît pînă tîrziu, în timpurile noastre, 

208 se arăta la Roma casa în care s-a născut sfîntul Ale- 
xie. In această prelucrare occidentală legenda s-a 
reîntors în Bizanţ, a trecut la slavi şi prin slavi a 
ajuns la noi. Cea mai veche formă se păstrează în 
Codicele de la Cohalm, care poartă încă rămăşiţe din 
originalul slav: jitiea sfîntului; bojieiu etc. 

Ea a fost apoi retradusă mai tîrziu de Dosoftei, 
de mitropolitul Veniamin, şi ni s-a păstrat nu numai 
în colecţiile Vieţilor de sfinţi, ci şi ca legendă de sine 
stătătoare, alături de alte poveşti hagiografice şi 
chiar de texte profane cu caracter popular. 

De aceea legenda sfîntului Alexie s-a resfrînt în 
imaginaţia populară, care a prelucrat datele hagio- 
grafice, 'împletindu-le cu elemente străine. 

Sim. FI. Marian a cules din gura poporului un 
ciclu de patru legende \ în care se poate urmări 
procesul de transformare a unui element literar 
pătruns în tradiţia orală. 

într-o primă variantă, Alexie a devenit, ca şi 
Ioasaf, fiul unui împărat, iar Edesa a fost înlocuită 
cu o mănăstire, unde tînărul prinţ ajunge cel mai 
umil dintre călugări. Pricina plecării din mănăstire 
este împrejurarea că, după moartea stareţului, 
fraţii îl aleg pe el ca arhimandrit. De la întoarcerea 
în 'casa părintească, tradiţia populară urmează 
liniile mari ale legendei hagiografice. 

A doua legendă populară concentrează interesul 
în jurul motivului care a determinat despărţirea 
lui Alexie de lume şi retragerea lui în pustie. Pricina 
în această legendă este nu înclinarea către ascetism 
a lui Alexie, ci faptul că părinţii săi n-au vroit să-1 
lase a se căsători cu fiica unui vecin, pe care o îndră- 
gise, ci au ţinut cu orice chip ca să-1 căsătorească 
cu o altă fată, mai bogată, dar şi mai urîtă. El se 
face nevăzut în noaptea nunţii, se retrage într-un 
pustiu, şi trăieşte acolo, într-o vizuină, pînă cînd, 
de griji şi de nevoi, îmbătrîneşte aşa de tare încît, 
temîndu-se să nu moară negrijit, se hotărăşte să se 1 S. FI. Marian, Sărbătorile la români, II, pp. 198 — 201. 

200 întoarcă în casa părinţilor săi. La moartea sa lasă 
două scrisori: una în care îşi destăinuie viaţa; alta: 
«în bordeiul unde a locuit şi a murit» şi' în care 

«era scris că: preotul totdeauna să întrebe pe cei tineri ce 
vor să se cunune de le este cu voie să se cunune, ori nu; şi 
de ie va fi cu voie, să-i cunune; de nu, nu; şi să nu facă nicio- 
dată cum a făcut preotul care 1-a cununat pe dînsul cu cine 
nu i-a fost voia. Şi de atunci este la cununie întreita întrebare, 
ca să nu i se întîmple cuiva cum i s-a întîmplat si lui Alexie, 
omul lui Dumnezeu ». 

O a treia legendă a absorbit în sine elemente 
burleşti din ciclul lui Păcală K După ce Alexie, 
«un om mai mult bisericesc decît lumesc », « a pără- 
sit casa şi mireasa şi s-a dus în lume », a dat într-o 
zi peste un cioban care păştea o turmă de oi. Intrînd 
în vorbă cu el, 1-a hotărît să-şi schimbe hainele, 
ciobanul îmbrăcîndu-se în haine de prinţ cu fire 
de aur, Alexie, în hainele negre şi murdare ale cio- 
banului, îmbrăcat astfel, ajunge la o mănăstire, 
unde se roagă să fie primit printre călugări. Arhi- 
mandritul îl primeşte, însă, mai întîi ca cioban. 
Alexie se mulţumi; şi chiar în acea zi, luînd oile 
mănăstireşti, plecă cu ele la păscut. Într-o zi, pe cînd 
păştea oile, fiind flămînd, s-a aşezat jos să mănînce. 
în acest răstimp, vine la el un berbece, care sta 
astfel ca şi cum ar fi vroit să-i dea şi lui de mîn- 
care. Alexie îi dete o bucăţică de pîine, berbecele o 
mîncă şi se întoarse din nou. Alexie îi dete o altă 
bucăţică; şi urmă astfel pînă cînd Alexie bagă de 
seamă că berbecele are în lîna sa un fluier. Sculîn- 
du-se de jos, luă fluierul şi începu să cînte. 

« însă ce să vadă? . . . Cum a prins a cînta, îndată au înce- 
put şi oile a juca. Ba nu numai atîta, ci pînă chiar şi florile, şi 
buruienile, şi pomii, şi pietrele începură a sări în sus şi a juca. 
La mănăstirea aceea, unde era Alexie cioban, se afla între cei- 
lalţi călugări şi unul foarte bătrîn, care nu ştia ce să mai 
facă şi cum să se mai chinuiască ca să fie mai bun si mai 
plăcut înaintea lui Dumnezeu, şi de aceea într'una di'n zile 
se băgă sub pămînt, ca să se mai chinuiască si acolo. 1 P. Dulfu, Isprăvile lui Păcală, ed. VII, Buc, 1922 

pp. 44 — 49. 210 Dar iată că într-o zi, trecînd Alexie cu turma sa pe-acolo, 
şi începînd iarăşi a cînta din fluier, începu deodată şi călu- 
gărul cel bătrîn de sub pămînt a sări în sus şi a juca mai 
dihai decît un fecior holtei, şi atîta ce a jucat şi s-a zbuciu- 
mat pînă ce a slăbit cu totul, şi dacă n-ar fi încetat Alexie 
de cîntat, chiar şi sufletul şi l-ar fi dat de atîta joc şi de slab 
şi obosit ce era ». 

Alexie, vazînd că fluierul său e fermecat, povesti 
totul arhimandritului şi ceru să fie primit şi el în tagma 
călugărilor. Fu primit; dar mai tîrziu părăseşte 
mănăstirea, fiind oprit de a continua asperităţile 
ascezei. De aci înainte legenda populară se apropie 
de legenda hagiografică. 

Marian mai adaogă, în Sărbătorile la români, 
II, pp. 192 — 193, « că există despre sf. Alexie încă 
şi un fel de colindă, care se cîntă sau se ceteşte în 
ziua lui, afară, la soare ». Versiunea pe care o publică, 
prescrisă de I. Pop-Reteganul după un manuscript 
vechi, aflat în Strîmbu, prezintă asemănări cu « cîn- 
tecul pustiei» a lui Ioasaf: 

« Un fecior de împărat, 
Bun gînd Dumnezeu i-a dat, 

O prea frumoasă pustie! 
La pustie s'au plecat 
Şi de lume s'au lăsat, 

O prea frumoasă pustie! 
Iar diavolu-1 ispitia, 
Ca el pustia s'o lase; 
Dumnezeu gîndu-i direasă, 
Ca să nu îşi lase pustia, 
Că rău îl va judeca. O curioasă contaminare între legenda sflntului 
Alexie şi supravieţuiri din vechiul fond păgîn ne-o 
înfăţişează superstiţiile legate de ziua sfîntului Alexie, 
în care sfîntul apare ca un protector al gîngăniilor. 
In unele ţinuturi, sfîntul Alexie mai este numit şi 
« Alexâ cel cald » sau « Omul cel cald al lui Dumnezeu », 
« fiindcă Dumnezeu I-a dăruit cu căldură, pentru 
credinţa lui cea neclintită », şi de aceea « în ziua lui 
se dezgheaţă şi se deschide pămîntul pentru ieşirea 
tuturor jigăniilor, gîngăniilor şi gujuliilor ». Sătenii 211 14—3-^0 şi mai ales sătencele serbează pe simţul Alexie cu 
multă cinste : 1. « pentru că el este omul lui Dumnezeu, 
e sfînt »; 2. « pentru ca să nu li sîngere vitele şi mai 
ales ca să nu le muşte şerpii şi nevăstuicele »; 3. 
« pentru ca să nu-i supere jigăniile şi gîngăniile, care 
ies în ziua aceasta din pămînt ». De aceea, în ziua de 
sfîntul Alexie nu se lucrează. Nu este bine nici chiar 
a vorbi sau a te gîndi, în ziua de sf. Alexie la gîngă- 
nii, « căci tot anul îţi vor ieşi în cale şi te vor muşca » x . 
Chiar şi în viaţa pescarilor, sfîntul Alexie joacă un 
rol important. La ziua sfîntului, pescarii se duc 
dis-de-dimineaţă la pîrîu, prind un peştişor, îl mă- 
nincă viu si rostesc următoarea formulă: «Alexie, omul lui Dumnezeu, 
Eu am venit Ia pîrîu, 
Să prind un peşte 
Să -l mănînc Cum este el din pîrîu, 

Iar tuşă te rogi lui Dumnezeu, 

Todeauna pentru mine 

Să pot prinde peşte bine». 2 în legătură cu aceste credinţe şi superstiţii s-a 
pus şi cunoscuta legendă a cocostîrcului, după care 
Alexie ar fi fost un om căruia Dumnezeu i-a dat 
sarcina de a arunca în mare o ladă grea. Ajuns însă 
la ţărmul mării, Alexie nu şi-a putut stăpîni curiozi- 
tatea, ci a deschis lada, şi atunci toate gîngăniile, 
pe care Dumnezeu le strînsese ca să scape omenirea 
de ele, au ieşit afară. Alexie a alergat după ele să le 
prindă, dar în zadar. Dumnezeu 1-a prefăcut atunci 
într-un cocostîrc, care să le strîngă înapoi 3 . BIBLIOGRAFIE 

Teste publicate: Eufrosina Simionescu, Codicele de 
la Cohalm, Iaşi, 1924, pp. 57 — 60, cu o introducere în care 
originalitatea lasă de dorit; dr. M. Gaster, Revista pentru 
istorie, arheologie şi filologie, II (1884), pp. 341 — 352. în 1 S. FI. Marian, Sărbătorile la români, II, pp. 201 — 210. 

2 S. FI. Marian, ibidem, p. 200. 

3 S. FI. Marian, ibidem, p. 202. 212 Yieţile sfinţilor, publicate de mitropolitul Dosoftei, se gă- 
seşte la ziua de 17 martie; această versiune remaniată se 
găseşte în toate mineiele pînă în ziua noastră, începînd cu 
Mineiul tipărit de episcopul Mitrofan, la Buzău, în 1698. 
O versiune deosebită, în Vieţile sfinţilor, publicate la mănăs- 
tirea Neamţului, prin îngrijirea mitropolitului Veniamin. 
Extrasă din Minee, viaţa sfîntului se publică şi azi ca o carte 
populară. în Biblioteca Academiei Române se găsesc două 
asemenea ediţii: Viaţa sfîntului Alexie, omul lui Dumnezeu^ 
tipărită de un creştin ortodox, Bucureşti, 1892 şi 1894; Gaster, 
Chrest., II, pp. 67 — 69. 

Manuscripte din Biblioteca Academiei Româno. Ex- 
ceptînd numeroasele Vieţi de sfinţi, legenda lui Alexie se 
găseşte în următoarele msse.: Descrise în I. Bianu şi 
R. Caracas, Catalogul manuscriptelor româneşti : nr. 480, 
copiat la anul 1700, din porunca lui Mihail Cantacuzino, de 
Mitru logofătul, pentru mănăstirea Sinaia; nr. 339, copiat 
în 1727, de Doico Copilul. Nedescrise: nr. 4104, f. 136—141, 
copiat de « Enachi sin Hagi Dragul ot Tighina, în dugheana 
jupînului Theodor Dorobăţul, la leat 1777, Eşi )>; nr. 4252, f. 
2—13, copiat de Petre Popovici, în Vîrşeţ, la 1839; nr. 1282, 
f. 87 şi urm., copiat de două mîini, la 1867. Par a se apropia 
de tipăriturile de la Rîmnic: nr. 3181, pe f. 38 v. o notă: 
« acela au fost popa Gligoriu din Remetea-Pogonici, lîngă 
satul Fîrliug, acela e manuscrisul lui de cînd au fost popă 
în Visag»; 3004, f. 30, sec. XVIII; nr. 481, copiat la 1814; 
ms. nr. 2339, f. 89 v. — 100. 

Versiuni slave: I. I. Sreznjevski, CefydfyuH u 3aM§mKu 
O MajlOU36%CmHblXh u HeioefycmHbixh naM^HmmiKaxh, câopHUKh 
Pî. A. HayKh, t. I, 1867, cap. XXXI; St. Novakovic, IIpuMepu 
KHbuofceeHOcmu ii je3UKa cmapoza u cpncKo-cjioeeucKoza ed. III, 
Belgrad, 1904, pp. 464 — 472; G. Polivka, Starine, XXII (1890), 
pp. 208 — 219. V. şi Jagic, Die Alexiuslegende als serbisches 
Volkslied în Archiv filr slavische Philologie, IX (1886), pp. 523 şi 
urm.; K. Strekelj, Zur Alexiuslegende în Archiv filr slav. Phil., 
X (1887), pp. 347 — 349; K. Strekelj, Weitere Beitrăge zur 
Kunde uber dos slovenische Alexiuslied în Archiv filr slavi- 
sche Phil. , XI (1888), pp. 597-606; J. H. Vasilievifi, Jţea 
cpncua pyuonuca în Oejied, I, (1894), pp. 150—157 (mie inacce- 
sibil). 

Versiuni greceşti: Francisco Măria Esteves Pereira, 
Legende grecque de VHomme de Dieu Saint Alexis în 
Analecta Bollandiana, XIX (1900), pp. 242 — 253, după: 
un Parisianus din sec. al X-lea, Vaticanus, sec. al Xll-lea, 
comparate cu un Baroccianus al Bibi. Bodleiene din Oxford; 
Margarete Rosler, Die Fassungen der Alexiuslegende mit 
besonderer Beriicksichtigung der mittelenglischen Versionen, 
Wien und Leipzig, 1905, după 3 msse. din Paris. 213 14*-324 Studii: Gaston Paris, România, VIII (1879), pp. 163 
şi urm.; Max Friedrich Blau, Zur Alexiuslegende, Wien, 
1888; Arthur Amiaud, La Ugende syriaque de Saint Alexis, 
Vhomme de Dieu, Paris, 1889; Th. Noldeke, Zur Alexiusle- 
gende în Zeitschrift der deutschen Morgenlăndischen Gesellschaft, 
t. LIII (1899), pp. 256—258; Margarete Rosler, Die Fassun- 
gen der Alexiuslegende, Wien u, Leipzig, 1905; Gaster, Re- 
vista pentru istorie, arheologie şi filologie, II, pp. 335 — 341; 
Hasdeu, Etymologicum Magnum, col. 861 — 863 (Alexie din 
credinţele poporane, apărător contra veninului şerpilor = 
Hercule din mitologia greacă. Numele s-ar datori unei etimo- 
logii populare greceşti, *A>i£wc = preservateur, p. 863). 
LITERATURA ASTROLOGICĂ DE PREVESTIRE De timpuriu, încă din secolul al XVI-lea, s-a 
răspîndit în straturile poporului nostru, deopotrivă 
nivelate prin lipsa de cultură, paralel cu literatura 
apocrifă, şi un ciclu de cărţi astrologice, interesante 
prin urmele pe care le-a lăsat pînă azi în masele 
populare. 

Aceste cărţi pornesc de la ideea că toate schim- 
bările care se petrec pe faţa pămîntului stau în core- 
laţie cu constelaţiile şi planetele cereşti, şi, pe temeiul 
raporturilor misterioase care leagă viaţa pămîntulni 
cu mersul constelaţiilor, şi lumea visurilor şi a sub- 
conştientului omenesc cu tărîmul realităţilor, pre- 
tind să dezvăluie omenirii tainele pe care viitorul 
le ascunde în cutele sale. 

Preoţii caldeeni, vrăjiţi de măreţia variabilă a 
cerului lor înstelat şi de armonia constelaţiilor, 
constantă în schimbările sale, au ajuns să desprindă 
din bolta cerească zodiile — pe care le considerau 
ca divinităţi, — să stabilească semne zodiacale şi, 
după îndelungate observări, să creadă, în misticis- 
mul lor astral, că pot afla influenţele pe care le au 
aceste divinităţi asupra vieţii pămîntului şi a soar- 
tei omului. Astfel s-a ajuns în vechiul Babilon la 
un întreg sistem de determinism astral. In săpă- 
turile întreprinse pe ruinele vechei Ninive, s-a găsit 
o sumă de tablete cuneiforme, scrise din porunca 
regelui Sargon I, cu preziceri astrologice: « Cînd 
constelaţia Ursei se întoarce, nenorocire peste în- 
treaga ţară ». 

Din Caldeea, astrologia a trecut pe de o parte în 
Egipt, unde s-a încrucişat cu fondul autohton de 
credinţe zoomorfice, pe de altă parte în vechea 
Grecie^ pe drumurile deschise de Alexandru cel 217 Mare către focarele de cultură ale Asiei şi prin scri- 
itorii sirieni elenizaţi, cari au jucat un rol important 
în plămădirea filozofiei stoice şi neoplatoniciene. 
Mai tîrziu, cînd Roma ajunge 'o putere mondială 
şi vine în contact cu vechiul Orient, astrologia cal- 
deeană ajunge şi pe ţărmurile Tibrului şi se răspîn- 
deşte în societatea înaltă. Pe timpul luptelor dintre 
Marius şi Sylla, se pomeneşte că, în timp ce armatele 
lui Marius şi Cinna se îndreptau spre Roma, consulul 
Octavius a rămas în cetate, încrezător în prezicerile 
astrologilor caldeeni. Şi Sylla punea preţ pe preve- 
derile caldeenilor. Cu timpul, credinţele 'astrologice 
se răspîndesc în toate straturile societăţii romane. 
Septimiu Sever cerea adesea, în ceasuri grele, sfatul 
astrologilor; iar în sec. al IV-lea, Ammianus mărtu- 
riseşte că, pe timpul său, mulţi romani nu mai 
credeau în zei ci în constelaţii.' 

In ţinuturile noastre, astrologia pare să fi pătruns 
de timpuriu, adusă prin elementele militare ale colo- 
nizaţiei romane în Illyricum şi prin negustorii 
sirieni din porturile pontice 1 . 

Cu toate elementele ei superstiţioase, aceste urme 
din credinţele religioase astrale au prins rădăcini 
atît de adinei, în primele veacuri ale erei noastre, 
în imperiul roman, încît împăraţii creştini au deschis 
lupta în contra lor. In anul 357, Constantin inter- 
zice, printr-un edict, consultarea astrologiei : «nerao . . . 
consulat... mathematicum. . . Chaldaei et magi et 
ceteri, quos maleficos... vulgus appellat, nec ad 
hanc partem aliquid moliantur. Sileat omnibus 
perpetuo deviandi curiositas ». * Împăratul Honorus 
a dat un edict, poruncind arderea acestui fel de 
cărţi: «De mathematicis urbe Roma et invitatibus 1 George G. Cantacuzino, Colonizarea orientală în Illy- 
ncum (Acad. Rom., mem. secţ. ist., seria IV, tom. VIII, 
mem.16), Bucureşti, 1928. 

* <Nimeni să nu cerceteze. . . astrologia. . . pe caldeeni, 
pe magi şi pe ceilalţi pe care. . . vulgul îi numeşte păgubitori, 
nici ei să nu urzească ceva în această privinţă. Veşnic diva- 
ganta curiozitate a tuturor să înceteze. > 

218 omnibus pellendis et conicibus eorum cremendis » *, 
In lupta deschisă de căpeteniile politice ale statului, 
s-a amestecat şi biserica. încă din secolul al IV-lea, 
sfîntul Ioan Hrisostomul se ridică împotriva acestei 
literaturi, într-o omilie intitulată: Pentru minci- 
noşii prooroci şi cei fără Dumnezeu eretici, omilie 
care a fost tradusă în limba noastră de Radu Gre- 
ceanu şi încorporată în Mărgăritar iul, tipărit la 
1691. El spune acolo textual: «că ce creştini sunt 
aceia, cari păzesc basme jidoveşti şi elineşti şi ursi- 
torile şi vrăjile şi astrologiele. . . şi obriciri de zile 
şi de luni şi de ani şi treptenice . . . ». In aceeaşi 
epocă, sfîntul Nicetas, episcop de Remesiana 
(3g0 — 420), a alcătuit pentru tinerii cari doreau să 
îmbrăţişeze creştinismul o carte îndreptată contra 
horoscopului individual (liber adversus genethlialo- 
giam). 

Această lupta, pornită încă din secolul al IV-lea 
de fruntaşii bisericii şi ai statului, a contribuit ca în 
indicele de cărţi oprite de a fi cetite de credincioşi 
să fie trecute, alături jle legendele apocrife, şi cărţile 
astrologice. Astfel, în indicele inedit păstrat în Biblio- 
teca Academiei Române — de care m-am ocupat în 
capitolul I şi pe care-1 reproducem în anexe: « Cărţile 
ereticeşti carele nu se cade a le ceti credincoşii direptu», 
sunt trecute şi: «Astrologul. . ., cartea Gromovnicul, 
Fulger alnicul, Socotitorul de vise . . . ». Din indice, dispo- 
ziţiile acestea au trecut , în Pravilele de legi, care au 
pătruns apoi în literatura noastră. In Cele şapte 
taine a lui Evstratie biv logofăt, tipărită de mitropo- 
litul Varlaam, cu cheltuiala domnului Vasile Lupu, 
în 1644, se reproduce hotărîrea soborului de la « An- 
ghira », contra celor ce « caută în stele » sau « făcu 
alte meşteşuguri să cunoască mişcarea lucrurilor ne- 
ştiute »:'«Aşijderea ceia ce-şî socotesc zua întru care 
s-au născuţii si zicu c-au fostu bună sau rîa şi aceştia * < Despre măsurile de a-i izgoni din Roma pe astrologi 
şi pe toţi nechemaţii de acest fel şi de a le arde manuscri- 
sele^ 219 să aibă canon 5 ai » K Dar cu toată stavila pusa împo- 
triva lor de biserică şi autorităţile statului, totuşi 
cărţile, răspunzînd unei curiozităţi fireşti a sufletu- 
lui omenesc, s-au strecurat peste veacuri, s-au 
răşpmdit de la bizantini la slavi si au pătruns Jn 
literatura noastră încă din secolul al XVI-lea. Carac- 
teristic pentru starea de lucruri de la noi este nu 
numai faptul că asemenea cărţi astrologice, oprite 
de soboare, s-au copiat şi tipărit de către preoţi, 
cît mai ales împrejurarea că, chiar în secolul al 
XlX-lea, ele apar din teascurile tipografice ale 
Mitropoliei din Iaşi. O mulţime de ediţii tipărite în 
Bucureşti şi Braşov pornesc de la Calendarul pe 
şapte planete, tipărit la 1816, în tipografia Mitropoliei 
din Iaşi. 

Literatura astrologică este reprezentată în epoca 
de care ne ocupăm prin următoarele texte: Rojda- 
nicul, Gromovnicul şi Trepetnicul. ROJDANICUL 

După cum indică şi numele (slav. jiojkahth = a 
se naşte) 2 , Rojdanicul este cartea care pretinde 
că dezvăluie viitorul omului.după luna sau zodia 
în care s-a născut. 

Cel mai vechi text din cîte cunoaştem pînă astăzi 
este fragmentul scris de popa Ioan Românul în 
1620, în Sîmpetrudin _ ţinutul Hunedoarei. Frag- 
melrtur^ţ.e_o_jio4u\e-jie-fectu.oasă după texte mai 
vechi, după cum se poate constata din numeroasele 
trunchieri de fraze, care fac pe alocurea textul 
neclar. El înfăţişează aceleaşi particularităţi de limba 
ca şi Alexandria şi Albinuşa (Fiore di virtu): dublete 
fonetice şi morfologice care ne îndreptăţesc a distinge 
două straturi de limbă, unul caracterizînd regiunea 1 Cf. textul şi în Gaster, Chrestomatie, I, p. 114. 

2 în slavă, cartea se numeşte p$H:,\anHn-h sau pSîkaenmu. 220 din care venea textul (nordul Ardealului sau Banatul) ; 
altul reprezentînd graiul copistului. 

în Rojdanicul popei Ioan Românul, prevederile 
despre viitor — spre deosebire de alte tipuri de 
zodiace posterioare — se fac după luna în care s-a 
născut copilul. Textul începe după calendarul bizan- 
tin cu luna septembrie ■— numită în graiul poporului: 
« Răpciunii » (raptio uvae = culesul viilor) şi conţine 
cele patru luni următoare: « Brumarîu » (octombrie); 
<( Brumarîu mari » (noiembrie) ; « îndrele » (decembrie) ; 
restul, adică trei părţi din text, s-a pierdut. 

în cuprinsul fiecărei luni, materia este împărţită 
în douăjparagrafe distincte: primul, cuprinzînd soarta 
băieţilor; al doilea, viitorul fetelor. Iată, ca pildă, 
cum' va fi, după acest text, soarta celor născuţi în 
luna decembrie: 

în luna 1 îndrele, de va naşte ficorul, el va fi mijlociu 
în stătu. La o zi svîntă va fi născutu. De arii învăţa carte, el 
aru fi învătătoriu tuturora; de nu va învăţa, el va fi muncito- 
rîu. Şi de va vre să slujească, ave-va cinste mare de boieri şi 
de Domini său. De tinăru, el va fi cămatnicii; iară de 
cătră bătrîneţe, bine va lăcui. Semne va ave de vărsatu. 

Boli-va de cap şi de toate încheeturile. Primejdi va ave, 
că va cade despre un cală. Semnu va ave în capă; şi va ave 
o frică re 2 ; ci să păzască de un cuţitu şi de o săgată şi de o 
săcure. Si la u riu mare, va ave frică şi va arunca orecine. . . 
Păntru muere lui, va auzi nişte cuvinte rele, de va merge 
nainte judecatei. Şi va ave o griaţă şi o frică într'o noapte, 
de un neprielnicii mare; ce să să roage Născutului Iu Hristos. 
Şi 12 lucrure. . . va sta primejdi pînă la moarte. De va trece 
de cie, va vie 86 ani. 

Textul acestui tip de roj danie se apropie într-a- 
devăr, după cum observase şi Gaster, de textul 
slavonesc, reprodus de Novakovic în IîpuMepu 
KHbotceeuocmu u jesuna. Versiunea lui Novakovic 
este însă un fragment extras din publicaţia mai 
veche a lui Safarik, Lesekorner, p. 129. în recenzia 
slavă, publicată de Safarik, materia fiecărui capitol 
este însă cu mult mai dezvoltată decît în textul 221 

ă 


1 în ms. 


A0H <ft 


2 în ms. 


: reh. românesc, căci cuprinde pe larg felurite reţete 
recomandate pentru bolile de care poate fi atins cel 
ce s-a născut în luna respectivă şi, ceea ce este mai 
curios, reţetele privitoare la oameni sunt urmate 
de reţetele privitoare la cai. Un al doilea tip de rojdanic poartă numirea de 
zodiac, de la grecescul ^coSiaxo^ (£co8lov = conste- 
laţie), şi a pătruns la noi, după cum indică 
şi numele şi faptul că apare în msse. tîrzii, în epoca 
influenţei greceşti. Zodiacul se deosebeşte de vechiul 
rojdanic (tip Codex Neagoeanus) prin faptul că 
prezicerile se fac aci, nu după lună, ci după zodia 
în care s-a născut băiatuTsau fata, în următoarea 
ordine: 

Vărsătorul de apă 11 ianuarie — 8 februarie 

Peştele 9 februarie — 12 martie 

Berbecele 12 martie — 12 aprilie 

Viţelul 12 aprilie — 12 mai 

Geamăn 12 mai — 12 iunie 

Racul 12 iunie — 12 iulie 

Leul 13 iulie — 15 august 

Fecioara 16 august — 13 septembrie 

Cumpăna 14 septembrie .— 13 octombrie 

Scorpia 13 octombrie — 12 noiembrie 

Săgetătorul 12 noiembrie — 13 decembrie 

Ţapul 13 decembrie — 11 ianuarie. 

Al treilea tip este mai complicat, fiindcă cuprinde 
în compoziţia sa elemente din alte cărţi de preves- 
tire. Este reprezentat prin calendarul tipărit la Bra- 
şov, în 1733, cu titlul: Calendari acumu întîi rumî- 
nescu alcătuiţii de pe cel sîrbescu. Aşezatu-s'au pe 
limba rumâneascâ ca întru 100 de ani să slujească 
ca şi celu slovenescu întfacesiu chipu au fostă, fiindu 
de un mare astrologii la Kiev scosu de un mare dohtor 
muscată 8*0,11 tălmăcit întf acesta chip precum acum 
s^au izvodită şi precum în izvod am aflaţii acumu 
în stambă noao s y au dată, în Braşovu, 1733, Fev. 20. 
La sfîrşit se dă numele dascălului Petcu Şoanulu 
de la Braşov, prin osteneala căruia s-a făcut publi- 

222 1763 


1791 


1768 


1796 


1774 


1802 


1785 


1813 caţia K Acest tip se deosebeşte de celelalte două 
prin faptul că prezicerile viitorului se fac după pla- 
neta care stăpîneşte anul în care s-a născut cineva. 
Sunt şapte planete: « Saturnus, Jupiter, Marsu, 
Soarele, Venus, Mercurius, Luna » — fiecare stăpî- 
nind succesiv un număr de ani. De pildă, planeta 
Saturnus stăpîneşte anii: 

cr(u)g leat Anul 

19 2 1735 

24 2 1740 

2 2 1746 

13 2 1750 

La fiecare planetă materia este alcătuită din 
următoarele elemente: 

1. Un rojdanic prescurtat: 

« Oamenii carii să născu într'această planită sîntu mun- 
citori, lacomi, zavistnici, vicleni la vorbă, gînditori, plini la 
trup ...» 

« Tot această planită face rînduială la urechia dreaptă 
şi la oasele mari; la splină melanholie, de la care se scor- 
neşte boală ». 

2. Prevederi privitoare la starea timpului: 

«Anul în care îaste acea planită: friguros, ploios, nero- 
ditori. Primăvara: friguroasă; înfloritura şi iarba tîrzie, 
grindine. Vara: friguroasă, tinoasă, neroditoare; vînturoasă; 
la iulie cald şi frumos . . . ». 

3. Precizări privitoare la starea vremii pe luni 

şi zile: 

« Pînă la 4 zile frigu; la 8, mai caldu, la 16 amestecaţii ; 
de la 21 pînă la 23 iarnă apoi mestecată; 28, mai caldu, 
la sfîrşit nu prea bine ». 

Şi urmează astfel mai departe: februarie, mar- 
tie etc. 

Calendarul din 1733 se încheie cu altul mai 
prescurtat, alcătuit după luni şi zodii, în chipul 
următor : 1 I. Bianu şi Nerva Hodoş, Bibliografia românească veche, 
Acad. Rom., p. 48. 

223 « La Ghenarie ia 11 (?) zile vine soarele la zodia vărsă- 
tori de apă. La întîia zi şi la 3, de va fi seninu, va fi anul 
roditori. Cine să naşte la 8 zile Ghenarie are minte bună, 
tristu, gînditori; învăţătura îi place, care îi aduce bogăţie. 
Iară fetele vor fi pricepute; de apă să se păzească ». 

Textul acestui calendar a fost adesea copiat şi 
retipărit în diferite rînduri. Versiunea descrisă şi 
publicată fragmentar de Gaster în Literatura populară 
română, p. 505, este o' reproducere de pe partea 
Finală a Calendarului din 1733. Acesta, retipărit 
în 1816 în tipografia Mitropoliei din Iaşi, a fost apoi 
răspîndit şi prin alte tipografii din ţară şi Ardeal 
şi se publică încă pînă în vremurile noastre. ARĂTARE PENTRU SEMINŢE 

Calendarul din 1733 cuprinde şi un text care 
dezvăluie raporturile misterioase dintre diferite faze 
ale lunii şi creşterea seminţelor aruncate în brazdele 
pămîntului, precum: 

« Cînd îaste creşterea lunii, sămînţa vîrtoasă să să sa- 
mene la pămînt uscat; iar cînd scade luna sămînţa cea moale, 
cum îaste inul şi cînepa iproci, să se samene în pămînt moale, 
că inul şi cînepa de să va sămăna cînd creşte luna, să va 
face prea înaltă: îar de să va sămăna, cînd scade luna, să 
va face mai scurtă şi mai deasă». 

Şi această parte a Calendarului din 1733 a inte- 
resat publicul cetitor de pe timpuri, alcătuit mai 
ales din plugari. Ea a fost copiată şi retipărită adesea 
şi se resfrînge între altele şi în Calendarul tipărit 
la Iaşi în 1816, din care a extras Gaster fragmentul 
publicat în Lit. pop. rom., p. 504. GROMOVNIC 

Gromovnicul (de la slavonescul rpo<wh = tunet, 
r^MOK'K = de tunet) este o carte de astrologie care 
dezvăluie prefacerile ce se vor săvîrşi pe pămînt şi 

224 în soarta omenirii, după zodia în care cade tunetul. 
El a fost tradus în limba noastră probabil în aceeaşi 
epocă în care a fost tradus şi Rojdanicul, dar nu ni 
s-a păstrat decît în copii tîrzii. Se pare că era destul 
de răspîndit şi mai ales destul de căutat la începutul 
secolului al XVII-lea, fiindcă cea dintîi carte ieşită 
din tipografia instalată la Alba Iulia în 1639 cuprin- 
de, alături de alte texte, şi un Gromovnic. Tipografia 
chirilică din Alba Iulia fusese instalată după stăruin- 
ţele principelui Ardealului Gh. Râkoczi, care se 
străduia să răspîndeasca calvinismul printre români, 
şi prin cărţi de slujbă bisericească traduse în limba 
naţională. Materialul tipografic fusese adus de mitro- 
politul Ardealului, Ghenadie, din Ţara Românească, 
unde funcţionau tipografiile întemeiate de Matei 
Basarab. Pentru ca, în aceste împrejurări, conducă- 
torii tipografiei mitropolitane din Alba Iulia să 
pună sub teascul tiparului, alături de Paraclisul 
Maicii Domnului, moîitvenice şi alte texte religioase, 
şi un Gromovnic, ei au trebuit, pentru aceasta, să 
aibă în vedere şi preferinţele cetitorilor din timpul 
lor. 

Cît de mult era căutat acest text de astrologie 
de cetitorii vremurilor trecute — carii, mai ales în 
lungile nopţi de iarnă, aşteptau curioşi să vadă ce 
se va alege de seminţele ce germinau sub brazdele 
jilave, acoperite de zăpadă — se vede şi din faptul 
că Gromovnicul a fost tradus în mai multe rînduri 
de cărturarii neamului. O traducere deosebită, fă- 
cută poate în aceeaşi epocă, se păstrează într-un 
manuscris « de pre la capătul secolului al XVII-lea », 
din care a publicat un fragment Cipariu în Organul 
Luminării din 1847 (nr. XXV, p. 130), fragment 
reprodus si de Gaster_ în Chrestomatie română, I, 
p. 175. 

O altă traducere se păstrează în ms. nr. 1436 
din Biblioteca Academiei Române, copiat la Braşov 
de Costea dascălul de la biserica Şchei, în anul 
1703. Această nouă traducere, după cum indică 
titlul: BpcovTOjXoytov xal CT£ta(j.oX6yttov ccat)&y)vco (-ppov 

225 ToXoyLov icai GeiG{io\6yiov aX7)8t,v6v) 1 a fost făcuta du- 
pă un original grecesc, probabil în Ţara Românească, 
în epoca lui Brîncoveanu, cînd cultura grecească 
era în plină înflorire la noi. Originalul acestei tra- 
duceri s-a pierdut, dar o copie a putut ajunge pînă 
la Braşov, în mîna dascălului Gostea. 

Textul acestor noi traduceri, mai bogat în amă- 
nunte, diferă ca redacţie de vechea tipăritură din 
1639 2 . 1 Gr. ppovToţ, tunet; aziaii6q = cutremur. 
s Iată o pildă: 
Ms. 1629 din B.A.R. f. 11 Gromovnicul den 1639 nZodiia peştelui ţine ţara 
Frîncască şi partea aca mare. 
De va tuna în zodila peştilor 
zăoa, grîu nu să va face ; 
pre alocurea, puţin nevoe; şi 
spaimă mare întră oameni. 
Şi în Ţarigrad va fi foamete 
şi stricăciune . I arn ă mare . 
La toate acele dintăi, Iar 
cele de pre urmă foarte să 
vor face roduri. Şi întru boi 
moarte; şi mai vîrtos întru 
acelelalte în 4 picioare şi 
în gadini. Şi ivire unui împă- 
rat mare. Şi grîu mult va 
fi, şi peşti vor muri; iar cele 
în patru picoare vor naşte 
bine ; şi domnii şi cei ţări 
şi puternici să vor smeri 
foarte. Şi la Răsărit omor 
de fiumă. 

Iar de va tuna noaptea, 
roade bune să vor face şi în 
locurile Varvarilor aşijderea. 

Iar de va fi cutremur zioa, 
cetăţi şi oraşe să vor amesteca 
şi la ostroave foamete. Şi cei 
îmbogăţiţi vor peri, iar să- 
racii să vor îmbogăţi şi să 
vor mări ; şi acei ce vor călă- 
tori, să vor păgubi; şi pre 
tot pămîntul eftinătate 
mare. . . » « Peşte. De va tuna în 
numărul peştelui, grîneloru 
va fi perire; pren oraşe vo- 
roavă multă; şi nevoe pren 
toată lumea; şi în Ţarigradu 
foamete şi paguba. Va fi 
iarna bună, şi otată semă- 
nătura ce de vreme, şi ce 
trăzie va fi bună; şi boiloru 
perire. La răsăritu iară să 
va (fi) cutremuru, multe 
boale voru fi. Iară să va 
tuna noapte sau va fulgeră, 
rane şi moarte întru oameni 
va fi; şi mai-marele Aravi- 
tenilor va peri; şi după ac6ia 
fi-le-va bucurie. Iară ce va 
fi cutremur, mutare şi robie 
va fi într'aceîa parte.» âse TREPETNICUL 

Trepetnicul (slav TpeneTNHK k de la rpemTK 
« tremur ») este o carte din acelaşi ciclu, care prezice 
viitorul omului după diferitele mişcări ale trupului, 
precum: bătaia ochilor, clipirea genelor, bătaia pal- 
mei, clătirea buzelor etc. 

Iată, ca pildă, un fragment din cel mai vechi 
text (1639), tipărit de d-1 Drăganu: 

« De se va clăti vîrful capului, va dobîndi, sau de-i va 
dîrui Dumnezeu unfl cuconfi, foarte înţeleptu va fi. De se 
va clăti închietura capului, neşte streini neştiuţi voru veni 
şi-i voru aduce dobîndă. Chică de se va clăti, în oaste veri 
merge, şi iară sănătos veri veni. Ochiul diretu de se va clăti, 
ce veri gîndi pre voie-ţi va fi. Ochiulu stîngu şi sprinceana 
stingă, de se vor clăti amîndoo odată, o mînie iute despre o 
parte-ţi va veni şi apoi Iară se va potoli ». 

Şi aceasta carte a fost tradusă de timpuriu în 
literatura noastră, fiindcă se găseşte publicată lao- 
laltă cu Gromovnicul, în tipăritura de la Alba Iuiia, 
apărută în 1639. Precum a arătat d-1 N. Drăganu, 
acest text a fost, în cursul timpului, necontenit 
copiat şi retipărit împreună cu textele astrologice 
în Calendarele anuale, pînă în timpurile noastre. CALENDARUL LUI BRÎNCOVEANU 

înrudite cu precedentele prin natura cuprinsului, 
dar deosebite de ele prin redacţie, prin punctul de 
vedere din care e înfăţişată materia şi, în sfîrşit, 
prin legătura lor cu astrologia Occidentului sunt 
Calendarele pe care le alcătuia pentru Constantin 
Brîncoveanu, « mica şi plecata sa slugă », Ion Ro- 
manul. Acesta avea, după cum o spune el însuşi 
într-o prefaţă, « obiciuita pre an datorie » de « a se 
închina Domnului » cu « tălmăcirea almanacelor ». 
Dar în anul 1701 astrologul curţii era în întîrziere. 
O boală grea — podagra — îl ţintuise în pat, încît 
« diastimă şi răgaz a sa ridica nu i-a dat si nici a 227 15-324 lucra ». Se mai adaugă şi faptul că în acel an calen- 
darele după care lucra i-au venit tîrziu în mînă. 
^Calendarul lui Ion Românul cuprinde o serie de 
prognosticuri privitoare la evenimentele politice care 
urmau — după astrologi — să se petreacă în ţările 
Europei, pe anul 1700. Materia este împărţită pe 
anotimpuri şi, în fiecare anotimp, este grupată în' 
3 capitole, după următorii factori: « Kira Vale», 
« Vulturul fulgerător al lui Zevsu » şi « Frumiol ». 
Iată cîteva specimene: 

<i Kira Vale zice: 

Norodul Italiei va mulţumi ceriului, slujind iubiţilor 
prinţipi, cărora caută cu ochi milostivi, va da lor a să bucura 
de a lor bunătăţi. 

Supt Taur va întîmpina oarece zăticneală o lucrare prin 
care s'ar cădea oarece zăticneală să se împace inemii a mul- 
tor tară neîncredinţate. 

'întru o ţară despre miază-noapte, să vor tocmi nişte 
osebiri cu carâ pururea acea crăie să va uni, ca să poată urma 
bunei socoteli a craiului său. 

întru o cetate mare să vor arăta semne de bucurie şi 
de veselie de obşte înainte unui obraz de cinste. 

Să va vărsa aurul a unii respublice den porunca a mai 
marilor ei pentru apărarea margenii ţărăi sale. 

Acel mare care au învăţat pre un vecin al său a primej- 
dui, va piarde stăpînirea lui şi viaţa. 

Armata de mare a unui respublice iaste de tot gătată; 
numai teamerea celor mai mare ai săi o ţine în liman ». 

Almanahurile acestea erau traduse după acele 
Foglietti novelli, de care era plină Italia sec. 
al XVII-lea. (Ramiro Ortiz, Per la storia della cultura 
italiana in Rumania p. 198; cf. mai jos şi bibliogr.). 

Nu lipsesc nici aluziile la setea de bani a turcilor: 

« Otomanul îmblînzit cu nişte pohlibuturi a unor mar- 
ghioale care-i sunt pretecstul bunei slujiri că isprăvescu trebile 
va da porunci de mare strîngere de bani derept care lucru su- 
puşii lui vor vorbi multu de rău ». 

Probabil că asemenea prognosticuri numai pe 
placul Brîncoveanului nu puteau fi, dar alcătuitorul 
almanahului avusese grijă să spună: 

« La aceste prognostice nu iaste a să uita neştine sau a 
crede, de vreme ce toate în voe a ziditorului şi otcîrmiitoru- 228 lui totul sînt puse; şi în puternică mîna sa stau; şi despre a 
sa orînduială toate să mişcă şi să mută, să fac şi să prefac ». 

Credinţele în determinismul astral, aduse la noi 
prin cărţile examinate mai sus, se găsesc şi în alte 
texte de literatură populara. In romanul lui Alexan- 
dru cel Mare, de exemplu, roman alcătuit în Egiptul 
elenistic din sec. al III-lea a. Chr., Nectaneb, ultimul 
faraon al Egiptului, ne este înfăţişat ca vraci şi 
cetitor de stele. Fugind din Egipt, după nimicirea 
oştirii sale, la curtea lui Filip, el amăgeşte prin vicle- 
nie pe Olimbiada şi, scrutînd tainele cerului, opreşte 
pe loc naşterea lui Alexandru, pînă ce se « tocmesc 
zodii norocoase ». 

Prin caracterul lui fatidic, acest gen de literatură, 
care se ceteşte şi astăzi cu o curiozitate vie la sate, 
a lăsat urme adinei în sufletul popular. 

In cuprinsul basmelor noastre, nu este împărat 
şi împărăteasă care, rămaşi fără copii, să nu colinde 
pe la vraci şi cetitori de stele. «A fost odată — începe 
basmul Tinereţe fără bătrîneţe şi viaţă fără de moarte 
(Ispirescu) — un împărat mare şi o împărăteasă, 
amîndoi tineri şi frumoşi; şi voind să aibă copii. . . 
au umblat pe la vraci şi filozofi ca să le caute la stele 
şi să le ghicească dacă or să facă copii » sau: « A fost 
odată o babă şi un unchiaş. Ei, pînă la vremea de 
bătrîneţe, nu avură nici un copil. Ce nu făcură?. . . 
Şi ca sa aibă şi ei măcar o miarţă de copil, nici cît. 
Ba merseră pe la deseîntătorese, ba pe la meşteri 
vrăjitori, ba pe la cetitori de stele... ». Cetitorii de 
stele sunt aduşi la curţile împărăteşti pentru â smulge 
tainele viitorului şi în zilele de restrişte. în basmul 
Piaza cea rea un împărat, căruia « pagubele îi curgeau 
gîrlă », chiamă în cele din urmă « un cetitor de 
stele să-i spue ce e pricina de-i merg lucrurile anapoda 
şi nu poate să dea înainte ». Ca şi zodiacele, cetitorii 
de stele sunt în stare să dea leacuri pentru boale. 
Pentru boala unui fiu de împărat, după ce se încer- 
cară toate mijloacele, în cele din urmă fu adus un 
cetitor de stele « cu multă cheltuială din ţări străine » 
şi acesta spuse că « pînă cînd împăratul nu va avea i?*-3-:o 229 lapte de pasăre de peste apa Iordanului, cu care să 
se ungă la ochi, nu-i va veni văzul ». 

Credinţa că viaţa omului e determinată de mersul 
constelaţiilor şi ca soarta lui va fi bună sau rea, 
după planeta în care s-a născut, îşi găseşte şi ea, 
deseori, expresia în basme. într-un basm cules de 
Ion Pop Reteganul Toarceţi fete, c-a murit, baba 
Cloanţa, după ce se povesteşte cum o fată săracă şi 
leneşă a ajuns împărăteasă, povestitorul poporan 
adaugă: « Toate ca toate, dar una ca asta nu visase 
Ileana, că mă rog, a fi împărăteasă doară e lucru 
mare, nu iac'aşa. Să vede că Ileana se născuse în 
planeta cea bună 1 ». 

In basmul cules de Ispirescu: Cele douăsprezece 
fete de împărat şi palatul cel fermecat se spune despre 
eroul principal că: « Pasă-mi-te se născu în ceas bun 
şi era ursit să ajungă ceva » iar într-alt loc că «steaua 
sub care se născuse, venia să-1 slujească» 2 . De aci 
şi expresiile pe care le găsim în gura poporului: 
« Rea zodie mai ai 3 » sau « Vai de steaua lui ». BIBLIOGRAFIE 

Manuscrise vechi româneşti editate. Rojdanicul: N. 
Cartojan, Cel mai vechi zodiac românesc: Rujdeniţa popei Ion 
Românul (1620) în Dacoromania, voi. V (1928), pp. 584 — 601, 
facsimile şi transcriere în caractere latine (cu studiu introduc- 
tiv); M. Gaster, Chrestomatie română, II, pp. 66 — 67; după 
un ms. din 1799 (Ioniţă Giurescu). 

Gromovnicul : N. Drăganu, Cea mai veche carte rakocziană 
în Anuarul Institutului de Istorie Naţională al Universităţii, 
Cluj, I, 1922, pp. 253 — 258 după textul tipărit în tipografia 
Mitropoliei din Alba Iulia în 1639; Cipariu, Organul luminării, 
Blaj, 1847, nr. XXV, p. 130, fragment dintr-un ms. «de 
pre la capătul secolului XVII » (Principii de limbă şi de 1 I. Pop Reteganul, Basme. 

2 Colecţia Minerva. 

3 F. Ciauşianu, Superstiţiile poporului român în asemă- 
nare cu ale altor popoare vechi şi nouă, Edit. Acad. Rom.; 
Din viaţa suflet, a pop. rom. Buc, 1914, p. 109. 

330 scriptură, ed. II, Blaj, 1866, p. 14); acelaşi, republicat de 
Gaster în Chrestomatie română, I, p. 175; Gaster, Chrestomatie 
română, II, pp. 164 — 165, după textul lui Ioniţă Giurescu 
din 1799, descrierea codicelui în Hasdeu, Cuvente den bătrîni, 
II, pp. XXVIII — XXXV şi I. Bianu, Catalogul manuscriptelor 
româneşti, I, pp. 616 — 617. 

Trepetnic: N. Drăganu, Cea mai veche carte rakocziană 
in Anuarul Instit. de istorie naţională, Cluj, I, 1922, pp. 260 — 
263; Gaster, Chrestomatie română, II, pp. 122 — 123, fragment 
după un ms. din 1779 (Giurescu) şi Literatura populară română, 
p. 518, după un ms. din 1784; Hasdeu, Cuvente den bătrîni, 
II, pp. XXXI — XXXII, extras dintr-o ediţie bucureşteană 
de Ia 1863 şi pp. XXXI — XXXII, extras din codicele Ioniţă 
Giurescu. 

Texte tipărite: Din secolul al XVIII-lea aceste cărţi 
de prevestire au fost întrunite laolaltă sub numele de 
Calendariu, copiate şi publicate pînă în zilele noastre. Este o 
literatură foarte stufoasă, pe care numai o monografie, pe care 
o şi pregăteşte d. D. Mazilu, ar putea-o descurca. 

Notăm aci cîteva din ele (tipărituri şi msse. din Bibi. 
Acad. Rom.) mai importante: Calendari acuma întâi rumâ- 
nescu alcătuită de pe cel sîrbescă. Aşezatu-s-au pe limba rumă- 
neascâ ca întru 100 de ani să slujească ca şi celu slovenescu 
intr'acestă chipil au fostă, fiindă de un mare astrologu la Kiev 
scosu; de un mare dohtor muscalu s'au tălmăcit într'' acesta 
chip, precum acum s'au izvodită şi precum în izvod am aflată; 
acuma în stambă noao s'audatu în Braşovu, 1733, februarie 
20. (Cf. descrierea în I. Bianu şi N.' Hodoş, Bibliografia 
românească veche, II, Bucureşti, 1910, p. 48). 

Calendariu pe 112 ani scosu dinu multe felîuri de cărţi: 

I. De la facerea lumii; 2. Din Testamentul Nou; 3. Dinu 
cartea lui Florină; 4. Din cartea lui Pedimontană doftorulă. 
Din calendariulă lui Petru împâratulă Moscvei. Toate acestea 
arătate cărţi au fostă pe la ţările lor încredinţate şi tipărite. 
La sfîrşitul prefeţei: « Tipăritu-s'au acestu Calendariu în 
tîrgulu laşului în zilele prea luminatului Domnu, Alexandru 
Ioanu Mavrocordatu Voevodu, 1785 august 8, cu gravuri 
de protoierei Mihailu Policarp Strelbiţki.» (Materialul de 
rojdanic aşezat pe zodii; descrierea în I. Bianu şi Nerva 
Hodoş, Bibliografia românească veche, II, pp. 301 — 302; 
N. lorga, Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea, 

II, p. 337; E. Pîcot, Notice bibliographique sur le protopope 
Mihail Strebickij, Paris, 1905.) Calendariu pe şapte planete 
aşăzat, în care cuprinde 140 de ani, începîndu-sâ de la 1816 
şi pînă la 1956, arâtînd timpurile anului, cum şi în fieşte 
care zi ce vreme va fi, întocmit pe clima locului acestuia a 
Moldovieî <şi> Valahieî <. . . > arată şi alte multe semne, cum 
şi din Gromovnic, cutremurile şi tunetele, ce vremi vor să fie 
după aceste semne; acum întîiaş dată dat în tiparîu în tipo- 

231 grafiia sfintei Mitropolii în Iaşi, let 1816, deehembrie 15. 
(Reproduce materia calendarului din 1733. Pentru descriere 
cf. I. Bianu şi N. Hodoş, Bibliografia românească veche, 
t. III, fasc. II, p. 14). Acest Calendar a fost apoi adeseori 
retipărit: în 1823, la Bucureşti, în 1836 (ed. IlI-a), 1847 
(ed. Vi-a) etc; la Craiova în 1886, 1889, 1890, 1891; la 
Braşov în tipografia lui Ioane Gatt, la 1859 cu « cheltuiala 
dumisale neguţătorîului Manolache Barbu din Bîrlat ». El 
s-a retipărit pînă în timpurile noastre; ediţii mai noi în 
Biblioteca Academiei, din 1892, 1901, 1902. 

Calendarele tipărite Ia Buda şi Sibiu sunt alcătuite în 
spiritul timpurilor noi şi vădesc alt caracter. « Calendarele. . . 
urmate după calendarul vestitului Cazamia », ieşite din 
tipografia Buciumului Român sau publicate (1859) de 
D. Bolintineanu, Alexandru Zanne şi Pantazi Ghica, ironi- 
zează în <( profeţiile sau observaţiile astrologice ale adevă- 
ratului Cazamia» vechile prognosticuri. în locul materialului 
astrologie, înfăţişează literatură. 

Gromovnicul tipărit separat: Gromovnicu al lui Iraclie 
împăraţii carele au fostă numărâtorîu de stele. Acum a doao 
oară tipărită la leat 1795, Bucureşti. Ediţia a IlI-a a apărut 
în 1817. (I. Bianu şi Nerva Hodoş, Bibliografia românească 
veche, II, pp. 374 — 375; Gaster, Gesch. der rom. Literatur, 
în Grober, Grundriss der rom. Phil., p. 422). 

Trepetnicul: Trepetnicu de semnele omeneşti, tălmăcita 
din astronomicască ... i fizicască învăţătură, cu împreonarea 
aceloru şapte planete cine şi suptă care planetă s'au născuţii. 
S'au însemnată şi 30 de zile întrunii anu, care aducă 
mare stricăciune omului de nu să va păzi. Iaşi 1791, (I. 
Bianu şi Nerva Hodoş, Bibliografia românească veche, II, 
p. 344 — 345). Textul tipărit pe două coloane: în stînga 
textul rusesc în caractere drepte, în dreapta cel româ- 
nesc în caractere cursive. Redacţie diferită de cea publicată 
la Alba Iulia în 1639. 

Manuscripte inedite în Biblioteca Academiei Române. Roj- 

danic sau Zodiac: Descrise în I. Bianu, Catalogul manuscrip- 
telor româneşti din Biblioteca Academiei Române, I, p. 617: 
nr. 270, 7: Calendar, scosu după limba ungurescă pă limba 
rumănească dă acest an şi dă alţi trecuţi ani şi dă alţii ce 
vor sâ fie, precum $â vede, copiat de Ioniţă Giurescu 
logofătu din sărăfiia judeţului Prahova, la 1799 (materia 
este înfăţişată pe luni şi zodii). 

Pe zodii: Ms. nr. 2640, cu nota « Tipăritu-s'au acest 
calendariu în tîrgu laşului în zilele prea luminatului Domn 
Alexandru Ioan Mavrocordat Vvod 1785 Av<gust> 8» cu 
ilustraţii semnate de protoierei Mihail Policarp Strelbiţki 
(cf. mai sus: Tipărituri) ; nr. 3794, f. 1 — 35, începe cu « zodia 
vărsătorului de apă», sec. XIX; nr. 270, copiat de Ioniţă 
Giurescu în 1799; nr. 4273 fragment: «Zodia vitalului în 

282 care gosul iscălit este născut » de Ion Chiriac Şătrarul din 
Tîrgul Moineşti, 1845. 

Rojdanie sau zodiac pe planete: Ms. nr. 

1845, copiat de Miron Tăutu din Suceava (Bucovina) la 
1798, april 15 (cu figuri); 2138, copiat la anul 1832 după 
calendarul pe 140 de ani « acum întăia dată dat în tiparlu 
în tipografia sfintei Mitropolii în Iaşi la 1816»; 3561 copiat 
de «Marcu erei Alexie Popovici izu. sud Gorj de susu» la 
anul 1786; nr. 3614, copiat în 1828 de Petrache Isăcescu; 
nr. 4655, f. 1—31 v., copiat la anul 1787 de Gavril Galeri; 
nr. 2118, f. 16 v. — 35 copiat în secolul al XVIII-lea; nr. 2124, 
copiat la anul 1796; nr. 941: Calendar scosu de pe limba 
ungurească după acest an acum şi de alţi trecuţi şi de alţi 
ani ce vor să fie precum sâ va vedea, copiat de Luca Poenar, 
la 1825; nr. 3742 copiat la 1835, august 13 de « Alexie Eremiia 
obărlaitenant ». 

Gromovnic: nr. 2138, f. 29 şi urm., copiat în anul 
1832 ; nr. 1845, f . 34 şi urm., copiat de Miron Tăutu în Suceava 
în 1798; nr. 3561, f. 29 şi urm., copiat la 1786 de «Marcu 
erei Alexie Popovici izu sud Gorj de susu»; nr. 941, f. 9 
şi urm., copiat de Luca Poenar la 1825; nr. 2124, f. 35 v.— 
48, începutul a 12 zodii pentru tunet şi cutremur, copiat 
la anul 1796; nr. 4515, f. 2 v. «scoase după tipar acuma 
doua oară tipărite la leat 1830 aprilie 5 făcut de Anei din 
Văleni»; nr. 270, copiat de Ioniţă Giurescu la 1799. 

Trepetnie: Descrise în I. Bianu, Catalogul manuscriptelor 
din Biblioteca Academiei Române, I, p. 301: ms. nr. 132, 
sec. al XVIII-lea; p. 425: ms. nr. 187 «Trijpesnjzj (sic) de 
semne omeneşti, de pă limba elinască s'au tălmăcit [în] româ- 
nească în anul 1852, noiembrie 20; şi am prescris-o eu Gheor- 
ghie Gligorie Mincu, tot la anu 1852, februarie în 27, la 
Braşov»; p. 616: ms. nr. 270, Trepetic de semne omeneşti, 
copiat de Ioniţă Giurescu; p. 622: ms. nr. 274, Tripetnicu 
pentru clătire trupului, adică încheieturile omului, sec. al 
XVIII-lea; I. Bianu şi R. Caracas, Catalogul manuscriptelor 
româneşti din Biblioteca Acad. Rom., p. 178 : nr. 452, 
sec. XVIII — XIX, Trepetnie de semne trupeşti; p. 353: 
nr. 590, Trepetnie de semnele omeneşti la trup, cum să arată. 
Nedescrise: Ms. nr. 1845, f. 45 v.— 51, începutul Tripidnicului 
dă sămni omeneşti, copiat de Miron Tăutu, Suceava, 1798, 
april, 15; nr. 4515, f. 13 — 17: Trepetec de semne omeneşti, 
sec. al XVIII-lea; nr. 3806, f. 58-64 v.: Trepetînică de 
slamne omeneşti, copiat la 1748 (f. 87 v.) «de Petru Şindea 
nemiş » (vezi mai sus, p. 103) ; nr. 2858, f. 58 şi urm. Sâmnile 
de parte trupului ominesc ce se vor clăti, ms. nepaginat, sec. 
al XlX-lea. 

La sfîrsitul Gromovnicului tipărit în Bucureşti la 1795 
(ed. Ii-a), se află adăugat un alt text de preziceri intitulat: 

2*3 T«*pfHii u>3AP"fe npcpeKd wt (wîka«tko x*f"CTOBî» ( Lucrarea pro- 
rocului Esdra de la naşterea lui Hristos). Este Coliadnicul, 
în care, diferitele aspecte ale vremii, din cursul anului ce 
vine, sunt prevestite după ziua în care cade naşterea 
Mîntuitorului. De ex.: «Duminică, de va fi naşterea lui 
Hristos, iarna va fi îndoită şi ploioasă; toamna vînturoasă; 
pre vremea secerişului vremi bună; şerpilor peirea; poame 
multe; miere multă; îmblătitorilor puţin grâu... » 

Calendarele lui Brîncoveanu se găsesc în Biblioteca Aca- 
demiei Române, înregistrate la nr. 3213 (pe anul 1701) si 
2358 (pe anul 1704). Cf. şi p. 235. 

Texte slave: âafarik, Serbische Lesekorner oder histo- 
rischkritische Beleuchtung der serbischen Mundart, Pesth, 
1833, p. 129 (rojdanic); St. Novakovic, IIpuMepu jcrnotce- 
enocmu u je3uxa cmapoea u cnpcKo-CAoeencx oea Belgrad, 1904: 
rojdanic (p. 606, acelaşi din Safarik); colednic (p. 607); 
zde rele (p. 608); lunovnic (p. 608); gromovnic (p. 612); 
sanovnic şi trepetnic (p. 615). 

Texte astrologice se găsesc şi Ia Pypin, Jloofcnun u 
ompeneu. khuzu pyccuou cmapunu, Tihonravov, TlaMnmHUKU 
pyccKou ompeneuHoii jiumepamypbi, II, pp. 361 şi urm., 398 şi urm. 

Texte greceşti: Cf. bibliografia din Krumbacher, 
Geschichte der byzantinischen Literatur (ed. 1897), pp. 630 — 
631. Pentru alte texte, cf. mai jos, Herm. Diels. Pentru texte 
greceşti în ţările noastre, cf. C. Litzica, Catalogul manuscrip- 
telor greceşti din Biblioteca Academiei Bomâne, în indice, 
pp. 548—549 subt numele: zodie, prevestiri, Vrontologion, 
Seismologion, astrologie. 

Manuscripte greceşti din Muntele Athos la Spyr. P. Lam- 
bros, Catalogue of the Greek manuscripts on Mount Athos, 
II, indice subt numele: 

Z<i>Siov, Z4>8oXoyiov (p. 513); BpovroX6yiov (p. 497); 
'AaxpaTTtov xal ppovTtov (p. 492); BpovrocrEiatiot;; Bpovro- 
ox6(p)mov tuv î^oSlcov; 'HpaxXstou BpovToXoyiov (p. 514) şi 
ZcopoaaTpou 'A7roTeAouu-£va ex T7J<; ppovT7](; (p. 514) ; 7tpoyvwcm- 
xa (p. 552) ; Seiau-oXoyLov (p. 554) ; SeX7]vo8p6[Aiov (ceXyjvo- 
Âoytov) (p. 554). 

Studii: Hasdeu, Cuvente den bătrîni, II, pp. XXVIII — 
XXXV; Gaster, Literatura populară română, pp. 497 — 543; 
Gaster în Grober, Grundriss der rom. Philologie, II, 3, pp. 
420—425; Gaster în Zeitschrift fur romanische Philologie 
(al Iui Grober) IV, pp. 65—70, despre trepetnicul nostru 
în legătură cu unul turcesc; cf. însă şi rectificările şi comple- 
tările lui A. Veselovski în Archiv 'filr slavische Philologie, 
V, pp. 469 — 470; V. N. Peretz, MamepiaAu kj> ucmopiu 
anoKpu0a u jiezeubu. 1, Kt ucmopiu rpoMHUKa, St. Petersburg, 
1899 (mie inaccesibil); V. N. Peretz, Marnepiajiu m ucmopiu 
anoKpu$a u Jiezeudbi. II, Kz ucmopiu JlyuuuKa, St. Petersburg, 

234 1901 (inaccesibil); M. N. Speranski, Hsz ucmopiu ompeneunou 
.îumepamypbi. II, TpenemuuKZ,, St. Petersburg, 1899 (inacc); 
N. N. Cononov, M37, o6nacmu acmpoAoeiu «JJpesHocmu». Tpydbi 
CjiaenucKou KoMucciu Mock. ApxeoA. 06uf., t. IV, Mosco- 
va, 1907 (inacc); Herm. Diels, Beitrăge zur Zuckungsliteratur 
des Okzidents und Orients, I: Die griechischen Zuckung- 
sbucher Melam-pus şi II: Weitere griechische und aussergrie- 
chische Literatur und Volksuverlieferung în Abhandl. der 
kgl. preuss. Akademie d. Wiss., 1907 şi 1908, Berlin, 
1908—1909 (se vorbeşte şi de textele slave şi române); 
Franz Boli, Sternglaube und Sterndeutung. Die Geschichte 
und das Wesen der Astrologie (în colaborare cu Cari Bezold), 
Leipzig, 1918. 

Se cunosc din calendarele lui Brîncoveanu exemplare din 
anii: 1693, 1694, 1695, 1699. Calendarul din 1693 poartă 
următorul titlu: Calendar ce să chiamă Foletul Novei « Fo- 
glietti novelli » de anul 1693, carele dupre limba frîncascâ 
in rumânească, s-au intorsu de jupînul Ioan Romanul, 1693. 
Numele de autori citaţi în aceste calendare sunt italiene: 
11 Gran Pescator di Chiaravalle, II Fruniolo, La Tartana 
delle Stelle, II Gran Cacciator di Lagoscuro, La Pallade Astro- 
loga... Despre aceste calendare vezi: Al. Odobescu, Revista 
română, I (1861), pp. 657 — 660; N. Iorga, Studii şi Documente, 
V, pp. 126 — 127 şi 311, n. 1; N. Iorga, Activitatea culturală 
a lui Constantin Vodă Brîncoveanu în Analele Acad. Rom., 
mem. secţ. ist., XXXVII, pp. 173-174 şi Ramiro Ontz, 
Per la stor'ia della cultura italiana in Rumania, Studi e ncerche, 
Bucureşti, 1916, pp. 198 — 206. FIZIOLOGUL Fiziologia este o curioasă carte de ştiinţe natu- 
rale, în care animale, păsări, reptile şi peşti sunt 
descrise cu obiceiurile lor, după tradiţii populare, 
pentru a fi apoi interpretate ca simboluri ale unor 
idei morale şi religioase. El este dar, alcătuit din 
două părţi: una care cuprinde descrierea vieţuitoare- 
lor, alta care înfăţişează interpretarea morală. 

Obiceiurile vieţuitoarelor sunt înfăţişate cu tră- 
sături legendare şi naive, în care se amestecă uneori 
şi animozităţi de ordin confesional: gheonoiul, de 
exemplu, îşi sfîşie pieptul pentru ca să reverse sînge 
peste rănile puilor săi şi să-i învieze, « erodionii », 
nişte « păsări albe care-şi fac cuiburile în locuri 
pietroase de pe mare », « prin părţile Vineţii », « nici 
cum nu se apropie de papistaşi », dar totuşi se « întrec 
să iasă înaintea vreunui creştin care ţine limbă 
elinească », venind pînă la masa acestuia şi mlncînd 
din fărimiturile pîinii lui. 

In ciclul animalelor descrise de Fiziolog, intră şi 
animale mitice, ca de pildă: gorgonia, care are chi- 
pul de muiere, perii capului de balaur şi care omoară 
numai cu privirea ei cea groaznică şi înveninată, 
sau finixul, care trăieşte pe lîngă cetatea Iliopol, 
stînd nouă ani pe « chedrii tavanului, fără hrană, 
că hrănit este de duhul sfînt ». După nouă ani i se 
umple aripile de mireasmă şi, auzind toaca preotu- 
lui din cetate, intră cu el în biserică, se aşează pe 
jertvelnic şi îndată se aprinde şi se face cenuşe, 
pentru ca a doua zi preotul să îl afle reînviat şi 
întinerit K 1 Iată şi descrierea păsării: «Acest finicsu este pasăre 
pre frumoasă decît toate păsările şi decît păunul. Că păunul \ceste animale şi păsări, reale sau fantastice, 
sunt interpretate după particularităţile şi obiceiu- 
rile lor fireşti sau închipuite, ca tipuri ale unor idei 
relisioase sau morale. 

Iată, spre pildă, descrierea si interpretarea sim- 
bolică a cocorului: 

« Cocorul este pasăre cu glas foarte marej şi se strîngu 
cătrâ sară, pentru ca să mîie; şi-şi pune straja pe unul din- 
tr'înşii, di-i păzăşte. Şi luînd o piatră, într'un picior o ţine 
si ncelalant picior stă. Şi stă ca să nu adoarmă. Iar cin d 
adormitează, îi cade piatra din unghiile lui. Atunce sţraga 
cu glas mare şi deşteaptă pe ceealanţi cocon, ca să să paziasca 

V \sa°sY'tu omule, dacă auzi glasul bisericii deşteaptă-te 
den somnul morţii şi te trăzăşte. Că beserica este straja, ca 
să scapi de săgeata vrăjmaşului ce aprinsa; iar mila lui 
Dumnezeu te va acoperi. Că toaca îţi este straja, ca şi cocorul, 
că te păzeşte de somnul morţii ...» 

în chipul de mai sus e descris fiecare animal sau 
pasăre: pelicanul, care-şi sfîşie pîntecele pentru ca 
din sîngele lui să-si învieze puii, este icoana Mintui- 
torului, care a fost răstignit pe cruce şi străpuns 
cu suliţa in coaste « întru înoirea a toata lumea », 
lăsînd omenirii cuminicătura; gheonoaia, care zboară 
din copaciu în copaciu, oprindu-se la lemnul găunos 
pentru a-1 scobi cu ciocul si a-şi face cuibul in el, 
este asemănată cu diavolul « care umblă din ora m 
om cercînd cu vicleşugul său » şi se opreşte la cel 
slab în care se încuibează; porumbii carii umbla 
în stol, păzindu-se să nu-i prindă şoimii, sunt sim- 
bolul creştinilor care se adună la biserică, ferindu-se 
de ispitele diavolului; broasca de apă care, daca-i 
seacă balta, aleargă într-alta mai mare, seamănă 
cu « călugărul cel rău şi lacom » care, daca vede ca 
lipsesc bucatele sau băutura în mănăstirea sa, luge 
într-alta. are cap de aur şi de argint; iar finicsul acesta are chip de 
împărat si de pietre scumpe şi este cu cununa m cap şi cu 
Slţăminte în pi6oare ca împăratul». Cf. versiunea publi- 
cată de Gaster în Archivw glottologico italiano, A, ia»b, 
p. 278. 237 Autorul acestui curios tratat de zoologie, care, 
preocupat de ideea mîntuirii sufletului omenesc^ 
caută în lumea naturii simboluri pentru învăţăturile 
evanghelice, nu ne este cunoscut. Multă vreme s-a 
crezut că este sfîntul Epifaniu, dar această părere 
este astăzi definitiv înlăturată. Într-adevăr, se găsesc 
cîteva manuscripte vechi în care opera este atribui- 
tă sf. Epifaniu (f 403); dar în altă grupă de manu- 
scripte, opera este pusă pe seama altor autori. De 
altă parte, urme din Fiziolog se găsesc împrăştiate 
prin scrierile sfinţilor părinţi din secolul al IV-Iea 
şi al III-lea (Clement din Alexandria, Origene), ba 
pînă şi în secolul al II-lea Ia sf. Justin. martirizat 
în 165. 

Părerea admisă astăzi este că Fiziologul a fost 
alcătuit în Egipt, prin veacul al II-lea, cînd se încru- 
cişau acolo cultura elenistică cu cea iudaică si orien- 
tală. Din Egipt, a trecut în Bizanţ şi a pătruns, 
de timpuriu, prin veacul al IV-lea sau al V-lea în 
Occidentul latin unde era cunoscut şi sub numele 
de Bestiarii şi unde a fost prelucrat, în proză şi 
versuri, în toate limbile romanice şi germanice. 
In vremurile de adînc misticism ale evului mediu, 
s-a bucurat de o întinsă popularitate: a fost întrebuin- 
ţat în şcoli ca manual didactic, a străbătut în roma- 
nele « courtois », ca de pildă în Floire et Blanchefleur, 
a inspirat arta medievală, împrumutînd motive de- 
corative pentru turnurile, portalurile, amvoanele şi 
vitraliurile domurilor, precum şi ornamentaţii pentru 
vignetele şi iniţialele pergamentelor. Deşi Fiziologul, 
este trecut în decretul Gelasian printre ' cărţile apo- 
crife, totuşi el a fost tratatul de ştiinţe naturale din 
care s-a hrănit mentalitatea naivă a 'evului mediu. 
însuşi sfîntul Ieronim, într-una din scrisorile sale 
familiare, povesteşte, cu elemente împrumutate din 
Fiziolog, scena întîlnirii sfîntului Antoniu, în pustie, 
cu un hipocentaur şi cu un satir, care ar fi cerut 
sfîntului să se roage şi pentru el lui Dumnezeu. 
Ieronim adaugă apoi că, pe vremea lui Constantin 
cel Mare, un centaur ar fi fost adus în Alexandria, 

238 stîrnind curiozitatea mulţimii, că puţin după aceasta 
centaurul a murit, şi că hoitul lui, fiind sărat ca să 
nu putrezească, a fost transportat la Antiohia unde 
se afla împăratul. 

Cînd asemenea naivităţi se citeau în operele 
patristice, nu trebuie să ne mai surprindă faptul 
că truveri ca Thibauld, contele Champagnet şi 
rebele Navarrei, ori istorici şi naturalişti ca Jacques 
de° Vitry, au împrumutat din Fiziolog elemente, 
spre a " evoca minunăţiile feerice ale Orientului 
îndepărtat. Chiar în plină Renaştere, geniul unui 
Leonardo da Vinci căuta în Bestiarii curiozităţi 
interesante pentru tratatele lui ştiinţifice. 

Şi în literatura bizantină Fiziologul s-a bucurat 
de multă trecere, fiind cînd prescurtat, cînd ampli- 
ficat, cînd prelucrat în versuri. 

De la bizantini, el a trecut la slavii sud-dunăreni, 
unde este reprezentat prin două traduceri diferite: 
una făcută în epoca de înflorire a literaturii bulgare, 
alta mai tîrziu, în epoca de supremaţie a literaturii 

La noi, Fiziologul a pătruns de timpuriu, încă 
din epoca influenţei slavone. Această traducere se 
resfrînge în versiunea publicată de Gaster în Archivio 
glottologico italiano (X), după un manuscript copiat 
în anul 1777. Textul publicat de Gaster descinde 
din aceeaşi familie din care descinde şi versiunea 
sîrbească 'publicată de Novakovic în Starine (XI, 
p. 181 şi urm.), după cum o dovedeşte identica 
alterare 'a numelor greceşti de animale şi păsări 
în ambele versiuni. Astfel cuvîntul grecesc yu^ care 
înseamnă vultur, este redat în intermediarul sîrbesc 
prin vyp, iar în traducerea românească prin vip; 
grecescul v]8p6^, cal de mare, apare în versiunea 
sîrbească sub forma endropu, iar în cea românească 
sub forma: en drop. Textele corespund, în sfîrşit, 
uneori aproape verbal. 

Prototipul versiunii sîrbeşti derivă la rîndul 
său după o redacţiune grecească, asemănătoare 

239 prin factura (descrierea animalului urmată de inter- 
pretarea teologică) şi prin întinderea ei cu redacţiunea 
grecească, publicată de Migne în Patrologia ' ser ies 
Graeca şi atribuită sfîntului Epifaniu. 

a doua versiune românească, copiată în anul 
1774, a fost publicată de C. N. Mateescu în revista 
Ion Creanga (VII şi VIII). Această versiune se 
deosebeşte fundamental de versiunea publicată de 
Gaster şi prin întindere (are nu mai puţin de 40 de 
capitole) şi prin factură (descrierea animalelor nu 
mai este însoţită de interpretarea religioasă şi 
morală). 

Această versiune, publicată de C. N. Mateescu 
— păstrată şi în cîteva manuscripte din Biblioteca 
Academiei Române — deşi anterioară ca dată versi- 
unii Gaster, resfrînge totuşi o traducere mai nouă 
după un text grecesc, lucru de care ne putem con- 
vinge din numeroasele nume greceşti de animale, 
păsări şi peşti, cărora traducătorul român nu le-a 
putut găsi corespondentul în limba sa. Prototipul 
grecesc al versiunii româneşti a fost alcătuit de 
către Damaschin Studitul, arhiepiscopul Nau- 
pactei, între 1566—1570 şi închinat lui Mihail 
Cantacuzino. 

Textul grecesc a fost publicat pentru întîia dată 
la Veneţia, în 1743, şi s-a răspîndit, în afară de 
tipar (o a doua ediţie s-a făcut în 1744), şi prin nume- 
roase manuscripte, dintre care unele au ajuns pînă 
în Muntele Athos. Astfel de copii manuscripte 
au fost găsite de S. Lambros în mănăstirile Xenofon, 
Dionsiat şi Iviron. 

După o tipăritură veneţiană sau, mai probabil, 
după un manuscris din Muntele Athos, adus la noi 
prin călugării români din metohul românesc, sau 
poate chiar prin hagii, s-a făcut către sfîrşitul 
secolului al XVI Mea sau în prima jumătate a 
celui de al XVIIUea, această nouă traducere a 
Fiziologului. Titlul versiunii româneşti corespunde 
de altfel cu titlul originalului grecesc: 240 A lui Damaschin arhiereul AajjLtxox^voîi dp/tepeto? toO 

Studitului adunare de la filo- StouSItou. , 4 . „. _ 

wfii cei vechi pentru firea Euva$poun<; oara toc (^Xia twv 

osebirilor oare cărora vietăţi. toxXociwv cpiXoa69«v, oaa sbrav 

TCEpt TWV TTETEIVWV OpVECOV XCCL 

rcepl twv xepaouwv î^titov xal rcepl 
twv -9-acXoKyaUov xal ^sTa^pam? 
el? to xotvcî)T£pov. 

în afară de aceste 2 versiuni româneşti, cunoscute 
pînă acum, se mai găseşte o a treia în ms. nr. 1436 
din Biblioteca Academiei, versiune copiata fara 
titlu deosebit, ca o continuare de text, la sfîrşitul 
Darovaniei \ de către Costea, dascălul de la biserica 
Schei din Braşov, în anul 1693. Această nouă versiune 
se apropie întrucîtva ca factură de versiunea Gaster, 
dar se deosebeşte de ea şi prin ordinea de succesiune 
a capitolelor si prin conţinutul lor. 

Fiziologul 'a fost, dar, destul de răspîndit în 
literatura noastră veche şi el a îmbogăţit tezaurul 
popular de legende ornitologice. Din Fiziolog a 
pătruns în popor legenda despre turturică, care, 
rămasă fără sot, nu se mai aşază pe lemn verde, 
nici nu mai bea apă limpede, legendă care s-a 
resfrînt în cărţile vechi, cîţ şi în linca populara 
si cultă. Ea se găseşte în învăţăturile lui Neagoe, 
în Evanghelia învăţătoare de la Dealu (1644) 2 , a 
fost culeasă în mai multe variante din gura poporului 
în Muntenia si Bucovina 3 şi a fost literanzată la 
începutul secolului trecut de Enăchiţă Văcărescu 
(Amărltă turturică) şi Asachi (Păsâruica stingheră ). 1 Ultimul capitol al Darovaniei are numărul 39 după 
care urmează fără nici un titlu de text: capitolul 40: « Pentru 
pilda leului » (f. 44 v.) ; cap. 41: « Pilda de fii » (45 r.) ; cap. 42: 
«Cuvînt de zimbru» (f. 45 v.) ş.a.m.d 

2 G. Dem. Teodorescu, Poesu populare, p. 348 in nota. 

3 G Dem. Teodorescu, Poesii populare, p. 348; Marian, 
Ornitologia populară română, II, Buc. 1883, p. 201 şi urm.; 
variantă istriană - şi romanice, la Hasdeu, Cuvente den 
bătrîni, II, pp- 728-730 şi 442-444. 

4 O. Densusianu, Literatura româna moderna, 1, duc. 
1920, p. 95; Cartojan în Revista filologică, I (1927), Cernăuţi, 
pp. 200-201. 

241 Şi Antim Ivireanu pare să fi cunoscut Fiziologul 
din care a împrumutat unele imagini pentru Dida- 
hiile sale K Din Fiziolog derivă credinţele populare 
despre pelican, care-şi sfîşie pieptul ' pentru a-şi 
hrăni puii, şi tot din Fiziolog a împrumutat Heliade 
Rădulescu, care se dovedeşte a fi fost în copilăria sa 
un pasionat cetitor de cărţi populare, pe « vasiliscul » 
din oda sa: La Schiller: 

Du sarcina o suflet, du corpul după tine 

In sus pe calea strimtă, cu filii, cu consoarte... 

Te luptă cu Ananga, cu aspra Neavere, 

Cu limbile de şarpe, cu ochi de Vasilisc. 

Vasiliscul nu este, după cum adnotează încă 
unu autori de cărţi didactice pentru liceu: « şopîrlă, 
care-şi schimbă coloarea pielei, cameleonul », ci 
este animalul fantastic din Fiziolog, care numai cu 
privirea lui înveninată ucide de la distanţă. 

In literatura noastră veche, legendele F iziologului 
s-au încrucişat cu legendele similare, răspîndite 
printr-o altă carte poporană, de cuprins moral, 
care apare încă din secolul al XVI-lea Fiore di 
virtu. BIBLIOGRAFIE 

Texte publicate: M. Gaster, II Physiologus rumena în 
Archivio glottologico italiano {al lui Ascoli), X (1886), pp. 
273—304, după manuscriptul copiat de Andonache 'Ber- 
heceanul, ciubucciu în casa lui Manolache Bassarabu 
din Bucureşti, la 1777, text românesc si traducere italiană 
(după textul german de prof. Pietro Merlo), cu variante 
dintr-un dicţionar manuscris slavo-român din 1673 care, la 
traducerea numelor slave de animale, conţine adaose extrase 
din Fiziolog. C. N. Mateescu, după un manuscript copiat în 
1774 de dascălul Duma cu următorul titlu: Oarecare cunoş- 
tinţe de la filozofii vechi pentru firea şi obiceiurile năravurilor 
oarecarora jivini adunate de Preatnţeleptul întru arhierei 
Damaschin Studitul, descriere, facsimil şi cîteva capitole 
m Calendarul revistei Ion Creangă pe 1914, p. 40 şi urm. 1 D. Russo, Studii şi critice, p. 24, notă. 

242 Textul complet în revista Ion Creangă, VII (1914) 2, 36, 68, 
VIII (1915), pp. 257, 278, 298, 320, IX (1916). 

Manuscrise inedite şi nesemnalate din Biblioteca 
Academiei Române. Redacţii apropiate de tipul publicat de 
Gaster: ms. 1436, f. 44 v., copiat de Gostea dascălul din 
Biserica Şcheilor din Braşov, la anul 1693; ms. 2158, sec. 
al XVIII-lea, f. 20—24, fragment conţinînd următoarele 
capitole: « Pildă pentru pasarea ce să cheamă finics; vultur; 
pil; zimbru; inorog; bou; lup; vulpe; gorgoniia; aspidă; 
şarpe; idrop; hime ». 

Redacţie apropiată de versiunea C. N. Mateescu: ms. 
nr. 3548, f. 1 — 39: A lui Damaschin arhiereul Studitului 
adunare de la filozofii cei vechi pentru firea osebirilor oare- 
carora vietăţi. Textul începe cu vulturul şi sfîrşeşte cu broasca 
de mare. Pe f. 39 v. data: 1832 av(gust) 9. Manuscriptul a fost 
adus de la mănăstirea Văratecul. Ms. 4274, f. 1 şi urm., 
are acelaşi titlu ca ms. precedent, avînd după titlu data: 
1832 iulie 28; începe cu vulturul şi sfîrşeşte cu « hamileunul ». 

Versiuni slave: V. Jagic, Gaoro w a-km,^-*, ţfoAiiH,H]Ck h 
rtmiii,H);k, Knizevnik, III, 1866, p. 124 şi urm.; Novakovic, 
Physiologus caoro o r£ih,s\'t» pahii,hxi> h rttTtiiL,H!(h., Starine, XI 
(1879), pp. 191 — 203. 

Versiuni greceşti: Migne, Patrologia, series graeca, 43 
(1864), col. 517 — 534; ediţie critică a textului atribuit Iui 
Epifanius în Fr. Lauchert, Geschichte des Physiologus, Strass- 
burg, 1889, pp. 229—279. O redacţie atribuită lui Petru de 
Alexandria a fost publicată de A. Karnejev, Der Physiologus 
der Moskauer Synodalbibliothek în Byzantinische Zeitschrift, 
III (1894), pp. 26—63. O recenzie greacă în proză, după un 
ms. fragmentar: V. Puntoni, Frammenti di una recensione 
greca in prosa del Physiologus în Studi italiani di filologia 
classica, III (1894), pp. 169 — 191. O versiune greacă a Fizio- 
logului din Bibi. Acad. Rom. în G. Litzica Catalogul manu- 
scriptelor greceşti, p. 503, nr. 756 (357), 5. 

Pentru msse. din Muntele Athos: Spyr. Lambros, Cata- 
logue of the Greek manuscripts on Mount Athos, nr. 794, 3777, 
3861, 4250, 4272, 4468. 

Studii: Gaster, Literatura populară română, pp. 139, 
572 (urme în învăţăturile lui Neagoe), 138 — 140, (legăturile 
cu Floarea darurilor) ; D. Russo, Studii şi critice, p. 8 (urme 
în Învăţăturile lui Neagoe), 24 (în Didahiile lui Antim Ivi- 
reanu!) , 23 — 26 (amârită turturică); N. Cartojan, Fiore di 
virtu în literatura românească, în Analele Acad. Rom., mem. 
secţ. lit., seria III, tom. IV, mem. 2, pp. 3—5; I. Negrescu, 
Influentele slave asupra fabulei româneşti în literatura popu- 
lară scrisă în Arhiva, Iaşi, XXXII (1925), nr. 3, 4, pp. 191 
şi urm.; dovezi că versiunea Gaster este tradusă din slavă 
şi în notele lui Gaster din Archivio glottologico italiano, X 243 lfr-324 (1886), pp. 273 — 304; Fr. Lauchert, Geschichte des Pkysio- 
logus, Strassburg, 1889; Max Goldstaub, Die Entwicklung 
des latein. Physiologus, Leipzig, Teubner, 1892; G. Polivka, 
Zur Geschichte des Physiologus in den slavischen Literaturen 
în Archiv fur slavische Philologie XIV (1891), pp. 374-404 
si XV (1892), pp. 246 — 273; A. Springer, Vber den Physio- 
logus des Leonardo da Vinci, Leipzig, 1884. Despre manuscri- 
sele slave ale Fiziologului în ţările noastre cf. şi I. Bărbu- 
lescu, Curente literare la români în perioada slavonismului 
cultural, Bucureşti, 1928 (ed. Casei Şcoalelor), pp. 250 şi 
372. 
18*— 320 FIORE DI VIRTtJ înainte de a trece la romanul popular, ne vom 
ocupa în capitolul de faţă de o interesantă operă 
care se leagă de literatura italiană medievală şi 
care face tranziţia de la legendele religioase apocrife 
către romanul popular. Este Fiore di viriii — 
cunoscută în literatura noastră veche sub numele 
de Albinuşa şi Floarea Darurilor — cea mai repre- 
zentativă din literatura florilegiilor 1 . 1 Din literatura florilegiilor au mai circulat la noi în 
epoca influenţei slavone şi maximele lui Maxim Confesorul, 
care s-au unit mai tîrziu, în manuscriptele româneşti, cu 
Albina, tradusă din greceşte, a călugărului bizantin Antonie. 
Aceste florilegii, referitoare mai ales la virtuţile ascetice, 
au circulat mai mult în lumea călugărilor, n-au devenit 
texte populare. Studiul lui Ghenadie Enăceanu despre acest 
tip de florilegii, publicat în Analele Academiei Române, secţ. 
lit., seria 2, tom. XII (1892), pp. 129—162, trebuieşte utilizat 
cu multă precauţie, fiindcă conţine erori. Aşa de pildă, ca 
să dăm un singur exemplu: afirmaţia lui Ghenadie că tradu- 
cătorul român « este sub influenţa împărţirii ştiinţelor din 
evul mediu » cînd materiile teologice se numeau sctwţe- 
pLxat = interne, iar cele neteologice şi mai ales filozofice 
purtau numele de l^oxepiHaE = externe, şi concluziile ce 
se scot de aci, nu corespund cu realitatea. împărţirea ştiin- 
ţelor în « interne şi externe » nu aparţine traducătorului 
român, fiindcă ea se găseşte întocmai în titlul textului bizan- 
tin: Migne, Patrologia series 
graeca voi. 91 col. 721-1018 
'Ap^â Mtxţiţiou cpiXoc6q>ou xal 
[j,ccpTupo<; , xecpaXaaa &zo\oyix.<x 
■^toi, sxXoyai ex Sia90p6iv 
fkfJXttov T&v te xa&' TIJJ.OLC, xul 
xcov ahjpa&ev. Textul românesc 
Ale Părintelui Maxim filo- 
zofului şi mucenic capete de 
bogoslovie, adecă cuvinte 
alese din multe cărţi dintr'ai 
noştri şi dintr' acelor din 
afară. Pentru identificarea lui Antonie monahul cf. şi D. Russo, 
Elenizmul în România, Bucureşti, 1912, pp. 57 — 58. 247 A fost alcătuită în secolul al XHI-lea, în Bologna, 
după cît se crede, de Tommaso Gozzadini, un frate 
din ordinul călugărilor benedictin!. Din Bologna, 
s-a răspîndit repede în toată Italia. In 1474 a fost 
pusă sub tipar şi a fost aşa de mult citită şi gustată, 
încît pînă la 1540 numai, a avut vreo 40 de ediţii. 
Ea a trecut curînd peste graniţele literaturii italiene, 
călătorind prin toate literaturile Occidentului şi a 
răzbătut pînă în Orient, fiind tradusă în: sîrbă, 
română, greacă, rusă şi armeană. In literatura 
noastră a pătruns încă din secolul al XVI-lea şi a 
străbătut peste veacuri, pînă la jumătatea celui 
trecut, devenind o adevărată carte populară. 

Acest neaşteptat succes se datoreşte gustului prin 
care călugărul benedictin a izbutit să întreţeasă în- 
tr-un tot unitar, ca într-un adevărat mozaic, elemente 
cu totul disparate la prima vedere. 

Cuprinsul. Cartea, care tratează despre virtuţi 
şi viţii, este alcătuită din 34 de capitole, aşezate 
însă astfel încît, după fiecare virtute, să urmeze 
viţiul opus: dragoste-pizmă, bucurie-întristare, 
direptate-strîmbătate, adevăr-minciună. . . 

Fiecare capitol, la rîndul său, este alcătuit din 
patru secţiuni bine distincte: prima secţiune o 
formează definiţia virtuţii sau a viţiului despre care 
se vorbeşte, a doua, compararea virtuţii sau a 
viţiului respectiv cu un animal real sau mitic, a 
treia, o serie de maxime şi, în sfîrşit, capitolul se 
încheie cu o povestire morală, menită să puie în 
lumină avantagiile virtuţii sau nenorocirile aduse 
de viţiu. 

Definiţiile capitolelor sunt în genere scurte şi 
clare : 

« Minciuna, care iaste păcatul cel împotriva adevărului, 
precum au zis Aristotel, iaste ca să ascunzi adevărul, cu 
vreun cuvînt, pentru ca să înşeli pre altul». 

După definiţie, urmează în fiecare capitol — po- 
trivit cu gustul cărturarilor din evul mediu, carii 

248 căutau pentru ideile morale simboluri in lumea 
materială — asemănarea virtuţii sau a viţiului cu 
un animal. Aşa de exemplu, mînia este asemănata 
cu ursul: 

i carele foarte mănîncă la miiare şi, vrînd casă o scoată 
din uleîu albinele îl muşcă pre nas şi pre ochi. Iar ursul 
fâsă mnarea şi să mînie pre albine, ca să le maniace; şi 
atuncTa v7n Ni celelalte şi-f muşcă; şi atuncea lasă pre ceale 
dnSiu şi aleargă la cele de a doa oară; şi atîta iaste mmnarea 
fui dt de ar îi fost mii de albine, va să-şi facă izbindire; 
ep at?a nimica nu-şi izbîndeste spre nici una, lannd 
pre cele dintîiu pentru ceale de a doa oara». 

In chipul acesta sunt asemănate viclenia cu 
vulpea; puterea cu leul, temerea cu iepurele bărbăţia 
sufletului cu şoimul, îngîmfarea cu păunul, infrmarea 
cu măgarul sălbatec ş.a.m.d. în ciclul asemănărilor 
sunt introduse şi animale fantastice despre care 
povesteau călătoriile în Orientul îndepărtat şi in 
care credea lumea naivă a evului mediu, precum, 
pasărea fenix, care renaşte din propria ei cenuşe, 
vasiliscul «carele junghie pre om şi-1 omoară numai 
cu vederea lui », pasărea caladrmon « care_ are 
această fire întru sine, că dacă o aduc înaintea 
bolnavului şi iaste ca să moara de acea boala 
întoarce capul ei şi nu-1 vede, iar deca iaste ca sa 
se scoale bolnavul, îl veade şi toata boala lase d n- 
tr'însul », sau leoncornul (inorogul), care « are multa 
dulcată, ca să sază lîngă fată şi deaca veade vreo 
fată, el îndată mearge Ia dînsa şi adoarme in braţele 
ei; şi atuncea vin vînătorn de-1 prind; ...intr-alt 
chin nu să poate prinde ». 

Toate aceste povestiri naive sau legendare despre 
animale reale sau fantastice, au fost scoase din 
acele vestite tratate de ştiinţe naturale ale evului 
mediu, cunoscute în Occidentul latin sub numele de 
Bestiarii în Orient sub numele de Fiziolog. Ele 
au avut o mare influenţă asupra artei şi literaturii 
medievale si, întrucît au circulat de timpuriu Ş1 
în literatura noastră, lăsînd urme în literatura popu- 
lară ne vom ocupa de ele într-un capitol aparte. Maximele privitoare la virtuţi sau viţii, care 
urmează după compararea cu animalele şi care alcă- 
tuiesc a treia secţiune a fiecărui capitol, sunt extrase 
din izvoare foarte disparate: sfintele scripturi şi 
scriitorii antichităţii clasice, autorii creştini medie- 
vali şi cei păgîni. Evangheliile şi Ovidiu, Solomon 
şi Iuvenal, Platon şi Isus Sirah, Seneca si sfîntul 
Grigore, Avicenna şi Toma Achinatul. . .'— toată 
chintesenţa înţelepciunii antice şi medievale, creştine 
şi păgîne, a fost pusă la contribuţie, spre a se extrage 
sfaturi potrivite pentru înlăturarea viţiilor şi întă- 
rirea virtuţilor. Această vastă antologie de maxime, 
grupate pe virtuţi şi viţii, ar fi fost greu de întocmit' 
chiar pentru un călugăr benedictin, dacă el n-ar 
fi găsit în literatura italiană a timpului său maximele 
culese şi grupate, după diferite puncte de vedere, 
în alte lucrări. 

Maximele sunt, în genere, alese cu gust, potrivite 
cu virtutea sau viţiul respectiv şi exprimate într-o 
formă concisă şi lapidară precum: 

«Tulie (Cicero) au zis: De desuptul milarii cei dulci, 
sa lipeşte otrava cea amară» (XV: îmbunarea, linguşirea). 

«Alexandru au zis: Noaptea s'au făcut, pentru 'ca să 
socotească omul ce va face zioa » (X: înţelepţia). 

«Pythagora: Scumpul (avarul) este ca măgarîul ce 
poarta povara altuia; aşa şi scumpul strînge avuţie altora 
iar el numai ce-i cu bănatul ». 

«Casiodor au zis: în ce chip buretele nu dă apă pînă 
nu-I storc], aşa şi scumpul nu dă nimănui nimica, pînă nu-i 
iau cu sila» (scumpetea = avariţia). 

«Varos au zis: Albina ţine în gură mierea si în coadă 
acul ». 

Partea cea mai atractivă a cărţii o alcătuiesc însă 
istorioarele morale prin care se încheie fiecare capitol 
şi care sunt menite să dovedească foloasele sau 
primejdiile pe care le aduc virtuţiile sau viţiile. Ele 
sunt extrase din izvoare felurite: textele' biblice, 
Vitae Patrum, Gesta Romanorum, romanul lui Ale- 
xandru cel Mare— şi înfăţişează un preţios material 
pentru literatura comparată, întrucît cele mai multe 
dintre ele au trecut de la un scriitor medieval la 250 altul, au fost reluate de scriitorii moderni, şi au 
legături interesante cu folclorul universal. Iată de 
pildă istorioara Împăratul şi călugărul, încorporată 
în capitolul despre socotinţe: 

Un împărat, ducîndu-se într-o zi la vînătoare, 
dete într-o pădure peste chilia unui călugăr, care 
scria o carte. împăratul, iscodind lucrurile şi aflînd 
că în cartea sa călugărul scrie despre înţelepciune, 
ceru sa-i dea şi lui o învăţătură. Atunci călugărul, 
luînd condeiul, scrise pe un petec de hîrtie: «Ce 
vrei să faci, omule? Păzeşte-te şi-ţi adu aminte de 
apoi şi ce veri păţi ». împăratul, luînd hîrtia, după 
sfatul sihastrului, o lipi pe pragul uşii. 

In acest răstimp, boierii Rîmului, sfătuindu-se 
între ei să scape de împărat, cumpărară cu galbeni 
mulţi pe bărbierul împărătesc şi-i propuseră ca, 
atunci cînd va fi chemat să-şi vază stăpînul, să-i 
taie grumazii. Bărbierul se învoi, dar cînd fu chemat 
la curtea împărătească, cetind pe pragul uşii: «Ce 
vrei să faci, omule? Păzeşte-te şi-ţi adu aminte 
de apoi », înmărmuri de groază, crezînd că împăratul 
a descoperit iţele complotului. Intrînd în sală, se 
aruncă la picioarele lui, cerîndu-i iertare şi mărturi- 
sindu-i totul. împăratul trimise după boierii cari 
« fuseseră în sfatul morţii lui » şi-i osîndi pe toţi 
la moarte, afara de bărbier, pe care-1 iertă. Apoi 
trimise după călugăr să-1 aducă în palatul său 
şi-1 puse în mare cinste pentru « scriptura ce-i 
dăduse ». 

Această istorioară, culeasă poate din Gesta 
Romanorum (cap. CUI), este o temă de folclor. Em. 
Cosquin, care a urmărit-o în legătură cu legenda 
pajului sfintei Elisabeta a Portugaliei, a indicat o 
sumă de variante 1 : o poveste arabă, una turcească, 
o legendă culeasă în insula Ceylon, o alta la Mirzapur, 
în India septentrională. Forma cea mai veche a 1 Emmanuel Cosquin, Etudes folkloriques . Recherches 
sur Ies migrations des contes populaires et leur point de depart, 
Paris, 1922, pp. 100 — 104. 

251 legendei se găseşte în cartea: Parabolele lui Bud- 
haghosha 1 . 

O altă poveste, îngerul şi sihastrul, încorporată în 
capitolul privitor la dreptate, a fost scoasă din 
colecţia hagiografică de legende pioase, Vitae Patrum, 
a fost utilizată de predicatorii şi povestitorii medie- 
vali (Jacques de Vitry, Etienne de Bourbon, Gesta 
Romanorum, Jean le Jeune etc), a fost reluată de 
Luther, a fost intercalată de Voltaire în romanul său 
Zadig (cap. XX) şi trăieşte pînă azi la noi, ca poveste 
populară 2 . 

Pătrunzînd în literatura noastră, Fiore di virtii n-a 
rămas în forma lui stereotipă. Unii copişti, cu mai 
mult spirit de individualitate, l-au prescurtat în 
unele capitole şi amplificat în altele. Chiar cea mai 
veche copie românească a textului (Codex Nea- 
goeanus, 1620) cuprinde în capitolul prim cîteva 
pagini despre post din textul Albinei (cf. ms. 3821 
din B.A.R., f. 215); iar în capitolul privitor la 
« curtenia tinerilor », o istorioară care nu se găseşte 
nici în originalul italian şi nici în intermediarele 
sîrbesti sau greceşti. Este graţioasa legendă a Casiei 3 . 1 Aci legenda are următoarea formă: Un tînăr din 
Benares, ducîndu-se să înveţe în Ţara Yakka-Silâ, nu poate 
prinde nimic. La plecare, dascălul său îi dă următoarea 
formulă magică: «Ce faci acolo? Ce faci acolo? Cunosc 
planurile tale ». Tînărul, întorcîndu-se în Benares, după o 
ispravă în care formula magică şi-a dovedit puterea, o vinde 
regelui. în răstimp, primul ministru, cumpărînd pe bărbierul 
regelui, se înţelege cu el ca să taie gîtul regelui, cînd îl va rade. 
Pe cînd bărbierul se pregătea să aducă la îndeplinire com- 
plotul, regele, aducîndu-şi aminte de formula magică, o 
spune tare. Restul urmează ca în legenda din Fiore di virtu. 

2 Gaston Paris, Vange ei Permite în La poesie du moyen- 
âge, voi. I, Paris, Il-e ed. (1887), p. 151. Gaidoz, Melusme, 
II (1879), p. 444; Gaster, Literatura populară română, p. 142; 
Anton Schonbach, Die Legende vom Engel und Wallbruder 
în Sitzungsberichte der k.k. Akad. der Wissensch. Phd.-hist 
Klasse, Wien, 1901 (CXLIII), XII; N. Cartojan, Fiore di 
virtu în literatura românească. Analele Acad. Rom., mera. 
secţ. lit., seria III, t. IV, mem. 2, pp. 11 — 13. 

' 3 N. Cartojan, op. cit., pp. 9 — 11. 

262 Un tlnăr împărat bizantin, vroind să-şi aleagă o 
mireasă, trimite poruncă să se adune la curte, din 
toate colţurile împărăţiei sale, cele mai frumoase şi 
înţelepte fete. 

Cînd fecioarele se adunară în sala palatului din 
Bizanţ, împăratul le înştiinţa că aceleia pe care şi-o 
va alege ca logodnică, îi va dărui un măr de aur. 
Multe fete frumoase şi înţelepte aşteptau darul împă- 
ratului, dar privirile acestuia se îndreptară către 
doua care stăteau retrase deoparte. Erau Casia şi 
Tbeodora. împăratul, îndreptîndu-se spre ele şi vroind 
să ofere mărul Casiei, îi adresă cuvintele: «Mare 
lucru cum pieri lumea toată pentru o femeie»; la 
care Casia răspunse: «Pentru o femeie pieri lumea 
toată, dar tot printr-o femeie a cîştigat lumea toată ». 
împăratul, surprins de răspunsul neaşteptat al fetei 
şi cugetînd că ea nici nu devenise împărăteasă şi 
a căutat să-1 ramîie, se întoarse de la ea şi oferi mărul 
prietenei sale: Theodora. Casia resemnîndu-se, sărută 
atunci pe Theodora şi-i grăi: «Fericită Theodora, 
tu eşti astăzi împărăteasa lumii, dar să ştii ca eu 
voiu fi împărăteasă mai mare decît tine ». 

într-adevăr, Theodora s-a urcat pe tronul Bizan- 
ţului, dar Casia s-a retras într-o mănăstire şi a devenit 
împărăteasă în împărăţia cerului. 

Această istorioară — care a atras atenţia multor 
bizantinologi 1 — are un strat istoric şi eroinele ne 
sunt cunoscute: Theodora de Paflagonia este soţia 
lui Teofil şi împărăteasa care a pus capăt luptelor 
iconoclaste, Casia, autoarea de epigrame şi cîntece 
bisericeşti. Legenda însă, în forma în care s-a povestit 
mai sus, este, după cum a arătat Jean Psichari 2 , un 1 Cf. în special: C. Krumbacher în Kasia, în Sitzungs- 
berichte der philosoph.-philolog. und hist. Klasse der k.k. Akad, 
der Wissenschaft zu Miinchen, 1897, I Bd., p. 305 şi Charles 
Diehl, Figures byzantines, I-e serie, V-e ed. Paris, 1912, 
pp. 133 şi urm. 

2 Cassia et la Pomme d'or în Annuaire de V Ecole pratique 
desHautes Etudes, 1910 — 1911, Section des sciences hist.et phil., 
Paris, 1910, pp. 5-53, conf. şi N. Cartojan, op. cit., p. 11. 

253 reflex al folclorului bizantin: ea apare în hronografe 
posterioare, iar, de altă parte, alegerea unei mirese 
prin mijlocul unui măr de aur, nu cadrează cu 
ceremonialul obişnuit la curtea bizantină. 

Traduceri româneşti din limba italiană. Fiore 
di virtu a fost unul din cele mai răspîndite texte în 
literatura noastră veche. A fost tradus, începînd 
din secolul al XV-lea, în mai multe rînduri şi din 
mai multe limbi. 

Prima traducere ridică pentru istoria noastră 
literară o problemă din cele mai interesante, nu 
atît pentru că versiunea românească a pătruns încă 
din secolul al XVI-lea în limba rusă, cît pentru faptul 
că indică, pentru timpurile vechi, un neaşteptat 
contact direct între literatura noastră şi literatura 
italiană. Din nenorocire, această traducere s-a pierdut 
în forma românească, dar se păstrează în traducere 
rusească, într-o copie manuscrisă din secolul al 
XVIII-lea, în muzeul Rumeanţev din Moscova. In 
acest manuscript, textul are următorul titlu inte- 
resant : 

« Cartea Floarea darurilor (virtuţilor) şi a păcatelor 
tradusă din limba italiană în valahă sau bogdănească 
de către Gherman Vlahul, iar din vlahă tradusă în 
slavă de Veniamin ieromonahul Rusin, la anul 1592 1 .» 

versiunea românească, tradusă în secolul al 
XVI-lea direct din limba italiană, este într-adevăr 
un caz unic pînă acum! Dar nu este imposibil, daca 
ne gîndim la vechile relaţii ale Moldovei cu Italia: 
soliile lui Ştefan cel Mare şi Alexandru Lăpuşneanu 
la Veneţia, fiicele lui Petru Şchiopul măritate în 
cetatea lagunelor cu greco-italieni cari au ridicat 
colegiul Flangini, numit astfel după unul din ginerii 
Domnului, la anii de studiu ai lui Radu Mihnea în 1 Khuzo, <pAopech dapoeauiHAVb u 3Ao6aMh 3 npeeedeua 3 ejiocKazo 
lazuKa na eojiocKU o.ji6o ftozbaubCKuu npc3h FepMcma eoAOutUHHa, 
a nomoMi 3 eonoutcxazo na cjioeeubCKU upe3b lepoMOHana Pycuna 
Poxy a $ u. e. 254 Veneţia, unde se afla sub îngrijirea mătuşei sale 
Mărioara Adorna Vallarga care stătea în mănăstirea 
de călugăriţe din insula Murano. Nu este exclus ca, 
în asemenea împrejurări, Gherman Vlahul, a cărui 
personalitate ne este pînă acum necunoscută, să fi 
transpus Fiore di virtu din limba italiană în română. 
Dar pentru fixarea definitivă a acestui punct, care 
aruncă o lumină nouă peste un colţ întunecat din 
munca de cultură a strămoşilor, va trebui studiată 
amănunţit traducerea rusească, pînă acum inedită 
— numai cîteva fragmente s-au publicat — în legă- 
tură cu toate versiunile româneşti. Traduceri din slavă. în afară de această veche 
traducere moldovenească, făcută direct din italiană, 
s-a mai făcut în secolul al XVI-lea o altă traducere 
din slavoneşte, după toate probabilităţile în Ardeal. 
Versiunea acestei noi traduceri s-a păstrat în doua 
copii: una făcută în anul 1620 de către popa Ion 
Românul din Ardeal (în aşa-numitul Codex Nea- 
goeanus), alta făcută în anul 1693 de către Costea 
dascălul din biserica Şcheilor din Braşov (păstrată 
în ms. 1436 din Bibi. Acad. Rom.). Ambele copii 
înfăţişează însă o versiune aşa de alterată faţă de 
originalul italian, încît toată acea simetrie a elemen- 
telor variate, care constituie farmecul literar al 
acestei antologii morale, a fost nimicită. Din ver- 
siunea românească, lipsesc două capitole: unul 
despre viţiul minciunii, altul despre virtutea umi- 
linţii. Definiţia, care alcătuieşte prima secţiune a 
fiecărui capitol din originalul italian, a fost suprimată 
în şase capitole ale versiunii româneşti (scumpetea = 
= avariţia ; nebunia ; direptatea ; adevărul ; tră- 
penia = puterea; trufia); istorioara morală, cu care 
se încheie în originalul italian fiecare capitol, lipseşte 
şi ea din cinci capitole ale versiunii româneşti (nebu- 
nia; proştii — lealitatea; ticăloşii; nesocotinţa; curte- 
nia). 

în originalul italian, maximele sunt totdeauna 
citate cu numele autorului lor: « Seneca dice. . . 255 Omero dice. . . Ancora dice Omero. . . Cesare dice. . . 
Prisciano dice . . . » ; în versiunea românească maximele 
sunt mai totdeauna înşirate fără nume de autor, în 
acelaşi rînd, fără interpunctaţie, ba adesea, sentinţe 
deosebite, emanînd de la cugetători diferiţi, sunt 
legate între ele prin conjuncţia copulativă : « şi ». 

Numeroasele urme slavone în cuvinte, ca: diîală= 
= faptă, prilâsti = amăgi; liubov, liuboste — iubire, 
a se vâznesi = a se mări, trăpenie = putere, precum 
şi fragmente de frază ca as© k8ko (aşadar), pe care 
le găsim în traducerea românească, ne arată că 
intre originalul italian şi versiunea românească tre- 
buieşte căutat un intermediar slavon. 

In literaturile sud-slave, Fiore di virtu apare 
pentru întîiaşi data în limba sîrbilor croaţi. 

Textul italian a trecut de timpuriu în lumea 
călugărilor benedictini din mănăstirile sîrbeşti aşe- 
zate pe coasta Croaţiei, şi într-una din acestea, 
poate — după cum crede dr. Petar Kolendic, decanul 
facultăţii de litere din Skoplje — în mănăstirea 
Sf. Nicolae din Onus, în insula Krk, textul a fost 
tradus în limba sîrbească. Traducerea s-a pierdut, 
dar o copie de pe ea, destul de veche, făcută la 
începutul sec. al XV-lea, se păstrează în Biblioteca 
Academiei iugoslave din Zagreb. Acest ms., publicat 
acum cîţiva ani de către Rudolf Strohal, în Zagreb, 
este incomplet, fiindcă lipseşte jumătate din text. 
Partea care lipseşte se păstrează însă într-un alt 
ms., din 1520, publicat în întregime de către Milan 
Resetar. Din compararea părţilor comune, păstrate 
in cele două msse., glagolitic şi chirilic, s-a putut 
constata ca ambele decurg dintr-un prototip comun, 
care a fost tradus în secolul al XlV-lea în mănăsti- 
rile croate benedictine de pe coastele adriatice. Nu 
este exclus ca o copie, plină de lacune, din această 
traducere sîrbească să fi răzbătut cu prilejul migra- 
ţiunii păturii culte a sîrbilor — în urma dezastrului 
de pe cîmpia Mierlei, — pînă în ţările noastre, unde 
a fost tradusă în secolul al XVI-lea, în părţile 
Ardealului. In orice caz însă, versiunea sîrbească, 

256 aşa cum ne-o înfăţişează textele publicate de Strohal 
si' Resetar, nu poate fi originalul direct al versiunii 
româneşti, fiindcă textele sîrbeşti n-au lacunele 
constatate în versiunea românească. 

In afară de această veche traducere românească, 
care, după criterii interne de text şi de limbă, apar- 
ţine 'secolului al XVI-lea, se mai găseşte în Biblio- 
teca Academiei Române o versiune independentă de 
cea dintîi, dar foarte prescurtată şi mutilată, care 
n-are altă importanţă decît că ne spune, într-o notă 
finală, că a fost tradusă după o versiune slavă, 
tălmăcită şi ea la rîndul ei din greceşte. Mai multă 
importanţă par a avea trei foi din veacul al XVII-lea, 
în care textul românesc este aşezat pe coloana din 
dreapta, pe cînd pe cea din stînga se află textul 
paleo-slav. Din nefericire, aceste fragmente, care au 
înfruntat vicisitudinile timpului, sunt prea mici ca 
să ne putem face o idee precisă despre această nouă 
versiune. 

Traduceri din greacă. Versiunile româneşti tra- 
duse din slavoneşte sunt, toate, defectuoase, de 
aceea în epoca lui Brîncoveanu s-a simţit nevoia 
unei noi traduceri, care s-a făcut de data aceasta 

din greceşte. 

In limba greacă se cunosc însă două versiuni. 
Prima a fost tipărită pentru întîiaşi dată la Veneţia, 
în 1529, de către « Giuoan Antonio da Sabio & Fra- 
telli ad'instantia di M. Damiano di Santa Măria», 
sub titlul: "Av^oc; twv -/^p^wv. Se pare că această 
traducere grecească s-a făcut, nu după un text 
tipărit, ci după un manuscript, şi că ea circulase 
multa vreme în copii înainte ele a fi intrat sub 
teascul tiparului. Aşa s-ar explica numeroasele şi 
importantele divergenţe dintre versiunea greacă şi 
dintre incunabulele şi tipăriturile italiene contim- 
porane, precum: schimbări în dispoziţia materiei pe 
capitole, omisiuni de text (de ex. din cap. III 
delVallegrezza, a rămas numai definiţia şi o maximă), 
transmisiuni de maxime de la un autor la altul şi, 

•257 în fine, alterări de nume proprii (satiricul roman, 
Iuvenal, din textul italian, a devenit în traducerea 
grecească: 6 aytoc; BevaXto<; — Sfîntul Venalie). 

Această traducere a fost mult gustată în colonia 
grecească, stabilită în Veneţia după căderea Constan- 
tinopolului, şi a fost întrebuinţată ca manual de 
lectură pentru educarea tineretului. Ea conţinea 
însă, ca şi originalul italian, cîteva istorioare naive, 
cu caracter întrucîtva indecent, şi comparaţii cu 
animale fantastice, care nu mai cadrau cu nivelul 
de cultură al timpului. Ca atare, nu putea fi, deci, 
pusă cu succes în mîna tineretului, de aceea se 
simţea nevoia unei ediţii revizuite. Această refacere 
s-a îndeplinit, suprimînd în cea mai largă măsură 
maximele care păreau poate greoaie şi plicticoase 
pentru înţelegerea copiilor, înlocuind exemplele cu 
caracter indecent prin istorioare morale şi substi- 
tuind animalelor mitice, animale reale, mai apro- 
piate de cercul de observaţie al copiilor. în acelaşi 
timp, pentru a se da cărţii o răspîndire mai mare, 
s-a păstrat, alături de textul grecesc, şi cel italian, 
aşezîndu-se pe coloana din dreapta textul italian, 
pe cea din stînga cel grecesc. în forma aceasta, 
cartea era destinată şi pentru tineretul grec care 
vroia să înveţe limba italiană, dar şi pentru italienii 
cari vroiau să înveţe limba grecească. Refăcută 
astfel şi aprobată de reformatorii studiilor din 
Padova, în 1755, cartea a apărut pentru întîiasi 
dată în Veneţia, la 1756, din tipografia lui Antonio 
Bortoli, şi a avut pină în veacul al XlX-lea nume- 
roase ediţii. 

Ediţia italo-greacă nu a răzbătut în literatura 
noastră, însă prima traducere grecească a fost la 
rîndul ei tălmăcită în româneşte, pe vremea lui 
Brîncoveanu. în acea epocă, un boier, paharnicul 
Constantin Sărachinu, fiul lui « Gheorghe Dohtor 
Criteanul» (din Creta), ducîndu-se, cum spune însuşi, 
« spre închinare la Muntele Athos », a găsit în « acea 
grădină a Maicii Preciste », între multe «cărţi de 
înţelepciune » şi cartea numită « Floarea Darurilor, 

258 RUQURESTi scrisă în limba grecească ». AducinJ-o cu sine la 
întoarcerea în ţară, o încredinţează spre traducere 
ieromonahului Filothei, din Muntele Athos, care, 
întîmplător, se afla şi el atunci în ţară. 

Traducerea a fost apoi tipărită în 1700, in 
mănăstirea Snagov, prin osîrdia « smeritului iero- 
monah Antim Ivireanul ». Traducătorul Filothei 
Sfîntagoreţul, care venea dintr-un mediu grecesc, 
îşi cunoştea bine şi limba maternă şi limba greacă. 
Tălmăcirea lui este cu mult mai clară decît tradu- 
cerile anterioare. Totuşi, traducerea lui prezintă şi 
ea, pe alocurea, stîngăcii. Autorul nu găsea uşor 
în limba literară a epocii sale cuvinte româneşti 
care să circumscrie precis noţiunea exprimată prin 
cuvintele originalului. Astfel, ca să luăm un singur 
exemplu, cuvîntul lealtă, din originalul italian, 
tradus în greceşte prin 6p&6tt)to<; (rectitudine), 
este redat în româneşte prin îndireptare. Cuvîntul 
îndireptare este departe de a evoca noţiunea de 
lealitate, şi el dă naştere la confuzii, întrucît tradu- 
cătorul se foloseşte de acelaşi cuvînt, îndireptare, 
pentru a tălmăci şi noţiunea de educaţie, cuprinsă 
în grecescul 7uat&eu<yts, care corespunde prototipului 
italian corezione. Două capitole din Floarea Darurilor 
poartă, dar, titlul de îndireptare, dar unul (al 
Xl-lea) înţelege prin îndireptare, educaţie, pe cînd 
altul (al XVII-lea) : lealitatea. 

Cu toate aceste defecte, traducerea călugărului 
Filothei din Muntele Athos era cu mult superioară 
vechilor traduceri. De aceea, ea s-a răspîndit repede 
în toate ţinuturile româneşti, înlocuind din circu- 
laţie traducerile făcute după texte slavone. Ea era 
încă cetită şi copiată la începutul secolului al XIX- 
lea, cînd ierei Ioan Ştefanovici, parohul bisericii din 
Bolgar, echiul Braşovului, în credinţa că, din vechea 
cărţulie «fiecare doftoria şi nectarul poate suge. . . 
ca albina care sboară cu mare osteneală şi cu sănă- 
toasă înţelepciune şi luare aminte, peste cîmpuri 
şi livezi şi grădini, din floare în floare », o pune sub 
teascul tiparului in tipografia şi cu cheltuiala fra- 259 17-319 ţilor Constandin şi Ioan Boghici. La baza acestei 
tipărituri stă, după cum se spune în prefaţă, un 
exemplar « tipărit din vechi în Snagov », « după 
greceşte pre româneşte întors ». Această nouă publi- 
caţie a fost atît de căutată, încît în anul următor 
(1808), tipograful Friederich Herfurt scoate o altă 
ediţie; în anul 1814 cartea se retipăreşte pentru a 
patra oară, la Sibiu, şi în sfîrşit, în 1864, la Bucu- 
reşti. 

Influenţa asupra literaturii populare. Este 
lesne de înţeles că o asemenea carte, care a circulat 
aproape patru veacuri în literatura noastră, copiată 
în toate colţurile pămîntului românesc, imprimată 
de cinci ori, nu putea trece fără să lase urme asupra 
literaturii maselor populare. Material din ciclul 
asemănărilor cu animalele se găseşte împrăştiat şi 
în tradiţiile populare, ca de exemplu: păunul, consi- 
derat ca simbol al deşertăciunii x ; tema amărîta 
turturică (din capitolul fecior ei- castită) care a 
influenţat, după cum am văzut la capitolul despre 
Fiziolog, lirica cultă şi pe cea populară, sau remi- 
niscenţele despre sirene, păstrate în tradiţiile despre 
faraoni « un soiu de peşti, pe jumătate femei », carii 
stau ascunşi cînd marea se frămîntă şi se ridică 
deasupra valurilor cînd apa se linişteşte, amăgind 
prin cîntecele lor pe corăbieri 2 . Istorioarele morale, 
ca de exemplu: Fiul înpâratului Theodosie sau 
îngerul şi sihastrul, au fost şi ele prinse din gura 
poporului de diferiţii culegători de material folcloric. 
îngerul şi sihastrul a fost chiar prelucrată de curînd 
de d-1 M. Sadoveanu în Povestiri pentru copii (1926, 
Pustnicul Ieronim). 

O deosebită importanţă prezintă însă, pentru 
studiul paremiologiei populare, ciclul de sentinţe din 
capitolele privitoare la virtuţi şi viţii. Proverbe ca: 1 S. FI. Marian, Ornitologia poporană română, II, Cer- 
năuţi, 1883, p. 271. 

2 Tudor Pamfile, Mitologia românească. Duşmani şi 
prieteni ai omului, Acad. Rom., Bucureşti, 1916, p. 301 — 302. « Găina, cînd va oua, aude o mahala », sau « Albina 
în gură cu miere şi-n coadă acul cu fiere », sau «Vul- 
turul stă-n loc, veghiază, dar el muşte nu vînează », 
ori « Din gura mincinosului, nici adevărul nu se 
crede » 1 , îşi găsesc formele corespunzătoare în Fiore 
di virtu 2 . BIBLIOGRAFIE Texte editate : Fragment din Albinuşa (Codex 
Neagoeanus, 1620), (cap.: prevedere-înţelepţie ; nebunie; 
tocmeală- întărire ; netocmală-neîntărire), cu variante din 
ms. 1436 şi în paralelă cu textul respectiv din Floarea Daru- 
rilor e publicat ca anexă la studiul nostru: Fiore di virtu 
în literatura româneasca, Analele Academiei Române, mem. 
secţ. Iit., seria III; tom. IV, mem. 2, Bucureşti 1928, pp. 92— 
105; Floarea Darurilor (descrierea şi introducerea) în I. Bianu 
şi Nerva Hodoş, Bibliografia românească veche, I, p. 393. 
Fragmente (cap. II, Păcatul pizmei şi XIII, Pentru darul 
înţelepţiei, necomplet) în M. Gaster, Chrestomatie română, 
Leipzig, Buc. 1891, I, pp. 340—343. 

Inedite: Codex Neagoeanus (nr. 3821 din Bibi. Acad. 
Rom.); ms. nr. 1436 din B.A.R., copiat în 1693, de Gostea 
dascălul de la biserica Şcheilor din Braşov; ms. cu nr. 559 
din B.A.R., trei foi de text slavo-român din sec. al XVII-lea 
(o foaie a fost reprodusă de N. Cartojan în op. cit.; vezi şi 
pi. VI din acelaşi studiu) ; fragmente din versiuni deosebite 
în Iiarion Puşcariu, Documente pentru limbă şi istorie, Sibiu, 
1889, I, pp. 27 — 29: învăţături despre alte lucruri şi pp. 22 — 
27: Sentinţe biblice şi adevăruri din viaţă. Cf. pentru rapor- 
turile lor cu celelalte texte: N. Cartojan, Fiore di virtu, 
pp. 65—70. Pentru o versiune rusească tradusă din limba 
valahă în slavă la 1592, Polivka, Archiv fur slavische Pkilo- 
logie, XV (1892), p. 272 şi M. Speranski (v. mai jos: studii). 

Versiuni slave: Jagic, Prilozi k historiji knjizev- 
nosti naroda hrvatskoga i srbskoga în Arkiv za povjestniku 
jugoslavensku,lX, Zagreb, 1£68, pp. 67—78, fragmente din 
versiunea Kukuljevic în paralelă cu versiunea Posilovic. 
Textul complet al versiunii Kukuljevifi în Milan Resetar, 
JJu6po od MH03uiex pasjioza dy6poeauKU KupuncKU 36opuuK od. e. 
1520 în 36opuuK sa ucmopujy 3 jeauK u KHuoKeeuocm cpncKoz 1 A. Zanne, Proverbele românilor, I, pp. 312, 468, 471, 
713; VII, 675. 

2 N. Cartojan, Fiore di virtii, pp. 8 — 9. 261 17*-319 uapoda (CpncKa Kpaa. AKedejuuia) . tlpno odejibeube khuzcl 
XV, Belgrad, 1926. Textul glagolitic de la începutul sec. al 
XV-lea a fost publicat de Rudolf S tronai, Cvet vsake mudrosti. 
Najstarije hrvatsko umjetno sacuvano knijSevno djelo iz 14 
vyeka, Zagreb, 1916. 

Versiuni greceşti : Redacţiunea grecească veche a 
fost publicată pentru întîiaşi dată la Veneţia, în 1529, sub 
titlul: "AvO-o;; tcjv x a P^ TWV . de către Giouan Antonio da 
Sabio & Fratelli ad instantia di M. Damiano de Santa Măria; 
ediţia italo-greacă la 1756 în Veneţia, la Bortoli; alte ediţii 
v. N. Gartojan, op. cit., pp. 72 — 74. Pentru ediţiile italo- 
greceşti şi raporturile lor cu red. greacă veche cf. N. Cartojan, 
op. cit., pp. 72—81. 

Originalul italian : S-a publicat încă din secolul 
al XV-lea: Fiore di vinii che tratta di tutti i vitti humani . . . 
et come si deve acquistare la virtii, Veneţia, 1474. O bună 
ediţie a dat I. Bottari, Roma, de Rossi, în 1740. Pentru alte 
ediţii vezi J. Brunet, Manuel du libraire, II (ed. 1861, p. 1262). 

Studii: asupra versiunii româneşti a Florii Darurilor 
în Gaster, Literatura populară română, pp. 138 — 145; asupra 
versiunilor sîrbeşti — în afară de prefeţele la ediţiile amintite 
mai sus: dr. Petar KolendiC, «Fiore di virtii)) y natueM npeeody 
XIV Bena în TIpuA03u za KHuMcesHocm, ie3UK 3 ucmopiy, u (fioAKJiop, 
cartea III, Belgrad, XV (1923), pp. 133 şi urm.; Petar 
Kolendifi, Fra Pavao Posilovic i njegovo « Nasladenje » în Rad 
Jugoslavenske Akademije, Kniga 20, Zagreb, 1915, p. 185. 
Despre versiunea Posilovid şi dr. Dragutin Prohaska, Dos 
kroat.-serb. Schrifttum in Bosnien und der Herzegowina, Zagreb, 
1911, pp. 107-108. 

Despre versiunile româneşti în legătură cu interme- 
diarele slave şi greceşti: N. Gartojan, «Fiore di vinii» In lite- 
ratura românească (Academia Română, mem. secţ. lit., 
seria III, tom. IV, mem. 2), Bucureşti, 1928; N. Cartojan 
« Fiore di virtii » dans la litterature roumaine în Archivum 
Romanicum, voi. XII (1928), 4, pp. 501 — 514. 

Despre originalul italian : C. Fraţi, Ricerche sul « Fiore 
di virtiiit în Studi di Filologia romana, Roma, 1893, p. 247 
şi urm. 
ROMANUL POPULAR Legendele biblice, ca şi cele apocrife, traduse în 
literatura noastră încă din veacul al XV-lea, au 
deschis pentru sufletul românesc cele dintîi zări de 
lumină. 

Aceste legende au trezit interesul pentru cetit, 
au aţîţat curiozitatea pentru literatura de imaginaţie 
şi au pregătit spiritele pentru poveştile mai întinse, 
cu intriga mai complicată, reprezentate prin romanul 
popular. 

Romanul popular este o întreţesere de teme, 
luate, în întregul lor sau în parte, din literatura 
orală a maselor populare şi prelucrate de autori, 
carii în cele mai multe cazuri nu pot fi identificaţi. 
Din ciclul poveştilor şi al legendelor populare care 
circula pretutindeni şi în care se păstrează uneori 
rămăşiţe din concepţii şi credinţe de cultură primi- 
tivă dintr-o epocă ce trece dincolo de pragurile 
istoriei, şi-au împrumutat materialul autorii cărţilor 
populare. Romanul, ca orice carte populară, este 
dar produsul a doi factori deosebiţi: poporul, care 
dă comoara de poveşti şi legende, cărturarul, care 
adună din popor, amplifică uneori cu elemente 
literare înrudite şi fixează în scris materialul poporan. 

Chiar romanele cari au un caracter istoric, ca 
de pildă celebra Alexandrie, cuprind întreţesute pe 
fondul de şterse amintiri istorice despre marele 
cuceritor, o sumedenie de mituri populare. Aşa, 
bunăoară, arimaspii — oameni cu un ochi în mijlocul 
frunţii, carii săpau mărgăritarul şi se luptau pentru 
apărarea lui cu sgripsorii, monştri cu trupul de leu 
dar cu aripi şi cap de vultur — sunt amintiţi cu 
vreo cîteva veacuri înainte de alcătuirea romanului 
de Herodot, kynokefalii — căpcînii — sînt un alt 

265 element popular pomenit de mulţi istorici şi natura- 
lişti antici (Herodot, Aelian, Ctesias, Pliniu), sau, 
în sfîrşit, apa vie, pe care o găseşte Alexandru cel 
Mare în ostrovul gymnosofiştilor, este şi ea un 
incident obişnuit în basmele tuturor popoarelor, 
unde este pomenită cu diferite numiri; « dc0auo/ro 
vepo » la greci, « zivaya vodă » la ruşi, « la fontaine 
de jouvence » la francezi etc. 

Dar tocmai aceste elemente de folclor universal 
dau romanului popular acea putere de vitalitate prin 
care străbate timpul şi spaţiul. 

Trecînd însă din mînă în mînă, de la copist la 
copist şi de la traducător la traducător, cartea 
poporană — ca şi poezia populară — este în necon- 
tenită prefacere, încorporînd ingrediente noi şi 
variate şi devenind şi pe această cale o operă ano- 
nimă şi colectivă. 

Modificările cele mai interesante le suferă romanul 
popular la trecerea dintr-o limbă într-alta. Plăsmuit 
într-o anume epocă, el poartă coloarea locală a 
ţării şi a vremii: religie politeistă sau monoteistă, 
mahomedană sau creştină, poligamie sau mono- 
gamie etc. Trecînd peste hotarele veacurilor şi ale 
neamurilor, traducătorii succesivi, dîndu-şi seama că 
formele de viaţă socială ale prototipului nu vor fi 
înţelese în cercul cetitorilor cărora se adresează 
traducerea lor, prelucrează acele forme specifice, 
adaptîndu-le la condiţiile etnografice şi sociale ale 
mediului lor. Astfel, în prelucrarea persană a roma- 
nului lui Alexandru cel Mare, Alexandru — Iskender 
— a devenit un adevărat erou naţional: este fiul 
lui Darie, « Darab », şi al fiicei lui Filip, iar la căpătui 
războaielor sale, după victoria asupra lui Por, 
întreprinde un pelerinagiu la Kaaba. 

In redacţiunile medievale ale Occidentului, roma- 

Inul a dobîndit un pronunţat colorit feudal. Alexandru 

e înconjurat de cei 12 pairs, de amiralul Babilonului 

1 şi de o întreagă curte de vasali, şambelani, duci, — 

ba şi un jongler îşi face apariţia în acest colţ de lume 

, medievală. In redacţiunea noastră, Alexandru împărat poartă 
pe capj ca şi domnii noştri, « gugiuman » cu stemă 
de aur şi pene « albe de stratocamil », se îmbracă 
în « caftan de aur », este înconjurat de « voevozi, 
vornici, vistieri şi căpitani » şi nu-i lipseşte, fireşte,, 
nici « vraciul ». 

Prin romanul lui Varlaam şi Ioasaf, întemeie- 
torul religiei budiste a devenit un ascet creştin,, 
trecut în rîndul sfinţilor, dar pentru ca legenda 
indică a lui Buddha să fie prelucrată în roman 
hagiografic creştin, a trebuit să sufere multe trans- 
formări şi să încorporeze elemente străine de obîrşia 
ei, ca de pildă: apologia lui Aristides, alcătuită în 
secolul al Il-lea, pierdută în originalul grecesc, dar 
păstrată în versiuni siriace şi armene. 

Prin aceste adaptări la mediuri sociale şi etno- 
grafice deosebite, prin treptata înlăturare a tot 
ceea ce este specific local, prin nesfîrşitele adausuri 
de elemente venite din timpuri şi de la popoare 
îndepărtate, romanul popular a căpătat acel carac- 
ter de universalitate prin care a răzbătut peste 

veacuri. 

Romanul popular apare în literatura românească 
încă din secolul al XVI-lea; şi pînă pe la jumătatea 
veacului următor el ne-a venit, prin mijlocirea litera- 
turilor sud-slave, din două direcţiuni opuse, din 
două lumi cu totul diferite: din lumea Occidentului 
medieval, latin şi cavaleresc, stăpînit de cultul 
bravurii, al onoarei şi al « curtoisiei », sau, prin 
Bizanţ, din lumea Orientului mistic, înclinat spre 
parabole, sentinţe şi enigme. 

Această încrucişare de elemente atît de deose- 
bite în literaturile sud-slave se explică, precum s-a 
văzut în capitolul I, prin împrejurările specifice în 
care s-a dezvoltat viaţa popoarelor slave din Balcani,, 
în evul mediu. 

Intinzîndu-se pînă la ţărmurile Mării Adriatice,. 
aşezaţi la graniţele Imperiului bizantin, slavii sud- 
dunăreni au împrumutat din literatura acestuia, fie 
în epoca de înflorire a literaturii bulgare, fie mai 267 tîrziu, prin multiplele legături care au unit Serbia 
medievală cu Bizanţul, alături de multe elemente 
literare, şi cîteva romane. 

Literatura bizantină, pe lîngă romanul moştenit 
din epoca de agonie a clasicismului grec — din care 
însă n-a ajuns pînă la noi, în epoca de care ne ocu- 
păm, decît Alexandria — se îmbogăţise de timpuriu 
şi cu un interesant ciclu de romane cu caracter 
popular, venite din Orientul îndepărtat. Plăsmuit 
în India veche sau Asiria şi alcătuit în genere dintr-o 
serie de poveşti, enigme şi parabole, încadrate în 
rama unei povestiri generale, romanul oriental a 
pătruns în literatura bizantină x prin Siria, care, 
cîştigată la creştinism, devenise în evul mediu o 
ţară de cultură elenică. Din Bizanţ, romanele acestea 
au trecut mai departe la slavii sud-dunăreni şi două 
dintre ele: Varlaam şi Ioasaf şi Arckirie şi Ânadan 
au ajuns de timpuriu şi la noi. 

Romanul occidental a pătruns în literatura sîr- 
bească prin ţinuturile adriatice care primiseră cato- 
licismul şi care se aflau, precum s-a văzut în capi- 
tolul I, în sfera de stăpînire sau de influenţă ungară 
ori veneţiană (Ragusa). Pe aceste ţărmuri sîrbeşti 
în care înflorea cavalerismul, au pătruns, alături de 
alte elemente literare, şi cîteva prelucrări în proză 
din ciclul vestitelor romane « courtois » ale evului 
mediu occidental. 

De la sîrbi, romanele acestea au călătorit mai 
departe, ajungînd chiar pînă în Rusia. 

Astfel se face că, cel dintîi roman al literaturii 
noastre, Alexandria, deşi este prin originea sa o 
plăsmuire bizantină, totuşi ne-a venit din Occident, 
unde marele cuceritor macedonean a fost preformat, 1 în literaturile europene, romanul oriental a mai pătruns 
şi prin Spania, unde fusese adus de arabi. Tradus din limba 
arabă în latina medievală, de evreii din Spania, romanul 
oriental s-a răspîndit în tot Occidentul şi a avut o influenţă 
deosebită asupra novelisticei spaniole în începuturile sale. 
Cf. D. M. Menendez y Pelayo, Origenes de la Novela, tom. I, 
ed. II, Madrid 1925, pp. CXIV-CXIX. 

268 după concepţia cavalerismului medieval, într-un 
împărat cavaler, cu trăsături de « courtoisie » şi de 
generozitate, atît de plăcute jongleuri-lor medievali 1 . ALEXANDRIA /"* Originea. Expediţiile lui Alexandru cel Mare, 

( cu neîntreruptul şir de victorii fulgerătoare, cu 
imensitatea ţinuturilor cucerite în nouă ani, cu 

/ varietatea şi pitorescul obiceiurilor şi al costumelor, 
cu exotismul vegetaţiei şi cu tragicul sfîrşit al 
eroului, au mişcat într-atît sentimentalitatea şi 
imaginaţia contimporanilor, încît epopeea vieţii lui 

\ a căpătat de la început un colorit mitic. Chiar isto- 
ricii cari au luat parte la războaiele lui Alexandru 
(Callisthenes, Onesicrit, Aristobul, Nearh) au ames- 
tecat in operele lor realitatea cu fantezia. Scrierile 
lor s-au pierdut într-adevăr, dar în fragmentele pe 
care le citează scriitorii posteriori (Polibiu, Arrian, 
Aelian, Strabo, Pliniu, Lucian ş.a.), se recunoaşte 
germenul unor episoade care au intrat mai tîrziu 
în ţesătura romanului (de pildă, întîlnirea lui 
Alexandru cu amazoanele sau cu gymnosofiştii). 1 Nu putem aşeza în epoca de care ne ocupăm în acest 
volum şi Romanul Troîei în versiunea lui Guido delle Colonne, 
identificată de noi în manuscriptul nr. 2183 din Biblioteca 
Academiei Române, deoarece sîrbii n-au cunoscut această 
versiune a romanului. Redacţiunea legendei ţroiane, publicată 
pentru întîiaşi dată de Miklosic în Starine, III (1871) şi repu- 
blicată în variante de Jagic (Primeri star. hrv. jezika, 1S66, 
II, pp. 180 — 184 şi în Arkiv za povjest. jugoslav. IX, 1868, 
pp. 121 — 135), de dr. P. T. Gudev (în C6opuuKh 3a Hapoduu 
yMomeopenun Hayxa u KfiU&CHUHa, VI, 1891, pp. 345 — 357) şi 
Pypin (în Onepah AumepamypHou ucmopiu cmapuuHbixh noe%cmeu 
u cKaaoKh pyccKuxh, 1891, IV), a fost analizată pe larg de noi 
în Legendele Troadei în literatura veche românească, Analele 
Academiei Române, mem. secţ. ist., tom. III, mem. 3, Buc. 
1925, pp. 12 — 14. Ea este cil totul deosebită de romanul 
românesc, păstrat în ms. nr. 2183 al Academiei Române. 
Despre acest roman ne vom ocupa, aducînd date noi, în 
voi. II al lucrării noastre. 

269 Paralel cu naraţiunile istoriografilor, ostaşii cari 
au luat parte prin meleaguri depărtate la războaiele 
cu atîtea rase, întorcîndu-se la vetrele lor, au umplut 
lumea cu poveşti despre cele văzute şi păţite. Aceste 
poveşti, v tranşmise_din generaţie în generaţie s-au 
amestecat cu elemente din folclorul vechiului Orient, 
şi astfel s-a format, în jurul personalităţii lui Alexan- 
dru, un nou ciclu de legende cu caracter popular. 
f. Pe timpul Ptolomeilor, un autor necunoscut din 
Egiptul elenistic, poate chiar din Alexandria, a 
adunat legendele populare şi tradiţiile scrise, le-a 
unificat şi a alcătuit romanul lui Alexandru cel 
Mare. Romanul s-a răspîndit apoi în toate ţinuturile 
cari şe aflau sub influenţa elenismului şi a fost, în 
* cursul veacurilor, necontenit amplificat şi prelucrat. 
Textul primitiv al romanului s-a pierdut, dar se 
cunosc peste 20 de msse. bizantine, împrăştiate prin 
diferite biblioteci ale Europei.^Toate aceste manu- 
scripte se pot grupa în 3 familii, cari se înrudesc 
însă între ele, întrucît derivă dintr-un prototip 
comun. Cele 3 familii de msse. bizantine, notate cu 
literele A.,B.,C, înfăţişează fiecare o fază aparte în 
evoluţia romanului: A, păstrează mai bine carac- 
terul istoric, C, se caracterizează prin deplina dezvol- 
tare a elementului miraculos şi prin introducerea 
elementului creştin. în această grupă de msse., 
Alexandru a devenit un adevărat erou al creşti- 
nismului. Ajungînd în Ierusalim, după îndemnul 
proorocului Ieremia, se leapădă de idoli şi aduce 
jertfe lui Savaoth Dumnezeu. De aci înainte, toate 
războaiele grele pe care le poartă împotriva popoa- 
relor păgîne le cîştigă chemind în ajutorul ostaşilor 
săi pe Dumnezeu. 
f^ In cîteva din manuscriptele greceşti, romanul 
f este atribuit lui Callisthenes — de aci şi numirea 
l de Pseudo Callisthenes, prin care este în genere 
1 cunoscut şi menţionat romanul in literatura univer- 
Xsală. Acest Callisthenes, căruia i s-a atribuit romanul, 
era nepotul de vară a lui Aristotel. El a însoţit pe 
elevul unchiului său în Asia şi a scris o vestită poveste 

270 a expediţiei războinice, care însă s-a pierdut. In 
cursul unui banchet, Callisthenes a fost ucis de 
Alexandru, fiindcă şi-a îngăduit să critice cu seve- 
ritate fastul oriental pe care-1 adoptase marele 
cuceritor. Această moarte tragică şi nedreaptă i-a 
cîştigat simpatia lumii vechi. Curtius îl numeşte 
« vindex publicae libertatis », Cicero laudă arta şi 
strălucirea stilului său, iar statuia lui împodobea 
încă la Roma grădinile serviliene, pe vremea lui 
Pliniu. 

Nu e de mirare ca în asemenea împrejurări fabu- 
loasa povestire a lui Alexandru a putut fi pusă sub 
autoritatea acestui scriitor, atît de iubit de cei vechi. 

Răspîndirea. Din imperiul bizantin, romanul a 
călătorit spre Orient la popoarele care au făcut 
odinioară parte din împărăţia marelui cuceritor, spre 
nord la bulgari, şi prin bulgari la ruşi, şi spre Occi- 
dent, la popoarele romanice şi germanice. în Occi- 
dent, romanul a pătruns prin două traduceri latine: 
una făcută înainte de anul 340, de un oarecare 
lulius Valerius, rezumată pe vremea lui Carol cel 
Mare, într-un Epitome, a doua, făcută în Italia prin 
veacul al X-lea de arhipresbiterul Leo. Acesta 
fusese trimes, între anii 941 — 944, de către doi duci 
din Campania, în solie la împăraţii din Constan- 
tinopol, Constantin şi Romanos. Cu acest prilej, 
arhipresbiterul a adus cu el, la întoarcerea în patrie, 
o copie grecească de pe romanul lui Alexandru, 
mai apropiată de familia C, pe care mai tîrziu, din 
porunca ducelui, o traduce în limba latină, sub titlul: 
Historia Alexandri Magni regis Macedoniae de 
proeliis. Această versiune latină, tradusă în vechea 
franceză într-o vreme cînd numeroase şcoli înteme- 
iate între Loire şi Somme deşteptaseră gustul pentru 
antichitatea clasică, stă la baza prelucrărilor roma- 
nice din Occident. 

In sec. al Xl-lea şi al XH-lea, cînd truverii 
colindau din castel în castel pentru a cînta în sunetul 
violelor, în sălile somptuoase ale oaspeţilor, isprăvile 

271 de vitejie ale eroilor din vremuri trecute, materialul 
legendar privitor la Alexandru cel Mare a fost şi el 
prelucrat în epopee. încă din sec. al Xl-lea, un 
poet cleric, Alberic de Besancon sau Briancon, a 
alcătuit, în versuri de 8 silabe monorime, o poemă 
asupra lui Alexandru. Această poemă, remaniată 
în Poitou, a fost transformată la sfîrşitul sec. al 
XH-lea sau începutul celui de al XlII-lea, într-o 
mare epopee de 20 000 de versuri, de către 3 jon- 
gleuri: Lambert le Tort de Châteaudun, Pierre de 
Saint-Cloud şi Alexandre de Bernay. 

Alexandria sîrbească. Din Franţa, materialul 
epic asupra lui Alexandru s-a întins în tot Occi- 
dentul şi a ajuns pînă în Italia, unde s-a încrucişat 
cu traducerea arhipresbiterului Leo l . O versiune 
în proză, apropiată de Historia de proeliis, ampli- 
ficată în partea finală, pare să fi trecut în Serbia şi 
a fost tradusă în sec. al XHI-lea, în Croaţia, ai cărei 
locuitori se aflau în strînse legături de negoţ, pe de 
o parte cu cetăţile italiene, pe de altă parte cu 
oraşele şi insulele greceşti. Romanul era cunoscut 
în secolul al XlV-lea pe ţărmurile Adriaticei, fiindcă 
este amintit într-un testament scris în anul 1389, 
în oraşul Zara: «liber Alexandri în littera sclaua » 
(= glagolitice) 2 . Originalul occidental al versiunii 
sîrbeşti nu s-a descoperit pînă acum, dar, precum 
a arătat A. Veselovski, forma numelor proprii din 
versiunea sîrbească a romanului presupune la baza 
ei nume de origină latină. Aceste prototipe latine 
au fost redate în traducere, potrivit cu fonetismul 
limbii sîrbeşti. Traducerea sîrbească s-a răspîndit 
repede în numeroase copii la bulgari, la ruşi şi la noi, 
unde s-a găsit o copie făcută în 1562, în mănăstirea 1 O versiune a textului Historia de proeliis în literatura 
rusă a fost menţionată de V. Istrin, AjieKcartdpua pyccmtx 
xpomzpaţfioe, pp. 313—315. 

2 V. Jagic în Archiv fur slavische Philologie, XXV (1903), 
p. 157. 272 Neamţu, din porunca mitropolitului Grigore. In a 
doua jumătate a secolului al XVI-lea, o asemenea 
versiune sîrbească a fost tradusă şi în limba română. 
Traducerea românească. Prototipul traducerii 
româneşti s-a pierdut; se păstrează însă o sumedenie 
de copii manuscripte, dintre care cea mai veche 
se află cuprinsă în Codicele Neagoeanus (ms. nr. 3821 
din Bibi. Academiei Române) şi a fost făcută pe la 
1620, de popa Ion Românul, în satul Sîmpietru, 
din comitatul Hunedoarei (Ardeal). Prototipul venea 
din ţinuturile de nord ale Ardealului; nu putem 
însă preciza dacă el a fost tradus, după cum crede 
d-1 Iorga x , în Moldova. 

în cuprinsul acestui manuscript, se află urmă- 
toarea notiţă, foarte interesantă pentru psihologia 
clerului, care trecea de la traducerea şi răspîndirea 
legendelor religioase la romanul de vitejie, iubire şi 
moarte tragică a lui Alexandru: 

«Adecă eu mult greşit şi ticălos popa Ion (în 
altă notă slavonă: flliUA* non Ion Riiajfh = tî- 
nărul popă Ion Românul), din sat din Sîmpetru, 
scris acastă carte ce se chemă Alixandrie . . . ^şi mă 
usteniîu cît putuîu şi o scris să cetascâ şi să soco- 
tiascâ bine ce este împărăţie ceştii lumi deşarte şi 
mîngânoasâ. . . ». 

Originalul sîrbesc a lăsat urme adînci asupra 
traducerii româneşti, urme care se resfrîng prin 
toate copiile manuscripte, pînă în tipăriturile din 
vremea noastră. Astfel numele proprii din toate 
manuscriptele şi tipăriturile româneşti poartă pînă 
astăzi pecetea arhetipului sîrbesc, deosebindu-se cu 
totul de prototipul bizantin. Cu deosebire, se străvede 
originalul sîrb în numele proprii, cari în originea 
lor sunt alcătuite din nume comune, precum: Nago- 
mudrii, numele brahmanilor gymnosofişti, pe care-i 1 N. Iorga, Istoria literaturii române, I, p. 168; Faze 
sufleteşti şi cârti reprezentative la români în Analele Acad. 
Rom., tom. XXXVII, s. II, mem. secţ. ist.; G. Pascu, Archi- 
vum Romanicum, 1926, p. 444 şi urm. 273 întîlneşte Alexandru într-o insula din preajma 
raiului. Acest nume este alcătuit din sîrbescul 
nagb == gol şi mudn = înţelept, după modelul 
prototipului bizantin yupLvoCTocpLoTca (din y\J{i^6q = 
gol şi crocpuTTYjţ = înţelept). Traducătorul sîrb a 
descompus numele bizantin în elementele sale 
componente, redîndu-le pe fiecare în parte prin 
corespondentul slav, şi a alcătuit astfel numele 
propriu: Nagomudrii. Traducătorul român a păstrat. 
întocmai forma sîrbeasca: Nagomudrii. La fel este 
şi numele Psoglavii, pe care-1 poartă monştrii întîl- 
niţi de Alexandru în pustiuri, din pbSb = cîine 
şi glava = cap, formaţiune corespunzătoare greces- 
cului xuvoxecpaXot, din xuvoţ = cîine şi Jce9aXvj = 
cap. Traducătorul român, deşi avea la înde- 
mînă în limba epocii sale cuvîntul câpcîne, din 
legendele populare, totuşi în cartea a IlI-a, la 
episodul limbilor pagîne, a păstrat cuvîntul în forma 
sîrbeasca: Psoglavii. 

In afară de onomastică, care are peste tot înfă- 
ţişarea sîrbeasca, traducătorul român a mai păstrat 
■din originalul slav şi cîteva fraze stereotipe. Astfel, 
în episodul călătoriei lui Alexandru în ostrovul 
Nagomudrilor, se povesteşte că Alexandru, întîl- 
nind un brahman — - în text: « un om gol » — , 
■acesta 1-a salutat cu formula slavă: mm tebe braţe 
{pace ţie frate); la care Alexandru i-a răspuns i o 
VhSberrib radostb (şi în toate bucurie). 

Numele proprii cu fonetism slav, precum şi for- 
mula de salutare slavă, păstrate — mai mult sau 
mai puţin alterate — ca nişte adevărate fosile din 
prototipul pierdut al vechii traduceri în toate 
manuscriptele româneşti, pînă la ultimele tipărituri, 
constituiesc o dovadă că la baza manuscriptelor 
româneşti există o singură traducere făcută din 
sîrbeşte. Ipoteza unei alte traduceri din greceşte 
a Alexandriei trebuieşte înlăturată. Manuscriptul 
copiat de Vasile Dumitrovici Zugraf în 1778 şi 
descris în Revista istorică XII (1926), pp. 312 — 313 
de d-1 C. C. Giurescu este, după cum m-a încredinţat 

274 *#m wm mmwmimmw. 1 -,,,, 
9. Scenă din Alexandria 

furnicile uriaşe care mănîncă oameni - 

Bibi. Acad. Rom., ms. rom., nr. 869, 

ilustrat de Năstase Negrule. 
10. Scenă din Alexandria 
— racii uriaşi — . 
Bibi. Acad. Rom., ms. nr. 869 
ilustrat de Năstase Negrule. 11. Ilustraţie la Alexandria 
— cetatea împărătesei Cleofila — . 
Bibi. Acad. Rom., ms. rom. nr. 869. 
ilustrat de Năstase Negrule. 
U: MW >* akS i t x T 1 m 


BiSBW.' f»(j« & v * 12. Ilustraţie la Alexandria 
— cetatea lui Por împărat — . 
Bibi. Acad. Rom., ms. rom. nr. 869, 
ilustrat de Năstase Negrule. |&*u*itfM.<i'«Vfca4f4« 

> > , v " « *S* " ' ' V 

«jî / ^ *> ., ' ■*■■' » /; î *** r& \^AAAA<ltHtiA -A (lî* fiii £iA ng$8*A0ti®&'&**T&''*ttt0 nat **a* *«*•«-/«■ -a *jLf*fr 


mrw.m * 13. FarZaam. şi loasaf. 
Bibi. Acad. Rom., ms. nr. 2470, 
foaie de titlu. <on«i«o7 kavco MinH iMf'tO /IK/M CROf l'O) » 

ru^iui" W/if«rn'Jrw 

Uit)' Kâ/WXK* K"£* A *y*.d «ii *£ k'A AA.I HUI 
AHHA tbsIILA/tXtt •> ( ZO«tf A" ,44* **M*I'0*«f > A4AM A/ViAA'kf 
IIIHAAA tatt>) A\*'â\A*X' Yaa&â :9- ' ÂMkbAg*H> .ÎN » t-triâiicl, kt A Xirp V i*A\p*k **X 

f(49Kf(CM &*\AAA sX+A 


W* *lA*tt , vaCmm 
rMUiH H + UitAsn/uiH X*1COA€A TMrf iXV.fi 
fccV , C*>-44*-4tf» i rJf 
r-rtAfriOi nf tfIf-4 YiXâXţH 
AIAţm UtHAAMttXttAfTtt* 14. Varlaam şi loasaf. 

Bibi. Acad. Rom., ms. nr. 2470. 

Text slavonesc şi românesc. 
15. Varlaam şi loasaf. 
Bibi. Acad. Rom., ms. rom. nr. 1398. M HW i a u jm 

fpHAM EtOAMM U1HAXH fvChifi* 16. Varlaam şi Ioasaf. 

Bibi. Acad. Rom., ms. rom. nr. 2008. 

foaie de titlu. examinarea textului, pe care d-1 uiurescu a avut 
amabilitatea să mi -l împrumute, tradus tot din 
sîrbeşte. Deşi copistul pretinde că este traducător 
şi că 1-a tradus el din greceşte, totuşi înfăţişarea 
sîrbească a numelor proprii şi formulele de salutare 
slavă îl dezmint. 

Traducerea românească şi originalul sîrbesc. 
Versiunea românească concordă cu redacţiunea sîr- 
bească şi în ceea ce priveşte cuprinsul episoadelor, 
şi in ceea ce priveşte succesiunea lor. Deosebirile 
între ambele redacţiuni, mici şi de puţină însemnă- 
tate, le-am notat pe larg în lucrarea mea: Alexandria 
în literatura româneasca, 1910 (pp. 73 — 77). Din 
versiunea românească lipsesc cîteva incidente şi 
episoade ale redacţiunii sîrbeşti, de pildă, în episodul 
Troiei, călătoria lui Alexandru la mormintele stră- 
vechilor eroi, pe care le cădelniţează, sau incidentul 
cu filozoful Menandru (în unele manuscrise sîrbeşti: 
Aristoclis), care, vroind $ă linguşească pe Alexandru, 
se oferă să-i preamărească amintirea, precum Omir 
a cintat pe « împăraţii Frigiei », dar pe care Alexandru 
îl pune la locul lui, cu un răspuns plin de înţelep- 
ciune. Din textul românesc, mai lipsesc: cap. 25, 
din cartea I-a, în care se povesteşte întoarcerea lui 
Alexandru la « Filipus cetate », după expediţia în 
Egipt şi Asia Mică, cap. 29 din cartea a IlI-a a ver- 
siunii Novakovic, în care se povesteşte cum pahar- 
nicul Vreonuş, fiind certat aspru de Alexandru, 
pentru că spărsese un pahar preţios, menit Ruxandei 
— s-a aprins de mînie, hotărîndu-se să-şi otrăvească 
stăpînul. Prin acest episod, sfîrşitul tragic al eroului 
este mai motivat în redacţiunea sîrbească. Dar şi 
versiunea românească înfăţişează pe alocurea un 
text mai bun decît versiunea sîrbească. De exemplu, 
în episodul Amazoanelor din cartea a IlI-a, ver- 
siunea sîrbească a lui Novakovic omite trei scrisori, 
schimbate între Alexandru şi Talistrada. 
/ — Unele schimbări introduse în numele de popoare 
/ sunt interesante pentru datarea prototipului sîrbesc, 
\ de care se leagă versiunea românească. In versiunile 275 ■^ sîrbeşti, publicate de Jagic şi Novakovic, ca şi în 
redacţiunea neogreacă, methonii şi sciţii din redac- 
ţiunile bizantine (cf. Miiller, cap. al XXII-lea) au 
fost înlocuiţi prin cumanii veacului al X-lea; în 
prototipul versiunii româneşti, cumanii au fost 
înlocuiţi prin tătari. 

Prin întreaga sa factură, romanul românesc, ca 
şi cel sîrbesc şi neogrec, se apropie mai mult de 
familia manuscriselor bizantine C. Din această familie 
descinde, precum am arătat mai sus, Historia 
Alexandri Magni de proeliis, intermediarul occidental 
care se află la baza versiunii sîrbeşti. 

Cuprinsul. In forma în care romanul bizantin 
s-a întors din Occident în Peninsula Balcanică, 
personalitatea marelui cuceritor a fost prefăcută/ 
după concepţia cavalerismului medieval. Alexandrul 
a devenit un adevărat împărat creştin, care în pele- 
rinajul la Ierusalim se lepăda în biserica Domnului 
de idoli, şi care are în firea sa trăsături de cavalerism, 
lealitate şi mărinimie ca şi eroii din romanele 
« courtois ». Totuşi elementele din prototipul alexan' 
drin s-au păstrat intacte. Alexandru este înfăţişat 
ca fiul natural al ultimului rege egiptean, Nehtinav. 
Acesta, silit de oastea lui Darie să-şi părăsească 
tronul, se refugiază în Macedonia, la curtea lui 
Filip, plecat ca vasal în oastea lui Darie. Acolo, 
Nehtinav se înfăţişează reginei în chipul zeului 
Amon, şi opreşte pe loc naşterea lui Alexandru, 
pînă se tocmesc zodii norocoase. Filip, întorcîndu-se 
de la oaste şi înştiinţat în vis, de zeul Amon, că i s-a 
născut copil, intră în cetate şi-1 binecuvîntează. 
Alexandru învaţă în şapte ani de la Aristotel toată 
filozofia şi de la Nehtinav cursul planetelor, umbletul 
zodiilor şi cetirea stelelor. De copil, dă dovadă de 
curaj şi vitejie: încalecă pe năzdrăvanul Ducipal, 
luîndu-se la întrecere cu boierii tatălui său, îşi 
încearcă norocul armelor în ostrovul Dalfionului, 
sileşte pe Filip să se împace cu soţia lui, Olimbiada, 
pe care o părăsise, după sfatul unor boieri, înfrînge 
pe tătari, cari năvăliseră în Macedonia şi prinde, în sfîrşit, pe Anarhos împărat, care răpise pe Olim- 
biada şi rănise grav pe Filip. Filip, cu ajutorul lui 
AJexandru, îşi răzbună pe Anarhos, dar şi el moare 
de rana primită. Alexandru se urcă atunci pe scaunul 
lui Filip şi, sfătuindu-se cu « boierii săi », dă poruncă 
să se pregătească ostile de război. In acest răstimp, 
Darie, aflînd că a murit Filip, trimite pe Candarcus 
la Macedonia, ca să domnească acolo, şi cere pe 
Alexandru, ca sa petreacă la curtea sa, pînă va fi 
de « domnite ». 

Alexandru primeşte pe sol cu cinste, dar rupe 
cartea lui Darie şi-i răspunde ironic. Darie trimite 
atunci pe un alt sol, Calinderus, cu o scrisoare 
şi cu jucării de copil: două rotile să se joace, două 
racle să le umple cu haraciu şi doi saci de sămînţă 
de mac, ca să numere cîţi soldaţi are. Alexandru 
sparse raclele, roase macul şi trimite o carte, cu o 
traistă de piper, să-1 roază şi să vază cît sunt « machi- 
donenii » de iuţi şi de tari. «*^ 

După aceea, tînărul împărat adună ostile pe 
cîmpiile cetăţii Filipus şi porni mai întîi asupra 
Solonului, care se închină lui Alexandru, apoi asupra 
« cetăţii Antina » pe care Alexandru « o bate cu 
tunurile », o cucereşte cu « tătarii » şi o arde. De 
acolo pleacă spre Rîm, unde rîmlenii primiră pe 
învingător cu cinste, îl conduseră în « biserica lui 
Solomon », pe care o făcuse « Sabela », sora lui 
Solomon, şi acolo îi arătară cartea lui Daniile 
împărat, în care se prezicea despre inorogul — adică 
Alexandru — care va junghia pe pardosul de la 
răsărit, adică pe Por împărat. De acolo, Alexandru 
purcese spre Ţara leşească, spre Englitera şi marea 
Albă, la Ţarigrad. Aci intrară în « catarge » şi răz- 
bătură: Alexandru la Alexandria, în Egipt, unde 
zidi cetatea Alexandria, Vizantie la Ţarigrad, unde 
făcu Vizantia, iar Ptblomei spre marea Acrîm 
Tătaru, spre Ardeal şi Ţara Românească. După un 
an, se întîlniră cu toţii şi porniră spre Darie împărat. 

înainte de a se lupta cu Darie, împăratul mace- 
donean trece pe la Troada cetate, pe la Ierusalim, 276 277 18*— 319 unde îl primeşte proorocul Ieremia si îl cădelniţează 
cu cădelniţe de argint. Alexandru, după sfatul lui 
« Ieremia prooroc », intră în biserică, se închină lui 
Dumnezeu şi se leapădă de idoli. De acolo, Alexandru 
pleacă spre Egipt, unde egiptenii, recunoscînd în 
el pe fiul lui Nehtinav, i se închinară şi-1 dăruiră 
cu multe daruri. Alexandru ajunge la ţărmurile 
Eufratului. Darie trimise împotriva macedonenilor 
pe voevodul Mamant, dar, într-o luptă crîncenă, 
Alexandru ieşi învingător şi ajunse cu ostile la 
conacul lui Darie. Darie fuge înspăimîntat, trimi- 
ţînd cărţi în toate ţările sale să se strîngă ostile la 
Babilon. în acest răstimp Alexandru, îndemnat în 
vis de proorocul Ieremia, pleacă însuşi sol la curtea 
lui Darie. Acesta făcu « divan mare » cu boierii, 
tocmi parada, pentru a uimi pe sol prin strălucirea 
pompei şi bogăţia sa, şi invită solul la masă. Împă- 
ratul macedonean ia pe rînd trei pahare, pe care le 
bagă în buzunar. întrebat de ce face aşa, el răspunde 
că aşa e legea la împăratul său: pînă la al treilea 
pahar, toate sunt ale solului. Un boier al lui Darie, 
care fusese în solie la Macedonia, recunoscu pe 
Alexandru şi-1 destăinui. Darie strînse sfatul ca să 
hotărască; Alexandru, prinzînd de veste, se 1 îmbrăcă 
repede în haine persane, ieşi din palat şi la fiecare 
din cele trei porţi ale cetăţii, spuse că a fost trimes 
de Darie împărat, ca să strîngă ostile, arătînd, spre 
încredinţare, cîte un pahar împărătesc. Cînd ostile, 
trimise de Darie, plecară pe urma lui, era prea tîrziu: 
Alexandru trecuse apa Sinarului şi intrase între ai 
săi. 

Darie, « plîngînd cu multă jale », trimise « cărţi » 
la Por, împăratul Indiei, cerînd ajutor împotriva 
macedonenilor. Por, prevăzînd primejdia ce-1 aştepta, 
trimise oştirile sale, dar în două lupte care durară 
de dimineaţa pînă seara, armatele persane şi indiene 
sunt nimicite. Darie însuşi, fugind, este rănit de doi 
slujitori ai săi şi lăsat în picioarele cailor. Alexandru, 
trecînd pe acolo şi auzind pe Darie, văicărindu-se 
în pulbere, îl ridică de jos în «căruţa sa de aur» 27S şi-1 duse la « Persida cetate ». Acolo, învingătorul 
se urcă în scaunul lui Darie, şi Darie, văzînd pe 
biruitor în «jilţul său », ceru să fie adusă fiica sa, 
Ruxanda, şi o încredinţa lui Alexandru ca soţie, 
învingătorul, mişcat, porunci să fie spînzuraţi uci- 
gaşii lui Darie. 

După un an de odihnă în cetatea Persidei, 
Alexandru porneşte din « Vavilon », ca să încheie 
lanţul cuceririlor sale. Se aruncă mai întîi asupra 
împărăţiei lui Criş împărat (Cresus), pe care o cuce- 
reşte repede şi apoi, părăsind hotarele lumii locuite, 
răzbate în ţinuturile minunăţiilor, unde află: furnici 
uriaşe care mîncau oamenii, « arimaspii », oameni 
cu un ochi în mijlocul frunţii cari săpau mărgăritarul 
şi se luptau cu sgripsorii, pitici de un cot, oameni 
cu şase picioare şi şase mîini, căpcînii, monştri cu 
doua capete, unul de cîine şi altul de om. într-un 
colţ îndepărtat, în preajma raiului, află într-un 
ostrov pe nagomudrii « brahmanii gymnosofişti », 
« urmaşii lui Sit ». Ei trăiau despărţiţi de femeile 
lor şi se hrăneau cu poame. Ascultau de Evant 
împărat, de sub jilţul căruia izvora un izvor cu 
apă vie, din care cuceritorul primeşte o sticlă în 
dar. De la Evant împărat, Alexandru pleacă mai 
departe, ajunge la porţile raiului, dar este sfătuit 
de îngeri să se întoarcă în lume. 

După ce mai rătăceşte cîtvâ timp prin pustietăţi, 
unde află alte minunăţii: izvorul cu apă vie, « ispo- 
linii », monştri cu capul de om şi trupul de cal, 
oameni cu un picior, o mînă, un ochi şi coadă de 
oaie, Alexandru ajunge la hotarele Indiei, la Por 
împărat. Se dau două lupte mari în care şiretenia 
lui Por este înfrîntă de agerimea şi vitejia lui Alexan- 
dru, în cele din urmă, se hotărăşte ca Alexandru 
să se lupte singur cu Por, şi Alexandru, ucigînd pe 
Por, rămîne împărat al Indiei. 

Dar prin cucerirea Indiei, avîntul războinic al 
eroului nu se potoleşte. El lasă în India, ca împărat 
în locul său, pe Antioh, şi porneşte mai departe, 
spre răsărit. Ajunge în ţara Amazoanelor, a căror 

279 împărăteasă îi trimite ca « haraciu » 3 000 de fecioare, 
pe care însă Alexandru le trimite înapoi. 

Trecu mai departe prin ţara Mersidonului, puse 
pe fugă limbile păgîne, pe care, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, le închise între două şiruri de munţi, 
ca să nu mai iasă la lume, şi, în sfîrşit, după ce 
pătrunse printr-o peşteră şi în infern, unde văzu 
pe Por şi pe Darie împărat legaţi de draci — ajunse 
la cetatea de aur, cu palatul de pietre scumpe : 
smarald, mărgăritar şi safir, al înţeleptei împără- 
tese Candachia. De acolo, viteazul împărat, luîndu-şi 
cuvenitul « haraciu » şi după ce cuceri toate ţările 
despre Răsărit, se întoarse în Babilonia şi trimete 
spre Macedonia să i se aducă şi soţia. Aci, vestit 
în vis de proorocul Ieremia despre sfîrşitul apropiat, 
este cuprins de tristeţe. Zadarnic încearcă să-1 
mîngîie « Aristotel filozoful » şi generalii săi. Gîndul 
morţii apropiate îl stăpîneşte tot mai mult şi-i 
imprimă o bunătate sufletească şi o dărnicie care 
trebuie să fi mişcat adînc sentimentalitatea naivă 
a cetitorilor de pe vremuri. De pildă: un om vine 
şi îi cere să-1 ajute ca să-şi mărite fata; Alexandru 
îl dărui cu 100 ferdele de galbeni. Un calic îi iese 
înainte şi-i cere să-1 miluiească; Alexandru îl dăru- 
ieşte cu o cetate : « nu caut eu cumu se cade ţie, 
ce cautu cumu să cade mie să dau ţie ». Un tîlhar, 
adus înaintea lui Alexandru şi întrebat : « de ce 
tîlhăreşti ? », răspunse « De sărăcie; eu omor cîte un 
om şi-mi zic oamenii tîlhar, iar să mă ierţi împărate, 
că tu eşti mai mare tîlhar decît mine, că ucizi cu 
miile şi-ţi zic oamenii împărat ». Alexandru îl iertă 
şi-1 făcu căpitan peste oşti. 

în acest răstimp, sosesc olăcari de la Macedonia 
şi Persida, vestind venirea Olimbiadei şi a Ruxandei. 
Alexandru îşi tocmeşte ostile şi iese cu paradă mare 
în întîmpinarea lor. întîlnirea e mişcătoare. Se fac 
ospeţe şi serbări mari, dar, pe cînd Alexandru se 
afla în culmea gloriei şi a fericirii, în umbră se urzea 
complotul împotriva lui. O femeie rea din Mace- 
donia, fiindcă fiii săi nu primiseră « domnia » Mace- doniei le trimete otravă. Gel mai mic, vazind ca 
Ataandru ţine cu orice chip să păstreze pentru el 
Macedonia într-o zi, pe clnd împăratul se întoarse 
X vTăt'oare, îi turnă otrava în pahar Alexandru, 
sfinţind că este otrăvit, chemă pe Fihp vraciul 
darioate sforţările acestuia sunt zadarnice; de abia 
poate să-i prelungească viaţa trei zile, ca sa-şi 
tocmească împărăţiile». în faţa morţii, marele cu- 
ceritor este cuprins de adîncă întristare: «o lume 
mmcmoasă, o lume înşelătoare, o moarte năpras- 
nici, o 'mărire putredă şi mîngănoasă. cumu 
Z akti dulce în puţină vreme şi de graba vim 
amar».' In mişcătoare cuvinte, care vor fi stors 
L™rămi cetitorilor de odinioară, eroul îşi ia ultimul 
Kb bun - iertăciune - de la soţia »: «Văz^ 
cumu vine moarte de năprasnică şi lacata ca pre 
noi ne va împărţi (despărţi) şi vnaţa noastră nime 
nu o avu în lume. . . », de la mama sa, de la ostaşii 
săi cărora le recomandă pe mama şi soţie : « lacata 
fraţilor, maica me şi împărăteasa me o las in mina 
voastră, să le cinstiţi şi să le socotiţi pentru frăţie 
noastră pînă la moarte voastră». Apoi ceru sa i 
se aducă calul. Ducipal, văzîndu-şi stăpînul în ago- 
nie plecă capul -«mergea lăcrămile dm ochii Iu 
££/, _ apoi, aruncîndu-şi ochu peste domn, şi 
zărind pe omorîtorul lui Alexandru îl înjunghie cu 
cornul si se făcu nevăzut. Alexandru îşi dete su- 
fletul • Ruxanda, neputînd îndura durerea, lua « nan- 
geriul» soţului şi se junghiă. Ostaşu « i-au pus 
pe amîndoi într-un sicriu de aur şi i-au dus la Ale- 
xandria şi au făcut un turn înalt si i-au zidit acolo 
şi stau pînă azi». 

Influenta asupra cărturarilor. Introdusa în lite- 
ratura noastră in secolul al XVI-lea Alexandria 
s-a răspîndit repede în toate straturile societăţii: 
călugări, preoţi, neguţători, boieri, dascăli de şcoala, 
copii de casă, toţi şi-o treceau cu nesaţ dm mina 
în mînă si, pînă în pragurile veacului al XIX-lea, 
a format lectura de copilărie a marilor scriitori, cari 

281 i-aupus temeliile literaturii moderne: Heliade Rădu- 
lescu, Grigore Alexandrescu şi Mihail Kogălniceanu K 
Cît de mult a plăcut acest roman de aventuri 
războinice şi de călătorii fantastice, se vede şi din 
faptul ca numeroşii cărturari de pe vremuri, care-şi 
copiau textul, se opreau adesea din copiat pentru 
a amplifica povestirea cu reminiscenţe din lecturile 
lor, sau cu pasagii extrase din alte izvoare, precum 
de ex. : legenda dărîmării Troiei şi a lui Ninus şi 
Semirarnida din cronografe. Un călugăr din mănă- 
stirea Putna, care auzise ceva din discuţiile făcute 
în jurul originei noastre romane de cronicarii moldo- 
veni, adaugă şi el o nota despre Dachia şi D adriani; 
un alt copist amplifică această notiţă cu ştiri 
« despre marile împărat Troian carele au bătut pe 
Dachiani » şi cu legenda descălecatului lui Dragoş, 
scoasă, ne încredinţează el, « din letopiseţul lui 
Ştefan Vodă ». Şi mai interesante sunt cazurile în 
care cărturarii de pe timpuri amplificau creaţiunile 
lor proprii, sau alte texte pe care le copiau, cu pasagii 
sau amintiri din Alexandrie. Astfel Învăţăturile lui 
Neagoe către fiul său Teodosie reproduc într-un loc, 
cuvînt de cuvînt, un fragment din Alexandrie; 
un copist al cronicii lui Stoica Ludescu, ajungînd 
la povestea morţii lui Mihai Viteazul, adaugă cîteva 
rînduri, pline de indignare, împotriva ungurilor « pe 
care se cade să-i blestemăm toţi creştinii » şi pe care-i 
crede scoborîtori dintr-acele « limbi rele şi păgîne 
ce le-au închis Alexandru Machedon între munţi » 2 . 
împotriva răspîndirii Alexandriei se ridică cronicarii 
moldoveni, Miron şi Nicolae Costin şi mai ales stol- 
nicul Constantin Cantacuzino, care vede în Alexan- 
drie «o aflare de o mare grămadă de minciuni... 1 Heliade Rădulescu, Încercările şi dispoziţiile mele de 
literatură; Gr. Alexandrescu, Satira duhului meu; M. Kogăl- 
niceanu în schiţa de Istoria literaturii române, publicată în 
Magazin filr die Literatur des Auslandes, 1837, nr. 8 din 
18 ianuarie 1837. 

2 Cf. versiunea publicată de St. Nicolaescu în Revista 
pentru istorie, arheologie şi filologie, XI, p. 136. 

282 după care umblă norodul acesta, rătacindu-să 
si cred celea ce niciodată de crezut nu sînt » \ 

Copiat necontenit timp de trei veacuri, textul 
romanului s-a desfăcut, cu timpul, în două versiuni: 
una dezvoltată, păstrînd textul primei traduceri, 
întreg, alta prescurtată, obişnuită în Bucovina. 
Către sfîrşitul domniei lui Brîncoveanu (1700), 
romanul este pus sub teascul tiparului, prin chel- 
tuiala neguţătorului Apostol Mânu, după cum ne 
încredinţează secretarul de limbi occidentale al lui 
Brîncoveanu, florentinul Antonio Măria del Chiaro 2 ; 
a fost pusă din nou sub teascul tiparului în marea 
mişcare produsă de Şcoala ardeleană de a ridica 
pătura ţărănească prin carte. Ea a apărut în anul 
1794, în tipografia lui Petru Bart şi cu osteneala 
lui Dimitrie Iercovici, care pomeneşte în prefaţă 
străduinţele pentru « treaba copiilor celor româneşti 
ale lui D. Estatovici, Şincai şi Molnar Doftorul ». 
Doi ani după aceasta, protopopul Mihail Strelbiţki, 
pribeag din Moldova, tipăreşte în tîrguşorul Movilău, 
de peste Prut, o nouă ediţie care reproduce pe cea 
din Sibiu, şi, de atunci, tipăriturile se ţin lanţ pînă 
în timpurile noastre, cînd chiar Casa Şcoalelor a luat 
asupra-şi sarcina de a tipări pentru lumea satelor 
această veche carte de vitejie şi fantezie. 

Influenţele romanului asupra artei şi literaturii 
populare. Romanul lui Alexandru cel Mare este 
alcătuit din două straturi de elemente: unul cult 
—tradiţii istorice, adunate din cărţi, altul popular 
—legende culese din gura poporului. Elementul popu- 
lar a străpuns mai adînc în structura romanului în 
cartea a Ii-a, după luptele lui Alexandru cu Darie, 
înainte de a începe luptele cu Por împărat, Alexan- 
dru, trecînd peste hotarele lumii mirului (otxou^ivyj 1 N. Iorga, Operile lui Constantin Cantacuzino, Bucureşti, 
1901, p. 67. 

2 Istoria delta moderne rivoluzioni di Valachia, ed. 
N. Iorga, Vălenii de Munte, 1914, pag. 52. 2S3 


a lui Herodot), nemereşte în adîncul unor 
pustietăţi, unde dă peste cele mai ciudate creaţiuni 
ale imaginaţiei populare: căpcînii cu capul de cline 
şi trupul de' om, furnici uriaşe care mîncau oamenii, 
monştrii cu capul de om şi trupul de cal (ispolinii) 
şi, în sfîrşit, într-un ungher depărtat, grădinile 
raiului. 

Aceste elemente mitice, împrumutate din fondul 
de legende comun tuturor popoarelor, au contribuit 
si ele, într-o mare măsură, ca romanul să se răspîn- 
dească în păturile largi ale neamului şi să lase urme 
adinei în toate domeniile artei şi literaturii populare. 
în diferite vremuri şi locuri, Alexandria a inspirat 
fantezia artiştilor noştri populari. O icoană profană, 
zugrăvită între anii 1680—1700 de monahul 
Gheorghe, care semnează şi latineşte « Georgius 
Pater », şi expusă cîndva la o expoziţie din Sibiu, 
înfăţişează pe Alexandru, marele împărat, care... 
«cu' Dumnezeu Savaoth au bătut pe groaznicul 
Poriu indianul» precum şi diferite scene din Alexan- 
dria: «popi de la India», «împărăteasa lui Porni, 
Gletemiştera », «petrecerea lui Porîu împăratul la 
îngropăciune», «voivozii lui Alexandru» 1 . Contras- 
tul dintre ambiţia nemărginită a lui Alexandru 
şi tragicul său deznodămînt conţinea în sine un 
element de moralizare, care, exploatat în vechile 
noastre predici de îngropăciune (ms. nr. 701 din 
B.A.R.), nu putea să scape picturii bisericeşti. Am 
pomenit mai sus, la Călătoria Maicii Domnului la 
iad, de picturile cari împodobesc pridvorul celor 2 
biserici din satul Pietroşiţa, judeţul Dîmboviţa. 
Introducerea celor 3 mari împăraţi ai lumii: Darie, 
Por şi Alexandru în scena muncilor din iad este de- 
sigur inspirată de episodul Alexandriei, în care se 
povesteşte scoborîrea marelui cuceritor în infern. 
în drumul spre împărăteasa Cleofila, Alexandru 
pătrunde printr-o peşteră în iad, unde întîlneşte 1 N. Iorga, Negoţul şi meşteşugurile în trecutul românesc, 
Bucureşti, 1906, p. 69. O alta în Ion Creangă, IV, 1. 

284 pe socrul său, Darie, şi pe Por împărat, pe care nu 
se poate abţine de a nu-1 mustra: «O marele Poru 
împăraţii, cumu te protivei Iu Dumnezău, iar 
aemu tu eşti legat», la care Por îi răspunse: «Şi 
tu te păzeşte să nu te văzneeşti, că aica vei fi şi tu » l , 
în literatura orală a poporului urmele Alexan- 
driei se întîlnesc pretutindeni: în cuprinsul plin de 
umor al oraţiilor de nuntă, 

« Dar nunul cel mare, 
Călare pe un cal 
Ca un Ducipal 2 » 

în colindele pe cari copii le cîntă pe uliţele satelor, 
în noaptea unui an nou, 

<i Aho, ho, ho! 

Bucuraţi-vă, boieri mari, bucuraţi-vă 

De ăst clopoţel vărsat, 

Din ziua lui sfîntu Vasile lăsat, 

Precum s'a bucurat 

Şi Alixandru Mackidon împărat 3 » 

în basme, unde personalitatea eroului, desfăcută de 
episoadele romanului, a fost prinsă în cadrul fantastic 
al poveştilor populare, în zicători şi proverbe: 
na fi Alexandru Machidon» = a fi viteaz; «a fi 
Ducipal » = cal voinic şi frumos, plin de agerime; 
« a avea bogăţiile lui Por »; « a fi bogat ca Criş » sau 
simplu «Crisu el » = putred de bogat; «de cînd 
cu Antina» = demult de tot 4 , dar mai ales în 
legende şi tradiţii. 

Dintre episoadele Alexandriei, cel cu apa vie, 
care este în sine un element de basm, a avut un 
puternic răsunet în sufletul popular. Izvorul cu apă 
vie îl află Alexandru, după cum văzurăm mai sus, 
în ostrovul nagomudrilor, sub jilţul de aur al lui 1 După textul din Codex Neagoeanus apud N. Carto j an, 
Alexandria în literatura românească. Noui contribuţii, 1922, 

p. 105. 

2 G. Dem. Teodorescu, Poesii populare, p. 174, v. 78—80. 

3 A. Candrea, Ov. Densusianu şi Th. Speranţia, Graiul 
nostru, II, pp. 412, 507. 

4 A. Zanne, Proverbele românilor, VI, pp. 3, 6, 68, 103. 

285 Evant împărat. Acesta dăruieşte lui Alexandru, 
« ca plocon », « un clondir » cu apa vie, din care sa 
se folosească la bătrîneţe. Alexandru dă sticla în 
păstrarea unui aprod, dar despre această sticlă nu 
se mai pomeneşte nicăieri, nimic.^ După un ciclu 
de legende populare, roabele lui Alexandru cel Mare 
i-au băut apa vie, şi, devenind printr- aceasta nemuri- 
toare, au căpătat aripi, cu cari s-au înălţat la cer. 
Ele sunt ielele sau rusaliile K. Această legendă este 
aşa de răspîndită, încît a pătruns pînă şi în descîn- 
tecele pentru cei «loviţi de iele»: 

« Azi cutare 

Din pat s'â sculat, 

în mirosul florilor 

în graiul cîntărilor, 

La drum a plecat; 

Cu fetele lui Lixandru împărat 

în cale s'a întîmpinat 2 . » 

In legătură cu legendele privitoare la apa vie 
stă şi ciclul legendelor despre Ducipal, care ca toţi 
caii năzdrăvani, s-a bucurat în popor de o adîncă 
simpatie. Calul lui Alexandru cel Mare a devenit 
şi el nemuritor: după unele versiuni, roabele i-ar 
ii dat şi lui o înghiţitură din apa vie, după alte 
versiuni, calul ar fi sorbit în insula nagomudrilor 
din chiar izvorul cu apă vie ce curgea sub jilţul 
lui Evant împărat. El se află acum în « ostroavele » 
sau în « coadele mărilor ». Cînd i se face dor de 
stăpînul său, nechează aşa de tare, că se cutremură 
pămîntul de la o margine la alta. La vremea de apoi, 
se va întîlni cu Alexandru, care va încăleca pe el 
şi vor intra împreună în rai 3 . 

Un alt episod, care a impresionat puternic imagi- 
naţia maselor populare, este călătoria lui Alexandru 
în ostrovul nagomudrilor. Acest episod a dat naştere 
tradiţiilor despre Blajini. Tradiţia noastră populară 1 Şezătoarea, III, p. 103. 

2 Şezătoarea, XI, 1910, p. 4. 

3 Revista Ion Creangă. 

286 — aşa cum este relatată de Marian l — spune că 
Blajinii, Rocmanii, sau Rogrnanii, sunt o seminţie 
de oameni carii trăiesc retraşi într-un ostrov, 
Înconjurat de apa Sîmbetei, în preajma raiului. Ei 
sunt urmaşii lui Sit, feciorul lui Adam. Petrec 
viaţa în rugăciuni, trăiesc goi şi se hrănesc cu poame. 
Sunt despărţiţi de femeile lor şi doar odată pe an, 
la Paşte, se întîlnesc cu ele, petrecînd împreună 
cîteva zile. 

In această descriere a Blajinilor, avem toate 
notele de genealogie şi caracter cu care sunt prezin- 
taţi în Alexandrie nagomudrii. Denumirea de Blajini 
(de la slavicul blazen = fericit) este epitetul dat 
necontenit de Alexandru Machedon nagomudrilor, 
fiindcă după moarte ei se duc de-a dreptul în rai. 
Rohmanii, Rocmanii, sau Rogrnanii, numire obiş- 
nuită mai ales în părţile nordice ale Bucovinei, 
nu poate fi despărţită de forma ruteană corespunză- 
toare, Rahman, care trebuieşte socotită ca o formă 
coruptă din prototipul Brahman al redacţiunilor 
bizantine şi greceşti. 

Poporul nostru sărbătoreşte Pastele Blajinilor 
în Duminica Tomei sau joia după Paşti, « pentru 
durerea de mîini, de picioare, dar mai ales pentru 
rodirea ţarinelor ». Astfel, prin mijlocirea Alexandriei, 
au ajuns brahmanii indieni să fie sărbătoriţi în tra- 
diţiile poporului nostru! 

Cît de intens a trăit Alexandria în sufletul popular, 
ne-o dovedesc şi urmele pe care le-a lăsat în topo- 
nimie, în diferite localităţi din ţinuturile noastre, 
ca de exemplu în: comuna Topal din judeţul Con- 
stanţa, în Bordeiul Verde din judeţul Brăila, în 
comuna Cavadineşti-Horincea şi Jorăşti din Covurlui 
şi în altele, sătenii povestesc, pînă în vremurile 
noastre, că Alexandru Machedon a trecut cu oştirile 
prin hotarele satului lor, în unele chiar împreună 
cu Darie şi Por împăratul (Sadova-Dolj). în multe 
sate, localnicii explică aspectele mai neobişnuite 1 S. FI. Marian, Naşterea la români, p. 156. 

287 m ale solului cu reminiscenţe din Alexandria. Aşa 
bunăoară, în Ardeal, la Cheile Turdei, se afla o 
uriaşă despicătura de munte, în care localnicii văd 
încă urmele calului lui Alexandru Machedon. In 
preajma satului Luizi-Călugăra din judeţul Bacău 
se înalţă o movilă mare de pămînt a cărei origine 
sătenii o atribuie marelui cuceritor. Alexandru, 
trecînd cu oştirile sale pe acolo, în urmărirea lim- 
bilor păgîne, a poruncit ca fiecare ostaş să toarne 
cîte o traistă de pămînt; din pămîntul adunat de la 
atîta amar de oaste s-ar fi ridicat movila. 

In satul Recica sau Reşca, din Romanaţi, se 
află ruinele străvechei cetăţi romane, Romula. pe 
care locuitorii o numesc, pîna azi, Antina. Hasdeu 
propunea derivarea acestui nume popular din Anto- 
nina sau Arcina. De fapt, avem şi aci a face cu locali- 
zarea unui episod din Alexandrie. Antina este numele 
popular al Atenei şi cu acest nume este pomenită 
cetatea în toate redacţiunile româneşti ale romanului. 
în tot cuprinsul romanului lui Alexandru, nicăieri 
nu este descris pîrjolul în colori mai impresionante, 
decît la cucerirea cetăţii « Antina ». Locuitorii din 
Romanaţi, neputîndu-şi explica altfel ruinele, şi-au 
închipuit — întrucît romanul povesteşte că Ale- 
xandru a trecut şi prin ţinuturile noastre — că acolo 
a trebuit să fie « Antina cetate ». O legendă culeasă 
în Reşca pune în legătură originea ruinelor cu eroul 
macedonean şi dă amănunte întrucîtva asemănă- 
toare cu cele din Alexandrie. Interesant este însă 
faptul că şi locuitorii din comuna Chiscani (judeţul 
Brăila) pomenesc de Antina cetate, pe care a bătut-o 
Alexandru Machedon, dar ale cărei ruine se află 
— după credinţa lor — în Dobrogea x . 

Dacă la urmele pe care le-a lăsat romanul lui 
Alexandru cel Mare în toponimia româneasca, 
adăugăm şi influenţele asupra onomasticii, nume ca: 
Darie, Ruxanda, purtat şi de soţia lui Alexandru 1 N. Densusianu, Extrase din chestionarul istoric (ms. 
4562 B.A.R.), p' 365. 

288 Lăpuşneanu, Candachia, « bătrîna din Bălăceni » 1 , 
atunci avem o imagine mai completă de intensitatea 
cu care a trăit în sufletul poporului nostru romanul 
fantastic al lui Alexandru cel Mare. BIBLIOGRAFIE 

Manuscripte româneşti: Versiunea din Codex Neagoeanus 
a fost publicată fragmentar (12 foi) de I. Bianu în Columna 
lui Traian, 1883, pp. 322 şi urm., 445 şi urm.; completat 
de N. Cartojan în Alexandria in literatura românească. 
Noui contribuţii. Studiu şi text, Bucureşti, 1922, pp. 
82— 1 22 . Versiunea prescurtată, într-o copie făcută de 
Vasile Calmuschi din Suceava (Bucovina), între 1784—1806, 
publicată de M. Gaster în Chrestomatie română, II, p. 132 
şi complet în Revista pentru istorie, arheologie şi filologie, 
VII (1893), pp. 337 şi urm. Fragment după un ms. din 1799 
în Gaster, Chrestomatie română, I, p. 166. 

Pentru alte manuscripte din Biblioteca Academiei Ro- 
mâne: N. Cartojan, Alexandria în literatura românească, 
Bucureşti, 1910, unde se studiază şi raporturile dintre dife- 
ritele grupe de msse., pp. 31 — 70; acelaşi în Alexandria în 
Ut. rom. Noui contribuţii. Studiu şi text, Bucureşti, 1922, 
pp. 6—13. Alte manuscrise semnalate: Bîrlea, însemnări din 
bisericile Maramureşului (în N. Iorga, Studii şi documente, 
XVII), Bucureşti, 1909, p. 113: ms. din Hărniceşti, Mara- 
mureş; St. Berechet, Documente slave de prin arhivele ruseşti, 
p. 3: ms. copiat în 1790 în Chişinău de Ştefan dascălul din 
Putna; prof. B. Conev, Ormc-k iu p^noiiHCHT-fc h craponfu-niHri: 
BHHrH Hd HdpoAHdi-d KHGAHOTfKd b-k Gc^Hia Sofia, 1910, p. 518: 
ms. fără început şi fără sfîrşit, copiat la 1795; C. C. Giurescu, 
Revista istorică, XII (1926), pp. 312 — 313: ms. din 1778, 
copiat de Vasile Dumitrovici Zugraf (conf. mai sus, p. 274); 
revista Ion Neculce, 1923, p. 241: ms. din 1786, aparţinînd 
familiei Holban. 

Texte slave: Manuscrisul slav, copiat în 1562 în 
mănăstirea Neamţului din porunca mitropolitului Grigorie 
al Sucevei, a fost descris în Starine, V. Un ms. sîrbesc complet 
din sec. al XVI-Iea cu variante din alte msse.: Stoian Nova- 
kovic, npunoeemKa o Ajiexcaudpy BejiuKOM y ctnapoj cpncxoj 
KHbuotceeHocmu 3 Belgrad, 1878; alt ms. copiat la Sarajevo 
în 1782: Jagic, Starine, III, p. 215. 1 N. Iorga, Cronici muntene, p. 86. V. Bogrea, Daco- 
românia, I, p. 457. 289 Textul bizantin editat de C. Miiller după trei msse. 
din Bibliotheque Naţionale de Paris (A, sec. al XVI-lea; 
B, anul 1469; C, anul 1567) în Scriptorum graecorum Biblio- 
theca, voi. XXVI: Pseudo-Callisthenes, Ed. Firmin Didot, 
Paris. Un arhetip bizantin mai apropiat de versiunea din 
care derivă redacţiunea sîrbească şi neogreacă: A. Vese- 
lovski, H3h ucmopiu pomana u noefymu. BunycKh nepeuu. rpeno- 
«mawniucKiu nepiodz,, S. Petersburg, 1886, după un ms. din sec. 
XV— XVI; acesta a fost întregit în lacunele sale cu un 
laurentian din 1521 de A. Veselovski în Archiv fiir slavische 
Philologie, XI (1881), p. 327. 

Studii: M. Gaster, Literatura populară română, pp. 7 — 
31 şi în Grober Grundriss, der romanischen Literatur, II, 3 
(1896), p. 379; N. Cartojan, Alexandria în literatura româ- 
nească, Bucureşti, 1910: clasificarea mss.-lor cunoscute, 
reconstituirea prototipului pierdut, filiaţiunea acestuia cu 
redacţiunea sîrbească (p. 31 — 77), raporturile cu versiunile 
bizantine, răspîndirea textului prin tipar, Alexandria în 
scrierile cărturarilor şi în literatura populară; N. Cartojan, 
Alexandria în literatura românească. Noui contribuţii. Studii 
şi text, Bucureşti, 1922, se reia chestiunea dovedindu-se că 
toate versiunile româneşti descind dintr-un prototip sîrbesc 
şi că nu se vede nici o traducere făcută după un text grecesc. 
Se studiază apoi: prelucrarea şi amplificarea romanului în 
mss. româneşti; Codex Neagoeanus (din punct de vedere 
lingvistic) spre a se ajunge la localizarea traducerii (în Ardeal). 
V. Bogrea, Dacoromania, I (1920 — 21), p. 453 şi urm.; III, 
p. 878, conf. însă şi N. Cartojan în revista Societatea de mîine, 
1924, p. 699, şi 1925, p. 379; I. Minea, Viaţa Românească, 
1923, p. 109. 

Puncte de vedere noi şi interesante în N. Iorga, Faze 
sufleteşti şi cărţi reprezentative la români cu specială privire 
la legăturile « Alexandriei » cu Mihai Viteazul, în Analele 
Acad. Rom., tom. XXXVII (1915), meni. secţ. ist; N. Iorga, 
Livres populaires dans le Sud-est de VEurope et surtout chez 
Ies Roumains. Quatre conferences donnees en Sorbonne, edit. 
Acad. Rom., Bulletin de la Section historique, tome XIV, 
Bucureşti, 1928, pp. 3 — 14; V. Bogrea, în jurul « Alexandriei », 
Pastele Blaj inilor şi altele, în Analele Dobr ogei, an. III, nr. 3 
(1922), pp. 325 — 338 şi extras; V. Bogrea în Grai şi suflet, 
(III) 1927, pp. 1 — 11.' Asupra romanului în general: Iulius 
Zacher, Pseudo-Callisthenes, Halle, 1867; Dario Carraroli, 
La leggenda di Alessandro Magno Mondovi, 1892; Th. Nol- 
deke, Beitrăge zur Geschichte des Alexanderromans în Denk- 
schriften der Wiener Akad. philos.-hist. Klasse, 38 (1890); 
E. A. Wallis Budge, The history of the Alexander the Great, 
being the Syriac version of the Pseudo-Callisthenes, Cambridge, 
1889 şi în Zeitschrift fur Assyrologie, VI (1891), pp. 357 — 
404; Adolf Ausfeld, Der griechische Alexanderroman, Leipzig, 

290 1907 (publicat după moartea autorului de Kroll) ; H. Christen- 
sen, Die Sprache des byzantinischen Alexander gedichtes în 
Byzantinische Zeitschrift, VI (1897). în literatura franceză: 
Paul Meyer, Alexandre le Grand dans la littârature francaise 
du moyen-âge, Paris, 1886; A. Hilka, Der altfranzosische 
Prosa- Alexanderroman nebst d. lat. Original der Historia de 
Proeliis (Recenzion J), Halle a. S., 1920; E. Faral, România, 
XLIII (1914), pp. 199 şi 353. Friedrich Pfister, Der Alexan- 
derroman des Archipresbyters Leo untersucht und herausge- 
geben (Sammlung mittellateinischer Texte, nr. 6), Heidelberg, 
1913. G. Millet, Uascension d'Alexandre în Syria: Revue 
d'Art oriental, IV (1923). 

Pentru domeniul slav: A. Veselovski în Archiv fiir slav. 
Phil., I (1876), p. 608; precum şi o serie de articole preţioase 
publicate în yKypnaji Munucrnepcmea Hapoduazo IlpoceeuţeHuX) 
1884, iunie-septembrie ; 1885, octombrie, şi în IÎ3i itcmop. 
pOAtaua u noe%cmu, S. Petersburg 1886 — 8 (CâopnuKh M. A. 
HayKb XL, XLIV); Veselovski, M. Gaster şi A. Garkavi în 
CSopHUKh H. A. HayKh, LIII, 1891, nr. 7. Despre Alexandria 
bulgărească care descinde dintr-o versiune bizantină v.: V. 
Istrin, A AeKcandpin pyccKuxb xpOHozpa0oeh } wcrifydoGaHuie u mencm*, 
Moscova, 1893 (recenzie: Jagic, Archiv fiir slav. Phil. XVI, 
pp. 224 şi urm.). 

Un ultim studiu bun, care îmbrăţişează întregul cîmp 
al cercetărilor: Francis Peabody Magoun, jr., The Gests of 
King Alexander of Macedon, two Middle-English AUiterative 
Fragments Alexander A . and Alexander B., Cambridge, Har- 
yard University Press, 1929. VABLAAM ŞI IOASAF 

Romanul lui Alexandru cel Mare, tradus în 
secolul al XVI-lea, se răspîndise în toate ţinuturile 
româneşti şi, prin cuprinsul său eroic, mişcase sufletul 
războinic al poporului. El corespundea astfel unei 
stări sufleteşti, determinate de necontenitele lupte 
pentru apărarea pămîntului românesc şi ale destinelor 
naţionale, lupte care culminează în epopeea război- 
nică a lui Mihai Viteazul. Gîteva decenii mai tîrziu, 
în epoca de linişte şi pace relativă, cînd sforţările 
tuturor sunt îndreptate spre opera de organizare şi 
muncă culturală pe tărîmul vieţii religioase, se 
traduce un alt roman, în spiritul vremurilor noi: 
Varlaam si Ioasaf. Traducătorul acestui roman — des- 291 19-318 pre care Krumbacher spunea că este « cel mai renumit 
şi mai bun roman spiritual al evului mediu » — este 
învăţatul boier muntean Udrişte Năsturel din Fie- 
reşti, nepot de fiică a lui Radu'Calomfirescu si cum- 
natul lui Matei Basarab (fratele domniţei Elena). 

Cuprinsul romanului, în linii mari, este urmă- 
torul: 

După moartea Mîntuitorului, apostolii s-au îm- 
prăştiat în cele patru colţuri ale pămîntului, ducînd 
pretutindeni învăţăturile evanghelice. 

Prin predica apostolului Toma, creştinismul se 
răspîndise pînă în laturile Indiei, unde multă lume, 
lepădîndu-se de măririle deşarte ale acestei lumi 
trecătoare, se retrăgea în adîncul pustietăţilor 
pentru a trăi acolo, în sihăstrie, « viata 'cea 
îngerească ». Împăratul Indiei, Avenir, « mare în 
bogăţie şi putere », văzînd cum îl părăsesc supuşii, 
plin de mînie, dete poruncă în toate olaturile împă- 
răţiei sale ca, cei ce nu se leapădă de creştinism, 
să fie munciţi în chinurile cele mai groaznice. 

In acest răstimp, Dumnezeu dete împăratului, 
care nu avea nici un copil, « un cucon foarte frumos >>. 
împăratul, plin de bucurie, chemă la praznic noroade 
de pretutindeni, duse copilul cu alai mare la capiştea 
idolilor şi îi puse numele Ioasaf şi făcu praznic mare. 
Intre mulţimea de astrologi şi filozofi caldeeni, 
care luară parte la această sărbătoare, unul dintre 
ei, mai înţelept — cercetînd mersul zodiilor — preve- 
steşte împăratului că « statul copilului nu va fi în 
împărăţia sa, ci într-altă împărăţie nouă şi că va 
primi legea pe care el o prigoneşte ». 

împăratul fu cuprins de multă amărăciune şi 
grije şi, de teamă ca nu cumva să se aprindă în 
sufletul copilului dorul de lumea singurătăţilor, se 
hotărî să privegheze de aproape creşterea 'lui. In 
acest scop, clădi pentru copil un palat mare si 
luminos, cu grădini întinse şi frumoase, puse să-I 
servească numai slugi tinere şi dete poruncă ca 
nimic din ceea ce aduce întristarea să nu răzbată 

292 pînă la sufletul copilului. In această lume idilică 
trăieşte prinţul pînă la vîrsta primei tinereţi. învă- 
ţase toată filozofia şi « punea înaintea dascălilor 
săi întrebări despre lucrurile firii, cu atîta iscusinţă, 
încît se minunau toţi de înţelepciunea lui ». Dar 
sufletul lui iscoditor nu putea rămîne multă vreme 
încătuşat între zidurile palatului. Dornic de ori- 
zonturi noi, cere tatălui său învoirea de a ieşi din 
palat, pentru a-şi desfăta sufletul cu priveliştea 
lucrurilor pe care nu le mai văzuse. împăratul, 
temîndu-se să nu-i pricinuiască vreo întristare, se 
învoi şi dete poruncă ca pretutindeni pe uliţele 
oraşului, pe unde va trece fiul său, să se întoc- 
mească numai privelişti plăcute şi frumoase: jocuri, 
cîntece şi veselie. 

Dar într-o zi, din nepaza însoţitorilor, tînărul 
întîlneşte pe cale un cocoşat şi un orb. 

« Cine sunt aceştia, întrebă el, nedumirit, că 
înfricoşată este vederea lor ? » 

Astfel află el pentru întîiaşi dată că sănătatea 
este măcinată de boli şi că aceste nenorociri izbesc 
fără de veste viaţa omenească. Tînărul se întoarse 
îngîndurat acasă. Peste cîteva zile, întîlni în cale 
un bătrîn albit de zile, cu faţa sbîrcită, gîrbovit pe 
toiagul său. Cuprins de spaimă, feciorul de împărat 
ceru să-1 aducă aproape de el. Şi, cu acest prilej, el 
află întîiaşi dată un alt adevăr: că tinereţea se 
sfîrşeşte cu bătrîneţea, că tatăl său, mama sa, rudele 
sale, omenirea întreagă, ajunge astfel în asfinţitul 
vieţii. în sfîrşit. într-alt rînd întîlni pe cale un mort 
şi atunci descoperi taina cea mare pe care i-o ascun- 
sesera toţi: că viaţa se încheie cu moartea. 

Această constatare produse o adîncă zguduire în 
sufletul îngîndurat al tînărului. întristat, se gîndea 
necontenit: «oare cînd mă va ajunge şi pe mine 
moartea ? Şi după moarte cine-şi va aduce aminte de 
mine ? Şi dacă voi muri şi mă voi risipi întru nefire, 
oare mai fi-va pentru mine vreo viaţă şi altă lume ? » 

Pe cînd tînărul prinţ se zbătea în prada acestor 
gînduri triste, trăia în pustiurile Senaridului, hrănin- 19*318 du-se cu mugurii copacilor şi adăpîndu-se cu rouă 
cerului, un călugăr desăvîrşit, Varlaam. Acesta, 
aflînd prin destăinuire dumnezeiască de fiul împă- 
ratului, se hotărî să-1 mîntuiască şi, în acest scop, 
îşi schimbă portul său călugăresc cu haine mireneşti, 
se urcă într-o corabie şi ajunse la India. Aci, se 
înfăţişă unuia dintre dascălii tînărului prinţ, în 
chipul unui neguţător, şi ceru să fie introdus înaintea 
lui Ioasaf, căci are să-i dăruiască « o piatră neste- 
mată, fără pereche în lume, care şi celor ce sunt cu 
inima oarbă le poate da lumina înţelepciunii ». 
Dascălul introduce pe Varlaam la Ioasaf. Varlaam 
îi dezvăluie deşertăciunea acestei lumi amăgitoare, 
« în care unii vin şi alţii se duc » şi mîntuirea pe care 
o aduce în veşnicie, credinţa creştină, sufletului 
nemuritor, « căci moartea nu este decît o despărţire 
a sufletului de trup ». 

Răpit de frumuseţea învăţăturilor lui Varlaam, 
sprijinite pe parabole atrăgătoare, Ioasaf simte 
scoborîndu-se o lumină dulce în sufletul său întunecat, 
cere să i se dea botezul şi cuminecătura. După 
plecarea lui Varlaam, Ioasaf îşi schimbă cu desa- 
vîrşire felul său de viaţă. Se închide în el însuşi 
şi duce în palat o viaţă singuratecă de adevărat 
ascet, petrecea timpul în rugăciuni şi lăcrămi, chemînd 
pe Domnul, pînă la lumina zilei. 

în acest răstimp, împăratul, înştiinţat de prefa- 
cerea săvîrşită în sufletul copilului, sfătuindu-se cu 
vizirul său Varahia, pun la cale un plan prin care să 
poată smulge pe Ioasaf de la viaţa creştinească. 
In nişte pustietăţi trăia un unchiaş vrăjitor, Nahor, 
care semăna la înfăţişare aidoma cu Varlaam. Este 
adus la curtea împăratului şi convins ca să se dea 
drept Varlaam şi să susţie la început superioritatea 
creştinismului asupra păgînismului într-o discu- 
ţie cu filozofii păgîni dar, la sfîrşit, să se dea 
bătut. 

In acest timp, împăratul se face a trimite în 
toată împărăţia sa pe urma lui Varlaam şi răspîn- 
deşte apoi zvonul, în cetate, că Varlaam a fost 

294 prins şi că va fi silit să dezbată cu filozofii împăratului 
superioritatea credinţei lui. 

A doua zi se adună lume multa la curtea împă- 
rătească, spre a fi de faţă la dezbaterea lui Varlaam 
cu filozofii păgîni. Ioasaf, printr-o inspiraţie divină, 
spune celui pe care-1 credea a fi Varlaam că, dacă 
în discuţia încinsă se va dovedi învins, atunci îi 
va smulge inima şi o va arunca la cîini, fiindcă şi-a 
îngăduit să-1 aducă în rătăcire. Nahor, înspăimîntat, 
susţine cu atîta însufleţire religia creştină, încît 
adversarii săi sunt învinşi şi el însuşi, în toiul dez- 
baterii, luminat pînă în străfundul conştiinţei de 
Dumnezeu, se converteşte la creştinism, se retrage 
în pustiu şi primeşte botezul de la un sihastru. 

O primejdie mai mare ameninţă însă în acest 
timp pe Ioasaf. Un vrăjitor, Tevda, pus la c alejie 
preoţii păgîni, se duce la împărat şi-1 convingerea , 
dacă vrea să izbăveascaJpeJ3fiO~j|ăU- din_jpătacîrea 
în care a căzutŢ^ hu~ este decît o singură cale:jiă 
înlocuiască slugile care servesc pe Ioasaf cu fete 
tinere şi frumoase, fiindcă — susţinea el — nu este 
pentru tinereţe o ispită mai mare decît dragostea. 
El aduce ca dovadă, spre a convinge pe împărat, o 
pildă de care ne vom ocupa îndată şi care a devenit 
celebră prin pana lui Boccacio şi a lui La Fontaine. 
împăratul face precum îl povăţuise Tevda, înlocuieşte 
slujitorii cu fete tinerei i fru moase, între care stră- 
lucea o fiică de crai,~robita. Aceasta izbuteşte aproape 
să prindă pe_Ioaş^LJn_Jajrturila-dragostei. Ioasaf, 
rugîndu-se Domnului mul te ceasuri, «aromi puţin- 
tel » şi are în vis vedemiffaiului şi a iadului. Deştep- 
tîndu-se, îşi veni în fire şi, cutremurat de ceea ce 
văzuse în vis şi de cele ce erau în jurul său, fu cuprins 
de mare scîrbă. Tevda, care vine cu. Împăratul 
şi se străduieşte să-1 aducă la păgînism, este convins 
el însuşi de adevărurile eterne ale învăţăturii creş- 
tine, se întoarce la peştera lui, îşi arse cărţile- de 
vrăjitorie « ca pe început a toată răutate », se duce 
în pustie şi prime şte botezul de la acelaşFcal jîgăr 
cu darul preoţiei, de la care 11 primise~şi iNahor. 

295 Originea romanului. Se credea într-o vreme 
că romanul are un substrat istoric şi că a fost redactat 
de sfîntul Ioan Damaschinul *-; cercetările între- 
prinse de aproape un veac de către orientalişti, au 
stabilit însă că sfîntul Ioan Damaschinul nu are 
nimic comun cu romanul, care este o prelucrare, 
după concepţia creştină, a legendei lui Buddha şi a 
tatălui său Quddhodana, regele din Kapilavastu. 
Asemănările dintre romanul lui Ioasaf şi legenda 
lui Buddha sunt izbitoare, căci iată cum ne pove- 
steşte viaţa lui Buddha, cartea indică Lalitavistâra, 
alcătuită cu şapte decenii înainte de era creştină: 

Quddhodana, regele din Kapilavastu, dobîndeşte 
un copil de-o frumuseţe rară, la naşterea căruia 
brahmanii prezic că va renunţa la tronul tatălui 
său, pentru a se face ascet. Pentru a înlătura această 
nenorocire, Quddhodana zideşte trei palate măreţe: 
unul în care copilul avea să-şi petreacă zilele primă- 
verii, altul în care avea să petreacă vara şi un altul 
menit pentru timpul iernii. La fiecare palat, 500 
de slugi veghiau asupra copilului, ca să nu răzbată 
nici o durere pînă la el. 

Dar într-o zi, tînărul prinţ, Siddhârta, ieşind spre 
grădina plăcerii, întîlneşte pe drum un bolnav, 
chinuit de friguri şi de gîndul morţii apropiate. 
Aflînd de la vizitiul său pentru întîiaşi dată ce este 
boala, Siddhârta renunţă la plăcerile rîvnite şi, 
îngîndurat, se întoarce în palat. 

Într-o altă zi, pe cînd ieşea pe poarta dinspre 
răsărit, ca să se ducă la grădina Lumbinî, de care 
erau legate amintirile copilăriei sale, întîlneşte pe 
drum un moşneag încovoiat sub povara bătrîneţii 
şi atunci, aflînd ce este bătrîneţea, se întoarce 
întristat în palat. In sfîrşit, într-o altă zi, pe cînd 
Siddhârta ieşea prin poarta despre asfinţit, ca să 
se ducă în grădina desfătărilor, întîlneşte pe cale 
un mort şi atunci, înţelegînd nimicnicia vieţii 1 Cf. şi G. Pascu, Istoria literaturii române din sec. al 
XVII-lea, p. 76. 

296 omeneşti, cade într-o adîncă meditare: «Nenorocită 
sănătatea pe care boalele o distrug; nenorocită 
tinereţea pe care bătrîneţea o nimiceşte; nenorocită 
viaţa în care omul rămîne aşa de puţin ». 

Pe cînd era în prada acestor gînduri triste, 
Siddhârta, întorcîndu-se spre palat, întîlneşte un 
alt tînăr, care prin cetirea Vedelor se pregătea a 
deveni brahman. într-o atitudine de linişte desă- 
vîrşită, purtînd cu demnitate haina de călugăr şi 
vasul de cerşit, cu ochii ţintă în jos, această nouă 
întîlnire face o impresie profundă asupra lui 
Siddhârta. 

Aflînd că tînărul ucenic de brahman a renunţat 
la toate ispitele vieţii şi că, străduindu-se să înăbuşe 
în sine germenul tuturor dorinţelor, îşi duce în 
linişte existenţa de ascet, Siddhârta înţelege că 
numai acesta, dintre toţi oamenii, a pătruns misterul 
vieţii omeneşti şi că numai în religie se află liman 
de ' mîngîiere pentru nefericirea vieţii omeneşti. 
« Intrarea în religie — spune el — a fost întotdeauna 
lăudată de înţelepţi ». întors acasă, tînărul prinţ 
împărtăşeşte tatălui dorinţa de a se face brahman. 
Tatăl, întristat, cere sfatul tribului; şi cu toţii 
hotărăsc că tînărul prinţ să fie împiedecat cu sila 
de la înfăptuirea gîndului său. Intr-o noapte însă, 
pe cînd străjile, pe care tatăl le pusese la toate porţile 
palatului, erau obosite de priveghere, Siddhârta se 
strecură pe nesimţite din palat, se duse la grajd 
şi, cu toate străduinţele vizitiului său care-1 implora 
să nu-şi jertfească tinereţea, încalecă pe cal şi se 
făcu nevăzut. 

înainte de a ajunge la cunoştinţa supremă, 
Buddha, ca şi Ioasaf, este supus unei ispite hotărî- 
toare. în pădurea în care se retrăsese, Mara, zeul 
iubirii, al păcatului şi al morţii, încearcă să-1 ademe- 
nească prin fiicele sale, dar tînărul prinţ rămîne 
neclintit în hotărîrile sale; şi demonul Mara, ca şi 
Klingsor din Parsifal, văzîndu-şi oastea risipită, 
este nevoit să recunoască singur că « împărăţia lui 
a trecut ». 297 După cum se vede din cele expuse mai sus, cadrul 
vieţii lui Ioasaf este identic cu cadrul vieţii lui 
Buddha, începînd cu cele trei fatale întîlniri', care 
alcătuiesc axa celor două povestiri; deosebirea 
principală stă numai în rolul pe care-1 joacă în 
romanul creştin personalitatea călugărului Varlaam, 
care înlocuieşte pe tînărul brahman din legenda lui 
Buddha. Dar această prefacere era cerută de însăşi 
necesitatea transformării legendei budiste în roman 
creştin. Problema principală a transpunerii din 
forma budistă în cea creştină era următoarea: 

Buddha putea prin proprie intuiţie şi meditare 
să ajungă la cunoaşterea supremă, care să-i îngăduie 
formularea noului sistem de religie, Ioasaf nu putea. 
Şi nu putea fiindcă, după concepţia creştină, el 
trebuia să fie iniţiat în învăţăturile Mîntuitorului 
şi legat de biserica lui prin săvîrşirea celor două mari 
mistere: botezul — curăţirea sufletului de păcatul 
strămoşesc — şi cuminicătura — împărtăşirea celui 
botezat cu trupul şi sîngele lui Isus. Insă atît iniţierea 
în preceptele evanghelice, cît, mai ales, împlinirea 
celor două mistere, nu le putea săvîrşi decît cineva 
înzestrat cu darul preoţiei, transmis de la sfinţii 
apostoli, cari la rîndul lor îl primiseră de la Mîntuitor, 
în ziua coborîrii Sfîntului Duh asupra lor. 

De aceea adaptarea legendei lui Buddha la creş- 
tinism nu se putea face decît prin introducerea călu- 
gărului Varlaam, care, după ce pregăteşte treptat 
sufletul tînărului prinţ pentru înţelegerea adevăru- 
rilor evanghelice, îşi încheie misiunea, prin săvîr- 
şirea celor două mistere, singurele care chezăşuiau 
legătura lui Ioasaf cu Mîntuitorul. 

Cînd s-a făcut această transpunere şi în ce împre- 
jurări ■ — sunt probleme care au fost rezolvate prin 
îndelungate şi migăloase cercetări. Ele au fost 
deschise în 1859, de Laboulaye, într-un articol din 
Journal des Debats şi continuate apoi de Felix 
Liebrecht, Max Muller, H. Zotenberg, E. Kuhn, 
Giinther şi alţii. La lumina adusă de aceste studii, 
s-au putut reconstitui drumurile pe care le-au 298 urmat şi fazele principale prin care au trecut tra- 
diţiile legendare indice despre Buddha, pînă ce au 
fost transformate în roman hagiografic creştin. 
Iată care sunt în linii generale aceste faze: 

Din India viaţa lui Buddha a pătruns mai întîi 
în Persia învecinată, în epoca Sasanizilor — poate 
chiar pe timpul lui Gosroes cel Mare. Mai tîrziu, 
cînd creştinismul se răspîndeşte în Persia, un creştin 
prelucrează viaţa lui Buddha, după vederile creşti- 
nismului, introducînd în structura romanului pe 
călugărul Balauhar (Varlaam) care, pregătind sufletul 
tînărului prinţ pentru adevărurile religiunii creştine, 
îl botează şi' cuminecă. Redacţiunea persană în 
limba pehlvi — limba oficială a Persiei, în epoca 
Sasanizilor — s-a pierdut, dar existenţa ei ne este 
atestată prin descoperirea unei vechi redacţiuni 
arabe, care poartă în chip neîndoielnic urmele unui 
original persan. Din Persia, după ce a fost tradus 
în limba arabă, romanul a pătruns în Siria, care 
pe aceste vremuri era o ţară de cultură greacă. 
Tradusă în limba siriacă, povestea a luat două căi: 
una spre nord în Georgia, unde a fost tradusă prin 
secolul al Vl-lea, alta spre vest, ajungînd pînă în 
mănăstirea sfîntului Saba, din Palestina, la două 
leghe de Ierusalim. Aci, un călugăr, Ioan, i-a dat 
forma grecească, care i-a înlesnit pătrunderea în 
literaturile europene 1 . 

Din literatura greacă, romanul a pătruns la slavii 
sud-dunăreni şi a fost tradus — după cum ar indica 1 După cum se poate vedea din acest arbore genealogic 
al redacţiunilor, versiunea arabă, care a fost tradusă de-a- 
dreptul din vechea persană, se apropie mai mult de prototipul 
indic, iar redacţiunea georgiană, tradusă din siriacă, repre- 
zintă o treaptă 'intermediară între redacţiunea arabă şi cea 
greacă. în literatura arabă numele lui Varlaam este Yuasaf, 
dar acest nume este o formă coruptă din Buddasatf, explica- 
bilă printr-o alteraţie datorită sistemului de transcriere al 
arabilor şi perşilor, unde litera B se confundă cu Y. Buddasatf 
derivă la rîndul său din Bodhisattva, numele sanscrit al lui 
Buddha. 

299 criteriile de limbă — în epoca de veche înflorire a 
literaturii bulgare. Un ras., copiat în anul 1518, 
în mănăstirea Sfîntul Nicolae Grigoriat din Muntele 
Athos, a fost descris, rezumat şi publicat în extrase 
de St. Novakovic, încă din 1881. 

Manuscripte cu mult mai vechi decît acesta au 
fost semnalate însă de către Iaţimirski, în Catalogul 
său de manuscripte ruseşti şi slavone din bibliotecile 
româneşti. Aceste texte, pe nedrept uitate 1 , au 
trebuit să fie aduse în ţările noastre prin pribegii 
slavi sud-dunăreni, poate o dată cu distrugerea 
statelor lor. Gel mai vechi, copiat în a doua jumătate 
a secolului al XlV-lea, s-a găsit în mănăstirea Neam- 
ţului şi poartă pe filele lui numeroase note ale călugă- 
rilor noştri de pe timpuri, dintre care cea mai mişcă- 
toare este aceea pe care am reprodus-o mai sus: 
« 0, mila ta, Doamne, mare este, plină di toate de 
învăţăturile svinte ». Un fragment, înfăţişînd aceeaşi 
redacţie, în formă sud-slavă, copiat pe la sfîrşitul 
secolului al XlV-lea, alături de alte scrieri ascetice, 
s-a găsit tot în biblioteca mănăstirii Neamţu (cf. 
mai jos bibliografia). După această veche redacţie 
s-au făcut numeroase copii, care au circulat prin 
mănăstirile noastre. O asemenea copie se află la 
baza traducerii lui Udrişte Năsturel, după cura a 
arătat Iaţimirski prin compararea redacţiilor sud- 
slave din sec. al XlV-lea, amintite mai sus cu acel 
text slav care s-a păstrat, în paralelă cu textul 
românesc, în cea mai veche copie a traducerii lui 
Udrişte Năsturel (din anul 1671). 

Traducerile româneşti. D-l N. Iorga în Istoria 
literaturii religioase (p. 166) a exprimat părerea că 
Năsturel a tradus romanul după tipăritura rusească 1 Ele au scăpat din vedere şi învăţaţilor slavi sud- 
dunăreni. Cf. de ex.: B. Anghelov şi M. Ghenov, Hcmo- 
pun Hă EiAeapcKUma JIumepamypa sa npuMHpu u EndAUOzpacfiuji, 
Sofia, 1922, p. 310. Ele nu sunt notate nici de Pavle Popovic 
în IIpezAed cpncxe Rubu^tceenocmu (ed. din 1912) cf. p. 279. 
în ediţiile mai noi bibliografia a fost suprimată. 

300 din mănăstirea Kutein a lui Petru Movilă. D-l 
P. Panaitescu în Uinfluence de Voeuvre de Pierre 
Mogila dans Ies Principautes roumaines crede că 
originalul slavon al traducerii lui Năsturel « putea 
să fie textul în limba sud-slavă (Novakovic), care 
circula în manuscris, sau textul slavo-rus imprimat 
în mănăstirea Kutein ». Notiţele preţioase pe care 
ni le transmite Iaţimirski, în Catalogul sau, cu 
privire la textul slavon care se află în copia tradu- 
cerii lui Năsturel, făcută în 1671, ne ajută să lămu- 
rim această chestiune. Iaţimirski, dînd ca probă 
de limbă un fragment din acest manuscript, constată 
că textul slavon este de « ortografie » rusească. In 
acelaşi timp, din fragmentele corespunzătoare pe 
care le aduce din manuscriptele sud-slave ale vea- 
cului al XlV-lea aflate la mănăstirea Neamţu, se 
constată deplina identitate a lor. Trebuie dar să 
tragem încheierea că Petru Movilă va fi cerut din 
Moldova — nu e singurul caz — o copie de pe ro- 
manul lui Varlaam, care a intrat apoi sub teascul 
tipografiei din mănăstirea Kutein. Udrişte Năsturel, 
care avea legături cu învăţaţi din Kiev şi cu Petru 
Movilă (cf. P.P. Panaitescu, op. cit., pp. 37 — 48), 
va fi obţinut un exemplar tipărit, pe care în 1648 
1-a tradus în limba româna. 

Originalul lui Udrişte Năsturel s-a pierdut. Se 
cunosc însă o sumedenie de copii — numai în Biblio- 
teca Academiei Române se păstrează vreo 15 — ceea 
ce dovedeşte cît de mult a fost cetit acest roman la 
noi. Două dintre ele aparţin veacului al XVII-lea 
şi au fost făcute la vreo două decenii după tradu- 
cerea lui Năsturel. Prima a fost făcută în 1671, cu 
cheltuiala lui Petronie, arhimandritul Tismanei, şi 
păstrează, alături de textul românesc, textul slav 
In redacţia rusească, copiat pe coloana din stînga. 
A doua a fost făcută, în 1673, de « Fota gramatic 
domnesc, dupre isvodul rumânescu, dumnealui Dumi- 
traşco, biv-vel serdar », în oraşul Bucureşti. Această 
copie a fost publicată în 1904 de generalul P.V. Năs- 
turel, sub titlul: Viaţa sfinţilor Varlaam şi Ioasaf, 

301 H^MMB^kM tradusă din limba elenă (?!), la anul 1648, de Udrişte 
Năsturel din Fiereşti, al doilea logofăt. Celelalte copii 
aparţin secolului al XVIII-lea şi al XlX-lea. 

Interesant este faptul că într-o grupă destul de 
numeroasă de manuscripte, discuţiunile dogmatice 
şi teologice au fost suprimate, probă că, chiar în 
epoca în care sentimentul religios era destul de înrădă- 
cinat în straturile societăţii noastre, chestiunile de 
dogmă pasionau mai puţin cetitorii. 

In afară de traducerea lui Năsturel, s-au mai 
făcut în literatura noastră încă trei traduceri. 

Una a fost făcută în 1743 de un boier oltean,. 
Vlad Boţulescu din satul Mălăeşti (jud. Dolj), pe 
cînd se afla închis de austriaci, în Milano. Vlad 
Boţulescu a urmat pe Constantin Cantacuzino în 
aventura lui romantică, de a se urca pe tronul 
vechilor despoţi ai Serbiei. Planurile lor au fost 
descoperite de autorităţile austriace şi amîndoi 
închişi pentru timp îndelungat. Pe cînd stătea în 
temniţă, departe de ţara sa, Boţulescu a tradus, 
după un exemplar italian pe care-1 obţinuse de la 
paznicul închisorii, Viaţa sfîntului Iosafat. Tradu- 
cerea aceasta a rămas însă în Austria şi se păstrează 
în « Biblioteca curţii » (Hofbibliothek) din Viena. O 
copie făcută de Gr. Tocilescu se găseşte în Biblioteca 
Academiei Române, sub nr. 417. 

O a doua traducere, tot din limba italiană, a 
fost făcută în epoca de înflorire a şcoalei latiniste, 
de către Samuil Micu Clain, după o ediţie şcolară 
a lui Leonardo Salviati. 

O a treia traducere, foarte prescurtată, se găseşte 
în Vieţile sfinţilor, înserată la ziua de 19 noiembrie. 

Din aceste patru traduceri româneşti, făcute în 
cursul timpului, manuscrisele lui Boţulescu şi Samuil 
Clain fiind închise de timpuriu în biblioteci, au fost 
scoase din circulaţia publică; redacţia din Vieţile 
Sfinţilor s-a păstrat mai mult în biserici, fiind cetită 
la ziua respectivă a sfinţilor; singură traducerea 
lui Udrişte Năsturel a avut o circulaţie intensă în 
literatura românească. Numai în Biblioteca Acade- 

302 miei Române se păstrează peste 15 copii — aproape 
tot atîtea cît manuscrisele Alexandriei. 

Influenţa romanului. La răspîndirea romanului 
a contribuit mult aureola de sfinţie cu care biserica 
a învăluit amintirea eroilor, cari sunt comemoraţi 
în biserica noastră la 19 noiembrie. Lupta eroică a 
lui Ioasaf pentru triumful sufletului, împotriva ispi- 
telor acestei lumi, a avut un puternic răsunet în 
lumea călugărilor. In unele mănăstiri, ca de ex. la 
Hurez, chipurile lui Ioasaf şi Varlaam împodobesc 
zidurile bisericii, iar în mănăstirea Neamţului se 
găsesc zugrăvite pe zidurile de sub clopotniţă, ca o 
pildă înălţătoare pentru soborul de călugări, toate 
fazele principale ale romanului l . 

De altfel, romanul acesta hagiografic trăia în 
sufletul călugărilor de la Neamţu aşa de puternic, 
încît mulţi dintre ei, la îmbrăcarea rasei monahale, 
îşi luau, sub influenţa romanului, numele tinărului 
prinţ indian care a părăsit avuţiile şi măririle 
deşarte ale lumii, Ioasaf, sau ale bătrînului _ său 
mentor pe calea ascezei, Varlaam. Numai în indicele 
de nume proprii, publicat de Iaţimirski ca anexă la 1 Iată aceste scene cu inscripţiile lor după notele pe 
care le datorăm amabilităţii părintelui C. Bobulescu: fi naştere 
Iu Iosaf »>; «au întrebat împăratul pe vrăjitori pentru Iosaf 
ce va să fii»; «Varlaam botează pi Iosaf»; «cînd au venit 
vrăjitorii în chipu Iu Varlaam » (avînd pe cap pălărie bicornă, 
neagră, cu fulgi albi deasupra) ; « cînd au pus pi Iosaf cu 
fetile spre veselii»: la mijloc chipurile Maicii Domnului şi 
al Mîntuitorului, înconjuraţi de îngeri; « sfătueşte Iosaf 
pentru credinţă cu tată-său»; «cînd au botezat Iosaf noro- 
dul»; «cînd au dat milostenie»: dă bani de aur; «cînd au 
stricat capişte » ; « sfinţirea bisericii cea din nou zidită »^ — 
biserica zugrăvită în chipul mănăstirii Neamţului ; « cînd 
au murit tatu lui Iosaf»; «îngroparea împăratului Indiei, 
Avinir»: (Sicriul e dus de şase inşi şi e colorat în roşu; după 
el e fiul cu alţi cinci oameni, iar în faţă cinci călugări : patru 
cu camelofce,*unul cu capul descoperit. Convoiul e dinaintea 
unei biserici de a noastre — a mănăstirii Neamţului) ; « cînd 
au pus împărat în loc »; « Iosaf să călugăreşti »; « cînd căuta 
pe Varlaam ». 

După cum se vede întreaga poveste a lui Varlaam şi 
Ioasaf zugrăvită pe zidurile mănăstirii Neamţului! Catalogul de manuscrise slavoneşti din bibliotecile 
noastre, se găseşte: un Ioasaf egumen la Neamţu, 
un altul călugăr, un Varlaam egumen la Neamţu, 
alţii doi, egumeni la mănăstirea apropiată, Secul. 
Cît de mult a impresionat Viaţa lui Varlaam şi 
Ioasaf, lumea călugărilor se vede' şi din faptul ea 
finalul acestui roman, « cîntecul lui sfeti Ioasaf cînd 
au intrat în pustie », care în textul lui Năsturel 
este în proză: 

« Primeşte-mă pustiio ca uă maică pre fiiu-său, în sînui 
tău cel lin şi negîlcevitor, carele au fugit de rea şi amăgitoare 
lumea aceasta. O prea frumoasă pustie! îndrăgi tu- te -am mai 
vîrtos decît cămările cele împărăteşti si decît polatele cele 
poleite ...» 

a fost prelucrat de călugări în versuri şi pus pe 
melodie : 

« Primeşte-mă, o, pustie, 
Intru a ta pustnicie! 
Primeşte-mă şi pre mine, 
Ca maica pruncul la sine; 
în linişte şi'n tăcere 
S'am puţină mîngîere! 
Primeşte-mă şi pre mine, 
Carele-am fugit de lume, 
Că e rea şi'nşelătoare 
Şi foarte amăgitoare Cîntecul acesta se păstrează într-o sumedenie 
de variante, care, după cît se pare, nu derivă toate 
din acelaşi prototip. Un studiu asupra lor ar fi de- 
sigur interesant, dar ar trebui să se ţină seamă şi 
de versiunile ruseşti publicate de Bez'sonov 1 . 

Prin preoţi şi călugări, cîntecul a trecut în lumea 
mirenilor şi a plăcut atît de mult, încît a pătruns 
pînă şi în lumea copiilor, carii îl cîntă şi azi în serile 
de Crăciun la colindele cu steaua 2 . 1 Bezsonov cf. şi Gaster, Literatura populară română, 
p. 53. 

2 Anton Pann, Cîntece de stea, Bucureşti, 1848, pp. 21 
şi 96. ^ 304 Ceea ce a înduioşat simţirea şi a încîntat imagi- 
naţia cetitorilor de pe timpuri, în afară de puri- 
tatea serafică a sufletului lui Varlaam, desfăşurată 
pe un contrast de situaţii şi pe antagonismul dintre 
cele două lumi deosebite, creştinism şi păgînism, — 
au fost minunatele parabole, conţinmd învăţături 
de adîncă pătrundere a vieţii omeneşti. 

Iată de pildă parabola inorogului, cea mai carac- 
teristică, prin care călugărul Varlaam caută să con- 
vingă pe tînărul prinţ despre deşărtăciunea acestei 
vieţi amăgitoare şi să-1 pregătească pentru asceză: 

« Cei ce se alipesc de lucrurile acestei vieţi şi se bucură 
de dînsele, neaducîndu-şi aminte nicidecît de cele ce vor să 
fie, se închipuesc unui om ce fugia de un inorog. Neputînd 
răbda groaznicele răcniri, fugia tare ca să nu-1 mănînce. 
Deci alergînd el repede, căzu într-o prăpastie mare; şi, căzînd 
într'însa, îşi întinse mîinile de se apucă de un copac şi se 
ţinea tare,' iar picioarele şi le înţepeni în neşte gemănîri, 
părîndu-i-se de acum că este în pace şi întru tărie, fără grijă. 
Dar cînd căută în jos, văzu doi şoareci: unul alb, altul negru, 
cari rodeau rădăcina copacului de care se ţinea el, atît cît 
era aproape să-1 surpe. Căutînd apoi în fundul prăpastiei, 
văzu un şarpe groaznic la vedere, suflînd cu foc şi înfricoşat, 
încolăcindu-se şi cumplit căscînd gura să-1 înghită. Iar după 
aceea, căutînd iar la acea ramură pe care-şi înţepenise picioa- 
rele, văzu patru capete de aspidă, ieşind dintr-acel mal mare, 
lîngă care sta el. Ridicîndu-şi, în sfîrşit, ochii în sus, văzu 
picurînd din ramurile acelui copac puţintică miere. De aci, 
părăsindu-şi grija de nevoile ce-1 cuprinsese, cum: din afară 
îl căuta iute, neastîmpărîndu-se, inorogul să-1 mănînce, jos 
căsca gura cel şarpe să-1 înghită, copacul de care se agăţase 
era gata să se surpe — toate acestea uitîndu-se, se porni spre 
gustarea acelei puţintică miere » K 

Tîlcul parabolei este următorul: inorogul «este 
chipul morţii care goneşte să ajungă pre neamul 
lui Adam », prăpastia este lumea, « plină de toate 
răutăţile şi cursele cele purtătoare de moarte », 
copacul « cel ros dedesupt neîncetat de doi şoareci », 
de care ne ţinem noi, este cursul vieţii fieştecărui 
om, « scurtată şi sfîrşită cu ceasurile zilei şi ale 1 Am introdus uşoare modificări în text spre a-I face 
mai clar. 

305 nopţii, apropiindu-se încetişor către scrîmpotire », 
cele patru aspide închipuiesc cele patru stihii ale 
trupului omenesc, care fiind purtate fără de chib- 
zuinţă, strică întocmirea trupului, balaurul cu faţa 
de foc « închipuieşte pre înfricoşata rînză a iadului » 
care aşteaptă pre «cei ce iubesc mai vîrtos frumu- 
seţile acestei lumi, decît bunătăţile ce vor să fie », 
iar picătura cea de miere arată « dulceaţa lucrurilor 
acestei lumi », după care amăgindu-se, oamenii nu 
se îngrijesc de mîntuirea sufletului lor. 

Această parabolă circula în literatura indiană 
eu mult înainte de ivirea budismului. In vechea 
epopee populară a Indiei, Makăbkărata, care se 
cînta la curţile regilor în zile de sărbătoare, parabola 
inorogului este povestită de înţeleptul Vidura rege- 
lui Dhrtarăstra, Ea a fost apoi împrumutată şi folo- 
sită în predicile lor de către propagandiştii budişti — 
de aci a trecut împreună cu legenda budistă în roma- 
nul lui Varlaarn; iar prin acesta a exercitat o mare 
influenţă asupra literaturii medievale: a pătruns în 
Gesta Romanorum, a găsit expresiune în artele plas- 
tice, ca bunăoară în renumitul relief de pe baptiste- 
rium din Parma sau pe capela Sf. Isidor în San 
Marco din Veneţia 1 şi a devenit populară în Ger- 
mania, prin poezia lui Riickert: Es ging ein Mann 
im Syrerland. 

Se pare că motivul acestei parabole a pătruns 
şi în pictura noastră religioasă. D-l Dan Simonescu 
Îmi comunică, după o informaţie a d-lui profesor 
Şapcaliu din Cîmpulung, că scena se găseşte zugră- 
vită pe zidurile unei biserici din Muscel (corn. 
Băjeşti). 

Un apolog tot atît de celebru este acela prin 
care vrăjitorul Tevda caută să convingă pe împărat 
că numai femeile pot smulge pe tînărul prinţ din 
calea ascetismului: 1 Gf. pentru acestea acum în urmă şi Paolo d'Ancona, 
Uuomo e le sue opere nelie figurazioni italiene del medioevo, 
Firenze, 1923, pp. 7 — 9 şi tabl. I şi II. 306 Un împărat care deznădăjduise că va avea un 
moştenitor la tronul său, dobîndi în cele din urmă 
şi el un băiat. Dar, pe cînd era în culmea bucuriei, 
unul din filozofii vestiţi şi doftorii mari de la curte 
îi spuse că dacă copilul va vedea soarele sau focul 
înainte de 10 ani, va pierde vederea şi va rămîne 
orb pentru totdeauna « că tocmeala ochilor Iui aşa 
să arată ». 

împăratul, dacă auzi aşa, spre a înlătura primej- 
dia, porunci îndată să se zidească o casă în piatră, 
vîrî pe copil înăuntru cu doicile lui şi hotărî ca nici 
o rază de lumină să nu răzbată pînă la copil. După 
ce se împlini sorocul celor 10 ani, scoase din căsuţă 
pe copil, « care nimic din ale aceştii lumi nu văzuse'», 
şi hotărî să i se arate copilului toate lucrurile acestei 
lumi: «bărbaţi şi femei, aur şi argint, mărgăritare 
şi pietre scumpe, carete împodobite şi cai împără- 
teşti », iar slugile cari stăteau pe lingă copil, îi spu- 
neau numele tuturor. Cînd întrebă copilul de numele 
femeilor, unul din spătari însă, îi spuse în glumă: 
«Acestea să chiamă dracii cari înşală pre oameni». 
După ce copilul fu purtat să vază toate cele ce erau 
de văzut, fu adus înaintea împăratului care-1 întrebă: 
ce i-a plăcut mai mult. Copilul răspunde: «Alt 
nimic nu mi-au plăcut, fără numai dracii ceia ce 
înşală pe oameni ». 

Această hazlie parabolă, care îşi găseşte şi ea 
paralele în Rămăyana şi Mahăbkăraia, a fost deseori 
utilizată de scriitorii medievali, versificată de La 
Fontaine şi cuprinsă de Boccaccio în Decameronul 
său. In literatura noastră a intrat încă din secolul 
al XVI-lea prin versiunea românească a lui Fiore 
di virtă. Această parabolă s-a răspîndit şi în litera- 
tura poporului, în mai multe variante. 'După una 
din aceste variante (G. Popescu-Ciocănel, Braşoave, 
p. 131), împăratul din pilda romanului a fost înlocuit 
printr-un boier care, avînd un singur copil şi vrînd 
să-1 crească în frica lui Dumnezeu, 1-a încredinţat 
unui călugăr. Acesta a luat copilul cu sine şi 1-a 
crescut în mijlocul naturii, în pădure, numai în 20—31! 307 Haaat^Hbd^nHrfai rugăciuni şi post pînă la vîrsta primei tinereţi. 

După trecere de 10 ani, boierul, luîndu-şi 
copilul acasă, îl plimbă prin tîrg ca să-i arate toate 
lucrurile minunate ale acestei lumi, pe care el nu le 
cunoştea, şi apoi îl întrebă ce i-a plăcut mai mult, 
ca să-i cumpere: 

« De, tată, răspunse băiatul — am văzut o mul- 
ţime de drăcuşori, tare frumoşi... să-mi cumperi 
un drăcuşor. Şi uitîndu-se împrejur, apucă pe tat-so 
de mînă şi-i arată o fetişcană, aşa cam de vreo 12 ani, 
cu rochiţa scurtă şi cosiţa pe spinare. » 

Puţin modificată în partea introductivă (e vorba 
de un sihastru care, coborîndu-se din munţi, găseşte 
un copil lepădat pe care-1 ia şi-1 creşte în sihăstria 
sa), parabola a fost versificată de d-1 P. Dulfu în 
Snoave (1909, p. 98) de unde a fost reprodusă apoi 
de T. Pamfile în Cartea povestirilor hazlii (ed. II, 
Craiova, Ramuri, pp. 110—114). 

O altă parabolă celebră este « cele patru racle ». 
Un împărat, ca să facă pe curtenii săi să înţeleagă 
pentru ce se oprise cu smerenie înaintea unor călu- 
gări ofiliţi de post, şi că nu trebuie să judecăm oame- 
nii după haine şi lucrurile după aparenţe, le pune 
dinainte patru racle: două ferecate cu aur, două 
unse cu smoală. Curtenii aleg, ca fiind mai de preţ 
raclele ferecate în aur şi găsesc înăuntru « oase 
împuţite şi scîrnave » pe cînd, în cele unse cu smoală 
se găsesc pietre scumpe şi mărgăritare. 

Această parabolă, care a fost deseori povestită 
de scriitorii medievali, care a fost utilizată de Bocca- 
ccio în Decameron (giornata X, 1) şi care se pare că 
a inspirat lui Shakespeare o scenă din Neguţătorul 
din Veneţia (actul II, scena VII), îşi găseşte nume- 
roase paralele şi în basmele noastre populare. Astfel, 
în basmul Fata moşneagului cea cuminte (colecţia 
Ispirescu), fata moşului alege ca răsplată, pentru 
serviciile făcute sfintei Vineri, o ladă necioplită, în 
care găseşte însă pietre scumpe şi mărgăritare, pe 
cînd fata babei alege lada cea mai mare şi mai fru- 
moasă şi găseşte înăuntru şerpi şi balauri. Această 308 temă se găseşte în multe alte basme: Sflnta Vineri 
(din colecţia Fundescu, Basme, p. 133), Fata moşului 
şi fata babei de Ion Creangă, Pipelcuţa (colecţia lui 
N. D. Popescu), Dumnezeu la porunca bogatului 
(T. Pamfile, Firişoare de aur). 

Pilda cu privighetoarea, care, prinsă de un vînă- 
tor, îi dă zadarnic trei sfaturi, în schimbul libertăţii, 
se găseşte şi ea notată în culegerile de material 
popular (Gh. Popescu-Ciocănel, Braşoave, p. 167, 
Să nu crezi niciodată lucru peste fire). 

In sfîrşit parabola celor trei prieteni, tradusă, 
după cum observase Gaster, de Zanne şi publicată 
în Foaie pentru minte, inimă şi literatură în 1854 
(pp. 206 — 207), se ceteşte astăzi şi în cărţile de 
cetire pentru clasele primare (cf. de ex.: Cartea de 
cetire pentru clasa IV-a urbană şi a IlI-a rurală 
de Gh. Coşbuc, Dima, G. Costescu si Stoinescu, ed. 
1908, pp. 554 şi 438). 

Şi în literatura noastră veche Varlaam şi loasaf 
a lăsat urme însemnate. Gavril Protul a utilizat în 
Viaţa patriarhului Nifon parabola inorogului — care 
se mai găseşte de altfel şi în Alexandrie, iar învăţă- 
turile lui Neagoe către fiul său Theodosie cuprind 
pasagii întregi din romanul lui loasaf. Astfel se 
găsesc intercalate în Învăţături, partea a Ii-a, 
« povestea fericitului Varlaam şi a lui loasaf, feciorul 
lui Avenir », cuprinzînd pilda cu cele două cosciuge, 
cu privighetoarea, slăvirea vieţii călugăreşti, (ed. 
Iorga, pp. 106 şi urm.), în partea IU-a capitolele 
pentru cinstea icoanelor şi pentru frica şi dragostea 
lui Dumnezeu (Iorga, pp. 131 şi urm., 149 şi urm.), 
în partea a IV-a « pentru cei ce fac milostenie şi 
pentru viaţa lumii aceştiea », pilda cu şarpele, cu 
porumbul, cu struţocamilul (pp. 169 — 181). 

Romanul lui Varlaam şi loasaf, care prin admi- 
rabila sa compoziţie, prin înalta concepţie morală 
şi prin mireasma poeziei sale mistice a' înduioşat 
sufletul cărturarilor noştri din trecut, nu a încetat 
nici azi farmecul său. El a avut norocul să găsească 
în zilele noastre trei prelucrători de seamă: d-nii 20*319 M. Sadoveanu, D. Pătrăşcanu şi părintele, profesor 
universitar, I. Mihălcescu. BIBLIOGRAFIE 

Texte româneşti editate: generalul P. V. Năsturel, Vieaţa 
sfinţilor Varlaam şi Ioasaf tradusă din limba elenă 
(?!) la anul 1648 de XJdrişte Năsturel din Fierăşti, al 
doilea logofăt, Bucureşti, 1904, editează versiunea ms. lui 
Fota, grămătic domnesc, din 1673, la care se adaugă pentru 
o parte din text versiunea ms. copiat în 1671 cu cheltuiala 
lui Petronie, arhimandritul Tismanei. Ediţia este însoţită 
de o prefaţă, în care partea privitoare la originea romanului 
este învechită, dar partea privitoare la traducătorul Udrişte 
cuprinde date interesante. 

Manuscripte în Biblioteca Academiei Române: Au fost 
în parte semnalate şi descrise de generalul P. V. Năsturel 
în prefaţa la ediţia semnalată mai sus şi de Simonescu 
I. Dan ' în încercări istorico-literare, Cîmpulung, jud. 
Muscel, 1926, pp. 42—44. Aparţin secolului al XVII-lea 
nr. 588 şi nr. 2470 (copiat de Fota grămătic ot Tîrgovişte) 
ambele sunt acum la Moscova*. Aparţin secolului al XVIII- 
lea msse.-le nr. 1397, copiat de Gheorghe sin popa Vasile ot 
Tîrgovişte; nr. 2458, copiat de Dositei ierodiacon ot Hurez; 
nr. 1629 copiat în 1756.de Ioniţă Copilul; nr. 2577, copiat 
în 1781, de Gr. Rîmniceanu în episcopia Rîmnicului; nr. 2510, 
de Gr. Rîmniceanu la 1784, în episcopia Rîmnicului; nr. 9, 
copiat în 1786 de Ioanichie monah Săon, în mănăstirea 
Neamţului; nr. 63, fără dată şi indicaţii asupra localităţii 
şi copistului. Aparţin secolului al XlX-lea: ms. nr. 418, 
scris probabil pe la 1807; ms. nr. 1590, copiat în 1809, de 
«Ioanichie Bărbătescul monah la Bistriţa*; nr. 475, copiat 
în 1852 de Sofronie, ieromonahul schitului Roşioru; nr. 
2008, copiat de un monah din mănăstirea Cernica. Dintre 
manuscrisele aflate în alte depozite şi semnalate de generalul 
P. V. Năsturel în prefaţa la ediţia citată mai sus, sunt de 
relevat: ms. 1491 din Biblioteca' mitropoliei din Sibiu scris 
de logofătul Pătraşcu ot Tîrgovişte, la leat 1714; Gaster în 
Literatura populară română, citează o copie din 1814, în pose- 
siunea lui M. Eminescu, singura cunoscută pe timpul acela. 

Texte slavoneşti: St. Novakovic în Glasnik 50 (1881), 
după un ms. copiat în 1518, în mănăstirea Sf. Nicolae Gri- 

* Astăzi în fondul de manuscrise al Bibliotecii Academiei 
R. S. România. V. şi pag. 111 din voi. al II-lea al acestei 
ediţii. 

310 goriat din Muntele Athos; nouă ediţie: JKumie Bapnoaua 
uHoacaavz, St. Petersburg, 1887, nr. LXXXVIII dmI7aMMtnHUKU 
JXpeeneu TIucbMeHHocmu u McKyccmea. Manuscripte mai vechi în 
bibliotecile noastre au fost semnalate de Iaţimirski, Cao6hhckih 
u pyccxin pynonucu pyMUHCKuxh BuâAiomeKh, St. Petersburg, 
1905, pp. 691 — 695 (nr. 61), un ms. sud-slav din a doua 
jumătate a sec. al XlV-lea, aflat în biblioteca mănăstirii 
Neamţului; pp. 782—783, fragment în ortografie sîrbească, 
de la sfîrşitul sec. al XlV-lea; pp. 66—67 (nr. 29), ms. 
în ortografie rusească din sec. al XVI-lea, aflat în mănăs- 
tirea Agapia; p. 438 (nr. 133—440), text slavonesc în 
ortografie rusească, copiat în paralelă cu traducerea lui 
Udrişte Năsturel, la 1671, cu cheltuiala lui Petronie, 
arhimandritul Tismanei. 

Texte greceşti: Fr. Boissonade, Anecdota graeca, 4, 
(1832), după două manuscrise din Paris; acelaşi text reprodus 
în Migne, Patrologia series graeca, 96, col. 857 — 1250; Sofro- 
nios Kehaioglu, 'IcTopta auyypacpeîca TrapĂ *rou ev ayloiţ 
'loâwou tou AatxaoxTjvou SiaXafxŞavoucja t6v (3tov twv oa£cov 
7taT£poiv 7][i:C<jv BapXaajx xal *I&><£aa<p avexSoTOţ oSacc exSiSoTat 
■î^St) eXXvjviaTl utc6 2o>9povtou u^ovaxou 'AyiopetTou ex 'Pat- 
Seaxou Kexctyi.6yXQO ini tţ} (3dcaei u.s[xXpa£vcov T7J;; ev tw 
otyicovu^c») 6pei lepac; dx^Tetoţ r^ţ 0scmpou.7)Topoi; "AvvTjţ, 
Atena, 1884. Alte msse. din Muntele Athos semnalate de 
Spyr. P. Lambros, Catalogue of the greeck manuscripts on 
Mount Athos, Cambridge, 1900, nr. 1072, 2949, 3074 (3), 
3282, 3613, 3790 (4), 3897 (8), 4531 (3), 4581, 4582, 4583 
(cu traducere în vechea franceză), 4584, 4585, 4965 (1), 
5670, 6045 (2), 6078 (1), 6543. 

Studii: F. Liebrecht, Zur Volkskunde, Heilbronn, 
1879; E. Cosquin, Etudes folkloriques, Recherches sur Ies 
migrations des contes populaires et leur point de depart, Paris, 
1922, pp. 27 — 49 (reprodus din Revue des questions historiques, 
octombrie, 1880) ; H. Zotenberg, Notice sur le livre de Barlaam 
et Josaphat, Paris, 1886; E. Kuhn, Barlaam und Joasaph, 
Abhandl. bayer Akademie, 20. Bând, 1. Abt. (1894), pp. 1 — 
88; G. Paris, Poemes et legendes du moyen-âge, Paris, 1900, 
pp. 181 — 214; H. Giinther, Buddha in der abendlăndischen 
Legende, Leipzig, 1922. Expunere şi bibliografie privitoare 
şi la redacţiunile arabe, ebraice, georgiene, armene cf. în 
Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur, pp. 890 — 
891; J. Rendel Harris, The Sources of Barlaam. and loasaph 
în BuUetin of the John Rylands Library Manchester, 9 (1925); 
Adhâmar d'Ales, V apologie d'Aristide et le Roman de Barlaam 
et Josaphat în Revue des questions historiques, 52 (1924), 
pp. 354—359; Gaster în Literatura populară română, pp. 32 — 
53; în Ilchester lectures on Greeko-Slavonic literatures, pp. 111 — 
112 şi în Grober, Grundriss der rom. Phil., pp. 285 — 415; 
N. Iorga, Livres populaires dans le sud-est de V Europe et 

311 surtout ckez Ies Roumains. Quatre conferences donnees en 
Sorbonne (în Bulletin de la Section historique de V Academie 
Roumaine), Bucarest, 1928, pp. 40—50; Simonescu I. Dan, 
Încercări istorico-literare, Gîmpulung-Muscel, 1926, pp. 27 — 
56; I. Bărbulescu, Curentele literare la români în perioada 
slavismului. Ed. Casei Şcoalelor, Bucureşti, 1928, p. 373. 

Cîntecul pustiei: Melodia cîntecului, aşezată pe muzica 
bisericească la A. Pann, Cîntece de stea sau versuri ce 
să cîntă la naşterea Domnului nostru îs. Hs. întîia oară 
tipărite cu adaos de cîntece morale, Bucureşti, 1848, p. 96 
(la p. 21 textul). A. Pann, Versuri muziceşti, Bucureşti, 
1830 (p. 19—21); în notaţie muzicală modernă la G. Rădu- 
lescu-Codin şi D. Mihalache, Sărbătorile poporului... cule- 
gere de prin' părţile Muscelului, Ed. Acad. Române, Buc, 
1909, p. 101. Textul se află publicat după msse. în diferite 
variante: Gaster (după un ms. din 1784; după un altul de la 
începutul sec. al XIX şi după Anton Pann) în Literatura 
populară română, pp. 47 — 52; Gaster, Revista pentru istorie, 
arheologie si filologie, voi. 2 (1883), p. 321; Al. T. Dumi- 
trescu, Semănătorul, I, v. 2, 1902, pp. 61 — 62, după o ver- 
siune copiată de popa Stan din Holbav (Ardeal), la 1672; 
generalul P. V. Năsturel, Vieaţa sfinţilor Varlaam şi Ioasaf, 
în prefaţă, pp. XXVIII — XXXI (după msse. din mănăstirea 
iSinaia, copiate de G. Dem. Teodorescu) şi pp. XXXVI — 
XXXVII, după ms. 1590 din B.A.R.; revista Ion Neculce, 

V (1928), pp. 18 şi 344 şi urm.; N. Drăganu în Dacoromania, 

V (1928), pp. 518 — 520,' după un ms. din sec. al XVIII-lea. 
O variantă copiată de Ioniţă Copilul la 1756 în Moldova 
în ms. nr. 1629 din Biblioteca Academiei Române, f. 68 v. 
(cf. N. Cartojan, Revista filologică, Cernăuţi, I (1927), p. 197); 
revista Ion Creangă, V, p. 259 după un ms. din 1770. 

S-au cules şi numeroase variante din popor: Gr. Toci- 
lescu, Materialuri folcloristice, I, 2, p. 1461, Teodoru Daulu, 
Colinzi, Arad, 1890, p. 17 (citat la Al. T. Dumitrescu, cf. 
mai sus) ; G. Tilinca, Cîntece de stea culese din Oltenia, Călăraşi, 
1924, p. 14 (contaminat cu motivul călătoriei la rai şi la iad). 

Prelucrări contimporane: M. Sadoveanu şi D. D. Pă- 
trăşcanu, Din vieţile sfinţilor, Sfintele amintiri, Buc, Socec, 
1926, pp. 65 — 139; Ioan Mihălcescu, Varlaam şi Ioasaf, 
(ed. Casa Şcoalelor; Biblioteca pentru popor; nr. 14), Bucu- 
reşti, 1921. AKCHIRIE SI ANADAN In anul 1850, Anton Pann, neobositul culegător 
şi răspînditor de literatură populară, publica un 
mic roman, Învăţatul sau înţeleptul Archirie cu nepo- 

312 tul său Anadan. Romanul a avut o soartă norocoasă: 
după 4 ani a fost din nou publicat şi, de atunci 
pînă în zilele noastre, diferite edituri — între care 
şi Casa Şcoalelor — îl retipăresc necontenit, răspîn- 
dindu-1 în masele populare. Această poveste este 
una dintre cele mai interesante pe care vechiul 
Orient ni le-a transmis prin literatura slavă. Gaster, 
înaintea noastră, a arătat că Anton Pann n-a tradus 
acest text, ci că el circula în literatura noastră mai 
dinainte. 

Cuprinsul. înainte de a urmări originea aces- 
tui roman şi pătrunderea lui în literatura româ- 
nească, iată în linii mari cuprinsul: 

A fost odată, în părţile Răsăritului, un împărat, 
Sinagrip, care avea un sfetnic înţelept, cu numele 
Archirie. Acesta, ajuns la adînci bătrîneţe fără nici 
un copil, a adoptat pe nepotul sau Anadan, rămas 
orfan de părinţi. Unchiul îşi creşte nepotul cu cea 
mai mare grije părintească şi, cînd copilul ajunse 
la vîrsta învăţăturii, îl încredinţa unui dascăl bătrîn 
ca să-1 înveţe: «bucoavna, ceaslovul, psaltirea». 

După ce Anadan şi-a sfîrşit învăţăturile, cîte-i fu- 
seseră orînduite la bătrînul dascăl, a trecut la unchiul 
său, Archirie, care, chemîndu-1 în fiecare dimineaţă, 
îi dădea cîte o învăţătură de cum trebuie să se poarte 
în lume, ca să poată fi folositor lui însuşi şi altora. 

In ţesătura romanului, învăţăturile lui Archirie 
formează un tot compact şi sunt alcătuite din pro- 
verbe, grupate în cicluri şi adaptate la diferite împre- 
jurări ale vieţii. Redacţiunea siriacă, care se apropie 
mai mult de original decît toate celelalte versiuni 
cunoscute, cuprinde 95 de sentinţe; în versiunea 
românească, ele au fost reduse la 35. 

După ce Archirie şi-a învăţat nepotul cum tre- 
buie să se poarte în lume, crezînd că a sosit ceasul 
cînd poate să-şi odihnească bătrîneţele, 1-a luat cu 
sine, ca sa-1 înfăţişeze împăratului. Aci, Archirie 
se rugă de stăpînul său, ca să primească în locu-i 
pe Anadan, care este tînăr şi vrednic a îndeplini 
toate slujbele, iar lui, care este slăbit de bătrîneţe, 


- • • - - ■ ■ - ------- ■■■'---■ '--- ----- să-i îngăduie a se retrage la casele sale. împăratul 
se învoieşte şi Anadan rămîne la curte, încărcat din 
ce în ce cu mai multă cinste. 

După trecere de mai multă vreme, Anadan însă, 
pune gînd rău unchiului său şi caută mijloace ca 
sa-1 răpue. Motivele însă, care au făcut să încol- 
ţească în sufletul lui Anadan ura şi l-au hotărît să 
pună la cale pinerderea binefăcătorului său, nu sunt 
clar lămurite în versiunea românească. Este aci o 
lacună pe care versiunea cea mai veche, în limba 
siriacă, o completează astfel: 

Anadan, uitînd de învăţăturile date de unchiul 
său şi socotind că acesta s-a apropiat de mormînt, îşi 
însuşeşte turmele lui, îi risipeşte avutul şi-i bate, 
sub ochii lui chiar, robii cei mai credincioşi. Archi- 
rie, vazînd aceasta, se plînge împăratului, care dă 
poruncă să nu se mai atingă nimeni de avutul bătrî- 
nului, atîta timp cît el este în viaţă. Archirie, întor- 
cîndu-se acasă, ia pe fratele mai mic al lui Anadan, 
pe Nadan, pe care începe a-1 creşte cu aceeaşi afec- 
ţiune cu care crescuse pe Anadan. Acesta, prinzînd 
de veste şi temîndu-se să nu fie dezmoştenit, se duce 
la Archirie şi în urma unor lămuriri violente, pleacă 
mîniat, hotărît să-1 răpună. în acest scop, el trimite 
unchiului său o scrisoare, plăsmuită ca din partea 
împăratului, prin care îi cerea ca, din clipa în care 
va primi-o, să-şi strîngă de sîrg toată oastea şi să 
vină spre scaunul împărătesc. 

Archirie împlineşte porunca pe care o credea ca 
fiind a împăratului. Anadan însă, aduce la cunoş- 
tinţa lui Sinagrip vestea că Archirie a strîns oastea, 
că vine cu ea asupra cetăţii şi înfăţişează pe bătrî- 
nul său unchi ca pe un răzvrătit, care urmăreşte 
gîndul ascuns de a ucide pe împărat şi a-i lua tronul. 
Sinagrip, din înălţimea unui foişor, vede mulţimea 
de oaste revărsîndu-se asupra cetăţii şi, pe cînd era 
cuprins de spaimă, Anadan se oferă să se ducă singur 
la Archirie şi să-1 înduplece a-şi lăsa oastea şi a veni 
singur la scaunul împărăţiei. Anadan, ieşind înaintea 
unchiului său, îi spuse că este trimis din partea 

314 împăratului, ca să-i mulţumească pentru supunerea 
dovedită şi să-i comunice noua poruncă: oastea să 
rămînă pe loc, iar el să vină, împreună cu Anadan, 
înaintea lui Sinagrip. Nebănuind nimic, Archirie 
se înfăţişează înaintea împăratului, dar acesta, pri- 
vindu-1 cu ură şi imputîndu-i necredinţa şi trădarea, 
înainte ca Archirie să-şi revină în simţiri, îl osîn- 
deşte la închisoare. Strîngîndu-şi apoi sfetnicii, 
împăratul, după propunerea lui Anadan, osîndeşte 
pe Archirie la moarte. 

Armaşul însărcinat cu înfăptuirea osîndei, după 
stăruinţele lui Archirie, obţine de la Sinagrip îngă- 
duinţa ca osînda să se săvîrşească la moşia condam- 
natului, unde să i se îngroape trupul ca să-1 plîngă 
robii şi roabele. Pe drum, Archirie izbuteşte să con- 
vingă pe armaş — care, după cum aflăm din redac- 
ţiunea siriacă, datora viaţa sa bătrînului - — ca să-1 
ascundă într-o hrubă tainică ce o avea la casele sale, 
iar în locul lui să taie capul unui osîndit la moarte, 
ce semăna aidoma cu el. Armaşul îndeplineşte dorinţa 
lui Archirie, iar curînd după aceasta, Anadan, 
venind la casa unchiului său, se instalează în 
ea şi se pune pe petreceri, risipind avutul bătrî- 
nului. 

Nu mult după aceasta, faraonul Egiptului, aflind 
de pieirea lui Archirie, pe care-1 cunoscuse şi-1 iubise, 
trimise solie lui Sinagrip, cerîndu-i ca: sau să-i 
trimeată meşteri iscusiţi, cari să-i zidească o cetate 
spînzurată în văzduh, sau, dacă nu, să-i plătească 
tribut. Sinagrip adună toţi sfetnicii săi să se chib- 
zuiască cu ei, dar nimeni, nici Anadan, nu sunt în 
stare, să-1 scape din încurcătură. Atunci, împăratul, 
cuprins de adîncă mîhnire, îşi aduce aminte de 
înţelepciunea lui Archirie şi regretă pieirea lui. 
Armaşul, văzînd durerea împăratului, găseşte mo- 
mentul prielnic ca să-i destăinuie că bătrînul sfetnic 
este încă în viaţă. Trimes în grabă, armaşul scoate 
pe Archirie din hrubă şi-1 înfăţişează înaintea împă- 
ratului, viu, nevătămat. împăratul dă ordin ca bă- 
trînul să fie restatornicit în cinstea de mai înainte 315 şi îi dă doua săptămîni ca să-şi revină în simţiri. 
Archirie, aflînd păsul împăratului, îşi pregăteşte cele 
necesare şi pleacă în Egipt, sub numele de Abanam. 
Faraonul, nebănuind că solul lui Singapur este însuşi 
Archirie, îl primeşte cu ironie şi-i porunceşte să-i 
facă 20 de funii de nisip ca sa-şi lege mînjii. Archirie 
ia un sfredel şi găureşte pereţii grajdului în dreptul 
soarelui. Razele, pătrunzând în grajd prin aceste 
găuri, rotesc nisipul stîrnit de Archirie în aşa fel, 
încît păreau a fi nişte adevărate funii de nisip. Fara- 
onul, mulţumit de această ispravă, pretinde solului 
ca să-i care apă cu ciurul. « Dacă am fi în părţile de 
miazănoapte şi dacă ar ninge zăpadă aici ca şi acolo, 
nu numai cu ciurul, dar şi cu carul, ţi-aş putea aduce 
apă », fu răspunsul bătrînului sol. Faraonul, sur- 
prins de iscusinţa solului, îi porunceşte să-i ridice 
cetatea. Archirie luă o ladă, în care aşeză un copil 
pe care-1 învăţase mai dinainte cele ce trebuia să 
facă. La ladă înhamă doi vulturi şi doi şoimi. Copi- 
lul ţinea într-o mînă o mistrie, într-alta o frigare 
lungă, întinsă în sus, în vederea vulturilor şi a şoi- 
milor. Archirie, ţinînd de hăţuri lada, slobozi vul- 
turii şi şoimii, cari se înălţară îndată după frigarea 
cu carne. Copilul începu să strige de sus « Daţi-ne 
cărămidă, daţi-ne var, că şed meşterii fără lucru ». 
« lată-ţi meşterii, împărate, zise Archirie, trimite-le 
cărămidă şi var ca sa-ţi zidească cetatea ». împăra- 
tul se arătă mulţumit de această dezlegare a enigmei 
propusă de el şi, după ce puse solului mai multe 
ghicitori, care fură toate dezlegate, recunoscu în el 
pe Archirie şi, binecuvîntîndu-1 pentru înţelepciunea 
lui, îl trimite la împăratul Sinagrip cu cinste şi 
daruri. 

Archirie, întorcîndu-se la Sinagrip, cu misiunea 
împlinită, fu dăruit cu multe daruri, dar el le dete 
toate armaşului care-i scăpase viaţa. Ceru numai pe 
nepotul sau Anadan, ca să-i desăvîrşească învăţătura, 
fiindcă, zicea el, nu-1 învăţase destul. 

Archirie, luînd pe Anadan, se retrase la moşia sa, 
şi-şi bătea nepotul în fiecare zi, dîndu-i o nouă serie de învăţături, cu imputări privitoare la nerecunoş- 
tinţa. 

Acest roman cuprinde, după cum s-a văzut mai 
sus, două elemente deosebite: 1, elementul narativ: 
peripeţiile vieţii lui Archirie, rolul lui precumpănitor 
la curtea lui Sinagrip, căderea lui prin viclenia lui 
Anadan, restabilirea în cinstea de la început, victoria 
din Egipt şi pedepsirea lui Anadan; 2, elementul 
didactic: sentinţe date de Archirie lui Anadan, sub 
formă de învăţăminte şi enigme, propuse şi dezle- 
gate de acela în Egipt. 

Lăsînd la o parte enigmele dezlegate de Archirie 
în Egipt, care în redacţia noastră sunt reduse la 
două, elementul didactic este grupat în două mari 
grupe şi încadrat în viaţa lui Archirie, în două 
momente deosebite: primul, la început, în epoca 
copilăriei lui Anadan, al doilea, la sfîrşit, după resta- 
bilirea lui Archirie. Primul are un caracter exclusiv 
didactic şi este alcătuit din proverbe grupate în 
cicluri privitoare la călăuzirea în viaţă. Redacţiunea 
siriacă, care se apropie mai mult de original decît 
celelalte versiuni cunoscute, cuprinde 95 de cicluri 
de sentinţe; în versiunea românească, ciclurile au 
fost reduse la vreo 35 şi sunt referitoare la teama şi 
pietatea oamenilor faţă de Dumnezeu, la cinstea 
şi respectul cuvenit părinţilor şi mai marilor noştri, 
îa lăcomie şi zgîrcenie, la călătorie şi primirea oas- 
peţilor, la cariera în viaţă, la însurătoare etc, precum: 

« Cinsteşte pe părinţii tăi şi pe cei bătrîni, căci şi tu 
poţi să fii bătrîn; şi ceea ce nu-ţi place să-ţi facă alţii ţie, 
nu* face nici tu altora. Că toată fapta îşi are răsplata. Fu 
recunoscător făcătorilor tăi de bine în timpul cînd ai avut 
trebuinţă de dînşii şi nu-i uita în timpul fericim tale; ca 
nu ştii'cum se întoarce soarta care umblă ca o roată; ea 
astăzi te înalţă ca în dulap şi mîine te dă peste cap. » 

«Fereste-te de certe şi judecăţi, că totdeauna e mai 
bună o învoială strîmbă decît o judecată dreaptă, nici te 
amesteca în cearta altora, căci mulţi sunt cari caută gîlceavă 
cu luminarea, si te pomeneşti că-ţi umple ceafa de pumni 
şi spatele de ciomege, şi pînă la împăratul suferi încăeratul. » 

317 A doua grupă de sentinţe, aşezată la sfîrsitul 
povestirii, după triumful din Egipt, se referă 'mai 
toată la viclenie şi nerecunoştinţa şi cuprinde nume- 
roase aluzii şi comparaţii din 'viaţa animalelor — 
adevărate fabule: 

« Tu ai făcut cu mine, ca oarecînd un măgar, ce îl legase 
stapînul său cu o funie slabă şi el, rupînd-o, plecase pe drum 
în voia lui, pînă cînd 1-a întîlnit un lup si i-a zis: — Gale 
buna jupînule măgar; iar el i-a răspuns: - Aşa cale bună 
să aibă stapînul meu, că nu m'a legat bine să şez în grajd 
ca sa nu mă întîlnesc cu tine, să mă hiritesti. Pentru că ştia 
ca o sa facă praznic din carnea lui, precum îl şi mîncă în- 
dată ...» 

«Unele îmi vorbeşti din gură şi altele ai în "cuget, ca 
şi un lup odinioară, carele se luase după oi şi ciobanul îl 
întreba: — Ce vrei, lupule? Iar el răspunse, zicînd: — Nimic 
decît ma dor ochii şi viu în urma turmei tale, că parcă îmi 
vine mai bine şi mă lecuesc din praful care se ridică de picioa- 
rele oilor, iar el nu venia decît să răpească vreun miel. » 

«Lupul părul îşi leapădă, dar năravul nu Vi-l'îasă.'şi 
tu asemenea ai făcut cu mine: ca pe lupul cînd 1-a dat să 
înveţe carte. Dascălul îi zicea: A, B, C, D 1 , iar el zicea- 
Oaie, miel, capră, ied. - Nu aşa lupule, îi zicea dascălul, ci 
zi tune, cum zic eu. Iar lupul îi zice: — Ci ai de mă învaţă 
mai curînd şi isprăveşte, că uite se apropie oile de crîng. » 2 

Elementul acesta didactic, deşi este întreţesut 
în fondul narativ, alcătuieşte cu toate acestea un 
tot întreg, care, în unele literaturi a dobîndit o impor- 
tanţă precumpănitoare. Aşa de pildă, în versiunea 
armenească povestea este intitulată Maximele şi 
înţelepciunea luiAhikar; în alte literaturi, elementul 
didactic a fost despărţit de cadrul narativ şi alcă- 
tuieşte un întreg de sine stătător, precum' într-o 
versiune arabă care a fost tradusă şi în limba 
etiopiana. 1 în textul chirilic al lui A. Pann, de care ne folosim 
aci: A, B, B, V. 

2 Tema a fost versificată de Mărie de France, D'un 
prestre qui mist un loup ă lettre, ed. Roquefort, Paris 1820 
pp. 345 — 346. ' 318 Originea. Problema originii acestei cărţi popora- 
ne a dat mult de lucru orientaliştilor. Georg Hoffman, 
Kuhn (Byz. leit,, 1892, 127) şi Meissner o socotesc 
ca un produs tîrziu al unui creştin sirian; Harris, 
Halevy, Daschian, Ginzberg, ca o operă iudaică; 
Lidzbarscki, Reinach, Bousset, Fr. Nau, ca o plăs- 
muire alcătuită în lumea păgînă, Siria, Persia sau 
Babilonia. 

Fapt este că povestea lui Ahikar era răspîndită 
în literatura ebraică din secolul al II-lea, cînd auto- 
rul anonim al Cârtii lui Tobie a introdus-o în urzeala 
povestirii sale. într-adevăr, în Cartea lui Tobie, aşa 
cum se prezintă în cele mai vechi redacţiuni ale 
Vechiului Testament — Vulgata şi Codex Sinaiticus — 
prezintă, în trei pasagii diferite ale textului, reminis- 
cenţe din viaţa lui Archirie. Astfel, într-un loc este 
amintită funcţia de mare cancelar, păstrător al pece- 
ţii regale, pe care Ahikar o îndeplinea la curtea regi- 
lor asirieni din Ninive: Sennaherib şi Asarhaddon, 
într-un alt pasagiu este pomenit nepotul lui Archirie, 
Nadab, iar în sfaturile pe care Tobie le dă fiului său 
pe patul morţii, se află un rezumat al vieţii lui Ar- 
chirie : 

«Vezi, fiule, ceea ce Nadab a făcut lui Ahkar, care îl 
hrănise: nu 1-a scoborît de viu sub pămînt? Şi Dumnezeu 
1-a răsplătit după răutatea lui. Şi Ahikar a revenit la lumină 
şi Nadab a intrat în întunericul cel veşnic, pentru că a încercat 
să răpună pe Ahikar. . . A ieşit din cursa pe care i-a întins-o 
Nadab şi Nadab a intrat în cursa morţii. » 

Dar numele lui Archirie era cunoscut în acelaşi 
timp şi în lumea grecească, înaintea erei creştine. 
Geograful Strabo, care se naşte cu 60 de ani înainte 
de era creştină, vorbeşte într-un loc de Ahikar, ca 
de un mare înţelept din şcoala astronomilor « Borsi- 
penieni » 1 din' Babilonia. In veacul al III-lea d. 
Chr., Clement din Alexandria, vorbind de Democrit, 
întemeietorul şcoalei atomiste (sec. al V-lea a. Chr.), 
spune ca a împrumutat operile lui morale de la babi- 1 Fr. Nau, op. cit. <mai jos>, p. 47. 

319 wmmmmmmmmi lonieni şi că a inserat în scrierile lui traducerea stelei 
lui Ahikar x . 

Ştirile, păstrate deci de scriitori greci, concordă 
cu datele Bibliei, înfăţişîndu-ne pe Ahikar ca pe un 
înţelept din străvechiul Babilon. 

Problema privitoare la originea acestui roman a 
căpătat în timpurile din urmă o lumină nouă prin 
dezgropările făcute pe valea Nilului, în anii 1906— 
1907, de o misiune arheologică germană. într-o 
insulă de lîngă cataractele Nilului, acum acoperită 
de palmieri — dar pe care se afla odinioară oraşul 
Elefantina, cu o garnizoană militară, avînd pe timpul 
stăpîmrn persane în Egipt un însemnat contingent 
de mercenari evrei — s-a descoperit un papirus din 
secolul al V-lea înainte de Hristos. Papirusul, compus 
din două suluri mari, conţine partea narativă a 
romanului şi poartă titlul: (Acestea sunt) maximele 
lui Ahikar, un înţelept şi zelos scriitor, prin care a 
învăţat pe fiul său.. . Peripeţiile povestei sunt însă 
expuse în acest papirus la persoana I-a. Archirie 
însuşi, care se dă ca purtător al pecetilor regale sub 
regii asirieni Sennaherib (705—681) 'şi Asarhaddon 
(681 — 668), îşi povesteşte necazurile cu Nadan. 
Intre cele două suluri se află o lacună, iar partea 
finală a romanului lui Archirie, călătoria în Egipt 
şi dezlegarea enigmelor — parte care ridică o pro- 
blemă din cele mai interesante în istoricul textului — 
s-a pierdut. Textul este scris în limba arameană, 
cel mai nordic din idiomele semitice. Această limbă 
era foarte răspîndită pe timpul regilor asirieni şi . 
devenise, pe timpul marelui imperiu persan, limba 
oficială întrebuinţată pentru partea de vest a sta- 
tului, nu numai în raporturile cu popoarele semitice, l Opera parenetică a Iui Democrit, cîtă ni s-a păstrat 
in htobaios, înfăţişează cîteva puncte comune cu maximele 
lui Archirie; paralelismul este însă mai evident între maxi- 
mele lui Archirie şi ale Iui Menandru (sec. al IV-lea), prietenul 
ui Epicur, mort înecat în golful Athenei. Vezi textele paralele 

39-4°5 S NaU> HÎSt0ire et 8a 8 esse d'Ahikar VAssyrien, 

320 ci şi cu Asia Mică şi Egiptul. Prin această străveche 
redacţiune arameană, numele proprii ale romanului, 
care în linii mari sunt identice în toate versiunile, 
se lămuresc pe deplin, după cum a arătat-o Fr. Nau, 
şi ele dovedesc originea asiriană a textului. Astfel, 
numele Ahikar — Archirie din versiunea noastră — 
este o formaţiune din « Ah-ia-qar », care se întîlneşte 
în onomastica asiro-babiloniană din epoca Sargoni- 
zilor şi înseamnă «frate scump»; Nadan, nepotul 
lui Archirie (în redacţiunea slavă şi românească, 
Anadan) este înrudit — dacă nu e acelaşi — cu 
numele asirian « Nadin » şi derivă din rădăcina asi- 
riană « nadanu » = a da; Nabuzardan, numele fra- 
telui lui Archirie corespunde numelui « Nabu-zcr- 
iddin » (Nabu a dat un vlăstar) din documentele 
asiriene. 

Romanul a fost plăsmuit, dar, în secolul al Vl-lea 
anterior erei creştine, avînd la bază, după Fr. Nau, 
un substrat istoric, după Eduard Meyer, o tradiţie 
populară (cf. bibliografia). Venind din aşa de mari 
adîncimi de timp, trecînd de-a lungul veacurilor, 
romanul acesta a pătruns în literatura noastră, 
unde a rămas pînă astăzi o carte populară, destul 
de răspîndită. 

Romanul în literatura românească. La noi a 

venit de la slavi. 

Istoria lui Archirie a fost tradusă în limba slavă, 
în secolul al Xl-lea sau al XH-lea, în Macedonia sau 
în partea sudică a Bulgariei şi anume, după cerce- 
tările învăţatului rus A. Grigoriev, nu direct din 
greceşte, ci prin mijlocirea unui text armenesc. 
Traducerea, scrisă în glagolitică, s-a răspîndit la 
toţi slavii din Balcani, căci se găseşte într-un ms. 
glagolitic din anul 1468 şi într-unui chirilic din Ragusa 
catolică (1520). Textul lui Archirie a fost publicat 
într-o traducere rusă de Tihonravov (vezi biblio- 
grafia), iar în traducere germană de Jagic, în Byz. 
Zeitschr., I, pp. 10—126. 

321 După o versiune slavă s-a făcut traducerea româ- 
nească prin sec. al XVH-lea. Cipariu în Principii 
de limba (p. 167), citează un ms. din sec. al XVII-lea. 
Gaster a publicat, într-o traducere engleză (vezi 
mai jos în bibliografie), textul românesc, după un 
ms. din 1784, de care se foloseşte şi în Literatura 
populară română. In Biblioteca Academiei Române 
se găsesc însă, pînă acum, vreo 12 manuscripte. 
Dintre acestea, cel mai vechi, scris în anul 1717 
de « Reseţe logofătului Staicului sinu Vasile Ieromo- 
nah, cînd au fost năstavnic la mănăstirea Aninoasa » 
se află acum la Moscova *. Pentru reconstituirea 
prototipului românesc, aceste manuscripte îşi au 
importanţa lor netăgăduită, fiindcă unele prezintă 
variante interesante. 

Astfel, unele, ca de ex.: ms. 4104, căruia îi lip- 
seşte începutul, a păstrat din prototipul slav cîteva 
trăsături care s-au pierdut în celelalte. In versiunea 
acestui ms. soţia lui Archirie trăieşte şi, în vremea 
de urgie, cînd bătrînul se zbate, ascuns în groapă 
aceea care-1 hrăneşte, este « jupîneasa lui ». Acelaşi 
ms. a mai păstrat, ca de altfel şi ms. 3170, încă una 
din întrebările, cu care faraonul pune la încercare 
isteţimea lui Archirie: «Şi zise faraonul: dar eu cu 
cine mă potrivesc? Iar Archirie zise: cu soarele te 
potriveşti, Măria ta. — Dar slugile mele cu cine se 
potrivesc? Iar el zise: Cu razele soarelui seamănă» 
(f. 100 v.). 

Manuscriptul prezintă însă şi cîteva prelucrări 
proprii, interesante încercări de adaptare la viata 
noastră socială de pe vremuri. Astfel, cînd armaşîil 
obţine de la împărat ca Archirie să fie decapitat'la 
«moşia lui», textul adaogă: «ca acolo să-1 slujească 
popu^ lui, să-1 plîngă jupîneasa lui şi robii lui şi 
să-1 îngroape in biserica lui». încheierea din acest 
ms. este şi ea mai compatibilă cu situaţia si demni- * Astăzi în fondul de manuscrise al Bibliotecii Academiei 
K. B. România. V. şi pag. 111 din voi. al II-lea al acestei 
ediţii. 

322 tatea bătrînului, căci povesteşte textul: « Şi-1 duse 
la cetatea lui Archirie (pe Anadan); şi bătu un stîlpu 
în mijlocul curţii şi-1 legă pe nepotul-său, Anadan, 
de stîlpul acela cu mîinile înapoi, ca pe un duşman 
şi puse Archirie doi vizitai de~l bâte cu bice de două 
părţi. » 

Romanul a avut o mare răspîndire la noi şi a 
lăsat urme cari dăinuiesc pînă astăzi. Gaster în 
Journal of tke Royal Asiatic Society a arătat că o 
bună parte din maximele lui Archirie au trecut în 
nuvela lui C. Negruzzi: Păcală şi Tlndală. Anton 
Pann, care a prelucrat romanul lui Archirie, şi-a 
sporit şi el colecţia de proverbe (Povestea vorbii) 
cu elemente împrumutate din Archirie; alte sentinţe 
ale înţeleptului asirian îşi găsesc paralele interesante 
în colecţia lui Zanne. De altă parte, ghicitoarea pusă 
de faraonul Egiptului lui Archirie: «Am un copac 
cu 12 ramuri» este o ghicitoare foarte răspîndită 
la noi, care de la Ispirescu l încoace a fost culeasă 
de o mulţime de folclorişti şi a răzbătut pînă şi în 
cărţile de cetire pentru clasele primare 2 . 

In sfîrşit, povestea lui Archirie simplificată şi 
prelucrată de V. A. Urechia, şi-a găsit şi ea adăpost 
în cărţile didactice 3 . BIBLIOGRAFIE ■ 

Text© tipărite: Înţeleptul Archir cu nepotul său Anadan, 
tipărit Intîia oară de Anton Pann, Bucureşti, în tipo- 
grafia lui Anton Pann, 1850 (cu chirilice), 33 p. în 16°. 
Ediţia are la sfîrşit următoarele versuri: «Cuvintele unui 
tînăr în caşul cel de pe urmă al vieţii sale», p. 39; «Nesta- 
tornicia lumii», p. 43; «Altul», p. 44. A doua ediţie a apărut, 
cu acelaşi cuprins, în 1854, tot în tipografia lui Anton Pann. 1 Cf. Abecedar lucrat de N. Gh. Dinescu, Măria Dinescu 
şi D. lonescu, Bucureşti, 1926, p. 133. 

8 Gh. Cherciu, Gh. Dinescu, D. lonescu şi V. Enescu, 
Carte de citire pentru clasa III~a primară, Buc. 1927. 

5 Ţară fără bătrini, cf. şi I. Suchianu şi M. Stroiescu* 
Carte de citire şi gramatica pentru ci. II -a secundară. 21— 3. De atunci se republică necontenit de diferite case de editură: 
Alcalay (în «Biblioteca pentru toţi», nr. 79, la un loc cu 
JVastratin Hogea); Cartea Românească: («Pagini alese din 
scriitorii români », nr. 26, la un loc cu un fragment din 
«Povestea vorbei»: trei mincinoşi, despre vorbire, despre 
minciuni); Steinberg (cu adaosul: «De ce n-au ţiganii bise- 
rică»). 

Gaster a publicat o versiune românească după un ms. 
din 1784 în Journal of the Boyal Asiatic Society, 1900, pp. 
301-319. 

Manuscripte inedite din Biblioteca Academiei Române. 
Descrise în I. Bianu: Catalogul manuscriptelor, I şi II, 
(voi. II în colaborare cu R. Caracas): nr. 44 învăţătura 
lui Archirie cînd au învăţat pă nepotul său Anadan 
sec. al XVIII-lea (I, p. 105); nr. 274, f. 149 V.-152: 
învăţătura şi înţelepciunea lui Archirie pre înţeleptul, pentru 
nepotu-său ' Anadan (I, p. 623); nr. 476, f. 76—84: 
Povestea lui Archirie înţeleptul (II, p. 209); nr. 577, f. 61 — 
69: învăţătura lui Arîchiria cumu învăţa pre nepotu său 
Anadană, adecă cum Archirie învăţam pre nepotulă mieu 
pre Anadanu, nepotu de sor. Nedescrise în catalog: nr. 1867, 
f. 222 şi urm., fragment, fără început şi fără sfîrşit, copiat 
de « Reseţe logofătului Staicului sinu Vasilie ieromonah, cînd 
au fost năstavnic la mănăstirea Aninoasa leat 7225 » (cf. 
N. Cartojan, Alexandria în Ut. rom., 1910, p. 35); nr. 4104, 
Jstorita lui Anadan cu unckiaşul Archirie, copiat de 
« Enachi sin Hagi ot Tighine în dughiana jupînului Theodor 
Dorobăţul, la leat 1777, la Eşi»; nr. 3170, f. 84 v. — 90 v.: 
Jstorita lui Archiriîa pre înţeleptulu, copiat de « Gheor- 
ghiia Popovici Cucuian, lăcuitor în Pauşe & (cf. N. Cartojan, 
op. cit., p. 35); nr. 1286, f. 7 — 18 v.: Istoriia lui Archirie, 
cum au păţit cu nepotu-său Anadan că i-au făcut rău pentru 
bine, şi l-au aguns rău pentru rău, şi l-au bătut Archirie pîn 
l-au omorît, text copiat la 1788 de « Miron Iogofătu »; nr. 
3181, f. 28 — 34 v.: începere aceştii poveşti a lui Archirie 
filosoful cu nepotul sieu Anadan în. zilele lui Asanagrip împă- 
ratul în ţara Dorului, copiat de Ioan Petrovici din Gavojdia 
(Banat), la 1825; nr. 3355, f. 162 r. — i&&; Jstoriialui Arghiri 
ci au dată pre nepotul său Anadan să slujească la împăratul, 
copiat de Eftimi Crăciun pe la 1800; nr. 2375 în 8° fragment 
f. 4—7 (după paginaţia copistului), începe de la: «Cînd au 
învăţat Archirie pe Anadan... »; nr. 3013 copiat în 1814 
(nota pe scoarţă); un ms. din sec. al XVIII-lea, semnalat 
de N. Drăganu în Dacoromania, III, p. 245, nr. 12. 

Versiuni slave: N. Costomarov şi Pypin, TîaMHmnuKu 

cmapuHHoă pyccxou Aumepdmypu, S. Petersburg, 1860, t. II, 
pp. 359—370. B. Anghelov şi M. Ghenov, Hcmopun naEh/tza- 
pCKama Aumepamypa, t. II, Sofia, 1922, pp. 313 — 320. Milan 
Resetar, JIu6po od MH03ujex pa3Jtaea dyâpoeanKu kupujicku 3&opnuK 

824 od 2. 1520 (în C6opHUK 3ă Hcmopujy i je3uK u KHbUMceeHocm cpncKoi 
Hapoda. npeo odejibHbe Knuza, XV, Belgrad 1926, pp. 48-^-55 
după ms. Kukuljevic din 1520). Textul slav tradus în limba 
germană de V. Jagic, Der weise Akyrios în Byzantinische 
Zei.Uchr.ift, I, 1892; pp.- 107 — 126. 

Versiuni orientale: siriacă, F. C. /Conybeare, J. Rendel 
Harris and Ăgnes Smith Lewis, The Story of Ahikar 
from the Syrîac, Arabic, Armenian, Ethiopic, Greek. and 
Slavonie . versions, Londres, .Cambridge Glasgbw, 1898; 
Franţois Nau, Histoire et sagesse d' Ahikar VAssyrien (fils 
d'Anael, neveu de Tobie). Ţraduction des versions syriaques 
avecles principales differences des versions arabes, armenienne, 
grecque, ne'osyriaque, slave et roumaine, Paris, 1909, Letouzey 
et And (în Documents pour Tetude de la Bible publicate sub 
direcţiunea lui Francois Martin). Versiunea arameană din 
secolul V anterior erei creştine, care este de o deosebită 
importanţă pentru istoricul textului a fost publicată de 
Eduard Sachau, Aramăische Papyrus und Ostraka aus Ele- 
phantine. Altor ientalische Sprachdenkmăler aus einer jiidischen 
Militărkolonie des 5. Jahr. vor Chr. Leipzig, 1911, tabla 
40—57, text ebraic şi traducere germană. 

Studii: M. Lidzbarski în Zeitschrift der Deutschen 
morgenlăndischen Gesellschaft, t. XLVIII (1894), pp. 671- 
675, susţine că povestea lui Ahikar, anterioară Cărţii lui 
Tobie, a fost scrisă în ebraica; E. J. Dillon, Ahikar the wise t 
An ancient hebrew folkstory în The contemporary Review, 
1898, pp. 362 — 386, cu prilejul publicării unor recenziuni 
siriace crede că romanul nu are nici un fond istoric şi a fost 
scris în secolul al IlI-lea a. Chr. în ebraică; F. C. Conybeare, 
J. Rendel Harris and Agnes Smith în prefaţa la ediţia de 
texte amintită mai sus; E. Cosquin în Revue biblique, VIII 
(1899), pp. 50-82, ib. 1898, pp. 510-531, susţine că povestea 
este o temă folclorică din ciclul « mortul recunoscător », că 
ea se găseşte şi în India, că la origine a fost politeistă şi în 
urmă adoptată monoteismului şi literalizată; Th. Reinach, 
Une conte bahylonien dans la litterature juive: le roman d'Ak- 
hikhar în Revues des etudes juives, t. XXXVIII (1899), 
pp. 1 — 13, este o poveste de obîrşie babiloniană — poate un 
mit solar — tradusă de evrei înainte de sec. al Il-lea a. Chr.; 
J. Hale>y în Revue semitique (1900), pp. 23 — 77, combate 
teza lui Reinach, susţinînd că legenda este de origine ara- 
meană; Paul Marc, Die Achikar-Sage ein Versuch zur Grup- 
pierung der Quellen în Studien zur vergleichenden Literatur- 
geschichte, Berlin, 1902, pp. 393—411; 1903, p. 52, romanul 
este alcătuit din 2 elemente diferite: 1. partea biografică; 
2. proverbele; P. Vetter, Dos Buch Tobias und die Achikar- 
Sage în Theolog. Quartalschrift, 1904, pp. 321 şi 512; 1905, 
pp. 321 şi 497, traducînd în germană versiunea armeană 
susţine că romanul a fost scris între secolul I a. Chr. — III 21-3M 32o p. Chr. de un evreu, care a avut ca baza î carte mai veche 
de origine babiloniană, scrisă probabil în arâmeană; Francois 
Nau, în introducerea la ediţia de texte amintită mai sus, 
conchide că Ahikar a fost un personagiu care a trăit în Babi- 
lonia, că opera a fost scrisă poate chiar de el în limba arâ- 
meană în sec. al V-lea, că partea finală (călătoria în Egipt) 
a fost adăugată ulterior. Pentru versiunea arameana din 
papirusul de la Elefantina, în afară de Eduard Sachau men- 
ţionat mai sus la versiuni orientale vezi şi dr. Ârthur Ungnad, 
Aramăische Papyrus ausElephantine, Leipzig; Eduard Meyer, 
Der Papyrusfund von Elephaniine, Leipzig, 1912, pp. 10 2 — 
128- Smend, Alter und Herkunft des Achikar-Romans und 
sein Verhălnis zu Aesop. Beiheţte zur Zeitschrift fur die alttest. 
Wissenschaft, XIII (1908), pp. 55-125. .. . 

Despre fabula romanului în legătură cu literatura simi- 
lară a Babiloniei, cf. cîteva note la Erich Ebeling, Die baby- 
lonische Fabel und ihre Bedeutung fur die Literaturgeschxehte, 
(în Mitteitungen der altorientahschen Gesellschaft, II Bând, 
Heft 3), Leipzig, 1^7, pp. 14-40. **&&£ 

Despre un episod din Archirte in versiunile occidentale 
ale romanului lui Alexandru şi în arta medievala: Gabriel 
Millet, Vascension d' Alexandre {Extrait de la revue Syna, 
19231 Paris, 1923, cu deosebire pp. 113-120. _■ - 

M. Gaster, Literatura populară română, pp. 104— Ud; 
N; Iorga, Livres populaires dans le sud-est de V Europe et 
surtoutchez Ies Roumains în Bullet. de la sect.hist. de l Acad. 
Boumaine y Buc, 1928, pp. 33-34. . - . , 

Despre legăturile romanului lui Archirie eu viaţa lut 
Esop ne vom ocupa în volumul II. 

■ 

... , - - . : : . . - ' "-' -: 

- - ■ - ■ ■ 

... - ... 
. - " - ■ -■ ÎNCHEIERE Literatura populară scrisă începe la noi curînd 
după traducerea primului ciclu de cărţi sfinte, cu 
viziunile apocaliptice. Aceste texte eshatologice nu 
pot fi puse însă în legătură cu mişcarea bogomilică. 
Ele îşi făcuseră apariţia în literaturile creştine cu multe 
veacuri înainte de răspîndirea ereziei în Balcani şi, 
departe de a vădi principiile sectei, cuprind dogme 
care vin în contradicţie evidentă cu concepţia 
fundamentală a bogomilismului. Părerea învăţaţilor 
slavi de acum mai bine de 50.de ani, îmbrăţişată de 
Hasdeu şi Gaster şi admisă încă Ia noi, cred că nu 
mai poate fi susţinută astăzi, cînd în urma luminilor 
aduse de istoricii literaturilor creştine, chiar învăţa- 
ţii sud-slavi au început să renunţe la ea. Această 
literatură apocaliptică, în deplină consonanţă cu 
atîtea scene zugrăvite pe pereţii exteriori ai vechi- 
lor mănăstiri şi biserici, vădeşte o tendinţă unitară: 
aceea de a da sufletelor şovăielnice, pe cărările pline 
de ispite ale acestei vieţi trecătoare, un reazim 
moral. 

De la literatura apocaliptică s-a trecut apoi la 
legendele biblice privitoare la Vechiul şi Noul Tes* 
tament, la miracolele hagiografice, la literatura astro- 
logieă de prevestire, pentru ase ajunge, în sfîrşit, la 
romanele populare cu intriga complicată şi acţiunea 
dezvoltată. Literatura poporană scrisă a mai fost 
îmbogăţită în epoca influenţei slave şi prin cîteva 
legende din folclorul bizantin (de ex. legenda Casiei)\, 
cuprinse în Cronograf ui lui Moxa, dar întrucît elemen- 
tele apocrife şi populare sunt mult mai numeroase 
şi mai interesante în Cronografele lui Cigala şi Dorotei 
de Monembasia, care se traduc în a doua jumătate a 
sec. al XVII-lea din greceşte, am preferat — pentru 327 a nu ne repeta — să tratăm această chestiune în 
partea a doua a lucrării noastre. Este foarte probabil 
că literatura populară din epoca slavă a fost mai 
bogată decît am putut-o noi înfăţişa în paginile pre- 
cedente. Multe texte însă s-au pierdut. Altele apar 
în copii aşa de tîrzii, încît numai monografii speciale, 
întemeindu-se pe colaţionarea atentă a tuturor 
copiilor şi pe confruntarea lor cu originalele bizan- 
tino-slave, ar putea decide dacă sunt traduse în 
epoca slavonismului sau mai tîrziu. De ele ne vom 
ocupa în voi. al II-lea. 

Legendele religioase apocrife şi cărţile populare 
au pătruns aşa de adînc în viaţa sufletească a poporu- 
lui nostru, încît au lăsat urme care dăinuiesc pînă 
astăzi în pictura religioasă şi în arta populară, în 
tradiţii şi superstiţii, în colinde şi descîntece, în bas- 
me şi proverbe, ba chiar, după cum s-a văzut, şi în 
toponimia şi onomastica populară. 

în tot cursul secolului al XVI-lea şi în prima jumă- 
tate a celui de al XVII-lea, literatura poporană scrisă 
se alimentează la noi din izvoare sud-slave. 

Cultura slavonă însă, întreţinută în mănăstirile 
noastre multă vreme prin pribegii sud-dunăreni, 
intră, de pe la jumătatea veacului al XVII-lea, în 
agonie şi la noi, în urma stingerii — sub apăsare tur- 
cească — a focarelor de cultură slavă din ţările 
balcanice. 

Către sfîrşitul domniei lui Matei Basarab, mitro- 
politul Ştefan, îngrijorat de necunoaşterea limbii 
slave de către preoţi, pune sub teascul tiparului trei 
cărţi necesare cultului divin: Pogribania preoţilor, 
1650, Misiirio sau Sacrament (taina botezului şi a 
mirului), 1652, şi Tîrnosania bisericilor, 1652, în 
care rugăciunile sunt tipărite, potrivit tradiţiei, în 
limba slavă, dar indicaţiile — tipicul — sunt traduse 
în limba română. în prefaţa prin care însoţeşte aceste 
texte, mitropolitul ţării explică astfel motivele care 
l-au îndemnat Ia aceasta. 

«...şi văzandu iară cum au creştinii ţărei inpu- 
tare şi preoţii, mai vrâtos, de cătră hulniciî dă lege, 32 S cum pentru grosimea şi grubia na ştim sluji tainele 
sfintei beserici, şi strigă toţi că am uitat cinurile, 
socotealele obrăşirile, chipurile şi nemeririle şi toate 
rinduialele şi tipicurile sfintelor taini, pentr-aceia. . . 
gindiîu să iau înputarea batjocoririlor de asupra aces- 
tei ţărişoare ...» şi astfel a « tipărit, nu cum au 
fost pînă acmu sloveneşte tipicurile, carele nu le 
pot şti cinstiţii şi cuceriţii preoţi... ce tot rumî- 
neşte ». 

Aceeaşi stare de lucruri o constată şi mitropoli- 
tul Dosoftei în Moldova. întemeindu-se pe scrisorile 
apostolului Pavel către evrei (III, 29) şi către corin- 
tieni (I, 14), el devine adept convins al ideei de 
naţionalizare a serviciului divin. 

în locul influenţei slavone, se înrădăcinează la 
noi, din a doua jumătate a veacului al XVII-lea, 
influenţa culturii greceşti, care ajunge punctul ei 
culminant în epoca domniilor fanariote, cînd limba 
greacă pătrunde în biserică, în cancelariile domneşti, 
în şcoli şi în saloane. 

Este greu de stabilit o graniţă precisă între aceste 
două epoci de dezvoltare ale literaturii noastre 
vechi. De fapt, încă din epoca slavonismului se ivesc 
traduceri din limba greacă (de exemplu: Pravila 
lui Vasile Lupii, tradusă de Eustratie logofătul, din 
greceşte), de altă parte, cărturari cunoscători şi 
traducători de texte slavoneşti se găsesc şi în epoca 
de plină expansiune a influenţei greceşti. 

în sfîrşit, începînd din a doua jumătate a seco- 
lului al XVII-lea, îşi face drum în cultura noastră 
un curent de influenţă rusească care, deşi uneori 
îşi pierde urma subt covîrşitoarea influenţă gre- 
cească, totuşi, cînd şi cînd, apare la suprafaţă, mai 
ales în epoca de ocupaţie rusească a Principatelor 
române. Dar acest curent, care va îmbogăţi litera- 
tura noastră populară cu texte noi, ca de exemplu 
Minunile Maicii Domnului, va fi studiat împreună 
cu faza de tranziţie de la epoca influenţei slave la 
epoca influenţei greceşti în volumul al II-lea al 
lucrării de fată. Literatura poporană ia un nou şi puternic avînt 
către sfîrşitul sec. al XVII-lea. 

Contactul cu literatura greacă deschide drumuri 
noi şi pentru curentul poporan scris. Textele apocri- 
fe, traduse după originale slavone defectuoase, sunt 
înlocuite cu versiuni mai complete şi mai clare, 
traduse din greceşte ; legende şi evanghelii apocrife, 
necunoscute în perioada slavonismului, sunt traduse 
acum pentru întîiaşi dată, iar romanul popular se 
îmbogăţeşte cu elemente noi şi variate, dintre care 
unele veneau tocmai din literatura evului mediu 
occidental. 

Literatura populară scrisă, din epoca studiată 
aci, a avut însă o importanţă deosebită în evoluţia 
literaturii noastre vechi. Dezvoltîndu-se potrivit cu 
năzuinţele sufletului românesc de pe vremuri, ea a 
avut la început un caracter religios, a căpătat apoi 
în sec. al XVI-lea un caracter eroic şi a dobîndit, în 
sfîrşit, în secolul al XVII-lea, o pronunţată notă 
didactică. De aceea, cărţile populare au fost mult 
răspîndite; ele au format literatura de predilecţie a 
tuturor claselor sociale, au dezvoltat gustul pentru 
cetit, au contribuit la îmbogăţirea lexicului şi la 
mlădierea frazei şi au pregătit, în parte, formarea 
stilului narativ, care va culmina în opera cronica- 
rilor. 

. ■ . . .■■:■.-,.- - ■ ■ ■ 

- ■ : . ■ : "'■■■: 

■ ■ ■- ■ ■:■■■-.' " • 

. - i ■■ - . ■ ■ ' . . ANEXĂ 

INDICE DE CĂRŢI OPRITE 
Ms. nr. 1570 din Bibi. Acad. Rom. (Tradus «de pre limba slovenească » de « Staico 
gramaticul şi slujitorîu Besearecii Domneşti » din 
Tîrgovişte, la 1667—1669). Vezi mai sus p. 34. 

Cărţile ceale minciunoase, pre care nu se cade a le 
ţinea şi a le ceti direptu credincoşii Hristiani, iară 
sîntu acestea: 

Cei tocmiţi Psalmi ai lumii, care sîntu acestea: 
rpk&HTt kch K-kpHYK. Şi altă: vpA&Hrt. Şi KpcrS tkoimS 
BEApv3H&iuS ca Hd 3cmah. Patriarşii: Adam, Enoh a Iu 
Sithu rugă; a Iu Adam zavet 1 ; Psalmii Iu Solomon; 
A Iu Moysi zab£t; a Iu Ilie desclntare; a Isaie ve- 
deare 2 ; şi a Iu Iacov poveaste. A Iu Petru descîntare. 
Umblările 3 apostolilor; a Varnavei poslanie <*, a Iu 
Pavel apostolii facere ce e mincinoasă; a Iu Pavel 
descîntare. Evanghelie de Ia Varnava. Evanghelie 
de la Thoma Paralipomeha ce au trimes pe un 
vultur în Vavilon către Ieremiîav 

Săntu \falte multe de cuvintători mincunoşi toc- 
mite, care săntu aceastea: 

întrebările Iu Ioan Bogoslav care zice: cakjiiih 
np<iK<AHhi Iwam 5 ; iar ale lui întrebări cătră 
Avraam de sufletele direpţilor; ale Iui Vartolomei 
întrebări cătră Preacista, cum au născut pe Hristos. 
Epistoliîa de duminecă şi de lemnul crucii ce e 
mintităv Umblarea Iu Petru după înălţarea Dom- 1 Testament. 

2 RnvfcHrt = vedenie, apocalips. 

3 slav. osx*ah = perregri naţio. 

4 Scrisoare. 

6 Auzi prea dreptule Ioane (Pseudo- Apocalipsul lui 
loan). 331 nului. Cum au vîndutu pe Hristos cocon. Şi ce peşti 
pe uscat au umblat. Coconiîa 1 Iu Hristos. A Preacistii 
umblare pre- la munci. Găpăţîna Iu Adam, ce doi- 
sprăzeace. slujitori într-însa şi şaptezeci de,,împăraţi 
supţii dînsa au şezut. Numele îngerilor. Pricea Iu 
Hs. cu diîavolul. De slujba tainilor Iu Hs., ce au min- 
cat la prînzu şi poarta ceriului se-au încbis; şi înge- 
rii pre popa l-au blăstemat. De un Macarie pustilnic, 
călugăr, al Rimului, ce au mersu trei călugări la 
dinsul, doosprăzeace mile de raîu. 

De Kitovrasşideale Iu Solomon mincinoase jude- 
căţi; şi de doosprăzeace scări a Iu Iacovlin ce le 
grăescîi. Cîntecele Iu Davidu. De cîntarea Iu Sofonie. 
De lemnul crucii. Cum au pus pe Hs. între popi, şi 
cum Hs. cu plugul au aratu; acasta popa Eremiia 
bulgărescul o au minţit. 

Sîntu şi de munci cu minciună alcătuite, iar nu 
aşa precum sîntu, de se cetească la Mineae şi la pro- 
loage scrise: muncirea Iu Gheorghe, care zice de 
Dadiîan împăratu muncită; muncirea Nichitii, chie- 
mîndu-1 pre dinsul fecor de împărat; a Iu Evstratie 
muncire; a Iu Ipatie muncire, ce de şapte ori au 
murit şi de şapte ori au învilat; muncirea luClimentu 
al Anchirie şi alte multe cu minciuni tocmite. 

Sîntu Iar ş' alte între dumnezeiasca scriptură, 
scripturi mincinoase de eretic scrise, spre pacoste 
neştiuiţilor în care sîntu: m(oli)tve mincinoase de 
friguri şi de năjituri şi de nevoi, cu care ereticii au 
stricat datele besearecii, şi apostoleasca pravilă, 
scriindu cuvinte mincinoase. 

Cărţile ereticeşti carele nu să cade a le ceti credin- 
coşii direptu: Martodoi, cum ai zice Astrologul, 
Astronomiîa, 3eMJieMHpin onpoMeTHbix. Carovnicul 
în care sîntu doosprăzeace. . . a feaţele hiarălor şi a 
pasărilor, care îaste întîiu de-ş păzeşte trupul său 
mortu; zboară cu vulturul şi cu uliul şi cu corbul 
şi ghionoaîa. Şi urlă fiarăle cele iuţi: şi rasul şi 
mascurul sălbatec şi lupul şi ursul şi şerpii cei Iuţi. 1 Evanghelia copilăriei. Cartea Gromovnicul; Fulgeralnicul ; buna cu carcân. 
Colindătorlul. Metanie Mîslenicul. Socotitorîul de 
vise. Vrăjalnicul, vrăjindu cu pasările şi cu hiarăle, 
care sîntu aceastea: casa trăsneaşte; ureachia-mi 
ţiuîaşte; ochiul mijaşte; focul colcăîaşte; cîinele 
urlă; şoarecile ţîţîiaşte; şoarece haina-mi roade; 
broasca michecăiaşte; pisica miorneaşte (sic); braţul 
mi se bate; somnul înfricoşează; orbul mă întimpină; 
de ml arde ceva; focul ţiuîaşte; scîntela din focii 
sare; cade omul; luminare se stinse; calul nechiîaza; 
bou pre bou se sue. 

A multe fealuri de pasări: albina cînta; peaştele 
se bate; Iarba sună; lemnu de lemnu. scîrcăiaşte; 
frunza sună; coţofana cîntă; lupul urlă; amărăciu- 
nea va veni şi alte multe în multe fealuri de vrăjiri. 

A călătorilor carte în care îaste cobi de timpinare 
a toate ereticiile şi de ceasurile ceale bune şi reale 
carea îaste de Dumnezeu lepădat* şi de zilele hicleane; 
şi cum în zioa dentîlu a lunii făcut fu Adam. Acasta 
ereticii o au scris, Iar n-au făcut Dumnezeu pre 
Adam în zioa dentîui, pentru că soarele şi luna şi 
stealele ceriului le făcu Dumnezeu miercuri; Iar pre 
Adam l-au făcuţii Dumnezeu vineri. Dară voi, neş- 
tiuţilor, cum veţi putea spune facerea Iu Adam cu 
luna într-o zi, crezîndu minciunelor ereticeşti şi 
lăşîndu sfînta scriptură, carii treizăci de zile tot spre 
minciună scriseră. 

Aşijderea şi alte cobe cari sîntu cărţi ereticeşti: 
Cartea cetitoare de steale, cărila iaste numele IilecTo- 
AHeBHbifb, în care oamenii nebuni vrăjindu cred, 
căutîndu zilele naşterii sale; nemerirea caşurilor; 
soroaca vieţii; nevoile năpăştilor; fealurile morţii; 
norocul în neguţătorie; în slujbe. Şi vremile le caută 
cu nebuniia lor, lăsîndu ajutorîul Iu Dumnezău; 
îară neştiindu judecăţile Iu Dumnezeu, că nu e 
porînca Iu Dumnezeu nici a sfinţilor apostoli nici de 
sfinţii părinţi dată; ce de pizmaşii şi urîţii Iu Dum- 
nezeu, a doa credinţă idolească de la draci cu ereticii 
semănată, neştiuţilor, spre peirea sufletelor, ca cum 
pleavele pre mijloc de grîu aţîţindu văpaia munci- 

883 lor de vecie, după euvîn-tul Domnului care l-au zis: 
viermii lor nu mor şi focul nu se stinge. Iar de apos- 
toli îaste dat şi de sfinţii părinţi 318 carii în Nicheia, 
ne porînciră noa întîiu a crede în sfînta Troiţă şi 
crucii Domnului şi învierii lui a ne închina; şi muma 
lui Preacurata Născătoare de Dumnezeu a o cinsti 
şi a o slăvi; şi pre sfinţii apostoli şi proorocii şi muce- 
nicii şi st(a)l(pnic)i şi cărţile ceale sfinte a le ceti, 
in care iaste sufletul a se spăşi şi a scăpa de muncile 
de vecie; şi a creade scripturii ceii adevărate; şi a 
aştepta învilarea morţilor; şi a aştepta înfricoşata 
judecată şi plătireii înprotriva lucrurilor. 

Iară de ale lepădaţilor şi procleţilor cărţi de toate 
a fugi ca Lotu de Sodomlîani şi nimic a nu ne pleca 
într-însele, ca să nu fiţi ca muiarea a Iu Lot: neascul- 
tîndu învăţătura lui Dumnezeu, se întoarse a vedea 
ce îaste în Sodom, şi fu stîlpu de sare, şi pînă astăz 
crementită. Aşijderea ş'acum cine nu va asculta 
învăţătura Iu Dumnezeu, ce va avea a ţinea la sine 
scripturi ereticeşti şi într-însele va creade, acela 
îaste vrăjumaş Iu Dumnezeu, Şi într-acea vrăjire, 
cine va avea a creade cu acei eretici, să fie blestemat 
si procleţii; şi neînblînzitu judeţ să ia cu vrăjumaşii 
Iu Dumnezeu şi cu jidovii, carii l-au răstignita; 
sau cine va duce sau. , . de oao cu prescuri în besea- 
recă sau cu colivă, şi acestea toate împreună popii 
le vor sfinţi şi le vor cădi, şi pentru aceaia să fie 
lipsiţi de dostoiniciîa mesereii lor; fără numai colivă 
curată şi pe canon numai a aduce în besearecă; 
iarăşi acealea a nu le duce în oltar, ce bocatele săra- 
cilor să le dea şi mişeilor ce-su sfinte; Iar nu sa le 
sfinţească cu coliva a sfinţilor apostoli. De cărţile 
streine de toate fereaşte-te, dară oe e ţie şi cuvinte- 
lor deşarte ale streinilor sau legilor sau proorocilor 
minclunoşi, carele adecă răvrătescu pre <5ei uşuxi 
in credinţă, căce nu e tocmit în leagea Iu Dumnezeu, 
de te porneşti spre aceale streine mascarale; că de 
pohteşti să ceteşti poveaşti, iată că ai sfintele cărţi 
ale împăraţilor; iar de vei de maestrîe şi de lucră- 
toare, iată că ai prorocii şi pre Iov şi Pildele, în 

334 carele fă toată maestriîa şi mai mare ascuţire minţii 
vei dobîndi, că ale singur Domnului sînt zise; Iară 
de vei pohti cîntece, iată ai Psaltirea sau mărturisi- 
rea legii, preaslăvita leage a Domnului. Iar de toate 
streinele şi dievoleştile cărţi, fereaşte-te tare. 

Şi aceastea sîntu cârti lepădate: 

De Kitovras basne şi glume. Poslaniîa Iu Avgaru, 
care oamenii neştiuţi şi neînţelegători poartă la 
sine. Altă minţită de Vasilie den Chesarila. De Gri- 
gorie Bogoslovu şi de Ioan Zlataustu. Întrebaturi 
şi răspunsuri, ce e şi din cîte părţi făcut fu Adam. 
Şi cum Prov împărat fărtat pă Hs, au chiemat; 
şi acasta popa Eremiîa bălgărescul o au minţit, 
că grăiaşte acest ticălos, că şezîndu sfîntul Sisinie 
pre muntele Sinae şi pre un înger Sihail numiaşte, 
care iaste spre zminteală a mulţi oameni, şi şapte 
feate ale Iui Irod cu frigurile băsnuia răul, care, 
evanghelistul, aceale şapte feate nu le numiaşte ce 
o fată care au jucat şi au cerşut capul Iu Prediteci, 
ce şi aceasta au fostu fata lui Filip, Iară nu a Iu 
Irod. 

Iar marele Sisinie patriarhii al Ţarigradului într- 
aceale scripturi ale sale grăiaşte aşa: Nu mă soco- 
tireţi acel Sisinie minciunos, pre care l-au scris 
neînţeleptul popa Eremiîa, spre zminteală oame- 
nilor. 

Că sfinţii părinţii noştri purtătorii de Dumnezeu 
318, carii au fostu în Nichela al şaptelea săbor, lupii 
pierzători cu praştiia sufletească îi împinseră den 
besearecă Iu Dumnezeu; şi învăţătura filozofiei lor 
cea pierzătoare ca pleavele den grîu rumpindu-le 
le lepădară şi le arseră şi nălucirile lor le procleţiră. 
Iar învăţăturile sfinţilor apostoli şi canoanele sfin- 
ţilor purtătorilor de Dumnezeu părinţi şi pravila 
sfintei săborniceşti beseareeii cei mari sfintei besea- 
reci o deaderă spre întărirea credinţii a cărora sfântă 
pravilă chiară citindu-se mîntuiaşte pre suflet. Iar 
în ceale ereticeşti lepădate porînciră: nimic a nu te 
plecă care săntu vrăjmaş Iu Dumnezeu. Şi aceasta laste înţelepţirea a lor cu carea delungă 
de Dumnezeu şi duc dracilor în peire. 

Iar de vor fi niscari părinţi duhovnici, de vor 
şti la dînşii fecori de duhovnicie fiindu aşa şi de vor 
auzi de la dînşii în poca aniile lor şi cum au ei într- 
acila a face aşa şi-i vor primi pre dinşii dec făcîndu 
acasta şi-i va priimi la pocăinţă, fără epistimei şi 
fără delungare de beseareca; sau vor face ei singuri 
aceale vrăji ereticeşti ceale zise mai nainte r aceia 
după pravilele sfinţilor părinţi să se leapede de popie 
şi cu ceilalţi eretici să fie procletiţi, iar ceale scrise 
la trupurile lor sa se arză. ■.-- . CUPRINS Pag. 

CUVÎNT ÎNAINTE V 

NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI XXVII 

PREFAŢA AUTORULUI LA VOL. 1 . . . . 1 

LITERATURA APOCRIFĂ ŞI POPORANĂ 

SLAVĂ ÎN ŢĂRILE NOASTRE 9 

CELE MAI VECHI MANUSCRIPTE ROMA- 
NEŞTI DE LEGENDE APOCRIFE ŞI CĂRŢI 

POPORANE * 20 

LITERATURA APOCRIFĂ 26 

BOGOMUn ŞI LITERATURA APOCRIFĂ.. 39 

Legende populare cu caracter bogomilic. 51 

Literatura bogomilică 59 

Adam şi Eva gg 

LITERATURA APOCALIPTICĂ 81 

Apocalipsul apostolului Pavel 82 

Apocalipsul Maicii Domnului 93 

Moartea lui Avraam 105 

Apocalipsul lui Ioan \\q 

EPISTOLE APOCRIFE. LEGENDA DUMI- 

NECEI 129 

LEGENDELE BIBLICE 141 

Paleea ^ 

Melhisedec [ ^43 

Prorocirea Sivilei 149 

Lemnul crucii ^55 

LEGENDE HAGIOGRAFICE 175 

Legenda Sfîntului Sisinie 184 

Legenda Sfintei Vineri ' 197 

Viaţa Sfîntului Alexie , * [[ 205 

LITERATURA ASTROLOGICĂ DE PREVES- 

TIRE 217 

FIZIOLOGUL .','.,',.'. 236 

387 N elfiSatosi ^ FIORE DI VIRTlA J. v .^. . . £ i. 247 

ROMAOTL POPULAR 265 

Alexandria 269 

Varlaam şi Ioasaf 291 

Archirie şi Anadan 312 

încheiere 327 

Anexă: Indice de cărţi oprite. Ms. nr. 1570 
din Bibi. Acad. Rom., tradus de Staico 

grămăticul din Tîrgovişte, la 1667—1669 331 ' ■